Het volk: christen werkmansblad

1396 0
06 January 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 06 January. Het volk: christen werkmansblad. Seen on 22 March 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/h707w68j76/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

y Yier-CKTffiBligste Jaar, - H 4 BcM8KSl — Ealspzin — E!|8fii8B ■■ Dinsdag, 6 Jionri 1914 Alîc îir'efwlsjplfnfffn vrachîvrîj fs tendon aan A. Van Iseghem, uiîjfever vocr d3 nasml. maalsch. «Drukkfîrij Siet Vo!k», Mcerstceg, 46, Cent, Pureel van West-Vlaandeirn: Gaston fîossuyt, Gilde (ier Ambaeh» tcn, Kortrijk. B'urecI van Antwerpen, Tîr. bant en JLImburg: Vik'or Kuyl, Minderbroa* derslra; t, âi, Leuven. Biireei vcor Fra;i?ch-Noorden: Oi Vérin, ttue d'Angleterre, i», LIK& HET VOLK | Ft/Sen Rchpljî! inss Op aile postkantoren aan 10 fr. ne? ; jaar. Zesmaanden lr.5,00. Drie maao» den fr. 2.50. SîSKkîssssIsgseigeiîî i Pfijs volgons îarief. N uurup te bfi» talen. Rechierlijke herstelling, 2 franS per regel. Onseteekende brieven worden ga» »— weigerd. J ÏËLEFGON Nt i37, GeaW Versctijnt 6 maal per week. CHRISTEN WERKMANSBLAD SIS™ m" ISÏssa ' < - ■ - » 1 KONGO'S TOESTAND. k De grootlicid van ons land, zijn ont-wikkeling hangt reeds nu af, maar zal in de toekomst bijzonder aîhangen van zijne gedragslijn tegenover onze kolonie. Sinds 1908 inderdaad is België met de andere groote mogendheden gelijk gesteld ge-worden, dank aan het prachtig geschenk dat het toen kreeg van Leopold II : de Kongo. En daarom mag liet betreurenswaardig geheeten worden dat het groot publiek, zoowel hoogere standen, dan werkende klas onwetend zijn van al wat onze kolonie aanbelangt. Hoc onzç kolonie op politiek gebied in-gcricht is, dat weten eenige Uitverkorenen. Hoe Kongo op economiseh gebied uit-gebaat wordt, wat België er uit trekt, wat het er kan uit trekken, datweet bijna nie-mand van dit publiek dat nu door de uit brefdîng van het lciesstelsel nochtans ge-roepen wordt deel te nemen aan het be-stuur van het land. Nadat een groot gedeelte der belgische bevolking in opschudding is gebracht ge-worden door onthullingen nopens de er-barmlijke houding van zekere vrijmet-seîaars tegenover de missionnarissen in Kongo ; nadat koning Albert bij de nieuw-jaarsontvangst aan het hof de aandacht van het Parlement en van liet land op dit gewichtig problema heeft geroepen ; den vooravond der groote en ernstige — laat het ons hopen — besprekingen welke zul-len plaats grijpen.in de K amers is het van noode ons volk op de lioogte te brengen van den toestand onzer kolonie. De koloniale keure (wet van 18 Oktober 1908) richt gansch onze kolonie in. Alhoe-wel grondwet voor Kongo is het eene ge-wone wet, die dus aile dagen doordeKa-mers kan veranderd worden. Op reclitskundig gebied heeft Kongo ce ne gansch afgeseheiden persoonlijkheid van België, dit heefi voor bijzonderste ge-volgen dat de wetten van België en Kongo niet toepasselijk zijn zonder eene uitdruk-kelijke beslissing van het Belgiseh Parlement, en ook dat de schulden door onze kolonie gemaakt zoowel als hare bonis en-kel aan de kolonie ten laste vallen of ten goede strekken. * * * Men mag zich verwachten dat dit laat-ste punt binnen een zeer kort termijn za gewijzigden er zal besloten worden dat België een handje dient toe te steken om Kongo geldelijk behulpzaam te wezen in zijne on.lwikkelin g. Het selioonste gedeelte onzer nationale grondwet is bevat in hare 24 eerste ariikels 't is daar immers dat de vrijheden, soms rechten van het menschdom geheeten, be-kraehtigd worden : die vrijheden zijn o. a. : de persoonlijke vrijheid, vrijheid en on-schenbaarheid van woonstede, vrijheid van godsdienst en denkwijze, vrijheid van onderwijs, taalvrijheid. Al deze vrijheden zijn ook in onze kolonie door hare keure bekrachtigd, gewoon-lijic op dezelfde wijze als hier bij ons. Is de Belgische wetgever in dit opziclit niet een .weinig te ver gegaan? Immers vaar komtmen terecht in onzekoloniemet die volstrekte vrijheid van godsdienst en onderwijs, aanneemlijk in een beschaafd land als België, maar die in Kongo de ori-gelukkigste gevolgen kan hebben, b. v. indien sommige JMahomedaansche sekten, groote aanhangers der veelwijverij, — die dienen bestreden te worden — en vcor-staanders eener beschaving die met de onze niet kan samengaan, op zich namen van hunne leerstelsels in die onbeschaafde oorden te ontwikkelen. Hetzelfde dient gezegd, van sommige panelhyopaansche vereçnigingen die voor doel hebben de negers aan de voogdij der blanken te ontrekken Terloops mag gezegd worden, dat de koloniale keure zich bezig houdt met het gebruik der talen. Dit ge-bruik is ook vrij, en zal zegt de keure,$voor wat de Belgen geldt, door decreten en wetten ten laatste voor 18 October 1913 ge-r'egeid worden. Wij zijn reeds in 1914, wij wacliten im-mer (1). . Nevens de bekrachting dier vrijheden voor blanken en zwarten, neemt de keure iiog taal van maatregelen ter bescherming der inbool'lingen, namelijk : bijzonder toe-zicht en bescherming van wege den algemeenen gouverneur over de inboorlingen, (1) Over dit vraagstuk die aanleiding tôt TYioeilijklioden gaf le^e men o. a. onzestudiè : Onze taali eeliten in Kongo. « Onze Konsço » Wz. 459 en i bescherming der christene missionnarissen „ en der geleerden, instelling van eene bij- j zondere kommissie tôt bescherming der zwarten enz... Immers het zal voor België cenc eeuwige eer zijn die barbaarsche volken tôt het licht te hebben opgeleid en hun tijdelijk en '■ geestelijk welzijn zoo grootclijks te hebben vermeerderd. * * * Om dit ovcrzicht van de polilieke in- | richting onze • kolonie te sluiten moeten ], wij nu zien hoe de verschillende machten r ingericht zijn. De wet door de belgische Kamers ge- \ maakt mag in ailes tusschenkomen, en deze heeft de bovenliand op aile andere s maatregels genomen door aile andere machten. Nochtans is het Parlement de gewone \ wetgever niet, deze is de Koning die van de i wet opdracht ontvangen lieeft de gewone wet voor de kolonie te m aken. Deze wetten s door den koning gemaakt (decreten), wor- j den over 't algemeen door eene bijzondcre , instelling, de koloniale raad, voorbereid, r d. i. een raad die te Brussel vergadert en ( bestaat uit personen in koloniale weten- 1 scliappen bevoegd. s Al de wetten voor Kongo, komen dus s voor den Raad van Brussel. In sommige c spoedeischende gevallen mag de plaatse-lijke overheid in Afrika verordeningen uit- ( vaardigen die onderwerpen behandelen in ^ algemeenen regel door decreten te regelen of die de kracht van een decreet scliorsen. Die verordeningen, die dus wetgevende ver- t ordeningen zijn, vallen weg, na 6 maartd £ indien zij binnen dit termijn door een de- \ creet van Brussel niet worden goedgekeurd. s De bestuurlijke macht wordt in Kongo { uitgevoerd door eenen algemeenen gouverneur die de Koning vertegenwoordigt te 5 Borna, en door eenen algemeenen onder- 1 gouverneur te Elisabethville die feitelijk ^ dezelfde rechten als den algemeenen gou- r verneur van Borna bezit. Er is spraak van j meer zulke algemeene ondergouverneurs te benoemen. c Die twee hooge ambtenaars worden dan c verder bijgestaan door ondergouverneurs, 1 staatinspectors, districtkommissarissen en ' andere beambten. Zeker is het dat de 1 macht aan de algemeene gouverneur of j ondergouverneur van Kantaga verleend te ^ beperkt is, en stellig zal eene der eerste te nemen maatgrecls — zooals het de koning j aanduidde in zijne rede bij de ontvangst i van nieuwjaar—voor doel hebben het c werkelijk bestuur onzer kolonienute Brus- i sel gevestigd, in Afrika te verplaatsen. De minister en de Kamers zullen zich verge- ' noegen van tussclien te komen wanneer 2 dit noodig is en eene hooge kontrool over | de zaken in Afrika te houden. Dit is vol- ( strekt noodig, want als men van uit Brus- s sel regeert duurt ailes te lang, en maakt c men soms ontoepasbare decreten, daaren-boven voelt het bestuur in Afrika dat het r in eene zekere mate onverantwoordelijk is, ^ en de beste bestuurders zijn deze die vol- s komen verantwoordelijk zijn. Het gerecht '' is in 191'i gansch heringericht geworden, later zullen wij het over dit punt waar- £ schijnlijk wel eens hebben; voor jonge bel- £ gisclie advocaten is er daar plaats en toe- ( lcomst. 4 In een volgend artikel zien wij wat er ge-beurd is in Kongo gedurende 't verloopen c jaar en wat dit land ons voor de toekomst 1 voorspelt. " f EDM. RONSE, Advocaat. ^ m .ihii .—i c Algomsen Stsmrsclît. I Te Hornu is eene vei-gadering geliouden van t de socialistische Boreins voor het aandui- g den hunner kandidaten bij de wetgevende d kiezingen van 1914. t Citoyen volkvertegenwoordiger Arthur « Bastien, die voorzat, oordeelde dat er 1j geen poil moest gehouden worden en liet b best yas de vier Ivayierleden aan 't hoofd « van de lîjstîe houden. Een drietal afgevaardigden dierven \ de meening uiten, dat er beter een poil o zou gehouden worden, omaan de massa s toe te laten uitspraak te doen over de keus en de rangorde van hare kandidaten. h Maar een ander Bastien, Gustaaf, o stelde als dagorde voor, dat een poil goed is in princiep, maar nu feitelijk beter v acliterwege zou blijven omdat er... nog s! kiezingen zullen plaats grijpen. Die dagorde werd aangenomen met 123 « tegen 26 stennnen en 11 onthoudingen en zoo beliouden MM. Maroille, Pépin, 1 Brenez en Bastien, zonder poil, de vier eerste plaatsen op de roode kandidaten-lijst.Dat heeten ze algemeen stemrecht. V » 9 . , MINISTËRIE VAN FINANCIER Beheer der Registralie en der Domeincn Tais op de kwsYeiTieMlMgeiL ALBERT, Koning der Belgen, Aan allen. tegenwooi'digen en toe-komenden, Heil Gezien de artikelen 11 tôt 26 en 60, IV, Ie lid, der wet van 30 Augustus 1913, be-trefîende de tnks op de beursverrichtingen; Gezien artikel 6 der wet van 25 Maart 1891, bevattende het zegeïwetboek, en het koninklijk besluit van 26 Maart 1891, ge-nomen voor hare uitvoering ; Op de voordracht van Onzen Minister van Financiën, Wij hebben besloten en Wij bc-sluiten : Art 1 — De artikelen 11 tôt 26 der wet van 30 Augustus -1913 treden in werking met 10 Februari 1914 Art 2 — De beroepsaangifte voorge-schreven bij artikel 15 van hoogerbe-doelda wet wordt gedaan ten kantore van het buitengewoon zegel binnen welks gebied zich bevindt : de woonplaats der be-roepslieden indien het particulieren geldt ; de zetel van de hoofdinrichting, indien het vereenigingen, veivnootschappen of maat-schappijen geldt ; de zetel van het agent-schap of van het bijhuis, indien het vreem-de beroepslieden geldt De beroepslieden gevestigd in België op datum van de bekendmaking van dit besluit zijn gehouden hunne beroepsaangifte te doen vôôr den 10 Februari 1914 Art 3 — De rechtbank van koophan-del bevoegd tôt het kortteekenen van liet uitsnijregister, waarvan het houden bij artikel 17 is voorgesclireven, is die binnen wier gebied het bij artikel 2 van dit besluit aangewezen kantoor van het buitengewoon zegel zich bevindt Art 4 — Het kleefzegel bestemd tôt zekerheid der hefîing van de taks op de beursverrichtingen wordt in 't groen af-gedrukt Het bestaat uit twee gelijke deelen, hehbende elk eene breedte van 25 milimeter en eene lengte van 33 mili-meterHet eerste, te plakken op het bordcreel, draagt : in 't midden, in boven elkander geplaatste teksten, de woorden « Opérations de Bourse — Beursverrichtingen » ; hst bovengedeelte, den Belgischen Leeuw in een wapenschild overtopt met de ko-ninklijke kroon en omringd van lauwer-takken ; beneden in een lijstje, het bedrag van het recht Het tweéde, te plakken op den stam van het borderel, draagt, in 't midden, het bedrag van het recht omringd met het opschrift « Opérations de Bourse — Beursverrichtingen ». • Art 5 — De onbruikbaarmaking van het zegel wordt verzekerd, voor elk van zijne deelen, door in zeer leesbare arabische cijfers, de dagteekening aan te duiden van het opplakken van het zegel, alsmede door de handteekening van den tusschenper-soon, dit een en ander door middel van onuitwisclibaren inkt geschreven De tusschenpersoon mag echter gebruik maken van eenen stempel waardoor, in vetten inkt, zijnen naam of zijn maat-schappelijken naam, alsmede de dagteekening — in zeer leesbare arabische cijfers — van het opplakken van het zegel, wordt afgedrukt Art 6 — Er worden zegels verkocht eener waarde van fr 0 10, 0 15, 0 20, 0 30, 0 40, 0 50, 0 60, 0 70, 0 75,1 00, 2.00, 3 00, 4 00, 5 00 en 10 00 Art 7 Overgangsbepaling. Tôt het in omloop brengen van het zegel omschreven bij artikel 4 van dit besluit, wordt de hef-fing van de taks op de beursverrichtingen verzekerd door middel van het opplakken en het onbruikbaarmaken van kleefzegels geschapen in uitvoering van Ons besluit van 28 Februari 1913 en dragende als tegenmerk : 1° beneden en op het bovengedeelte; het bedrag van den prijs ; 2° op de zijkanten : links, de woorden « Opérations de Bourse « ; rechts, de woorden «Beursverrichtingen»; 3° in 't midden, boven den Belgischen Leeuw, de letter S, beginletter van de woorden « Souche » en « Stani » Een dwarsstreepje duidt de plaats aan van de doorsnijding die het zegel, vôôr zijn opplakken, in twee gelijke deelen moet scheiden Het bovendeel wordt op den stam van het borderel geplakt en het benedendeel op het borderel Het eene en het andere worden op de wijze aangeduid bij artikel 5 van dit besluit onbruikbaàr gemaakt Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit Gegeven te Brussel, den 29 December 1913 ALBERT Van '$ Iionings wege : De Minister van Financiën : M LEVIE Buitenlandsche Politiek DE VERWERELDLIJKING IN FRANKRIJK. De socialist Forest, lid van den Algemeenen Raad der Saône-et-Loii'e, was een der 23 die, in 1904, meêstemdc om de Zus-ters uit het gesticht van Maçon te drijven. Thans schrijft die zelfde Forest in den Socialiste de Saône-et-Loirc, dat de ouder-lingen in dat verwereldlijkt gesticht « ge-brutaiiseerd » worden. Een ouderling van 75 jaren klaagt nu nog van pijn in de wonden, welke hem den 30Mei 11.in 't gesticht werden toegebracht. Een andere, « die 't niet langer kon ver-dragen het pijnigingsdoel van die lomperds te zijn », heeft gepoogd zich te zelfmoorden. Nog een andere was met drie maanden opsluiiing geslraft, omdat hij bij den be-stuurder had willen klagen. Kort na die straf uiigedaan te hebben, werd hem zeke-ren dag brood geweigerd. Den eerstkomen-den verlofdag ging hij bij zijn schoonzoon en sprong daar in den waterput. Citoyen Forest voegt erbij, dat er des-n.oods nog schandelijker feiten kunnen vermeld worden. Zulke feiten spreken luid genoeg om aile beschouwingen overbodig te maken. 'T SCHRÏKBEWIND IN PORTUGAL. Een bijzondcre reporter der Daily Crho-nicle te Lisbon, Portugal's hoofdstad, schrijft aan zijn blad : « Aan de grens waren de douaniers ver-ontrust door mijn dikken overjas. Zij hebben hem genomen en geheimzinnig onder-zocht. Een reiziger zegde mij dat zij mijn jas aanzagen voor een monnikskleed en vermoedden dat ik een jezuiet was die in Portugal wilde terugkeeren. » — En zoo ik nu werkelijk een monnik geweest was ? vroeg ik. » De reiziger haalde de schouders op en zegde : In dat geval was uw leven geen 50 cenlimen waard. » In den trein zocht de policie in aile hoe-ken en onder aile banken. Wat dachten ze te vinden? — Revolvers, karabijnen, sa-menzweerders of dagbladschrijvers, zegde mijn reismakker ; vooral dagbladschrijvers vreezen ze..-— Heeft de republiek, na drie jaar bestaan, dan nog zooveer de waarheid te duchten ? » De Nocto, middenpla^ts van Lisbon, is voortdurend ingenomen door schuwe ke-rels met groote zwarte krawatten en een zwaren stok. Het zijn de carbonaris (vrij-metselaarsknechten) die aile voorbijgan-gers en aile koffieliuizen scliaamteloos af-spieden. Zij sporen de redens der komst van elken vreemdeling op. Ik ook ben het voorwerp van hunne bijzondere bewaking geweest. » Toch is het lnij gelukt tôt een redactie-bureel door te dringen. De carbonaris waren er vôôr mij geweest en ik vond er tafels en stoelen verbrijzeld. Gelulddg was de redacteur kunnen ontsnappen. Deze der Dia is eene maand geleden zonder vonnis in 't gevang geworpen, omdat hij eene daad van minister Costa had durven be-knibbelen.» Verscheidene mijner brieven waren geopend vôôr ze mij besteld werden. In straten en openbare plaatsen spreken de menschen met de hand voor den mond ; personen duiden zij met een cijfer aan, niet met hun naam. Wil ik bij iemand toegelaten worden, ik mag mijn naam niet opgeven, maar moet zeggen : « 'k Ben de Engelschman ». Zoo geraakte ik bij eene dame, die eene achterkamer be-woont van haar scliijnbaar verlaten huis. Al hare familieleden zijn zonder vonnis in het gevang geworpen, en moest zij zelve op straat komçn, zij zou hetzelfde lot ondergaan. » Is 't M. Vandervelde niet, die aan België het lot van Portugal toewenschte? WJIH MLLES WHT. LANGS OM SLIMMER. — Vooruit had ons gevraagd wat we denken over M. Woeste's woorden, te Geeraardsbergen uitgesproken betrekkelijk 't algemeen stemrecht. Daarop hebben wij geantwoord : « Wat we over M. Woeste's woorden » denken ? » Dat hij gelijk heeft te zeggen wat hij » denkt, en wij ook. Dat hij 't recht heeft » over 't stemrecht te denken wat hij » meent de waarheid te zijn, en wij ook. » Nu weet ge 't, Vooruit, » Voor aile wederantwoord zegt Vooruit daarop, dat we ne sukkeleer, ne broebe-leer, ne zéevereer en ne dwaze Piet zijn, en..»hij herhaalt zijne vraag l We gaan ons antwoord niet meer her-halen. Het staat daar nog eens : hij kan trachten het te leeren lezen. EEN KUNSTSCHAT. — In de parijzer bladen wordt beweerd dat de E. H. Tenaud, pastoor te Janvry, in Frankrijk, veertig schilderijen bezit van Raphaël f i* Sanzio, den beroemden leerling van Michel-Angelo. Een onderzoek is ingesteld om er de echtheid van na te gaan. VRQUWENPERSONEEL OP ONZE SPQQRWEGEN. — Zaterdag is op de internationale treinen, die over België rijden eene eerste proefneming gedaan met dienstvrouwen, een soort van Stewcudin-nen.Deze vrouwen worden door de reizigers van liet schoone geslacht gebruikt als kamervrouwen en oppassters voor de kinderen. Zij hebben bovendien voor opdracht de toiletlokaaltjes op de treinen rein te houden. Zij dragen een zwart kleed met witten voorschoot en een klein wit kapje en hebben een armband met het opschrift Scrviee-Dienst. DANKBAARHEID. — Op vairoek van M. J. Le Grand, konsul van Griekenland, en dank aan de tusschenkomst van den heer Iiuysliauwer, heeft minister Vande Vyvere besloten den stilstand der pracht-treinen Ooslende-Weenen-Express en Noord-Express in de statie Gmit-Sint-Pieters voor goed te behouden. De ultra-liberaal-doctrinaire Revue commerciale, orgaan van een enkel persoon, grolt daartegen, maar moet toch bekennen dat die maatregel gewcnscht werd door aile gentsclie handelsinstellingen. De Flandre libérale vindt de gelegen-heid gunstig om te scheiden op degenen welke dien maatregel bckomen hebben. Dat is de liberale dankbaarheid namens de handelsinstellingen, die cr denkelijk niet mede zullen t'akkoord zijn. Mgr MERRY DEL VAL, staatssekre-taris van den Paus, heeft in intimiteit de 25e verjaring zijner priesterwijding ge-vierd.De H. Vader heeft hem de hartelijkste gelukvy'enschen laten geworden. HET NAMAKEN DER ZEGELS. — Het beheer der spoorwegen heeft eene bijzondere kommissie gelastmet het be-studeeren der verbeteringen die zouden kunnen gebracht worden aan de vervaar-diging der zegels, om te beletten ze natj maken. Dit schijnt inderdaad hoogst noodig te zijn, want in 1913 werden voor 18 millioen frank zegels verkocht, voor het verzenden van kleine kolies. © Êd ©BaSll@W0g I iŒgga DE STAKING op het GROOT SCHOEN- FABRIEK DER FIRMA VAN HILST, TE HERENTHALS. Gelijk wij reeds mededeelden zijn vrijdag over acht dagen een deel der werkiieden •— de monteurs, 27 in getal — van het schoenfabriek der firma Van Hilst in staking gegaan. De werkiieden vragen eene loonsver-hooging van 25 à 30 centiemen per dag, zich steunende 1° op de stijgende levens-duurte ; 2° op den bloeienden toestand der nijverheid ; 3° op de.hoeveeelheid en de lioedanigheid van het afgelegde werk ; 4° op de loonen elders betaald. Op al de brieven gestuurd door de vak-vereeniging en door het Nationaal Ver-bond, geweerdigde de patroon zich niet eens te antwoorden ; een onderhoud werd door den patroon van de hand gewezen ; de tusschenkomst van onzen achtbaren burgemeester om eene minnelijke over-eenkomst hielp niet. Het is dan eerst, na al die verzoe-ningsmiddelen te hebben uitgeput, dat een deel der werkiieden, 27 in getal, in staking gingen. De patroon verving echter de stakende werkiieden door andere werkiieden zijner fabriek, aan wie de stiel werd aangelcerd door drie duitsche operateurs. Onze vereenigde werkiieden, die aan het werk waren gebleven, werden nu ver-plicht het werk der onderkruipers voort af te maken. Dit kon onmogelijk zijn. Daarop gingen verleden zaterdagmorgen nog 33 werkiieden van den grooten atelier ook in staking. Het gevolg daarvan is geweest dat het fabriek zaterdagmiddag voor onbepaalden tijd gesloten werd. Nu liggen daar 350 werkiieden en iverk-sters in 't putje van den winter, zonder brood en zonder eten op straat 111 Aan wie de schuld? Stellen wij vooraf twee punten vast : 1° De vakvereeniging stelde aile mo-gelijke middelen in het werk om eene overeenkomst te treffen. Op de brieven antwoordde M. Van Hilst niet eens, eene vraag om .onderhoild werd stellig afge-wezen, zelfs de tusschenkomst van den heer burgemeester hielp tôt niets. Het is enkel dan, na de lankmoedigheid tôt het uiterste te hebben gedreven, dat de vakvereeniging tôt de staking moest over-gaan.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: christen werkmansblad belonging to the category Katholieke pers, published in - from 1891 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods