Het volk: christen werkmansblad

698 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 22 July. Het volk: christen werkmansblad. Seen on 12 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/7659c6t942/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

MIm MXitm — t ' • ' ZmnenTwmtigste Jaar. — H. 171 i . ■ ■ I" n»u>"" " t- *-■ BoMlenst — Msgezin — Elgecdoa Zendag, 2 2 , 'en Maandag, 23 Juli 1917 Aile briefwisselingen vrachU VTÎj te zen den aan Aug. VaR Iseghem, uit gever voor de naanj!» tneatech. «Drukkerij Het Volk'j Meersteeg, n® 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderen' Gaston Bossuyt, Recoilettea* «traat,14, Kortryk, HET VOLK Men sohrljît In : Op aile postkantorenaan lOfft per jaar. Zes maanden fr. 5.0& Drie maanden fr. 2,50. Aankondlgingon : Prijs volgens tarief. Voorop to be talon. Rechterlijke herstelling, 2 fî. per regel. Ongeteekende brieven worden geweigerd. ÏJ5LEFOON N° 137, Gent. Versch^nt 6 œaal per week CHRISTEN WERKMANSBLAD S Ceatiemea Siet Bfl3s^ef«teàeîîïig0i ea Veronfeiingen. 3gg, _ VERORDEïïING over de in beslag-n&ning en het gebruilcen des oogst van dit jaar in 't Etappèngebied van het 4e leger. In aansluitdtig aan de voorgaande oogst-verordenusg van den Heer Opperbevelhebber van 't 4e legs*» bestem ik voor het Etappon-gebied sis vwlgt : , . , g 1. _ De oogsi van dit jaar wordt in bjslag genomen. Bafirtoe behooren aile aoorten granen el-mede staeo, erwten, tuiiv ea paardeboonen, hoai vau Ie en 2e enede, klaver- en Luzerm-kbverhryoi, asïdappelen, suikerbeeten, raap-aaautf, \ las, lie£u>ep, emk&rij en t&bôk. Het is verboden voortbreagsrls des oogst vaii dit jaaj% voor zoover zij onok>r toepassing d<^'T verardeniD.g valicn, zonder toelatin^, der Etaippeia ïuepekUan 4 te laoopen en te ver-koopsn, te vervoeren en er over te beschikken. jjÈHoen het vervoer v-an den aklcar naar de seimur, toi het dossehgn, naar de bewaar-plaatsen en magaziijnen is tjegelaten. § 2. — De oogst moet door de landbauwers aorgraaJdig ingeeogBt, bewaard esi zoo spoedig mogclijk tôt zij ne doelmatige bestemming ge-braeht worcien. De burgemeesters, hunne plaats-vervangt-ja en de policie moeten het oog op d n oogst houden on zijn voor zorgvulelige imaogatiiig, kewaring en affeveœing der voort-lire®g«els des oogst verantwsordelijk. § ë, — Ten einde de verbtKiwvlakten r.OAr.v-kcurig te kttrmen bepalan en de opbrangst des oagst duitlelijk vast te stellen, moeten in eliso gemeente vei'bouwlijsten opgamaakt worden. Baartoe moet de « Algemeene optelling van den Lanclbou'W in t917 » getezlgd -worden. De for-mu'licren zijn bij de Landbouwafdeeling der Etappc-m-Inspelction 4 tegen betaling der kosten verki'iigbaar.. Tôt invulling dezer Ejsten is ieder lundbous7er vei^lœht die van een en dazelîde VrGcht ten minrte 1 are verbonwd heeft. Voor de juistheid der aangiîten in deze lijsten Is inclera huislioudvoorstand door zijne hand -feeebeiiÀEg borg, duarna de burgenaeesiîejs en de gemeente. fi- Na de inoogetîug der grssnen moet eanstoncls met het doraolian hegonn€in worden. Hert uitdorschesn moet volgens de voorschriften der bevoegde KammandantHr uitgevoend en zooveel mogelijk baspoedigd worden. In geval van. uilatigheid ziillen én de nalssfcigen én de burgemeesterB geetraft wamKta, -roor zoover deze nit-t voer eene voldoende toezrôht hebban eorg gedeagen. Al het gectonsohen graan moet ttfgeleverd ■wtwdon mot uitaond«rhig vau het afvaikoren eu hat zaTxigoed. Het is toegelaten het teltens uit het dorachen voortkomende af.va'Ikoren terng te houden, masu' hoegenaamd niet meer dan 8 % bij rogge, 5 % bij t^rwe, 3 % bij hiver, 5 % bij gerst, 5 % bij spelt, 5% bij maatehiin. Het daanza ttruggehonden aîwiîkoren moet sts:'.e,<ls als thisdanig te herkennen zyn. Het mag gaene normale, voile korrels bevatben, maar moet vntsluitcliijk afvatoren zijn. AfvaHcaren van aiidece hoiedanigtieid zai als graaai aanzâen en zonder schadevergoecBngîtangeâa^en worden. Het zaaigoed voor den verboivw in 't jfeomende jaar mag iiisgUïjks ternggehonden worden, 't is te zeggen voor 1 hectare opperviakte te be-steJl.u met ragge 16*0 kilos, tarwe 170 kilos, Eaver 160 kilos, gerst 160 kilos, sptlfc 250 ltilos, masteiuin 170 kilos. Vervolyt.) S ckendmaking, D? gtiincDnte LelxbeJse heeft zich in de laatsfc-vorloopen tien maanden, tegenover de vsenorde-ïiiï^ii der militaire Duifesiehe «verhedea, welke hai\r, door hare gemœnfcï-QEgaïien, hurgemeester, secretaâis, peliciekonHtnssariB befcnd gemaalct MKsécn, biabmgtwoon naàatig geteend. Zoo moesten die ôrgaaen, reeds in den herfst van het vorige jaar, wegens het nict wlgen van b«i<len hetrtJdîelijk de afievesing van eieren, boten, evennls de iervecing van kwartierbenoo-digheêen, edoch hoofdzakelijk wegenfi verzuim van het uitvoeren der bevels® over de vjoorsbel-Mag der ^.Ycilcleozen in Decaiiiier 1916, gevoe-Bge stratÊen opgelegd woiiden. Die bestcaffiagen der gemeeffite-vertegen-woordigers bleven zonder den minsten inxirak #p de geaneentenaren. Die onwilliglieid der gemeentenaren, 1s op-fiieuw bij de veossfctUing tôt Z. A. B. en men-Sterioe der WeerpMchtigen hLerdoor gebleken, Ûat een aantal der apgeroepen mannen ni-et versebenen zijn en een aantal vaxi deze die ver-êchenen, zondeï ootIoî weer weggegaan. ■Wegc-ns dien vaortdureïiden tegensfcand tegen-bver het Duits-ch militair bestunr, werd de ge-mccîite Lebbeke bi] besiuit van het opperste JegeTkommando 4, eene dwangboete opgelegd 5»n 10.000 mark — tien dtrizend mark. Dit brengt ter openbare kennis, De Etapp.-Inspçkt. von SCHICKFUS, Generoal der Infanterie. * * * _ Wegens overtrsding van de verordening van 25-6-17 aangaonde den oogst der vroège aard- &ioidl d°°r VOnDi& van 18"7-1V bestfaft %my Vanden Bulcka, hovenier te Melie, ^JW, vanL3,000 Mark; 2. Karel Sehelf! pàifâooo M^rkr Bestelb^I>Sei1' eene boete _ Wanneér de boete niet kan betaaki worden ^rdt deze vervangen door eene gfvangenisstraf vpto 1 dag voor îeder 10 mark b>oete. h.yan,, ri.^ » hcc,ft eén aanzienlijke foav^lheM vrtege aardappelen vôôr den Kr Juli 1917 iBgeoçgst M Be hèimelijîs tecea "^ekorprijzen vorkocht. 6chélfhaTU heeft insgelijks vôôr M Jilli 1917 Woege ofu-dypplen ingeôpgsjb en ze oj^et kolen terborgen nâàr Qèut willëh ùverbreiigën om sé tegen wookerprijfen te Wrkooijyn. JPe beyolknjg van het gansohe distrïkt wordt |ô le iaatste maal dringend gewaarseljuwd. De r.affen oefiJ2en dat vergrjjpen tegen de be-WUrigen tôt besohermiiîg van de vooding on da trengete wyze bestrafi, worden. Gent, den 18-7-17. Der Etappen-Kommandant, voa vVlOK, Oberstkutnant. De Régis en haar DoeL r Wederom wil de s lad Gent de macht van liàren ïfgiedienst of uitbatîng door j het stadsbesluur uitbrciden. Ze vnï na-. melijk aile ondernemingen \an gemakput-ruimen in hare eigen maeht samentrekkeH y en aldus weer eenige p(»"sonen, die hun i werk goed doen en er met h un personeol . hun brood aan winnen, hun bestaan ont- ■ nemen. We liopen dat de gomeenteraad daar eene speld zai voor steken, want de stad gaat aoozeer de geî.onde opvatting , van het regiebcginsel te buitea, dat Jtïj r er een op«nbaa.T gevaar van rnaakt. Het regiebegmsel is in âch zelven goed, . voor zooveel het in de toepassing strekt 3 tôt welzijn cier bevolldng, bijv. W.ar het " bodrijvcn geldt die waarlijk openbare diensten uitmaken, zooals wegenis, V«r-f lk-îitiiig, waierbezorging en dergelijke. I Maai' die toepassing mag vanwege het . openbaai bestuur niet ten doel hebben 3 er geld aan te winnen, doch wel en vooral 3 er de bcvolking dienst mede te bewijzeii ■ en nut en voordeel door te veischfllfen. Waar het openbaar belang de toepassîng j van het regiebegm&el niet \eieischt, blijft 3 deze betea1 aehteiwege; want ven'f va» dat het de zenotfng van een openbaar bestuur zou wexen, 't eeise bedrijf na 't ander uit de handen deî bijzonderete te nemen om ei zeîf geld aas te winnen, is 't iaitegendeel de taak en de plicht v?>» zulk bejtmur., zoos-eel ai« 't m zijne macht ligt te zorgen, dat de iBWôners \fin zijne omsehrjjving vrij ©ver lranne bcdrijveij bescliiikkem em er bestaan en welstaijd mode te winnen. Daar wijkt de stad Gent heel es al van ai. Zelîs waar het zaken van openbaçr belang geldt, zooals Jicht en water, i>U^t zij nog het ware regiebegmsel van aî£fc-meen diensibcleon niet g.eti'ottw, maar neem.t rij de bemeesterde uitbatîng te baat om er geld aan te winnen tèn koffte van gausch de bcvolking, want iû ge«a enkele gemeente onzer provirîeie, waar 1 eenige bijzondei»e ond€aneming voor gas 1 oî electriciteii zorgt, betaalt men eea van dezelieMurtikEls z»o dnair ats te Gent. 1 Met het gemakpufcruimen zôu't hetscHdè ' zijn; we hebben het ieeds gedeelteEJfc \ onden-ond.en; en d?tarom dnrven wij ho peu dat de gemeenteraad de belangcn der ; inwoneis za*J stelien Ijevcn het mô'nopool > van geldgewin, dât het stadsbestuur hier weer ten ko s te vari ganseh de bewlking 1 betcaclit. Diûnstbetoon ten hâte der bevolking j is het doel in de gezonde ojivatting vaïi ; het i^egiebeginsel, en geenszins gfijfigcsrm . ten koste der ÎDWoaers màg dat 4&il zi^n. , Waar de belangen des" bevoîking dat > djenf.tbetoon niet verefechen, mag de regie genust aclrterwese bllfveç, IN DUITSCHLAND. Se zîîllag van dss Bil^sSajr. De Rijksdag Iiandtldï vmjdag nog oenige , kleine pvmten af. Onûer dtae bsvoMl zick ook: eene ondervragir.g van de® aîgevaandî|de ' Dr Strefcmann (nat.-lib.) over de schendîrig van het volkcrcnreclit van Esgeland tegenoveî Duitsche sclicptn in de Nederlandsche wateren. Als antwoard op deae ondcrvraghig vorklaarde de ministcriedirechor Dr Ki'itgr dat de Duitsche ' konsul te Rotterdam onmidrielHjlt watstappe» 1 heeft ondemèmen «ra voldoen'ing te bekomon. < Nederland heeft ltelioffl dê Duitsche eischen ' tôt taruggawe <Ui' achepan en volledige schade-vergoeding bij Engslaird krachtdadig te verzoe-ken en heeft eene seJnsrpe nota aasi Engeland gtzonden. Het ganeche Doitsche volk is onè-roerd en 1s overt.mgd dat ISfoderland zich tegen den toege-voegden smaad zai weten te sbellen < Het ooriogskrsdlet v?j i 15 ^i^'ard gçs!?md. .! Bexfijn, 2© Juli. — De Rijksdag heeffc zonder ! besprefeing hefc oorlogskrediet van 15 milliard, < in derde lezing aangenomen, tegen de stemrnen ( der onafhankelijke sociaal-d emokraten. , * *# 1 . .ivaUIXW 45 CAPITOLA -a- -m- -«Ul-tA» Onwillekeurig keok do arme moeder op, ea glimlachte bij de zonderlinge profetie van harsc zoon. Deze kuste do tranen uit de oogen zijr.er moeder en overlaadde haar met aile liefkozingoa, die zijn minnend hsrt hem ingaf. En het sehean hem inderdaad gelukt te zijn, de ongelukkige tôt bedaren to brengen, want Mej. Roeke herin-nerde zicli, dat voor arme Ueden de tijd te kostbaor is, om hem in nutteloos klagen te ver-spill'n. Zij lia m weder haar gewoon werk t-or hand, toi wij 1 Traverse zieh van zaog en biji voorzag, om in het nabijzijnde woud bout ta klieven voor de huiselijke behoeften. De arme moeder had harsn zoon toegelaehen; toen zij eehter alleen wvs, het zij hare pas ge-atelpte tranen den vrijen loop en verdiepte zieh opnieuw in de troostelooze beschouwing va» haren jammervollen toestand. De voorbij-gaande vreugdo der verloopen week was als een weerlicht, dat don h_,mal verheldert, al-vorens het onweder woedend losbarst. Terwijl Mej. Roeke baweegloos in hare wan-hoop daar zat, werd de deur onhoorbaar gé-opend, zonder dat zij er oplette. Het waa Herbert Greyson, die binnenkwam Na hot aannemen van het oorlogskrediet wordt het eehipveartontwerp, na korte bespre-king, naar de kommissie verzonden. Daarna word het ontwerp over gevangenen-voorzorg in tweeds en derde lezing afgehacdeld. In oea slotwoord wees de voorzitter Doktor Kar-jnpf op de beteekenis van den algeloopen attijd en stelde voer, den aanstaanden zitt/ijd te houden op 26 Septeœber, om 3 uur namiddag. Kiottegenetaande het jiretast van den afge-vaardigde Ledebour besloot het Huis het aannemen van het voorstel van den voorzitter. De zitting sloot om 12% uur. Niisps BesqrskiBgsn- Berlijn, 20 Juli. — De Keizer ontving donder-dagavond den staatssecretaris Dr Helfferieh en minister v. Loebell en daarna, vrijdagmwg^ het verslog van den Algemeenen St&f. * * * Berlijn, 20 Juli. — Uit parlementaire middens wordt medegedeeld dat voor vrijdagavond om 6 uur de leiders der Rijksdagpartijen uiligenoo-digd zijn tôt eene bespreking in het Rijksambt voor het Binnenland, van etaateseeretiiris Dr Helfferieh. Yerder wordt bepaald gezsgd dat de Keizer deze bespreking zou bijwonen. Van den kant der Nationaai-liberalen ontvingen de afge-vaardigden prias zu Schonarch-Cferolatih, Dr St-refemann es Srfiiffer nitnoodigirigen; voor de Konservatieven von Heidebrand, graaf Westarp en Diebrich. Over de andére deelnemers is nog niets te vernemen. In parlementan» kringen loopt het nieuws volgens hetwelk deze bespreking in veiband is met het vervangen van enkele ministère en Rijksambten. EUhlmaiiii-HsIft-TiGli- Berlijn, 20 Juli. — In den Rijksdag loopt het ger.acht dat vrijheer v. Kuiilmanli, gezant te Konetantinopel, tôt staâteéieeferteri» voor het BuitépJaBd zou benoémd worden en dat Dr HeJf&riah den gezantsehapspost te Konatan-t.ijîôpel zou overnémen. Zooals bekaod is was Dr Hellierioh vroega.' hestuurder en beheerrâad yan de An_a|o]j6ehe baan en kent zeer goed de Turk&ehe toestandèn. De gestemfle Vraâeslieîulgln^ " B!j het naderen van het vitrde oçirlogsjaar geltïfc zoowel als op 4 Augnsbus 1914 voor het Duitsche volk het woord der troonrede : Gcea veroveïin gszucht vocA ons. Ter vérdcdiging zijucr zçlîstandigheid en vi^beld, voor de on-schendbaarheid van zija territoriaal bezit heeft Duitschlaiid de wâpajis opgenomen. De Rijksdag strceft naar eenen vrede van overeenkomst en van hlijvende verstanùhouding der volkeren. Met zulk eenen vrede zij: afgedwongen gcbleds-uitbreidingen en politiilse, economische oî fl-nancioele gewelddaden onveraenigbaar. De Rijksdag wijst aile plan ai dat leidt tôt eene economische afsnijdiag en vijandclijkheid der vollce-rên, na den oorlog. De vrijheid der zee moet veîaelcérd worden; alleen de ecumomisshe vrede zai aan de \jlkeren een vritadsciiappelijk samenleven voorbereiden. » De Rijksdag zai het inricfcten van eene internationale reciïtsinrichfcin g lcraditdadig eischea. Zoofong echtèr de vi|andelijke regeeringe» niôt ap zulken \rede iugaan, zoolang zij Duitschland en zijne Verbondenen met verovering en ver-goweldiging bedreigen, zai het Durfcs.che vo^j ab een mnn samen^an, onwrikbaar uitho^djen in den strijd, tôt héÉ reclit op leven en ontwîk-keling van hem en zijne Verbonderien verzekord is. In zijne eenheid is het DuitScite volk onver-wtnnfclîjk. De Rijksdag weet zich daaromtrent eens met de mannen, die in heldhaftigen striid het vaderland besdiermen. De onvergànkelijSe dank van het volk 'is hun \*erzekerd. i IN PORTUGAL. Lugano, 20 JuK. — De Comere délia Sera vemeemji uit Parijs dat te Lissabon, ten^yslge der algemeene ontevredenheid over de dUîiîjfè, onder de arboideis esn vollçdigB slag gesl'îjgg,à is; minister Gosta is gedwcmgtsn af te tredëb IN SPANJE. Os toestand. De Kolmsche Zeitung meldt van de Zwitser-s-efee grenzon : De officieefe telegraa fagentechfip-pen bre-ngen nieuws over de onlusten in SpaiijÈ, waarvan hit karakter ecbter niet kjaar S. Zoo 'zegt de Havasager.cie alleen, dat de tekfoon-verbindingtn van Madrid met de provinGicn onderbrok' n en verschiHige aanhoudingen ge-daan zijn. Onder de aanhoudingen is ook deze van Laroele, den tw^eden sekretaris van Lerroux. Hij naderde onbemerkt de arme vrouw, greep hare hand, welke hij zwijgend aan aijne lip^ên drukfce en bl sef in storiimé, maar dièpgevoaWs deelneming voor haar stsan. — Herbert, gij hier î riep zij. Hoe komt gg hier verzeild. Pas eea uur geleden braeht Traverse uwen laief. — Dot weet ik, want ik zag zelf dat hij hem afhaaldo. Ik gaf er slechts de voorkeyr aan, niet ta laton sien, want ik was baiig, a in de eerste oogenblikken lastig te VfiH.cn. Lanf|or kon ik het natuurlijk niet maar uitholî&en; ik îkSoôt hierheen, om u met mijnàa troost bij te sfcàan — als ik zulics kan. — Ach, ge hadt dadelijk moeten ko mon, mijii goede Ht.rbait, antwoordde mej. BjooIos. ÏÏos kû.at ge 't in uw hoofd halen, mij lastig tç zijn î Ik lieb niet veel gèweend, want ik b«a aâa ligt treûrige gewoon. Ik zai o«k"cieéen niàîwàn GÎag wel te boveu komen en spoedig is allés weer op zijn ouden loop. Ma; r trots al hare poging om zioh te be-heerseheii liet Slartha haar iioofd op dea sehouder van Herbert vallen en brak opnieuw in tranen uit. -— Waarlijk, moeder, begon Herbert, nadafc hij aan de «Rgelukiaige tijd had gelaten om zich weder te hersltUcn, ik begiijp uwe overîjrevçn geheditlield aan dien ouden grijskop niet, (Jïe u bovendien zoo onwaardig behantlelde. — Is U8 Uan firiis gu'worda» î vroeg mejufier Klaarder i* het wat een reiziger uitSp?nje, t-e Parijs aangekomen, zegl-, volgens de Humanité. Volgens 4eae zijn het hevige arbeiderswoehngen. Da opgewoiidenheid, in gansch Spanje, is buiten-gewoon hcVig. In versehÛl'-ude grensgarnizoenen heerscbt wanorde. Niet alleen te Bilbao, Barce-lona en Ovieda hadden tusschengevallen plaats, maar ook in de hoofdstad Madrid. Naar Bilbao en Vaïhadolid zond nien eene machien-geweerkompagnie. De regeiring tracbt de be-Weging te Bareelona als gansch afzonderliik voor fe stellen. In werkelijlàieid, zegt de ver-teUer aan de Humanité, is het eene diepe Spaan-sche nationale beweging tegen het oligarsisch stelsel in Spanje. » * * Madrid, 20 Juli. — De minister van binnen-landsche zaken deelde mede dat het Katalo-nisch pnriemeat, dfit te Bareelona zou zetelen, onbbonden werd. De lodc.n van het Parlement zijn op bevel van d«m gouverneur, te vertrekken, nagekomen zonder dat de rust verstoord werd. * * * Saragossa, 20 Juli. — De provinciale regee-ring deelfe mede : Ton gevelge van treinontrig-geling, dioht de hoofdstad, zijn de verbindingen afgebroken. Tusschen Madrid en Barcalon# bobste de lokomobief op cer.cn goedei'eiifarein. m FRANKRIJK, 06 lonferesiis tB Parijs. TTit New-York wordt aaa de Associated Prêts gemeld : De rogeeriçg heeft besloteh de uitnoo-diging tôt de bespreking met de Verbondenen in Juli te Parijs mot te beantweorden, gezien eene deelname niet rioodig is en de beaprokingen de deelname der Vereenigde Staten aan den oorlog niet reehtstreekfleh aaanbelangeE. lu het Staatsdepajctement verklâart men offieieel dat die bealisakig echter niet toonge-vend is voar do verdere politiak der Vereenigde-Staten. Een WiîiismMocM? PARIJS, 20 Juli. — In de legeroommissie van den Senaat antwoordd® Painle.vé op eene vraag van Clemenceau, dat nog geene binden.de besluitsn genomea àjn over een wiirtervëldtQeht der Verbondenen. Aile maatregelen voor het voorteetloB van den oorlog gé'durend'e den winter behooren tôt nu toe nog tôt de desgeval-lende sahikkjjugen. IN NEDERLAND. Den Haag, 20 Juli. — Amhtèlijk. — De minister van Buitonlandsçjhe Zalten rnaakt bekend: De Nedeilandache Begewing he'sât door haren gezaat te Londea aan d« Bjùikche regeexing raededeeling gedaan van htA optrodtn van Britsche oorlogssehepen op IS dtzsr, tegen Duitsche handUsgchepen, die ziûh in de Ns.dér-landsche hoogwateren bév<®dèh en don gvizant opgedragsu de Britsche regeering ojimerkzaarB te mâken op het erilsttge van het felt, waartrij eene onloochenbaue schending der Néderla^dsche Souvereineteit en onzTjdigheid heSt plâ%s ge-had. De gezant is bo vend ici) op|eâra'gèn, de hoop uit te drufclten dat de Britsche regeering, vbor het voorgevallene, tew*cjife®&s lièt volkèrcïi-recht en bijzondtr het arâ&el 3 van'het vêrdrag over het recgit en de verplïchting dér neïïtitale machten in gsval van een zoeoorlo'g, vold<JeâiJig te veraekeren. IN RUSUAND. Es Zâîfstimdiflîèfâ van Fî&lapf» Stockhobn, 20 Jtiji. ■— Dp Landdâg vgn Finkaid heett met 130 stanmen tegen 36 ckn ■wetsonbwerp aariçeHOteéh, over de zefistandîg-heid van FiV.kiad. I3en wijzigingsvoorstel der Jong Fincon iiit MalleS, volgms hetwelk h^J voorstctzou ondiêf-worpéh woîdcn aan de vSÔploèpige regeering werd afgcwczcn met 104 tegeia 86 stemrnen. « * % Den Heag, 20 Juli. — Central News vecneemt uit S. Pateraburg t Dç onlusjén hebben tôt biertoo zoovrat 400 ggîjpndèn" en 30 dooden g<ïlaverd; dooh het nâSîwkû'uiàg aantal der verHezèn is neg niét gakènd. De Mormng Post voroeemt uit S. Petersburg : De toestand ia de hoofdstad heeft zich weer op botreurenswaardige wJzq onçwikkekl. Br staken m§er dan 30.000 wêrlîliedën. De betoo-gers hebben weer den g'eêat der ofirust verwekt en het vertrouwen op doortastende militaire en prl'itif.ko v/olslagea vennjudtrâ. In regee-ringskxirf|en hdpp_t tffe'n ev&iiwoï weer bejxiïld, den toestand epoé'dig wê5r meester te worden. Daily N-eios vernetnît ^t St-Peto®burg : Volgens hier inèd0}m6n berichtén hebbeB 12.£fo6 werkliSden der oorlfesnijverbeid in Sint-Potereburg dèa arbeid âèS^Ï&gd, wijl de na- Rocke, met eveo naïeve ab belangstellende nieuwsgierigheid. — Zekéï. Hij Is immers een dikke twee-en-zestig jaar oud? — Ilij telde vijf-en-veertig, toen ik hem Ieerde kennsn, en wqs destijds cee kiiap man. IS althîfns beschmiwde hêm als het ideaal van manrtîlijke ktacht en s6Jreof2ieîd. Hci is waar, dat zij-. e schojxa'heid te vergelïjlîen wJLs met die van een verkrngënde» Indisclnn zoifl.er, want hï| stôhd in de îarojj vdn voile rijpljeid; voor mij werlîtc zij eahter ôpWckkend, W;nft tôt dan had 1k rnijr.e kindsheid en prale jeUgd doorge-bracht in <W verstijvcnde kiliield van eën cen-zaam, eentoonig levefl, ondiji' onverschillige kefdelooz* menschen. MaVtha Roeke logde pelnzend haar hoofd op haarb.and en gaf ziàh ovêrjmn de hérihheringen van don toften, maa'r'schcîtin.en dïoom (Ter eerste maanden van haar huftflijk. — Goede moecVir, zegd'e flerbert op den toon van innige liefe'.e, zouJt gij welliCht mi} uw ongeluk niet kur.nen toevertrouwen 1 Wilt gij mij niet veitellen van uw huwelijk en den treurigen onùnekeer van uw lot, kM'fcom, van ailes, wat ile sle'chts uit den mond van mijnen oom woetî — Ja, antwoordde Mçj. Roelïe, dat wil ik. En terwîjl zij hare trâi'len dïocfgde, nam zij plaats bij d'en haard, waar Herbert tegenover haar ging zitten. (-t Ysacvoiffi^ tionalisten hunne eisehen om politieke botoo-gingen niet willen ondersteunen. Tôt zoolang heeft de Moskower Arbeiders- en Soldateivrasd het verbod der betoogingen gehandhesfd. Stockholm, 20 Juli. — A/tonbladet vernoemt uit Haparanda : Den 16 Juli werden de gasten van een hôtel in St-Petersburg verwittigd, dat de laatste trein van de hoofdstad met den avond afreed en hierop gansch het verkeer stilgcl gd werd. In Zwcden aangekomen reizigers vortellan, dat de onlusten in St-Petersburg van zeer ernst-igen asçd ga-weest zijn. In Helsingfors zoudsn mirineç olcV' ten op officieren geschoten en er verschsidene ge-dood hebben. IN CHINA Kopenhogen, 30 Juli. — Volgens een 1) jioht der Westnih-agencie uit Shanghai staan groote stadsgedeelten van Peking in vlammçn. Het vuur dat reeds groote offers gevergd heeft, is door oorlogsgebeurtenissen in en rond Peking ontftaan. De beroemde Hemelstempel is zoo-gezegd ook door de vlammen aangegrepen. Het getal gevangen genomen aanhangers van Tschang-Taim zou reeds 6000 bedragen. Talrijke hoofdofficieren der monarehisten werden tereeht gesteld als vergelding voor het ver-moorden van talrijke republikciuen door de troepen van Tschanghsun. troepen van Tschanghsun. CfficieeleMeàsdseiiasefl fa Ylaanderca. Frankrijk ca Elzas. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 20 Juli. — Uit het groote hoofd-kwartier : — Legergroep van leroonprins Pwpprecht van Beieren. — In Vlaanderen, na een regenaehtigen voormiddag die tijdelijk een afnemçn der ge-vechtsbedrijvigheid voor gevolg had, bereikfce de artillerieslag van 's namiddags aan, weei uiterste hevigheid. Vijandelijke vooruitstooton bij Lombaertzijde on Oostelijk van Meosen mislukten. Aan het Artois-front levendige vuurbcdrijvigheid tusschen hf»t La Bassée-kanaal en Lens, bijzonder Zuidopstelijk van Loos. 'b îïacht bij G»\Tt-lIo vooruitstootehde En-gelsche bataillons werden teruggeworpen. Ook bij Monolfy vielen de Engelschen na he'age vuurgolven opnie'uw aan zonder verderen uitslag te bereikon. Zuidwegtelijk van S. Quentin ledea de Frangchen blôedige verliezen bij drievoudiga vergeefseiae aanvallen tegen de door ons ge-woiinen gravep. — Logergroep van den Duitschen kroonprins. — Noordwt..-,!t>lijk van Craonne namen Markscho en gords-troapesa, na korte aterke vuurwerlçin^ deelen der FranBehe stelling op den Winterberg. De vijaiid bood vorbitterden woerstand en had zware verliezon. Meer dan 375 man zijn gevangen, talrijke gravenwapens als buit ingebracht gèwrden. Eerst des avonds zetten tegenaap-vàJloli der Franschen in; zij leidden tôt zwar© nachtelij-k® gevechten, bij dewelke eenige der door onfl gewonnen graven weer opgôgeven werden. — Bij de andere légers, ook bij d© legergroep van hertog Albreeht geen bijzondere gebeur-tenif«en, behojidons eenige voor ons gunstig verloopen vôoï^ldgeveehten. — BÉPJ.J.JN, 20 Juli, 's avonds. — Uit het groote ÉrfbFdIfwivrtàer : In % Wèsten en in Vlaanderen sterke artills-riestrijd.(FRANSCHE MELDING.) PARIJS, donderdag 19 Juli. — Officiee! avondbericht : In don verloopen dag ontwjkkolde de artiller» béiïQndeœ bearijvigheid tuésfchen Somme ea Âiiloite. Zuidelijk van St-Quentin, op den he\^. yel van den molen Sous-TôuVekt, ondernam % vij'and tegen 1.30 uur a namiddags een meuweà aaiival, die geheel faalde. Na eene uitersi heyigs beKcïliating, die gansch den voormiddag aan-hield, vielen de Duitschers onze stellingen aaâ iû de streek van Noordoostelijk Craonne tôt ia de streek ten Ôosten van Hurtebise. De vijanj z'^tte hier zijn 5e garde-divisie in, die aan ve*-scheidene plaa.tsen in dichte golven opkwaïa. De aanval brak aan beide vleugels volledig aa-men; enkel in 't center kon hij eenige onzaf gjaafstukken der eerste lime bereiken, wagf onze tegenaanval den vijand tôt staan braclj en hem zware verliezen toevoegde. De vijandelijke baschieting breidde zich uik e©nereijds ten Zuiden van Corbeny, anderziji® tôt in da streek van Cerny, waar Duitsche iè> fenterie ond'ôr ons artillerievuur geraakte. In den loop van 18 en 19 Juli werd de sta< Reims met meer dan 1100 granaten beschotejfc — PARIJS, vrijdag 20 Juli. — Officiecl : In de streek van Hurtebise-Craonne wortU de geschutsfcrijd met hevigheid voortgezet. Di Duitschers hebben hunne aanvallen tôt dicp i^ den nacht hernieuwd. Rond 20% uur heb.beg de Duitschers na eene maohtige geschutsco®. centratie met belangrijke kraciiten een al^ meenen aanval beproefd op de Unie Van di Frsnsche hoogvlalîten vôôr Craonne efe Va% clerc. Gevechten vâia man tegen mas h<ibbs* zich afgespeeld op d» geheele uitgesb'ektheS van het front, dat de Fransohe troepçâi jn|| eene prachtige dapperheid verdedigd iicblKsp Hun weerstaridskraGht en hun taâiheid is mee% ter gebleven van de meestPyer^oede aajivallg&, Ôveral hebben (le Franscjïen oi}ges^iôn^j| hun steÛingen'behonde». Ondswiksde liezen welke de Duitschere zich gskroosten^ zm' zij er niet in gelukt voet te ki'ijâen nooh o> fflf hoogvlakte van Californiê, poçh op de hoofi vlaktc der Kazematten, noeh de Prtmsc% stellingen meer ten Westen. He4 terîein Vôôr Fransche Unie bepaald liggende met lijfce». «i| tuigt van de hevigheid van den strijd en d# blogi dige mislukking Vàn den tetfenstrever. Tusschen de hoogvlakte van Californie en d« hoo^vl tlcS der kVzemaîten waren de po gin gen der Dui» schcrs om den lichten vôoruitgafig welken zp gister behaalden te vergrooten, insgelijlcs te vers geeîs.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: christen werkmansblad belonging to the category Katholieke pers, published in - from 1891 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods