Het volk: christen werkmansblad

972 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 29 July. Het volk: christen werkmansblad. Seen on 27 November 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/5m6251gt8v/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

>*■ — — ■ ■ ' "■ iiimiiiiini ■kw ■mmff Zes-en-Twinligste Jaar. — S, 176 Ëodsdlenst — Hslsgezln — Elpnâom ggâaâ^SBBHg iàu viiuft m w Zalerdag, 29 Mi 1916 >— Aile briefwisselingen vracht« vrij te zenden aan Au g. Van îseghem, uitgever voor de ris ami, maatEch. « Drukkeiij Het Volk», Meereteeg, n° 16, Gent. EureeLvoor West-Vlaanderen* Gaston Bossuyt, Recolletten-ftiaat, 14, Kortrijk. HET VOLK Men schrljft In s Opalle postkantoren aan 10 fr. per jaar. Zes matin rien fr. 5.00. Drie maanden fr. 2,50. Aankondigingen : Prijs volgens tarief. Voorop tf fcetàlen. Ilechterlijke herstelling, 2 fr. per regel. Ongeteekende brieven wordoi geweigerd. TELEFOON N* 137, Gont. Versclïijnt 6 maa! per weeh CHRISTEN WERKMANSBLAD & CÊntlemen liet nomme!* Ilesetiermiiigsiiiaatregelen. {Samenvatting eener voordracht door Dr Ver- meulen, gezondheidskundigc te Oostacker.) De gezondheidsleor vetspreiden is wol een der focste middelen tôt bescherming en horopbeu-ring. En veol beter is het de ziekten te beletten dan ze te moeten genezen. Aan de taak van ziektebestrijding en kinder-beseherming moet elkeên medewerken. In tijden van oorlog zijn de ziektegevaren grooter dan in don gewonen levensgang. Op sommige plaat-sen heerscht overbevolking; door de verplaatsing knimon ziekten meêgebraeht worden; het vol-doende voedsel kan ontbreken en de menschen gaan gebukt onder de bekommeringen van den tocstand. Door de besturen kunnen algemeene voor-hoedsmiddelen genomen worden : Heerschende ziekten kenbaar maken, de smetzieken afzon-deren, aile mogelîjke ontsmettingsmiddelen toepassen en de kiemdragers (menschen die door teene besmettende kwaal aangetast zijn, maar toch vrij rondloopen) opspoTen. De beste ont-Bmettingsmiddels zijn : kaîk, kalkchloor, cresol en ijzersulfaat. Elk persoonlijk dient eveneens de noodige Voorzorgen te nemen, zooals : aile stilstaande waters (greppen bijv.) en aile vuiligheid en afval verwijderen, het drinkwater evenals het wate.r dat dient om ruw te gebruiken groenten te spoelen, goed koken, de teorputjes in tijds pehoorlijk reinigen, zioh laten inenten en de inen-tingin tijdsvernieuwen,het lichaam door baden, Defeningen en wandelmgen in de gezonde opene lucht, verkloeken, de huizen en slaap-kamers bijzonder proper houden, goed ver-iuohten en minstens elk jaar eens witten (kalken); ûaaAij besehikken over een gezond, doelmatig tn voldoende voedsel. Rijst, boonen, erwten en aile groenten zijn ïeer voedzsam, en de groenten bezitten daarbij eene genezende kraeht * * * Door onwetendheid en vooroordeelen sterven teer veel kleine kinders. Men diende veel meer sn veel doeltreffender hulp te verleenen aan de zwangere vrouwen. Zulke vrouwen moeten behoorlijk gevoed zijn en over de noodige rust besehikken. Het pasgeboren kindje moet eveneens aile mogelijke verstandige zorgen ontvangen. En de moeders die hare kinders zelf voeden moest men overal en in ailes bevoor-d6eligen. Tooh zoo vele kinders worden van moeders borst gerukt om elders te gaan sterven ! Het zoogenaamd zuur bij de kinders bestaat niet, 't is enkal' darmontsteking door sleehte of ongerelde voeding. Tôt de zesde maand mag het kindje alleen met melk gevoed worden. Samengevat zal de kindersterfte doelmatigst bekampt worden door moederzorg, door geregelde voeding, door rust en reinheid. En als het kindje de ziekteteekena vertoont, is het noodzakelijk den geneesheer zonder uit-etel te raadplegen en te doen wat de geneesheer voorsehrijft. Om de moeders en de kinders doeltreffend te helpen, zouden ook de ziekenbeurzen inrichtin-gen tôt stand kunnen brengen, waar de moeders allen mogelijken raad en den noodzakelijken bij-Btand zouden ontvangen. De bestaande werken van kinderbescherming dienden hunne krachten te vereenigen, en zoo wel in de dorpen als in de steden, moesten fcokwame vrouwen de kinderkens ten huize gaan bezoeken, raad gevende en hulp biedende. In dézen oogenblik vooral zouden de belangheb-bende besturen en vereenigingen aan de zuige-lingen en aan de zwakke kinders de melk dienen te verschaffen. Het sehooltoezicht en de sehoolwandelingen zijn tevens allerbeste middelen ter bescherming van de opgroeiende kinders, doch 't is toch bovénal in het eerste en tweede levensjaar dat de kwalen kunnen tegengehouden worden. Én met het gedacht ter overweging te geven, de zwakste stoedsche kinders tijdelijk op den buiten te plaatsen, sloot spreker zijne praktisohe raadgevingen. Voor het vertrek der « Deutschland », De vrachtduikboot Deutschland heeft eeD grooten voorraad drinkwater ing'eno-men. De bemanning der Deutschland nara flan boord van het Duitsch geïnterneerd àeescbip Neckar deel aan den kerkelijken dienst. De sleepboot die de Deutschland hewaakt.ligt Onder stoom tôt afvaren Sereerï. WASHINGTON, 27 Juli. — Reu ter meldt : De kruiser North Carolina en twee verdelgerâ zijD naar Virginia vertrokken om te zorgen dat, bij de afvaart van de Deutschland de Amerikaaneche neutraliteit niet geschonden worde. OF g|£ EMMÊiMS* Eonlng Ferdinand naar Bukarasî. BUDAPEST, 26 Juli. — KOning Ferdinand van Roemenië heeft zijn zomer-verblijf te Sinaia voorloopig opgebroken en is maandsgavond te Boekarest aange-koxaen. Gister zijn ook de gezanten van Duitschla^d en Oostenrijk, die eveneens te Sinaia verbleven, naar Boekarest ge-kornen. 's Namiddags had de Duitsche gezant een lang onderhoud met den minister-voorzitter Bratianu. Ook de Oostenrijksch-HODgaarsche gezant zal den minister-voor-vOOrzitter heden bezoeken. (K. Z.) LUCHT AANVALLEN. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 26 Juli. — Een Onzen marino-luchtsehepen heeft, op 25 Juli, eenen aai val gedaan op het hoofdsteunpunt der Rufjsi-sche enEngelsche onderzeebooten, te Mr-r'cliainn, eo de havenwerken met 700 kgr. ontploffingsbommeii, met goed gevolg, be-worpen. Niettegenstaande hevige beschie-ting is het lucht3chip Onbesehadigd in de vlieghaven temggekeerd. N. B. — Mar cbamn is eene haven op de eilandengroep van Aland- De plaats zelf is een stadjo met 618 iir.vOners. ♦ ROME, 26 Juli. — Gister wierpen Ita-liaansche vliegers bommen Op den oever en de sloepon van Darazzo en keerden, onbesehadigd terng. Een Engeisclis siagkniîser dsor ontîîlefilng vprniold. Op de groote oorlogswerf van Vikers in Barrow heeft zich een zwaar ongeluk voorge-daan. Zooals uit Londen gemeld wordt, had op een slagkruiser der Tigerklas, welke sinds den zeeslag aan het Skagerrak op de genoemde werf in reparatie lag, eene geweldige ketelont-ploffing plaats, waardoor de slagkruiser volledig vernietigd werd. Drie hooge ambtenaren der admiralitcit verloren bij de ontploffing het leven. Aan de De Temps schrijft : Een plan tôt een offensief ontwerpen, het ter-rein daarvoor kiezen, besehikken over do noodige troepen en hun gedrag, is slechts een deel van de taak. Op het gekozen terrein moet nog weken lang gewerkt worden; men moet de verdedigings-stelsels van den tegenstander kennen, die be-studeeren, de vernietigingswerktuigen op hunne plaats opstellen, de wegen voor de infanterie in orde brengen, de levensmiddelenvoorziening en de verbindingen verzekeren, aan die van den vijand schade toebrengen, voorzien en beslissen, de roi van het toeval zooveel mogelijk beper-ken.Ongetwijfeld is dat orga.nisatiewerk nimmer zoover gedreven als aan de Somme. De achter-hoede is gedurende vier maand eene werkplaats geweest, waar reuzenwerk verricht is. Oude wegen zijn verbreed, andere zijn aange-legd en het dienstvermogen dier wegen is nog aanzienlijk vergroot door den aanleg van spoor-wegen met normaal en nauw spoor. Om de wegen te onderhouden heeft men steengroeven geopend en geéxploiteerd. Mon heeft een heel stelsel van vervoer met karren georganiseerd. Er zijn opslagplaatsen met munitie en materiaal gemâakt in de hellingen van heuvels, waarin men ze gedolven heeft; het aantal schuilplaatsen is uitgebreid, op tal van plaatsen zijn hulpposten en ambulances geplaatst; er zijn bruggen en bruggetjes gebouwd. Ôp sommige plaatsen heeft het werk van de menschen het aanzien van het land veranderd. (VI. NA OfficieeleMededeelingen îa Vlaandcpea, Frankrljk en Elzas. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 27 Juli. (Wolff.) — Uit het grgote hoofdkwartier : Tusschen Ancre en Somme, tôt in den nacht door, sterke wederzijdsche bodrijvigheid der artillerie; vijandelijke aanvallen met hand-granatea Westelijk van' Pozières werden afge-wezen. Zuidelijk de Somme is een Fransche aan-val Noordoostelijk van Barleux mislukt. Dezen naeht werden in de stroek Terrefroide-Fleurv verscheidene sterke Fransche aanvallen afgeslagen. Op enkele plaatsen duren de gevech-ten nog voort. Sterke Engelsche verkennersafdeelingen werden aan het front Zuid westelijk Waasten, patroeljes bij Richebourg afgewezen. Een Fransche aanslag Noordelijk van Vienne-le-Chateau (in de West-Argonnen) is mislukt. Onze patroeljes hebben bij Ville-aux-Bois en Noordoostelijk van Prunay in de Fransche stelling een vijftigtal Franschen genomen. — In luehtgevecht werd een vijandelijke tweedekker bij Bèine (Oostelijk van Reim3) neergeschoten. (FRANSCHE MELDING.) PARIJS, 26 Juli. — Offieieel : Op het front der Somme kalme nacht. Tijdens het gevocht, dat aan de Franschen toestond eergister het groepje huizen te veroveren, gelegen ton Zuiden van Estrées, namen de Franschen 117 gevangenen. Zij hebben 3 nieuwe Duitsche kanonnen ingebracht en talrijk op het door hen op 20 Juli ten Noorden van Soyécourt ver-overd terrein gevonden materiaal, hetgeen het aantal tijdens dien dag aan de Duitschers ont-nomen kanonnen op 6 brengfc. Op den rechter Maasoever groote artillerie-bedrijvigheid. In den sector van Fleury hebben de Franschen Duitsche detachementen ten Noorden van « la Chapelle de Stc Fine » onder hun vuur genomen en verstrooid. — PAlil JS, woensdag 26 Juli. — AvOnd-bericht : Ton Zuiden van de Somme hebben de Franschen bij overrompeling een vcrsterkl huis ton Zuidooston van Estrées genomen en, or gevangenen gemaakt. De dag is elderë rustig voorbijgegaan behalve in Champagne, waar ten Wester van Prosnes een verwoede gescliutsstrijc geloverd is. (ENGELSCHE MELDING.) LONDEN, woensdag 26 Juli. — Offieieel Heel Pozières is nu in Onze handen Ten Westen van het dorp hebben Onzt terr.torialon nieuwe vorderingen gedaar en twee loopgraven vermeesterd, waarbi. zij een aantal gevangenen, waaronder vij: officieren, namen. Elders geen verandering Op bel Oostelijk fieveeMstemin, (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 27 Juli.- (Wolff.) — Uit het grootf hoofdkwartier : Gisteravond stormden de Russon vergeefi aan tegen onze stellingen aan de Schtschara Noordwestelijk van Ljnchowitschi. Ook Westelijk van Beresteczko werden zi, bloedig teruggewezen. Afgezien van een voor den vijand verliesrijl voorpostengovecht aan de Kamaika, Zuidolijl van Widsy, zijn er geen voorvallen te melden (OOSTENRIJIÎSCHE MELDING.) WEENEN, 27 Juli. (Wolff.) — Ambtelijk< mededeeling i Westelijk van Beresteczko werd een Rus sische naehtaanval afgeslagen. Herhaalde hevige aanvallen, die de vijand gisternamiddag tusscher Radziwillow en aan de Styr aanzette, brakei onder zware verliozen ineen. Beiderzijds den straatweg naar Leczniow zet teden de Russen hunne inspanningen ook binsl den nacht voort; zij werden na verbitterde ge vechten verworpen en lieten duizend gevan gonen in onze handen. Noordelijk de Prislopkom namen onze troeper hun vooruitrukken op, overschreden den Czarnj Czeremosz en wonnen met deelen de generzijd sche hoogten, op dewelke tegenaanvallen afge Wft7fin WArrîpn. (RUSSISCHE MELDING.) ST. PETERSBURG, 26 Juli. — Offieieel bericht van heden middag : In het vak van Kemmern hebben de Duitschers, na voorberoiding door geschutvuur, tweemaal een aanval gedaan. Aanvankelijk drongen zij onze voorhoaden een weinig tarug, maar vervolgens moesten zij onder geconcen-treerd vuur zelf terugtrekken, vele dooden en gewonden op het terrein achterlatend. Ten Noordoosten van Baranowitschi den ge-heelen dag hevig wederzijdsch geschutvuur en voorpostgevechten, waarbij onze voorposten op tal van punten eenigszins vooruitgesc.hoven zijn. Zes vijandelijke vliegtuigen hebben 32 bommen geworpen op de statie Zamisie. Elf vijandelijke vliegtuigen hebben 71 bommen geworpen op de statie Porgorjeltzy. Bij het dorp Vonlci, ten Zuidoosten van Ba-ranowitschi, ig gisternacht na eene hevige be-scliieting eene vijandelijke compagnie de rivier Schtschara overgetrokken en onze prikkeldraad-versperringen genaderd. Zij is door machienge-weer- en geweervuur teruggedreven. In de streok der rivier Slobowka, eene zij rivier van de Styr, zijn onze troepen naar den linlrer-oover der rivier overgestoken en hebben de ver' volging van den terugtrekkenden vijand, die zeer zware verliezen heeft geleden, voortgezet. DeOostcîirijkscli-fîaliaansclieOorîog (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) WEENEN, 27 Juli. (Wolff.) — Ambtelijko mededeeling : Tèrwijl in het strijdgebied Zuidelîjk het Su-ganadal de rust gister aanhield, werd er bij Paneveggio weder hevig gevochten. Van 7 uur 's veormiddags af, stonden de stellingen onzer troepen op de hoogten Zuidwestelijk van die plaats onder uiterst hevig zwaar geschutvuur. 's Middags volgde tegen dezen sector een sterke Italiaansche aanval, die tôt 2 ure 's namiddags onder zware verliezen voor den vijand afgewezôn werd. Hierop zette de vij and het sterke geschutvuur opnieuw in. Om 6 uur 's namiddags ging de vijand met versehe troepen andermaal ten aanval vooruit; in verbitterd lijfsgevecht werd hij weder voljedijj teruggèworpen. Nog een vooruitstoot om il uur 's avonds mislukte eveneens. Onze wakkere troepen hebben aile stellingen in hun bezit behouden. Op de hoogten Noordelijk Panoveggio was er den dag door artilleriestrijd in gang. Aan het Kartner- en het Isonzofront hier en daar levendige gevechtsdodigheid. (ITALIAANSCHE MELDING.) HOME, 26 Juli. — Offieieel : In het Lagarinadal en de streek van den Bor-cola-pas heeft ons goedgericht geschutvuur vijandelijke kolonnes op ma.rsch verrast. Op het front tusschen Posina en Astico hebben wij in den nacht van 25 dezer twee hevige vijandelijke aanvallen tegen den top van dén ' Monte Cimone afgeslagen. Onze krijgsvemchtingen, die ten doel hebben den vijand uit het ruwe en beboschte terrein, dat van den Monte Cimone afdaalt naar Tonesai) te verdrijven, worden voortgezet. Op de hoogvlakte van Asiago hebben QDM t troepen de veroverde stellingen versterkt. In kleine gevechten hebben wij gister een i dertigtal gevangenen gemaakt. i In het Travignolo-dal hebben onze vliegtuigen de verzamel- en opslagplaatsen van den i vijand te Bellamonte gebombardeerd. In Carinthië heeft onze artillerie konvooiec : beschoten. : Aan den weg van Mongrose heeft de vijand granaatkartetsen op eene bewoonde plaats aan de Boven-Degano geworpen, waarbij onder d« bevolking eenige slachtoffers gemaakt werden, Aan den Isonzo geen gebeurtenissen vas bolang. i BUITEN LAN O 1 FHANKRÎJK. — M. Ribot, miniater vax geldwezen, komt een wetsVOOrStel in d< ; Kamer noêr te leggen, een bijgavoegc krediet vragende vOOr liot slaan van nikke ■ geld. ENGELAND. — Volgens een bericht dei Daily Mail wordt op het Fidschi-eilanX een kontingent van inboorljngen gevormti ' dat bestemd is als expeditiekorps vooi Europa. MEN GELWERK 20 Y Twee ^ielen door M. DÉLLY, Hebt ge al iets van haar gelezen ? — Ja, wel, eenige verzen, zoo ik mij goed herinner. — En hoe zijn ze u bevalïen ? De eogappels van Valderez namen eene uit-drukldng van aarzeling aan. — Ik moet u bekennen, sprak ze rechtzinnig, dat ik ze niet goed begrijpen kon. M. de Chiliac lachtte, en hij lachtte zonder spotternij, iets wat bij hem toch zoo zeldzaam gebeurde. — Zoo ! maar dat is juist de volmaaktheid bij die nieuwmoodsche schrijfsters ! Gij zijt ee'n heiligschendster, Valderez; maar stel u gerust, ik ben het ook. Meermalen hadden ik en Eleo-nora kleine woordenwisselingen dienaangaando. Doch 't is verloren moeite eene vrouw te willen overtuigen die van hare hoogere ontwik-keling zoo diep is doordrongen als onze Eleonora in daarbij nog wordt aangemoedigd door een Bchtgenoot, die hare onverstaanbaarste schep-pingen tôt in de wolken bewierrookt. Waarlijk dio Anatole is effenop een sukkelaar. M. de Chiliac seheen toch zoo blij dezen dag en hij bleek ook veel minder koel dan bij de twee vorige ontmoetingen. 't Was alsof hij den natuur- lyken stroom zijner mannelijke lieftalligheic met voile sluizen ter eere van zijn nederig. klein bruidje wilde openen. Van tijd tôt tijc richtte hij daarbij een zoo zachten en tevens zoe sprekenden oogslag op haar, en zijne lieve steir klonk zoo onbedwongen welluidend, dat Val derez er onder den indruk van raakte en de hooj begon te koesteren wel het middel te vinder om met hem meer vertrouwd te geraken. — Wij dienen ook nog onze huwelijksreis U regelen, zegde eensklaps M. de Chiliac, aldui 't onderwerp van den kout op een ander terrijr voerende. Zijt gij er voor aanstonds na der trouw te vertrokken, of zoudt ge liever eersl eenige dagen op Arnelles doorbrengen ? — Zoo het u wel aanstaat, antwoordde Val derez, zou ik eerst met uwe kleine Guillèmette in kennis willen komen. — Zoo zal het zijn, gaf Elie aanstonds tpe. Eji dan vertrekken wij onmiddellijk. Aan welke streek geeft ge den voorkeur î — 'k Geloôf dat Italie mfj 't meeste zal b». vallen l — De klassieke reis. Maar ik ook ben een geest-driftigo bewonderaar van zokere deelen diei schoone streek en 't zal mij groot genoegen doen ze u van diehte bij te leeren kennen. Onder weg zulleri wij afstappen te Mentona, om er mijne familie, hertog en hertogin de Versanges, te groeten, die daar elk jaar eene maand verblijven. In d'en terugkeer kunnen wij eenige dagen ver-toeven op Cannes, waar ik eene villa bezit. En zoo de zee u kan bekoren, zal er middel zijn naai verlangen korte of langere tochtjes te doen op het nieuwe yacht dat ik in gereedheid liet bren- gen. Dan keeren wij naar Parijs terug, waar eind April mijne huwelijksontvangst ter Akademi moet plaats vinden. Verrast en verbaasd luisterde Valderez to< Wie zou er al dien tijd op Guillemette passen 1 Hare gezondheid, immers, had Elie vroeger no gezegd, vereischte een gostadig verblijf op de; buiten. Heimelijk had 't meisje schrik voor die vei andering van levenswijze. Ze was in gansch haa leven niet verder geweest dan het dorp Besançoi ' en achtte zich daarbij veel te gering om ze>fs d bescheidenste verwachtingen van M. de Chilia te kunnen beantwoorden. Zij voelde ook nog eene andere vrees, namc lijk de betrekkingen met de famili9 van haa man. Gravin de Serbeok, de tweede zuster va: 1 Elie, de hertog on de hertogin de Versangei zijn grôot-o6m, hadden haar kostelijke huwelijks geschenken gestuurd en er een heel vriendelijj woordje schrift aan toogevoegd, dooh d» brievei die de geschenken van moeder de Chiliac en va: hare oudste doohter vergezolden, waren stljf ei zelfs een beetj» bosaal. Valderez wwt zoef w( hoe die twee gesteid waren en ze had schrii als eene verarnods tndringster behandeld t worden. Noohtane hadden zij er in toegestemi de huwelij kspleehtlgheden tû komen bijwonefi dit niettegenstaand® de heerschende wintor koude in den J ura en al de onaangenaamhedei die zulke reis, aan zulke gemak-menschen nood zakelijk moest veroorsaken. Hadden zij een voorwendael willen zoekoi om afwezig te blijvon, voorzeker kondei zy genoogzame ^erontscîiuldigingen in ■ U- "H,"! I' 1 11 b roepen. En dit was in zekere mate bemOe-3 digend. Maar welk figuur kOu ze maken, çeveu j die groote damen, zoo verschillond mot -, haar? Persoonlijk gesproken kon het haai i weinig raken, maar nu had ze zoo In eens 't veriangen voelen opkomen, meta - te doen dat maar eenigszins haar verloofde r kon mish'igon. 1 En wanneer na het avondmaal, elfe»» ® zijne kamers ging gaan opzoeken, vtôeg Valderez hem : Gij -/.uit toch w_el willen helpen r in mijntfn omgang mët de hôferen eg dam^n i uit den koogeren 6(tand, nlel ivaaf-? îk b?h '» immers totaal onwetend ia aî die ^i'ken, voegde z'er nederig aan toe. Haar bevreeaden, maar meor vort?o\i-1 welijken blik kruisende, glîmlachte } en 't was bijna een lieftallige glimlaei. 1 —• Indion het mocht noodig zijn, sprak c bij luchtig, dan zal ik u geerne bijspringen, > maar ge zijt van geboort» en natuurlljke ' doening veel te f oohiame dame, om u maar ' een evikel oogénblilt in \ orlogenhei(i te laten j brengen. Door deze woorden voelde Valderez een lichten blooa over hare wangen op-gloeien. 't Was de eerste maal dat Jiij haar i een kompliment maakte. En den blik die haar i weggaande vergozelde, déed eene Ongekende - Onïroerini; in barfee U«derdalen. ('t F.) Eenige paren schoentjes. — Sind3 he1 uitbreken van den oorlog heeft de Engelschç schoennijverheid reeds 26 millioen paai schoenen aan de legers der Verbondenei gelev^rd. NEDERLAND. — Koningin WiiheLxinï beeft haar inzicht te kennen gegeven toc komen de week, in gezeîschap van haa) gemaal den prina-geleider, de Belgischf soldaten in het sanatoria van Katwyk-op Zee te bezoeken. DUITSCHLAND. — Do rijkskanseliel heeft Berlijn verlaten en is naar het Grool hoofdkwartier vertrokken om aldaar eer onderhoud met dén keizer te hebben. OOSTENRIJK. —• Baron vOp Rhemea generaal der infanterie en bevelhebber var het 13e legerkorps, komt krijgsgouyerneûl van Servie benoemd te worden. RUSLAND. — Verdronken. — In he1 gouvernement Bultava werden ongeveej 300 baders door de strooming van het watej meêgevoerd. Ongeveer 100 menschen ver' drOnken. GRIEKENLAND. -— De kiezingen zullej den laatsten zordag van September plâàfi hebben. De Kamers gaan einde Augustus in verlô en zullen midden-November weer bijeeri geroepen worden. De Ontwapening is zoo goed als geëindigd en het ijzerenwegverlceer is weêr nOrmaa geworden. DENEMARKEN. — To t het On derb renvoi van oorlogsinvalieden iji Denemarken wer den te Kopenhagen reeds twee millioea kronen bijeengegaard. Begin Augu^tys za een oproep gedaan wOrden tôt het inrichtei eener grootsche nationale omhalipg. VOlgenl de voorloopige plannen komen ia Augustui reeds 3000 invalieden aan di« vooriûopij in Deensche militaire kampen zuJlen O^ndei gebracht worden, en na het oic.de van 4 zomervakantie Over hôtels en gezond streken zullen verdeeld worden. Van tering aangedane krijgâgevangene! wordeD geweigerd. De opbrengst dSr aïn haling moet dienen tôt het aankoopei van kunstmatige ledematen, ep de ver minkten zullen handwerk kunnen aan leeren. Later. — Behalve de soldatep zullej ook 2000 officieren naàr Denemarken gê bracht worden. Op hun eerewobrd ?u}|e! zij Over eene vollediae vrijheid besfjjikker Tôt het dekken der onderhoudskosto: wordt eveneens Op de vreemde regeeringe; gerekend. SPANJE. —• Op eenstemmig verzoe der drukpers heeft de regeering de cens^u geheven; eveneens wordt aan§ek(îndigd da de ministerraadzitting van 2 Oogsfe d çrondwettelijke waarborgen herstetl^p, za Ook is de mijnwerkersstaking Àsturl geëindigd. NOÔRWEGEM. — Vechtgeriff. — D Storting (Kamer) heeft ip gç>hoir^f! sjittin het wetsontwer® der militaire $>mmisgi behandeld, waârin op het buitehgewOh budget voor het tijdperk van À 191 tôt 30 Juni 1Ô17 de inscbrijvitig worc verlengd van een krediet van 11.089.00 krOnen voor militaire uitgaven en 9.264.80 krOnen voor vlootuitgaven. AMERICA. — De Shackleton-eapeditie. -Sir Ernest Shae^letOn beeft aaa de D$$ Chronicle het volgende boriobt gezOpdetl Punta-Arenas (Chili), 12 JtiH 1910 : Hed? i vertrek ik van hi^r om een nieu^'e pogla > in het werk te stellerj om mijnô kâméraae i te redden die Op het Olifantsejlûnd gevgngè 1 zitten. De Britsche f'ereeniging te Mag. lonea heeft eene geheele uitgeruste bouta ; bark van 70 ton, de Emma ter mijner b< i ëcbikking gestold. î)e Cbiliaanscbe regei ring leent ons een Sleepboot die ons schi ■ zoover mogelijk naar het Zuiden zal brongei Het bericht vermeldt voorts de name van de twee en twintig leden der bemannin die de leider der expeditie op 24 April 1. in een ijsbol op bet eiland heeft achtei gela ten, terwijl hjj zelf, door vijf iX& ■ begeleîd, in een klein vaartuigje de rô, naar Zuid-Georgië aânvaardde ten eind aldaar hulp te balen IM BELGBËo BRUSSEL. — Schriflvervalschcrs. — p twee bedienden van het rekenplic^tig^iurei van Iie^ gemeenteh\iis yan S' Qillo^, dj Oyer een tien tal dagèn 35r(g°bomi<23 ^êrclei zij» Onder aanhoudingsmandaat in gevang van Gilles opgesloton. De v^i duisteringen beloopen tôt Ongeveej 10.000 |j T... heeft 4000 frank en B... 6000 frân Ontvangen. Een policie-officiçr heeft itiait zoeking gedaan bij de twee aangebonderie: en bij een dezer eene som van 1000 frâilj aangeslagen. De oudors van T... hebbe: reeds het verduisterde teruggekeerd. D opgeslotenen maakten valsche kwijtschriftei voor de Voedingsbon,s en bodèn zè té' betaling aan de gemeentekas aan. Stoutmoedige diefêtal. — Djeven ziji 's nachte in het koffiehuis Majeetie, op dei hoelc der Guldenvlieslaan, langs het kelde? gat bionep. gedrOniîen. ZS hsbbôn ©er»

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: christen werkmansblad belonging to the category Katholieke pers, published in - from 1891 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods