Het volk: christen werkmansblad

1224 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 28 August. Het volk: christen werkmansblad. Seen on 08 March 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/0p0wp9v48w/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

HET VOLK î Aile briefwissclingen vrachtvrij tezendenaan Aug. yan Iseghem, uitgever voor de naaml. maatscli. « Drukkcrij Het Volk » Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel van Wes t-Vlaanderen : Ga ston Bossuyt, Gilde der Ambachton, Kortrijk.ïELEFOON 523. Bureel van Antwcrpen, Brabant en Limburg : Viktor Kuyl, Minderbroederstraat, 24, Leuven. CHRISTEN WERKMANSBLAD VERSCH'JNT 6 MiAL PER WEEK. — 2 CENTIEHEN HET NSMMER GODSD1ENST — HU1SGE2IN — EIGENDOEVS Men schrijft in : Op aile postkantoren aan 10 fr. per jaar. Zci maanden fr. 5.00. Drie maanden fr. 2.50. Aankondigingen. Prijs volgens tarief. Voorop tebetalen. Rechterlijke herstelling, 2 fr. per regel. Ongcleekende brieven worden geweigerd. * TELEFOON N° 137, Gent. HEVIGE GEVECHTEN ROND MECHLEN D® duitsche troepen mot wer>Ii@^©iî achterpitgeslagsn. Dinsdag hebben de Duitschers de stad Mechelen beginnen beschieten. Van dinsdag-avond tôt ver in den naeht is de beschieting zeer erg geweest en heeft de hoofdkerk en verschei-dene huizen beschadigd. Woensdagmorgen is 't herbegonnen. Belgisohe reservetroepen aankomende, heeft de bevolking gemeend dat het vluchteiingen waren en ze is zelve op de vlucht geslagen naar Duf-lel toe, van waar ze met allerhande treins in den nacht te Gent aangekomen is. Intussohen hadden onze belgische troepen, tegen woensdagavond, de Duitschers verslagen. Ziehier nu de omstandigheden van die gevechten. Da eerste EevecMon. Van maandag rceds waren in de om-streken van Mechelen duitsche troepen 8amengebracht, die men schatten mag pp 4 à 5000 soldaten. Dat leger was in den nacht van maandag op dinsdag voor-uitgekomen tôt op de gemeenten Hofstade Sempst enz., gelegen op omtrent 4 klm. zuidwaarts van Mechelen. De Duitschers hadden vooral goede verschansingen ge-vonden in de talrijke en diepe putten die daar bestaan. Die putten van 6 tôt 12 meter diepte streklcen zich uit over eene aanzicnlijke lengte en zijn daar ontstaan door het uitgraven van aarde voor den opgehoogden ijzerenweg van Muysen (Mechelen) naar Brussel. De Duitschers waren dus daar opper-best verschanst : vooreerst lagen zij in de diepten en voor hen liep de opgehoogde ijzerenwegbaan. Hunne mitrailleuzen waren opgesteld omtrent de gemeente Sempst. De Belgische soldaten tegenover de Duitsche macht beschikten enkel over 700 à 800 man en hadden post gevat op het Schoonebeekveld, langs den grooten steenweg van Mechelen op Brussel. Dinsdagmorgen van af 5 ure reeds begon de aan val der Duitschers. De houwitsers van het duitsche legeFwerden afge-schoten naar de stad Mechelen. De in-woners der stad waren verschrikt door dit hevig geschut en hoorden het gebulder des lcanons steeds naderen, terwijl zij op Verschillige plaatsen der stad als een regen van kogels zagen neervallen. De S. Romboutstoren scheen vooral het mik-punt te zijn der Duitsche gewelddaden. Niet min dan 10 houwitsers kwamen er op terecht en verrichten veel schade aan de kerk. Door de klokgaten der hoofdkerk vliegende kwam een kogel terecht in een bijzonder huis en doodde er het echtpaar dat op zijne kamer was. Onze Belgische soldaten kwamen weldra ook in werking en begonnen van op den Brusselschen steenweg met hunne mi-Irailleuzcn te werken. De juistheid van het scliieten onzer soldaten was bewon-derenswaardig. De kogels vlogen met voile gcweld in de duitsche rangen, die vooral in de Hofstaadsche putten lagen, zoodat zij zich genoodzaakt zagen deze verschansingen te verlaten. De Belgen rukten dan stap voor stap voorwaarts naar Sempst en Hofstade en konden de Duitsche troepen doen wijken tôt over Elewijt. Daar wilden de Duitschers eene uiterste jpoging wagen en eene hunner lijncn rukte vooruit met de bajonnet, doch gansch de lijn werd weggemaaid door de belgische mitrailleuzen ; dezelfde poging werd nog-maals aangegaan met eene nieuwe duitsche lijn, doch voor de tweede maal werd jee door het vuur der Belgen weggemaaid. De Duitsche troepen, die reeds ontzag- ' lijke verliezen hadden geleden, moesten voort achteruit wijken tôt in Vilvoorde. Dan was het omtrent 12% ure. Dit hevig gevecht had dus 7 %uren geduurd en eindigde met groote verliezen voor de Duitschers. In de lucht, zegt de ooggetuige, zag men den ganschen morgen houwitsers ont- ploffen. Na het gevecht, rond 5 34 ure 's avonds, ging onze zegsman over de beemden heen een oogslag werpen op de plaats des gevechts. Verschrikkelijk ! Verschrikkelijk 1 roept hij uit. Men kan zich niet het minste ge-dacht geven van de aangerichte verwoes-ting. De Duitschers, woedend over hunne groote en bloedige nederlaag', hadden onderwege de huizen van de doortrokken plaatsen in brand gestoken. Hofstade en Sempst zijn geheel weggemaaid. 't Allen kante ziet men oorlogsmateriaal door de duitsche overweldigers in den steek ge-laten en op 't oorlogsveld zelf is het eene opeenstapeling van lijken. Te Mechelen zijn ook vele huizen beschadigd. De strijd Woensdag heraangevat. De bevolking van Mechelen en omlig-gende was natuurlijk den ganschen nacht die volgde op het gevecht nog onder den indruk der bloedige gevechten en had geen oog kunnen toedoen van sclirik en ontzetting, toen zij woensdagmorgen op-nieuw het kan on in de verte hoorden brommen. Doch dat geruclit was zoo vreeselijlc dat de huizen te Mechelen op hunne grondvesten daverden. Had men den vorigen dag enkel te doen gehad met het vuur der geweren en mitrailleuzen, nu was het de beurt aan het groot kanon-geschut.Wat was er nu gaande? vroeg elkeen zich af. Ziehier wat gebeurd was. De duitsche troepen die tôt over Vilvoorde teruggeslagen waren, hadden ge-durende den naeht versterking gekregcn zoodat hun leger mocht geschat worden op 25 tôt 30.000 man. Intusschen waren zij ook weder vooruitgerukt en vormden eene lijn die zich over omtrent 15 klm. uitstrekte, bezijden Mechelen en gaande van het kanaal van Mechelen naar Leuven (Leuvensche vaart) in westelijke rich-ting over de gemeenten Elewijt, Schip-laken, Hofstade", Evere, Weerde, Sempst en Eppeghem. Ook de Belgen hadden versterking gekregen en hielden zich gereed, toen op het gemeld uur de Duitschers het vuur openden. Dit werd spoedig beantwoord door het vuur der Belgen. De kanonnen volgden elkandcr onophoudend op. In Mechelen hoorde men duidelijk dat de schoten al meer en meer naderden en onmiddellijk maakten velen in der haast pak en zak en gingen op de vlucht. Aile huizen werden gesloten. Rond 1 ure in den namiddag werd het gevecht steeds voortgezet. Al vluchtende liep men langs aile y'kanten van de statie. De opperstaf, met koning Albert, kwam om 1 y2 ure in de stad aangereden per automobiel. Onophoudend zag men Belgische soldaten de stad binnen komen langs de verschillige weg'en. Om 3 ure deden de soldaten der genie de Withuis- , brug, beter gekend onder den naam van Colomabrug, gelegen over de Leuvensche, vaart, in de lucht vliegen. De slag der ontploffing was verschrikkelijk ; men-schen vielen in de straten omver van het geweld. De inwoners vluchtten nu langs aile kanten. Duizende en duizende kwamen in de statie om te vertrekken naar Ant-werpen, Gent, enz. Onze troepen moesten onder de over-macht stilaan wijken, niet zonder ver-schrikkelijke- verliezen te veroorzaken aan den vijand. De reservetroepen komen om 2y2 ure het front van het leger bezetten, ten einde aan dezen die reeds sedert 5% ure aan den slag zijn eene welverdiende rust te laten nemen. Het achteruitwijken werd in de beste orde voortgezet. De tweeds Slag Toor Mecbelei). Een reporter van den Matin schrijft : Wij hebben het tweede gevecht voor Mechelen bijgewoond. We waren van vroeg in den morgen op weg, in dezelfde auto als M. Vandervelde, î-staatsminister, en onze konfraters MM. "Saroîea, van de Daily Chronicle, en Alexander Powell, van de New World, van New-York. Van af Contich ontmoeten we de ach-terhoede van ons leger, wat bewijst dat onze troepen nog geen versterking noodig hadden en dat hunne krachten ruim-sehoots voldoende zijn tegenover den vijand. We rijden Waelhem zonder eenig on-geval voorbij, tenzij dat we twee genees-geeren opnemen die aan de Nethebrug een gekwetste gaan verzorgen. Langsheen gansch de baan tôt aan Mechelen liggen onze moedige piotten to rusten tusschen hunne opgezette geweren.De Soîiade te Machelan. We rijden door Mechelen, waar ailes kalm schijnt. Al de winkels zijn gesloten en de menschen redekavelen in groepjes op straat. Eens te meer bestatigen wij dat de duitsche houwitsers slechts betrekke-lijk geringe schade hebben aangericht. De St-Romboutstoren is niet ernstig ge-troffen : aan eenige huizen ziet men de sporen van het duitsch geschut. Dat is eene formeele logenstraffing van al de vertelsels der verbijsterde vluehteîingen, die gansch Mechelen in puin gezien hebben, terwijl zij de stad ont-vluchtten van toen de strijd begon. Ditmaal moesten we Mechelen tamelijlc verre voorbij vooraleer het lcanon te hooren en we zijn bij S... als we 't akelig geschuifel der houwitsers hooren. Onze kanons staan voor den spoorwegdijk en schieten onophoudend, terwijl de duitsche batterijen maar zwak antwoorden en ons troepen niet de minste schade toebrengen. De Daorîosîit der Duitschers- Te Sempst hebben de Duitschers sporen van hun doortocht gelaten. Talrijke huizen zijn verbrand of afgebroken. Het vee ligt dood in de stallen. Voor eene hoeve liggen -de lijken van een pachter en zijn zoon, die heldhaftig geweigerd hadden den Duitschers tôt gidscn te dienen : helden I Terwijl het kanonvuur raast, gaan wij steeds vooruit en we komen te E... Hier ' werden de Duitschers dinsdag verjaagd en hebben zij sporen nagelaten. We zijn bij de belgische batterijen. De kalmte onzer mannen is bewonderens-waardig.g Ze zijn sedert twee dagen op post, zegt ons een kommandant, en er is geen klacht te hooren. Geen enkele denkt aan rust. Allen hebben maar ééne bekom-mering : den vijand verjagen 1 » Al HeMaiî! — Zijt ge niet vermoeid? vragen we aan een kanonnier. — Nooit 1 antwoordt hij fier. We zullen rusten als er geen enkele Pruis meer in België zal zijn. Tusschen twee kanonschoten eten de mannen fruit en 't is al gekscheerend dat ze hun kanon laden. — Dappero jongens 1 roept M. Powell •van de New World uit. 'k Heb zeven Vi veldtochten meêgedaan. ''k Heb soldaten van aile landen en van aile gesteltenissen zien vechten. Nooit heb ik soldaten met zoo'n dapperheid en zoo'n rustigen moed gezien als de Belgen ! Daar is kommandant de Gerlache, dô broeder van den poolreiziger ; hij voerf zijne mannen in 't vuur, niettegen sta ande hij sedert 's morgens met een kogel in de knie loopt. En t'alicn kante ontmoelen wij der-gelijke staaltjes van heldhaftigheid. Het BosI 1s bsrelkt- Intusschen duurt de strijd bardnekkig voort rond Eppegem. Dit dorp is door de onzen stevig bezet, als de staf, oordeelend dat het beoogde doel bereikt is, het sein tôt herplooiing geeft. We blijven tôt het laatste oogenblik, De slirapnels vliegen over ons heen en ontploffen in het veld bij Hofstade. zonder eenige schade. Een grenadiei zegt ons : — 'k Ben gansch den morgen onder de slirapnels geweest. In 't eerste verbaast het wat, maar men wordt er gauw aan gewoon. In gansch mijne compagnie zijn er maar drie mannen licht g'ekwetst. Op het oogenblik dat bevel tôt herplooiing gegeven wordt, nemen wij plaats op den viadukt tusschen H... en'S... Van hier beheerschen wij gansch het slagveld en zoo wonen wij de ordelijke terugwen-ding bij, die goed aan een zegetocht ge-lijkt, want ter eere van onze troepen is het beoogde doel volkomen bereikt. Slechts tegen dank willen onze mannen de frontlijn verlaten. Ondanks ailes zetten twee compagnies het gevecht voort en een detachement gendarmen moet dio dapperen, die den vijand op eerbiedigen • afstand- houden, tôt gehoorzamen ver-plicliten.Na dsn Slag, Met vaandel aan 't hoofd trekken die laatste helden van den dag ons fier voorbij. Zij gaan door onder de spoorwegbrug, waar hun kommandant is, die hen schouwt en welken zij hartstochtelijk toe-juichen. - We nemen terug den weg naar Ant-werpen. Tôt aan Contich rijden wij langsheen onze soldaten, die zoo wakker aan-stappen aïs toen zij Antwerpen verlieten.. Ze zien er uit alsof ze van eene revuo kwamen. Nogeens, hun uittocht, moorddadig voor den vijand, is een "waar wclslagen geweest. Leve België! 't Oogwlt van den Strijd. De uittocht onzer troepen had vooi doel : 1) De tijdelijke verdedigingswerken to vernielen, welke de Duitschers hadden opgeworpcn om een belgischen aanval naar 't zuiden te verhinderen ; 2) Zooveel duitsche troepen mogelijk naar het noorden te trekken om "onze bondgenoten gedeeltelijk van hunne te-genstanders te bcrvrijden op de engelsch-fransche strijdlijn. Na twee dagen gevecht zijn de duitsche verdedigingswerken totaal vernield en het IVe duitsch legerkorps, dat reeds ver naar 't zuiden getogen was, is verplicht geweest op zijne stappen terug te keeren om de duitsche troepen, tusschen Mechelen en Brussel, te komen versterken. Het beoogde doelwit is dus ten voile bereikt. De ggvlucMe MecMaars tg Gent. Te Gent zijn in den naclit van Woensdag op Donderdag omtrent 10.000 gevluchte per-sonen toegekomen uit Mechelen en omstreken Van rond 9 % ure 's avonds tôt gister den ganschen morgen kwamennog steeds gevluch-ten toe. 't Is àeerlijk om zien, die arme vrou-wen met de kinderen op den arm of aan de hand, die vaders, broeders, enz, geladcn met; eenige pakken, hun gansch bezit, langs onze straten te zien gaan. Al de gevluchten die 's nachts toegekomen zijn, hebben een onderkomen gevonden in het Feestpaleis. Voor meer dan 9000 per-sonen werd een strooleger gereedgemaakt en allen konden er zelfs geene plaats vinaen ; velen hadden een stoel bemachtigd en hadden daaropgeslapen. Van de nieest begoede buxgers tôt de armste werklieden lagen on-dereen op het strooleger. In en rond het park was het gistermorgen een heen en weder slenteren van de gevluchten.» » * VicrenTwiDligsle Jaar. - .Y 201 Yrijdag, 28 Aagusti î9M ■ - — — —— ,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: christen werkmansblad belonging to the category Katholieke pers, published in - from 1891 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods