Het volk: christen werkmansblad

1176 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 09 April. Het volk: christen werkmansblad. Seen on 24 March 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/jq0sq8rs4b/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

CHRISTEN WERKMAN SBLAD Aile briefwîsselingen vracht- [ rrij te zendon aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor do naaml. maatsch. « Brukkerij Het Volk», ïdeersteeg, n° 10, Gent. Bureel voor West-Vlaanderen: Gaston Bossu yt, Recolletten-Btraat, 14, Kortrijk. Bureel van Antwf-rpen, Bra-bant en Limburg : Viktor Kuyl, Minderbroederstr., 24, Leuven. Mon sehrîjft In s Op aile postkantoren aan 10 fP. per jaar. Zes maanden fr. 5.00. Brie maanden fr. 2,50. Aankondlgingcn : Prijs volgens tarief. Voorop te betalen. Rechterlijke herstelling, 2 fr. per regel. Ongeteekende brieven worden . geweigerd. I TliLEFOON N° 137, Gent. Verscliijnt G mnal per week y ■ - ■ i ■ » ' ■ i .i.i.i, . . ... i ■ S Centiemen het Bummer r ' ..i ■ i ■ »i i ■ . DflicieelcMefieâeBlingen Op de beide Oorlogstooneelea. (Duiische Melding ) Gisteren te Gent aangeplakt : BERLIJN, 7 April — Drie-Gracht door don vijand in puin geschoton, daarom door ons verlaten Fransche aanvallen tex Noordoost Verdun enkel tôt fn onze voorste stelli gedrongen. Teu Oosten en Zuidoost ■Verdun met buitengewone zware v< liezen afgeslagen Aan de lioogten van Combres tw bataljons vernietigd. Bij Ailly vijand vroegere stellingen teruggedrongen. Fra sche aanvallen bij Aprémont en Flir mislukt. Bij de Hartmannsweilerkc wordt sedert gisterennamiddag gcstrede * * » Bij eon uitval naar Andrzezew, 30 ki moter Zuidoostelijk Memel door on ruiterij een Russisch bataljon vernieti£ ■De aanvoerder, 50 officieren, 360 s daten, 120 gedood, 150 zwaar verwor •De Russen terugggelsagen. Wij verlor 6 dooden. * * * De (duikboot) U 29 niet teruggekome Volgens Engelsche admiraUteit, met I manning gezonken. la Vlaaaclcpcn en Franseh-Ncord (Duitsche Melding.) BERLIJN, 7 April. (Wolff.) Uit l groote hoofdkwartier : Het eergisteren door ons bezette { hucht Drie-Grachten, door den vija met zware artillerie en mijnenvuur 1 stookt en tôt puin gebracht, werd di balve door ons opgegeven. In de Argonnen werd een aanval do het vuur onzer jagers afgewezen. Noordoostolijk van Verdun geraali een Fransche opruk niet tôt onze st lingen. Oostelijk en Zuidoostelijk v Verdun mislukte eene reeks aanvall onder ongewoon zware verliezen vo den vijand. Aan de Combres-hoogte werden tM Fransche bataillons door ons vuur uitec gpslagen. Bij Ailly gingen onze troep tôt den tegenaanval over en wierpen d .yijand terug in zijne oude stellingen. O bij Apremont lukte de vijand niet. Evenzoo zijn andere Fransche aanvall bij Flircy ten voile mislukt. Talrij dooden bedekken het veld voor ons froi Op den Westerzoom van het Priesti woud wierp een onzer bataillons met bajonet sterke krachten van het 1 Fransch regiment terug. Ora Hartmannsweilerkopf werd g teren ondanks cen hevigen snecuwsto: gevochten. (Fransche Melding.) PARUS, 5 April. (Reuter.) Avoi bericht : Het geheele front is belemmerd d< regen en mist. Volgens een telegram uit Châlons-s Marne is eene Tau be gevlogen over Grange en Clermont, in Argonne, heeft bommen geworpen. 0p het ooslclijk Geveeblsterrei (Duitsche Melding.) BERLIJN, 7 April. (Wolff.) Uit 1 groote hoofdkwartier : Bij cen vooruitrukkcn op Russii grondgebied naar Andrzejewo, dertig ki meter Zuidoostelijk Memel, vernietif onze cavallerie een Russisch bataill waarvan de kommandant, vijf officiai en 360 man gevangen genomen, 120 dood en 150 zwaar gewond werden. E ander Russisch bataillon, dat ter lu snelde, werd teruggeslagen. Wij verloj zes dooden. Russische aanvallen Oostelijk en Zui lijk Kalwarja alsook tegen onze stellinj Oostelijk Augustowo, werden afgeslag Daarbuiten is op het Oostelijk fr* niets bijzondcrs voorgevallen. (Ooslenrijksche Melding.) WEENEN, 7 April. (Wolff.) Uit oorlogsperskwartier werd gisteren meld : De strijd in de Karpathen wordt lieftiger. Ook in Ondowadal grijpen Russen met groote kracht aan. 't hier een strijd van zwenkingen en wed zijdsche verrassingen zonder denkb uitkomst. Eveneens in Laborczdal wordt Iiel gestreden met blijkbaar goede uitkomst voor ons. Door de taktiek der Russ 'die hun volk bij massa in het vuur w peu, zijn onze troepen op de zwaar proef gesteld, die zij echter glausi doorstaan. ij| sien Haaskassas, ( Turksche Melding.) KONSTANTINOPEL, 6 April. (Wolff.) 1 Uit het grooto hoofdkwartier : Aan het Kaukasischc front greep de vijand onze voorposten, noordelijk van Ischkan, dicht bij de grens, aan. Na eenen :en verbitterden kamp van achttien uren, en wcrd de vijand over de grens geworpen. Onze troepen bezetten de vijandelijke _en dorpen in de omstreken van Khosor en ng Parakez en in het Zuiden van Tausskert. en Aan de Dardanellen. er- ( Turksche Melding.) ree KONSTANTINOPEL, 6 April. (Wolff.) in Officieel : m- Gisteren en heden ondernam de vijand "ey niets ernstig tegen de Dardanellen. Ecr-jpf gisteren openden twee vijandelijke krui-en. sers het vuur op onze batterijen aan den ingang der Dardanellen. Zij verschoten lo- 300 granaten zonder eenige uitwerking ize te bereiken. Daarentegen werd door ver-gd. scheidene waarnemingen vastgesteld, dat ol- een vijandelijk kruiser en eene torpedoboot nd. door de van onze batterijen afgevuurde ren granaten getroffen werden. Op het overigo oorlogsterrein deed zich niets bijzonders voor. en. * * » be- Het tijdvak van stilstand in de krijgs-verrichtingen voor de Dardanellen, kan, naar een berichtegver van de Daily en Chronicle meldt, nog eenige wekon aan-houden.Als de aanval hervat wordt, zal hij beslissend zijn, voorspelt de Engelsche journalist. De forten en verdedigings-werken zijn door het bombardement ge- leelijk toegetakeld. nd Gemeld wordt, dat zich thans eene be- sterke Turksche strijdkracht op het schier-er- ciland Gallipoli bevindt ; daar zijn thans de beste Anatolische troepen en een deel îor van de divisie van Smyrna bijeengetrok-ken en het mag als zeker worden aange-kte nomen, dat zij een verwoeden tegenstand -el- zullen bieden. K TER ZEE. 501 WEENEN, 6 April. (Wolff.) In den nacht van 30 Maart is eene stoomboot toebehoo-vce rende aan eene Hongaarsehe maatschappij, sn" en geladen met 600 ton munitie en artillerie->en matei'iaal, op den Bonau door de Serviërs len beschoten en getroffen. De munitie ontplofte )ok en de boot zonk. Slechts twee van de 35 opvarenden heb-len ben zwemmende den Servischen oever der rivier kunnen bereiken. '";e » * * ^ WASHINGTON, 6 April. (Reuter.) Eene L'i .Amerikaansche nota aan Buitsehland be-~e treffende het doen zinken van het Ameri-13e kaansche stoomsebip William P. Frye is openbaar gemaakt. ?is- Be nota bevat voornamelijk eene opsom-l'in ming van de rechtskundige bezwaren tegen het doen zinken en eischt schadeloosstelling. T>e eisch tôt algeheele schadevergoedng bedraagt 228.000 dollars. , ♦ * * ST-PETE RSBURG, 5 April. (Pet. Tel.-A. ) — In de Zwarta Zee heeft onse vloot den oor 3 April nabij de kust van de Krim op verren afstand schoten gewisseld met de Goeben ur_ en de Breslau en ze tôt het invallen van de Ta duisternis vervolgd. Gedurende den nacht dreven onze torpedo- en booten de kruisers tôt 100 mijlen van den Bosphorus en vielen ze aan. D:' vijand echter ontwikkelde een kraohtig ai-tillepievuur en in vermeed een gevecht. lu* * * * NEW-YORK, 5 April. — Gisteren liep hier het gerucht dat de Buitsche hulpkruiser het Prinz Eiiel Friedrich uit Newport-News veitrokken was. * * * LONBEN, 0 April. (Reuter.) Be Times ll0~ verneemt uit Parijs, dat de Fransche schoe-gdener Pâquerette, een vaartuig van 600 ton, on, behoorende tôt de Newfoundlandsche vis-ren schersvloot, bij Kaap Antifer vrijdagmiddag ge- door eene Bintscho duikboot, waarvan het 7en nummer niet ziehtbaar was, in den grond geschoten is. Be bemanning kreeg tien mi-" nufcen om zich in de booten te begeven. Allen ren zijn gered en aan wal gebracht. de- gpn LONBEN, 7 April. — Het Engelsche aeil- ° schip Acantha werd bij Lonstone getorpe- >en- deei'd. 13 koppen der bemanning zijn gered. ont * , * LONBEN, 6 April. (Reuter.) Een Lloyd's telegram uit Penzance meldt, dat zondag-morgen om 6 nur de City of Brcmen, een het klein stoomschip uit Bublin, op 20 mijlen ge- afstands van de Wolf is gezonken. Be kapi-tein en 12 andere leden van de bemanning , zijn te Penzance aangebracht door de bri-' j gantijn Fanny uit Liverpool. Vier man zijn c*e er verdronken. Of eene mijn dan wel eene Is Buitsche duikboot er schuld aan heeft, 1er- meldt het bericht niet. •are ♦ * * LONBEN, 0 April. (Reuter.) Het Engel-ftig sche stoomschip Nortlilanda is gisteren bij ten Beachy Head getorpedeerd. Be bemanning >en, is gered. ver- (De Northlands, van de reederij Jones, n„i „ Hallet and Co, to Cardiff, was een schip van rijk 2770 ton, gebouwd in 1900). * * ♦ LONDEN, 7 April. (Wolff.) — De Daily Mail meldt : De Zweedschc stoomer Japan en de Noorsche stoomer Stavon werden voor onderzoek hunner lading naar Lcith op-gebracht.* * * Het Amerikaansche stoomschip Green Briar, dat op de Duitsche kust gezonken is, blijkt op eene mijn geloopen te zijn. BOMMEN OP MULlifilM. (Duitsche Melding ) MULHEIM-in-BADEN, 6 April — (Wolff ) Gisteravond om 7 uur, wicrp een vijandelijke vlieger op de stad bommen, waardoor geon militaire schade aangericht werd ; er werden echter drie burgers gedood BOMMEN OP BËLFORT. PARUS, 6 April. (Wolff.) De Journal verneemt uit Montbéliard : In den nacht van donderdsg op vrijdag vlogen zes Tauben over Belfort en wierpen zes bommen uit. SOFIA, 6 April. (Agence Bulgare.) — De Bulgaarsche regeering heeft aan de Servische laten weten, dat het uitgebroken incident te wijten was aan de drift van Servische troepen, die bij het vervolgen van opstandelingen de Bulgaarsche grens overschreden en o ok op Bulgaarsche grensposten schoten. Bulgarie dringt aan, dat Servie maken zou opdat zulke voorvallen zich niet her-nieuwen, daar zij uiterst ernstige gevolgen zouden kunnen hebben. Fransche Vliegei' verdwaald. BERNE, 6 April. (Wolff.) Bij Pruntrut (in het Fransch : Porrentruy) is een Fransch militair vliegtuig neergedaakl, geteekend M. F. (Maurice Farman) 361. De vlieger was in den mist verdwaald, verwarde de Allaine met de Doubs en kwam zoo in het Zwitsersche kanton Berne terecht. Vooraleer te landen, zijne vergissing inziende, verbrandde de vlieger al zijne papieren. Een Strijd in de Lucht. BOEDAPEST, 6 April. (Wolff.) Az-Esl meldt dat gisteravond een Oostenrijkscli vlieger overvallen werd door drie Russische vliegtuigen. De Oostenrijker wierp bommen op een zijner vijanden, die van 1500 meter hoogte naar beneden stortte. De twee andere Russische vliegers werden door een stormwind verdreven en de Oostenrijker kon ongedeerd dalen. GgftaERiyiL PAI9. KEULEN, 7 April. (Korr. (Norden. — De Fransche generaal Pau heeft te Athene een langdurig onderhoud gehad met minister-président Goenaris en met Zo-graphos, den Griekschen minister van buitenlandsche zaken. Beîgische Vluditeliuge met Naam. Dezer dagen is te Bergen op Zoom, waarheen ze tijdens het bombardement van Antwerpen gevlucht was met hare familie, overleden, Mej. Antoinette Conscience, een nichtje van den beroemden Vlaamschen schrijver. Gedurende den tijd van haar verblijf te Bergen op Zoom maakte zij zich, zoolang hare zwakke gezondheid dit toeliet, verdienstelijk dooi het geven van snijlessen aan vrouwen en meisjes in de naai- en brei-inrichting van het vluchtoord op Plein XIII. Daar haai vader spoorwegambtenaar was, werd bi; hare begrafenis de lijksto'et door tal van beambten bij het Belgische Spoorwezen gevolgd. Bubbel Blado Voortaan verschijnen wij den woensdag van elke week met een dubbel blad, dit zonder prijsvermeerdering. De betalingexi blijven zooals ze waren, 2 centiemen pei nummer voor de bladen welke den maan-dag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag verschijnan, 3 centiemen voor het zaterdag- en zondagblad, 't is te zeggen 13 centiemen per week. Deze gelukkige verbe tering, welke wij kunnen doorvoeren, dank ons immer stijgende lezerstal, zal ons ook toelaten een lang gevraagd mengelwerk af tû kondigen. 't Is OP im MAR BEN SCHULDÎGE waarmeê wij in het dubbel biad van woensdag beginnen en dat in 't zaterdag-en zondaenuiiimer zal voortgezet worden. Wij durven er op rekenen dat onz lezers deze dubbele gelegenheid zullen t baat nemen om voor ons blad eene krael tige propaganda ta ondernemen en aldi vele nieuwe lezers bij te brengen. Op de ieverige medewerking van allei durft het beheer van IIET VOLK te stelligste rekenen. n n < i m. ue j>iiHiiSj)oor*VTgeii e» ue ras-j^urici De Intercommunale Kommissie ha zich tôt den Gouverneur-Generaal g' wend, aangaande de moeilijkheden e belemmeringen die ontstaan, door di op de buurtspoorwegen sedert eenige tijd passen gevorderd worden. Generaal von Bissing heeft er in toi gestemd dat de kosten voor die passf aanmerkelijk zouden verminderd wordej en dat de bedoelde toelatingen voortaa voor eene maand zouden gegeven worde aan den prijs van 1 mark. Van het princiep dat een pas noo< wendig is, kan het Duitsch bestuur echt niet afzien. ANTWERPEN ANTWERPEN. — Agenten werde verwittigd dat er dieven in het huis Vf Sprangenstraat, 7, waren gebroken. M behulp van den agent Janssens sloten î het huis af en gelukten erin een d kwaaddoeners aan te houden. Een tweec dief ontving een sabelhouw maar lcc toch de vlucht nemen. De aangehouden zekere Frans G., leeglooper, Lange Bec dekensstraat, werd in het bezit vt valsche sleutels bevonden. De plicîitij werd opgesloten. — Dinsdagmiddag werd zekere V; H., bijgenaamd Mouche, op de Cockeri! kaai aangehouden. Deze persoon had ve eenen Duitsehen wagen een pak met 40( sigaren gestolen. De plichtige werd o gesloten. BORGERHOUT. — Dinsdagavon rond O'/» uur, werd de bewoner van e< huis der Langstraat opmerkzaam g maakt door een zonderling gerucht in d< gang des huizes. Toen hij in den gai kwam, bemerkte hij eenen man, d ijlings op de vlucht ging. Achterna geze onder het geroep/ Houdt den dief », wei deze door twee burgers, de genaamdt F. Eckaert en J. De Ridder, in de Bloer straat tôt staan gehouden en aan < policie overgeleverd. Het is een zeke X.., wonende Violetstraat, Antwerpe Hij beweert, dronken zijnde, niet geweti te hebben hoe hij daar in huis geraalît i BRABANT BRUSSEL. — Op de stadsmuren we dinsdag een besluit aangeplakt waarbij h vleesch aan de volgende prijzen moet vc kocht worden : Tarief per halven kilo. Ossenvleesch. — Bœli 0.00 a 0.80 ; rarb naden 0.80 a 1.20 ; gehakt 1.10 a 1.50 ; r I.10 a 1.50 ; ossengebraad zonder bronder. 1.20 a 1.50 ; liarst 1.20 a 1.70 ; rosbif 1.30 1.80. VarkensvleeSch. — Vet en zoete lies 1. a 1.70 ; gehakt 1.80 a 1.00 ; spek 1.20 ;> 1.71 gezouten spek 1.30 a 1.70 ; gerookt spek 1. a 1.85 ; schouder- en nekstuk 1.10 a 1.0* gebraad 1.30 a 1.80. Paaxde ml je sch. — Gebraad, zor.der bee deren, 0.80 a .100 ; caù'boaaden (id.) 0.40 0.70 ; gehakt 0.30 a 0.50 ; kookvleesch, m beenderen 0.40 a 0.60. Art. 2. — Be prijzi n door bovenstaan tarief vastgesteld zullen later door het sefc pencollege kunden gewijzigd worden. Art. 3. — Bit besluit, en nadete besluiti tôt wijr.iging dor prijzen, movten zichtba • aangeplakt worden in de beenhouwerqen. Art. 4. — Be stukken vleesch, tôt vr koop uitgestald, zijn voorzien van plaatjf die den prijs vermelden. Art. 5. — Overtredingen op onderhav besluit zijn strafbaar met policiestraffen. SCHAERBEEK. — Belangrijke diejtlt — Bij den diefstal, gepleegd in een hi: der Vooruilgangstraat, werden gestolei 18 schilderijen, zilverwerk, tafellinne beddedekens en lakens en een lOOt flessclien wijn en likeuren. Verscheidene andere diefstallen werdi gepleegd. Buitengewoon klein is het get aanhoudingen, ondanks het groot aant diefstallen. Toch werd een kerel gevat, die d< bijnaam van De Smocl draagt, en die verscheiden feiten de hand schijnt gehi te hebben. LEUVEN. — Het Kunstfeest dat plaa greep zondag 28 Maart, om 17 ure, in c feestzaal der Gilde, lukte buitengewoe wel. De opkomst was zoo talrijk dat c zaal te klein was. De kunsteuaars, d hunne edelmoedige medewerkiiig ve leenclen om onze christene arbeiders doc hunne kunst te komèn verlieffen en a ai nioedigen en tevens om de Belgiscli Krijgsgevangeuen te gedenken, behaalde een welverdieuden biivai. De rondhaîiii e en de verkoop van programmai brachter. e 103 fr. 82 op, som die na aftrek der druk-i- kosten zal gestort worden in het fond: s voor de krijgsgevangenen. 't Was de Z. E. P. Claes die de mede-î, werkers aan het feest dankte en tevens n eene korte aanspraak hield, die een diepen indruk maakte bij de aanwezigen. m — Een orgelconcerlo en uitvoering van gewijde muziek in de O. L. Vrouwkerk. maandagavond, ingericht door de Cercle des XX, bekwam een buitengewonen bijval. De ruime kerk was teenemaal gevuld met een ingetogen publiek dat kwam ^ luisteren naar het prachtige spel van den heer Maurice Versluys en de onberispelijke d uitvoering van prachtige kerkmuziek dooi ;- de heeren leden van den Cercle des XX. n De opbrengst van deze uitvoering moel it vrij belangrijk zijn en zal ten goede ko mer n aan onze Belgische krijgsgevangenen. •- LUIK n LUIK. —- De loden der burgerwacht, y die ontslagen waren van de moeite, zich n op gestelde dagen aan de kontrool 1e n vertoonea, hebben opnieuw bevel g» kregen zich aan te bieden. I OOST"VLAAND,ILREN 2r ZWIJNAAÏÎDE. — Dieven op ronde. — In den nacht van dinsdag op woensdag heeft men bij landbouwer Van Ryssel-ghem, wijk Zandpoort, 4 kiekens en drie :n senoone konijnen gestolen. 'j Een streng onderzoek is ingesteld. — Denzelfden nacht heeft men ook gepoogd in te breken bij de gebroeders ,'r Palinckx, in de Gentstraat, maar mer. e werd door den eigenaar op de vlucht ge-'n dreven. WETTEREN. — Ondanks er ongeveer 1" slechta 24 uren per week wordt gewerkt in betaalt de firma Félix Beernaerts wekelijk." Je zoo iets van acht duizend frank aan werk-loon.in SAFFELAERE. — Be dagbladen hebber. j de di'oeve mare medegedeeld dat een der flinkste .soldaten onzer gemeente aan den IJser gesneuveld is rond 24 October laatst-leden. Het is d" genaamde Léo Be Smet, ?" 7oon van Severien Be Smet-Be Bruycker, landbouwer Nerenhoek. Een plechtige lijk-j dienst tôt lsienis zijner ziel zal in de pa,-' rochiale kerk gedaan worden op maanda , 12 April aanstaande, om 8 % nur. (B. u.). e~ Zonder twijfel zullen al de inwoners van ;n Saffelaere het als eene plieht aanzien d ■ ig plechtigheid bij te wonen. om zoo een bewi; -. ie te geven van dankbaarheid aan den moedi-t, gen strijder en een blijk yan genegenheid .(j aan zijne beproefde familie. ,n S. NIKLAAS. — Algemeene beweging v van den burgerstand gedurende het jaar le 1914. — Huwelijken 168. Geboorten 887, rc personen welke zich in de stad hebben tl_ gevestigd 622, totaal 1509. >ii Overlijdens 672 ; personen welke onze S- stad verlaten hebben 818, totaal 1490 De bevolking op 31 December 191. was van 35.232 zielen. Zij is op 31 Dec. rd 1914 van 35.251, dus 19 meer en bestaal et thans uit 16.632 mannen en 18.619 vrou ,r" wen. Provinciale Kommissie 1b \aa spaarzarae Yocding, II In zitting van 18 Febiuari 1915 uitte hei a Nationaal Komit cil tôt Onderstand en Voedin t, 20 den werscli in gansch België Provincial• ) ; Kommissièn van spaarzame voedin g tôt stanc tO te zien komen. Bie vraag werd te Gent ovei ) ; legd en sedert vrijdag 20 Maart, is vooi Oost-Vla&nderen, onder het voorzilterscliaj n" van Mevr. baronnes H. délia Faille d'Huysse zulke komrnis?sie in het leven geroepen. Zi, zetelt in bet I.andbouuershvis te Gent. le Het spaarzaam en geregeld gebiuik dei e- ingevoerde waren door de Commission jcn relief in Belgium, alsook der inlandsche voedingsstoffen algemec-ner maken, zicdaai ar het hoofddoel der nieuwe instelling. In de huidige omstandigheden, nu dat dr ,g voedingsvoorraad vermindert en gedurende een zekeren t ijd kan ontbreken, mag er geer ig enkel middel van praktisch onderwijs ver-waai'loosd worden. Men moet rekening hou-d. den met wat mogelijk is en men mag de is plaatselijke noodwendigheden uit het oog l : niet verliezen. Vooruitzicht is er noodig. n, Middelcn moeten beraamd worden om in ai tuinen, op akkers en onbebouwde gronden zooveel moeskruiden mogelijk te kweeken ;n en allerlei vruchten te winnen. Voordrachten al geven aan boerinnen en huisvrouwen, over al den aard en het gebruik der spijzen, hunne voedingswaarde uiteeiizetten, aan de moe-:n ders, spaarzaam : groenten, erwten, boonen in versch en opgelegd fruit leeren bereiden, is id een uitmuntend middel om de begrippen der zuinigheid in de voedingte verspreiden. Wat ts al en hoe met melk kloek voed-^el maken ? le Hoe goed en voedzaam brood bakken ? Wat •n is dit ailes weinig gekend onder het volk. Hetondenvijzend personeel derlandbouw-le kundige huishoudecholen gaf rceds vroeger ie lçssen in dien aard, aan de leden der plaat-r- selijke Boerinnenkringen. Om nu in aile >r gemeenten van Oost-Viaanderen, de gele-i- genheid te hebben die kennis aan te ,e leeren, besehikt de Provinciale Kommissie n van Vovding vas nu af over verschilleudfe g Yoordrachtgeefsters in de provincie GDMeBSt — Halsgezin — Eigeadam Vrijdag, 9 April 19 ! S aesn rara nnei Esa c:~ y dtaaa «aa - ,n■ ... lijkn-Twiuligsle Jaar. - -S. 98

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: christen werkmansblad belonging to the category Katholieke pers, published in - from 1891 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods