Het volk: christen werkmansblad

605 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 09 April. Het volk: christen werkmansblad. Seen on 16 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/154dn40z64/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

f îjf-en Tw infigsie Jaar. — N. 9É ëoMIsîssî — Hulsfiezia — llmûm Yriuhv. 9 AivrTl 1 fi 1 li Aile briefwisselingen vrachl vrij te zen den aan Aug. Va lsegliem, uitgever voor de naarti maatsch. « Drukkerij Ilet Voik Meer&teeg, u° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderer Gaston Bossuyt, Roeolletteri Btraat, 14, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, Bra bant en Liruburg : Viktor Kuyl Winderbroederstr., 24, Louven HET VOLK | Mon sohrijft In s Op aile postkantoren aan 10 fr per jaar. Zes maanden fr. 5.00 î)rie maanden fr. 2,50. Aankonùigingen : Prijs volgens taricf. Voorop U betalen. Rechterlijke herstelling, 2 fi per regel. Ongeteekende brieven wordei géweigerd. "Werscliljnt 6 maal per week . -. - - m.■.,** . IV, V VfTt CHRISTEN WERKMANSBLAD S Centiemen het nummer OfllcIeeleMededeelinge Op de beide Oorlogslooneelen, (Duitsche Melding ) Gisteren te Gent aangeplakt : BERLIJN, 7 April — Drie-Gracht door den vijand in puin geschoten, daarom door ons varlaten Fransche aanvallen tei Noordoost Verdun enkel tôt :n onze voorste stelli gedrongen. Ten Oosten en Zuidoost Verdun met buitengewone zware v< liezen afgeslagen Aan de hoogten van Combres tw bataljons vernietigd. Bij Ailly vijand vroegere stellingen teruggedrongcn. Fra sche aanvallen bij Aprémont en Flir mislukt. Bij de Hartmannsweilerko wordt sedert gisterennamiddag gestrede * * * Bij een uitval naar Andrzezew, 30 ki meter Zuidoostelijk Memel door on ruiterij een Russisch bataljon vernie ti£ De . aanvoerder, 50 officieren, 360 s daten, 120 gedood, 150 zwaar verwor De Russen terugg'gelsagen. Wij verlor 6 dooden. * * * -De (duikboot) U 29 niet teruggekome Volgens Engelsche admiraliteit, met 1 manning gezonken. la VlaaiMîcrcn en Fpanseh-Noordi (Duitsche Melding.) BERLIJN, 7 April. (Wolff.) Uit 1 groote hoofdkwartier : Het eergisteren door ons bezette f fiucht Drie-Grachten, door den vija: met zware artillerie en mijnenvuur t stookt en tôt puin gebracht, werd d< halve door ons opgegeven. In de Argonnen werd een aanval do het vuur onzer jagers afgewezen. Noordoostelijk van Verdun geraak jeen Fransche opruk niet tôt onze sti îingen. Oostelijk en Zuidoostelijk v Verdun mislukte eene reeks aanvall onder ongewoon zware verliezen vo den vijand. Aan de Combres-hoogte werden tw Fransche bataillons door ons vuur uitee geslagen. Bij Ailly gingen onze troep tôt den tegenaanval over en wierpen d .vijand terug in zijne oude stellingen. 0< ibij Apremont lukte de vijand niet. f Evenzoo zijn andere Fransche aanvall bij Flirey ten voile mislukt. Talrij dooden bedekken het veld voor ons froi Op den Wcsterzoom van het Priestc woud wierp een onzer bataillons met bajonet sterke krachten van het 1 Fransch regiment terug. Om Hartmannsweilerkopf werd g teren ondanks een hevigen sneeuwstoi gevochten. (Fransche Melding.) PARIJS, 5 April. (Reuter.) Avor bericht : Het geheele front is belemmerd de regen en mist. Volgens een telegram uit Châlons-si Marne is eene Taube gevlogen over Grange en Clermont, in Argonne, heeft bommen geworpen. Op het oostelijk Gevechlslerrei (Duitsche Melding.) BERLIJN, 7 April. (Wolff.) Uit 1 groote hoofdkwartier : Bij een vooruitrukken op Russis grondgebied naar Andrzejcwo, dertig ki meter Zuidoostelijk Memel, vernie tir onze cavallerie een Russisch bataill< waarvan de lcommandant, vijf officiel en 360 man gevangen genomen, 120 i dood en 150 zwaar gewond werden. E ander Russisch bataillon, dat ter hi snelde, werd teruggeslagen. Wij verloi zes dooden. Russischc aanvallen Oostelijk en Zuii lijk Kalwarja alsook tegen onze stellinj Oostelijk Augustowo, werden afgeslag Daarbuiten is op het Oostelijk fr< mets bijzonders voorgevallen. (Ooslenrijksche Melding.) WEENEN, 7 April. (Wolff.) Uit ] oorlogsperskwartier werd gisteren meld : De strijd in de Karpathen wordt 'lieftiger. Ook in Ondowadal grijpen ;Russen met groote kracht aan. 't iiiier een strijd van zwenkingen en wed ^ijdsche verrassingen zonder denkb; éjitkomst. Eveneens in Laborczdal wordt hef îgestreden met blijkbaar goede uitkomst p/oor ons. Door de taktiek der Russ jdie hun volk bij massa in het vuur w aen, zijn onze troepen op de zwaar -Voef gesteld, die zij echter glansr ^lorstaan. q 1 î® ggen BCaukasus* (Turksche Melding.) KONSTANT INOPEL, 6 April. (Wolff. Uit hat groote hoofdkwartier : Aan het Kaukasische front greep d vijand onze voorposten, noordelijk va Ischkan, dicht bij de grens, aan. Na eene: on verbitterden lcamp van achttien urer en werd de vijand over de grens gcworper Onze troepen bezetten de vijandelijk en dorpen in de omstreken van Khosor e lic; Parakez en in het Zuiden van Tausskerl ™ Aan de Dardanellen. ( Turksche Melding.) ee KONSTANTINOPEL, 6 April. (Wolff. in Olficieel : n- Gisteren en heden ondernam de vijan ey niets ernstig tegen de Dardanellen. Eei pf gisteren openden twee vijandelijkc krui n. sers het vuur op onze batterijen aan de ingang der Dardanellen. Zij verschote: o- 300 granaten zonder eenige uitwerkin ze te bereiken. Daarentegen werd door vei ;d. scheidene waarnemingen vastgesteld, da >1- een vijandelijk kruiser en eene torpedoboo d. door de van onze batterijen aîgevuurd en granaten getroffen werden. Op het overige oorlogsterrein deed zic niets bijzonders voor. n. * * * >e- Het tijdvak van stilstand in de krijgs verrichlingen voor de Dardanellen, kar naar een berichtegver van de Dail ;n Chronicle meldt, nog eenige weken aar houden. Als de aanval hervat wordt, zal h C£ beslissend zijn, voorspelt de Engelsch journalist. De forten en verdedigings werken zijn door het bombardemen ;e- leelijk toegetakeld. ici Gemeld wordt, dat zich thans een 'e- sterke Turksche strijdkracht op het schiei ;r- eiland Gallipoli bevindt ; daar zijn than de beste Anatolische troepen en een det or van de divisie van Smyrna bijeengetrot ken en het mag als zeker worden aange te nomen, dat zij een verwoeden tegenstan zullen bieden. - TER ZEE. 01 WEENEN, 0 April. (Wolff.) In den nacl van 30 Maart is eene stoomboot toebehoc ee rende aan eene Hongaarsche maatschappi n" en geladen met 600 ton munitie en artillerie 311 materiaal, op den Donau door de Serviëi ;n beschoten en getroffen. De munitie ontploft jk' en de boot zonk. Slechts twee van de 35 opvarenden hel ,n ben zwemmende den Servischen oever d( r,„ rivier kunnen bereiken. * * * lTl; WASHINGTON, 6 April. (Reuter.) Eer Amerikaansche nota aan Duitschland b( c^e treffende het doen zinken van het Amer 3 e kaansche stcomschip William P. Frye i openbaar gemaakt. is- De nota bevat voornamelijk eene opson ■m ming van de rechtskundige bezwaren tege ; het doen zinken en eischt schadeloosstellini ■ De eisch tôt algelieele schadevtJ.'goedn bedraagt 228.000 dollars. , * * * ST-PETERSBTJRG, 5 April. (Pet. Tel.-A — In de Zwarte Zee beeft onze vloot de >or 3 April nabij de kust van de Krim op verre arstand schoten gewisseld met de Goebe ir_ en de Breslau en ze tôt het invalleu van d r a duistemis vervolgd. Gedurende den naeht di'oven onze torped( booten de kruisers tôt 100 mijlen van de Bosphorus en vielen ze aan. De vijand eeht( ontv/ikkekle een krachtig artillerie^oiur e n vermeed een gevecht. UU * * * NEW-YORK, 5 April. — Gisteren lie hier het gerucht dat de Duitsche hulpkruisi let Prim Eitel Friedrich uit Newport-Nev vertrokken was. * * * j0'1 LONDEN, 6 April. (Reuter.) De Tim verneeint uit Parijs, dat de Fransche scho< c'c ner Paqi'erette, een vaaxtuig van 600 toi >n, behoorende tôt de Newfoundlandscho vi en scliersvloot, bij Kaap Antifer vrijdagmidds ïq- door eene Duitsche duikboot, waarvan h< nummer niet zichtbaar was, in den gror ,in geschoten is. De bemanning kreeg tien un 1 nuten om zich in de booten te begeven. AUe cn zijn gered en aan wal gebracht. * * * LONDEN, 7 April. —- Het Engelsche zei schip Acantha werd bij Lonstone getorp. m- deerd. 13 koppen der bemanning zijn gerei 111 * * * LONDEN, 6 April. (Reuter.) Een Lloyd telegram uit Penzance meldt, dat zonda; morgen om 6 uur de City of Bremen, ec let klein stoomschip uit Dublin, op 20 mijle ge- afstands van de Wolf is gezonken. De kap tein en 12 andere leden van de bemannir . zijn te Penzance aangebracht door de bi ® gantijn Fanny uit Liverpool. Vier man zij de er verdronken. Of eene mijn dan wel eer Is Duitsche duikboot er schuld aan heef er- meldt het bericht niet. ire * * ♦ LONDEN, 6 April. (Reuter.) Het Enge tig sche stoomschip Northlands is gisteren b en Beachy Head getorpedeerd. De bemanniri ;n, is gered. er- (De Northlands, van de reederij Jone. tp HaUet and Co, te Oardiff, was een schip va •jjç 2776 ton, gebouwd in 1900). * * * LONDEN, 7 April. (Wolff.) — D Daihj Mail meldt : De Zweedsche stoomer Japan en d ) Noorsche stoomer Stavon werden voc onderzoek hunner lading naar Leith of e gebracht. * * * ,i Het Amerikaansche stoomschip Grec Briar, dat op de Duitsche kust gezonke . is, blijkt op eene mijn geloopsn te zijn. ' BOMM OP MULUEIM. (Duitsche Melding ) MULHEIM-in-BADEN, 6 April -(Wolff ) Gisteravond om 7 uur, wier -, een vijandelijlte vlieger op de sta ' bommen, waardoor geen militaire schad j aangericht werd ; er werden echter dri burgers gedood^ l* BOMMEN OP BELFOBÏ. i PARUS, 6 April. (Wolff.) De Journi l verneemt uit Montbèli.ard : In den nacl - van donderdag op vrijdag vlogen zc t Tauben ovor Bclfort cn wieipon ze t bommen uit. ____________ BuSgapUS esa ^ SOFIA, 6 April. (Agence Bulgare.) -De Bulgaarsche regeering heei't aan d Servische laten weten, dat het uitgebroke incident te wijten was aan de drift va '» Servische troepen, die bij het vervolge V van opstandelingen de Bulgaarsche grer overschreden en o ok op Bulgaarscl: .. grensposten schoten. Bulgarie dringt aan, clat Servie make e zou opdat zulke voorvallen zich niet lie: " nieuwen, daar zij uiterst ernbtige gevolge 1 zouden kunnen liebben. ! Fransche Vlie^ep vertiwaaïd. 5 BERNE, 6 April. (Wolff.) Bij Pruntrv 1 (in hrt Fransch : Porrentruy) is ee - Fransch militair viiegtuig neergedaah - geteekend M. F. (Maurice Farman) 36: tl De vlieger was in den mist verdwaalc verwarde de Alîaine mot de Doufos e kwam zoo in het Zwitsersche kanto Berne terecht. t Vooralcer te landen, zijne vergissin >. inziende, verbrandde de vlieger al zijr j, papierem I Een Strijd in de Luchî. BOEDAPEST, 6 April. (Wolff.) Az-E >- meldt dat gisteravond een Oostenrijksc !r vlieger overvallen werd door drie Ru sische vliegtuigen. De Oostenriiker wiei bommen op een zijner vijanden, die va e 1500 meter hoogte naar beneden stortt j" De twee andere Russische vliegers werde g door een stormwind verdreven en e Oostenrijker kon ongedeerd dalen. n SEiSERAAL Pfty. '• KEULEN, 7 April. (Korr. (Norden. -s De Fransche generaal Pau heeft te Ather een langdurig onderhoud gehad m< j minister-president Goenaris en met 7a n g'raphos, den Griekschen minister va n buitenlandsclie zaken. n i i II«i ii 6 Belgisehe Vluchtelinge met Naan Dezer dagen is te Bergen op Zoor ,r waarheen ze tijdens het bombardemei n van Antwerpen gevlucht was met ha: familie, overleden, Mej. Antoinette Go; science, een nichtje van den beroemdf P Vlaamschen schrijver. Gedurende den ti. ïr van haar verblijf te Bergen op Zoo m maakte zij zich, zoolang hare zwakl gezondheid dit toeliet, verdienstelijk doi „ het geven van snijlessen aan vrouwen < j. meisjes in de naai- en brei-inrichting ve i, het vluchtoord op Plein XIII. Daar ha: s- vader spoorwegambtenaar was, werd t -g hare begrafenis de lijkstoet door tal ve beambten bij het Belgisehe Spoorwezt ^ gevolgd. .. Dubbel liai, 1. Voortaan verschijnen wij den woensdî van elke week met een dubbol blad, d , zonder prijsvermeerdering. De betalinge blijven zooa|s ze waren, 2 centiemen pi ^ nummer voor de bladen welke den maai n dag, dinsdag, woensdag, donderdag e i- vrijdag verschijnen, 3 centiemen voor h< ig zaterdag- en zondagblad, 't is te zegge » 13 centiemen per week. b' Deze gelukkige verbetering, welke w kunnen doorvoeren, dank ons immt stijgende lezerstal, zal ons ook toelate !t een lang gevraagd mengelwerk af 1 '•J k'bndigen. 't Is ; OP ZOEK DEN SCHULDÏGE II waarmeê wij in het dubbel blad va woensdag beginnen en dat in 't zaterdag en zondagnummer zal voortgezet worden e Wij durven er op rekenen dat on: lezers deze dubbele gclegenheid zullen e baat nemen om voor ons blad eene krac r tige propaganda te ondernemen en aldi - vele nieuwe lezers bij te brengen. Op de ieverige medewerking van aile durft het beheer van HET VOLK t( n stelligste rekenen. ill EELSiEa - De Uiiarîscoorwesen en de Pas-poorte p 8 1 d De Intercommunale Kommissie hi e z;ch tôt den Gouverneur-Generaal g e wend, aangaande de moeilijkheden ■ belemmeringen die ontstaan, door d op de buurtspoorwegen^ sedert eenig< tijd passen gevorderd worden. Generaal von Bissing heeft er in to lf gestemd dat de kosten voor die pass ^ aanmerkclijk zouden verminderd worde s en dat de bedoelde toelatingen voorta; s voor eene maand zouden gegeven Word aan den prijs van 1 mark. Van het princiep dat een pas noo wendig is, kan het Duitsch bestuur echt - niet afzien. ® ANTWERPEM n AKTWERPEN. — Agenten werd n verwittigd dat er dieven in het huis V is Sprangenstraat, 7, waren gebroken. W e behr.lp van den agent Janssens sloten het huis af cn geiukten erin een c3 n kwaaddoeners aan te houden. Een twee > dief ontving een sabelhouw maar k n toch de vlucht nemen. De aangehoudei zekere Frans G., leegloopcr, Lange Be dekensstraat, werd in het bezit v valsche sleutels bevonden. De plichti werd opgesloten. -— Dinsdagmiddag werd zekere V 11 H., bijgenaamd Mouche, op de Cockeri '> kaai aangehouden. Deze persoon had v ^ eenen Duitschen wagen een pak met 40 sigaren gestolen. De plichtige werd o 11 gesloten. n BORGERHOUT. — Dinsdagavor rond 9 % uur, werd ele bewoner van e " huis der Langstraat opmerkzaam j e maalct door een zonderling gerucht in d gang des huizes. Toen hij in den ga kwam, bemerlcte hij eenen man, c ijlings op de vlucht ging. Achterna gezi st onder het geroep « Houdt den dief », we h deze door twee burgers, de genaamd ;- F. Eckaert en J. De Ridder, in de Bloei p straat tôt staan gehouden en aan n policie overgeleverd. Het is een zek< 3. X.., wonende Violetstraat, Antwerpt n Hij beweert, dronken zijnde, niet gewet le te hebben lioe hij daar in huis geraakt BRABANT BRUSSEL. — Op de stadsmuren we dinsdag een besluit aangeplakt waarbij 1 ~ vleesch aan de volgende prijzen moet v ie kocht worden : st Tarie! per halven kilo. >_ Ossenvleesch. — Boeli 0.60 a 0.80 ; cari n naden 0.80 a 1.20 ; gehakt 1.10 a 1.50 ; : 1.10 a 1.50 ; ossengebraad zonder beendei 1.20 a 1.50 ; harst 1.20 a 1.70 ; rosbif 1.3( 1.80. 1. VarkensvleeSch. — Vet en zoete lies 1 a 1.70 ; gehakt 1.30 a 1.60 ; spek 1.20 a 1.7 gezoutenspek 1.30 a 1.70 ; gerookt spek 1 't a 1.85 ; schouder- en nekstuk 1.10 a 1.0 re gebraad 1.30 a 1.80. 1- Paardenvleesck. — Gebraad, zonder be< :n deren, 0.80 a .100 ; carbonaden (id.) 0.4C i(i 0.70 ; gehakt 0.30 a 0.50 ; kookvleesch, n „ beenderen 0.40 a 0.60. Art. 2. — De prijzen door bovenstaan tarief vastgesteld zullen later door het sel >r pencollege kunden gewijzigd worden. -n Art. 3. — Dit besluit, en nadere besluit in tôt wijziging der prijzen, moeten zichtbE îr aangeplakt worden in de beenhouwerijen ,ij Art. 4. — De stukken vleesch, tôt v ,n koop uitgestald, zijn voorzien van plaat j die den prijâ vermelden. Art. 5. — Overtredingen op onderha-besluit zijn strafbaar met policiestraffen ■ SCHAERBEEK. — Belangrijke diefst — Bij den diefst al, gepleegel in een hi der Vooruitgangstraat, werden gestole g 18 schilderijen, zilverwerk, tafellinn< beddedekens en lakens en een 1001 [g flesschen wijn en likeuren. it Verscheidene andere diefstallen werd n gepleegd. Buitengewoon klein is het gel 'r aanhoudingen, ondanks het groot aanl 1_ diefstallen. n Toch werd een kerel gevat, die d -t bijnaam van De Smoel draagt, en die n verscheiden feiten de hand schijnt geh te hebben. LEUVEN. — Het Kunstfeest dat pla£ .. greep zondag 28 Maart, om 17 ure, in y feestzaal der Gilde, lukte buitengewoi :r wel. n De opkomst was zoo talrijlc dat ■ 0 zaal te klein was. De kunstenaars, d hunne edehnoedige medewerking ve leenden om onze christene arbeiders do< hunne kunst te komen verheffen en aa n moedigen en tevens om de Belgiscl ;- Krijgsgevangenen te gedenken, behaaldf i, een welverdienden bijval. De rondhalir se en de verkoop van programmai brachter te 103 fr. 82 op. som die na aftrek der druk-3- kosten zal gestort worden in het fono. is voor de krijgsgevangenen. 't Was de Z. E. P. Claes die de mede-ti, werkerâ aan het feest clankte en t eveii!-:n eene korte aanspraak hield, die een dieper: indruk maakte bij de aanwezigen. g — Een orgelconccrlo en uit\oering van gewijde muziek in de O. L. Vrouwkerk. maandagavond, ingericht cloor de Cercl des XX, belcwam een buitengevronen bijvai. De ruime lcerk v/as teenemaal gevulci met een ingetogen publielc dat kwam U luisteren naar het praclitige spel van der heer Maurice Versluys en de onberispelijk id uitvoering' van prachtige kerkaïuZiek doo: e- de heeren leden van den Cercle des XX. jn De opbrengst van deze uitvoering moe! at vrij belangrijk zijn en zal ten goede komen îii aan onze Belgisehe krijgsgevangenen. e. LUI K ;n LUIK. — De leden der burgerwacht n die ontslagen waren van de rnoeite, zich jjÎ op gestelde dagen aan de kontrool tu 2n vertoonen, hebben opnieuw bevel gc-kregen zich aan te bieden. d" OOST-VLAANDSREN er ZWIJNAARDE. — Dieven op ronde. — In den nacht van dinsdag op woensdag heeft men bij landbouwer Van Ryssel-ghem, wijk Zandpoort, 4 Dickens en drie en schoone konijnen gestolen. ;n? Een sti-eng onderzoek is ingestcld. -— Denzelfden nacht heeft mon ool-1 gepoogd in te brelcen bij de gebroeder Palinckx, in de Gentstraat, maar mer. werd door den eigenaar op de vlucht ge-311 dreven. VVETTEREN. — Ondanks er ongevec slechts 24 uren per week wordt gewerkt an betaalt de firma Félix Beernaerts wekelijk ge zoo iets van acht duizend frank aan werk loon. an SAFFELAERE. — De dagbladen hebbei! jj, de droeve mare medegedeeld dat een dev " flinkste soldaten onzer gemeente aan de-î: IJser gesneuveld is rond 24 Oetober laatsi -leden. Het is de genaamde Léo De Smei. P" zoon van Sevecien De Smet-De Bruycker, la,ndbouwer Nerenhoek. Een plechtige lijl' l(j dienst tôt lafenis zijner ziel zal in de pa-„ ' rochiale kerk gedaan worden op maanaa t; , 12 April aanstaande, om 8 y2 uur. (B. u.) >e" Zonder twijfel zullen al de inwoners va i en Sa.ffelaere het als eene pliohfc aanzien d -ng plechtigheid bij te wonen, om zoo een bewi. lie te geven van dankbaarheid aan den moedi ît, gen strijder en een blijk van genegenlieid r(j aan zijne beproefde familie. en S. NIICLAAS. — Algcmeene bewegin; ~n_ van den burgerstand gedurende het jaat de 1914. — Huwelijlcen 168. Geboorten 887, ,re parsonen welke zich in de stad hebbei. gevçstigd 622, totaal 1509. en Overlijdens 672 ; personen welke onze iS- stad verlaten hebben 818, totaal 1490 De bevolleing op 31 December 191; was van 35.232 zie'len. Zij is op 31 Deerd 1914 van 35.251, dus 19 meer en bestaa: *et thans uit 16.632 mannen en 18.619 vrou-3T~ wen. Provinciale Kommissie '?b * Yaa spaavzaffle Yoedlng, ®n In zitting van 18 Febiuari 1915 ni< te hel a NationaalKomiteit tôt Onderstand en Yoedin >, 20 den wensch in gansch België Provincial, 0 ; Kommissièn van spaarzame voeding tôt. slaitt; 40 te zien komen. Die vraag werd te Gent ovei-0; legd en sedert vrijdag 26 Maart, is voo: Oost-Vlaanderen, onder het voorzitteiscliaj' jn" van Mevr. baronnes H. délia Faille d'Huysse, zulke kommissie in het leven geroepen. Zij zetelt in het Landbouwershnis te Gent. de Het spaarzaam en geregeld gebruik der le- ingevoerde waren door de Commission jor relief in Belgium, alsook der inlandsehe en voedingsstoffen algemeener maken, ziedaar iar het hoofddoel der nieuwe instelling. In de huidige oinstandigheden, nu dat de eg" voedingsvoorraad vermindert en gedurende ' een zekeren tijd kan ontbreken, mag er geen rig enkel middel van praktiseh or.dtrwijs ver-waarloosd worden. Men moet reker;ing hou-al. den met wat mogelijlc is en nvm mag de lis plaatselijke noodwendigheden uit het oog n : niet verliezen. Vooruitzicht is er noodig. :n, Middelen moeten berramd worden om in ;al tuinen, op akkers en onbebouwde gronden zooveel moeskruiden mogelijk te kweeken en en allerlei vruchten te winnen. Voordrachten :al geven aan boerinnen en huisvrouwtn, over :al den aard en het gebruik der spijzen, hunne voedingswaarde uiteenzetten, aan de moe-en ders, spaarzaam : groenten, erwten, boonen in versch en opgelegd fruit leeren bereiden, is ad een uitmuntend middel om de begrippen der zuinigheidin de voeding te verspreiden. Wat :ts al en hoe met melk kloek voedsel maken? le Hoe goed en voedzaam brood baklcen ? Wat >n is dit ailes weinig gekend onder het volk. Het onderwijzend personeel der landbou w-Je lamdige huishoudscholen gaf reeds vroeger ie lessen in dien aard, aan de leden der plaat-r- selijke Boerinnenkringen. Om nu in aile >r gemeenten van Oost-Viaanderen, de gele-n- genheid te hebben die kennis aan te ie leeren, beschikt de Provinciale Kommissie ■n van Voeding van nu af over verschillender ig voordrachtgeefsters in de proviticie

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: christen werkmansblad belonging to the category Katholieke pers, published in - from 1891 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods