Het volk: christen werkmansblad

1345 0
14 January 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 14 January. Het volk: christen werkmansblad. Seen on 22 March 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/g73707z186/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

AîTe tirierwIsseUng-en yrachtvrîj te son don aan A. Van Iseghem, ui'gevcr voorde naaml. maatèfh. «Prukkerij Volt». MçersIçpg^iG. fient. . liareel van West* vinaûJeïfiï? Gaslon Bossuyt, Gilcie <lcr Amliaclb ien, Korlri.ik, . Èureolv'an Anfftorpen, Br.banlea Llmhurg: Vîfcior Kuyl, Minderbroe-ëerstra.'.t, 24, Leuven. Bureel voor Fransch-Noorrlen: CS Vçriu, Rued'Angleterre, 15, LjliJ. HET VOLK ■ wi""1 ■ 1 ■ 1 ■ ■ v 89 en schrijf3: îms Op a'ie poslkai^ioren aan iO fr. pcï j#îir. Zès maanden ir. 8,00. Drie ma'aa» tien fr. £.50. Aaitkondiaincen s Pfijs voigéns îârief- Yoor-jp le bS» taîen- Rechterlîjke hersteiling, 2 franS per regeL Oiigeieekendo brieven ^o?den fi S» . weigeni. I TELEFOON 137, Geaî, Verschijnt 6 maal pep week. CHRISTEN WERKMANSBLAD m HET HUMIIIER s centiemes hset bij¥segse§. EEN KNOEIBESTUUR. (f '■ Wettelijk moet het begrootingsontwerp Van een belgisch gemeentebestuur ge-kçnd zijn den 1 October vôôr het jaar, Waarover de begrooting loopt. i Meestal de gemeenten van het land, en Voorzeker omirent al de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen gedragen zich liaar >*kt wettelijk voorschrift, waarvan Slechts uitzonderlijke toestanden veroor-loven af te wijken. El" is édité- eene glarisrijke uitzonde-ring op dien regel, nameHjk Vlaanderen's lioofdstad Gent, bestuurd door den waalschen heer burgemeester Braun met tien inlernationalen wereldhervormer heer Anseele voor schepene van geld-wezen.' Dit toonbeeld van onnauwkeurigheid is niet alleen van belang voor de stad Gent, maar wel voor gansch het land. , Heeft M. Braun niet destijds zijn Gent's bestuur tôt voorbeeld genomen, ora in de Kamer aan te toonen hoe hij als liberaal ons lcatholiek land zou besturen? En -heeft, M. Anseele niet op zijn wanluidend «traatorgelke het deuntje staan, dat hij met zijne bestuurswijze, aile vcorgaande, tegenwoordige en toekomende ministers tic Ioef zou aîsteken? Gcheel het land mag dus aan hunne proefondervindelijke bestuurswijze zien, naar wellce « verhevene diepte » de staats-wagen zou afhollen onder het beleid van zuike zelf-huldigende staatsmannen. We zijn den 14 Januari 1914 en het begrootingsontwerp voor 1914 is voor de stad Gent nog niet gekend. 't Moest den 1 October 1913 aan den gemeenteraad medegedeeld zijn. Den maandag 5 Januari laatst heeft M. Anseele, op 't eiiule der gcmeenteraadszitting, gezegd dat zijn ontwerp (eindelijk) gereed was ; M. Braun heeft er bijgevoegd dat het zou gedrukt en aan de raadsleden medegedeeld wor-den ; tôt liiertoe^ 14 Januari, staat zuster Anna of de gentsche bevolking nog altijd op den uitkijk, maar ze ziet nog niets of niemand komen om van den angst voor Taks-Blauwbaard verlost te geraken. Blijkbaar weten de liberaal-socia-iistische modelbestuurders noch te toeten noch te blazen om hunnen mislukten deeg tôt brood te bakken. En hun oven was des te minder in laai te krijgen, daar ze schijnen zich vooraf te liebben moeten Dntdoen van den meéwerker die 't koste-lijkste hout in den vuurgloed wierp : Ivl. Cambier, schepene van onderwijs. Want niet alleen zitten ze met de cijfers van inkomen en uitgaven in nesten, ze hebben ook nog op hunnen nek den warboel van een vei vormd schepencollcge, dat een zijner werkzaams e le en ziet verdvvijnen zonder dat iemand mag weten waarom hij er uit trekt. De gentsche correspondent van een brusselscli blad heeft geschreven, dat M. Cambier is afgelre^en omdat hij door het onderwijzênd personeeel gehaat werd voor de begunstiging van lieve-kinders en inzonderheid van M. Anseele's famiiie-leden in het schoolwezen. Maar terecht merkt de Bien public daar tegen aan, dat zulks hem integendeel de beschcrming en den stcun van M. Anseele moest ver-zek-eren.Gegronder schijnt ons de opmerking van denzelfden correspondent, waar deze V-ijst op de zotte uitgaven aan den ver-woeden strijd, dienJiet gentsche stadsbe-stuur met alleman*geld voert tegen het vrij onderwijs. Die fanatieke strijd slikt rnderdaad honderdduizenden op. Dien-aangaande zeî terecht onze waarde kon-frater Fondsenblaci : (« Krot in de Gentsche stadskas ! » Van waar die krot komt? » Hoofdzakelijk van de geldverkwistin-gen op schoolgebied. We herhalen : » De stad Gent betaalt ruim honderd en twintig lagere onderwijzers en onderwijze-ressen te veel, indien er gemiddcld 30 lee-lingen per klas waren, wat door niemand overdreven wordt geacht. » Nu zijn er maar 21 per klas. » Er zijn 7680 leerlingen in de lagere stadsscholen. » Dus met 120 klassen minder zou men ruim genoeg hebben. » Rekent men elke klas aan 10.000 fr., grond en ailes inbegrepen, dan zijn daar-aan 1.200.000 fr. nutteloos verkletst. » Aan 3 per cent is dat een intrest van 36.000 fr., jaarlijks te betalen ; daarbij heeft men den onderhoud van die gebou-wen ; men heeft er leermiddelen voor te koopen, te onderhouden en te vernieuwen, zooals borden, kaarten, prenten, onder-wijzerslessenaars, kachels, telramen, maten en gewichten, enz. ; men heeft zooveel te meer kuischeressen noodig, benevens voor elke klas lict onderwijzenù personeel. » Ailes wel uitgerekend, zou de bespa-ring op schoolgebied voorzeker de 300.000 frank per jaar nabijkomen en misschien wel overtreffen. » Dat ailes zonder de minste schade voor het onderwijs. » Dat heeft zoo jaren en jaren gcduurd. » Ja, Fondscnblad, dat heeft zoo jaren en jaren geduurd ; maar, is « Duren « eene schoone stad, « blijven duren » zou nog veel schooner zijn. indien zekon gebouwd worden, maar zelfs vrij-metselaars schijnen daartoe nog niet in staat. Die uitzinnige verkwistingen leggen nog overigens het ontslag van M. Cambier niet uit, zooals de Bien Public er terecht op aanmerkt, want zij werden door al de libérale en radico-socialistische gemeente-raadsleden gestemd. Vooralsnog blijft dit ontslag dus even geheimzinnig ; maarnauwer dan dit ontslag belangt iedereen aan wat het nog te verwachten begrootingsontwerp gaat ontsluieren nopens de financieele be-stuurswijsheid van de firma Anseele-Braun.Het zijn overigens niet alleen de uitzinnige uitgaven voor den fanatieken strijd der stadskai tégenhét'vrij onderwijs, die de gentsche begrooting bezwaren : de ! « afbrekende hcrstellersrazernij » van den heer Braun, de buitengewone « theater-kennis » van M. Anseele en de zucht van gansch het schepencollcge om, bij het tentoonstellingsjaar, voornamelijk als gastheer, nog bonter kleurrijk dan eene lioofdstad te schijnen, hebben het « debèt » zoodanig van « krediet » ontbloot, dat die kleurenrijkdom als een veelvoudige regen-boog voor de oogen der lastenbetalers schemert. Reeds weten wij dat de middenstand eene aderlating krijgt op water, gas en elcctriciteit. Hoogergczegde correspondent voorziet nog eene taks opdevreemde, in Gent gehuisveste sludenten, enz. Als schepene van geldwezen oordcelt de heer Anseele dat de middenstand daar best tegen kan, gezien deze, met de ten-toonstelling, een zeer slecht jaar gehad heeft in 1913 en er nog een slecht heeft te doorstaan in 1914, wijl meest ailes is opgegaan aan een prachtvertoon en eene genotsverspilling, welke men meer dan een enkel jaar moet boeten. Maar niets voorzegt ons dat, zelfs met die zeer bezwarende taksen, de gentsche begrooting haar eigen kop en slaarl kan bij elkaar brengen. We zijn 14 Januari en we moeten nog altijd wachten naar het begrootingsontwerp, dat drie en half maanden geleden moest gereed zijn. Ziedaar dus in feiten blijkend, oc be-stuursgrootheid van hen, die de Kamcr ' doen rammclen van hunne opgeschroefde beknibbeleingen op het landsbestuur, dat steeds met zijn geldelijk beheer weet vaar-dig te wezen. Zij die verkondigen ailes beter te kennen, zitten zoodanig in de bestuursklos verward, dat er gecn ont-spinnen aan is. Wijl zij ten toonbeeld staan van wat hunne bestuurswijze aan lict land geven zou, mag het land weten wat lict van hen zou te verwachten hebben. Buitenlandsche Foliiisk " AANGEBRANDE GELDHISTORIE. t De Figaro, van Parijs, heeft ten laste ,\an M. Caillaux, minister van geldwezen, die echter looehent, eene zeer aangebrande geldhistorie aan 't licht gebracht. t In 1899 stierf in de grootste armoede M. Pierre-Marcel Prieu, oorspronkelijk ,van Orthez en die in 1876 eninl877 kan-didaat voor de Kamer geweest was. I Hij was destijds handelaar in Brazilië ^weest en de braziliaansche regeering had liem gerumeerd door dertien koop-(vaardijschepen van hem aan te slaan onder het valsch bevonden vermoeden van sluikhandel. Door officicele ondcrhandelingcn bc-taalde Brazilië 15 rniîlioen vërgoeding, maar M. Prieu trolc er geenen cent van op. Op een wissel van 5 miliioen, gedagteekcnd op 30 Augustus 1879, en een wissel van 10 miliioen, gedagteekend op 6 Septeni-ber 1879, door het hùis Baring Brothers, van Londen, den 4 Januari 1880 over-gemaakt aan de Bank Hottinguer te Parijs, werden de vijftien miliioen aan den franschen Staat belaald die ze aan M. Prieu schuldig b'eef. Na dezes dood weigerde zijn recht-streeksche erfgenaam, een magistraat, een geding tegen den Staat in te spannen ; maar de andere erfgenamen vereenigden zich tôt een soort syndikaat om gezamen-lijk het uitkeeren der 15 miliioen op te eischcn, waartoe zij. volmacht verleenden aan zekercn M. August Schneider, ge-wezen eersten klerk van een plcitbezorger te Parijs. il. Caîmette bcstuurder van den Figaro, s jiWLaafMp—i in nu n in n m ■ 11 in m# m i—wimmsa verklaart dat M. Schneider de 5, 6 en 7 Januari nu laatst onderhandeïd heeftmet M. Caillaux. Den zaterdag 10 Januari zou deze minister aan dé erfgenamen van j wijlen M. Prieu zes miliioen vergoeding vanwege de staatskas toekennen, maar ! zij zouden er slechts 20 % van ontvangen en moesten 80 % overlaten aan M. Cail-; laux voor zijne persoonlijke radico-socia-. listische kiespropaganda. Maar den 8 Januari bracht de Figaro ! ailes aan het licht, zoodat de berekening j in dujgen viël. M. Caillawx looehende _ dadelijk de gansche îiistorie. De Figaro c heeft daarop drie brieven laten verschij-,, nen van b.elanghebbenden uit het syn- - dikaat der erfgenamen, die de onderhan-delingen van Sichheider met Caillaux be- t vestigen en ook de cijfers van 6 miliioen ; en de 20 en 80 :%' bekrachtigen. j M. Caillaux looehent nog, doch hij gaat te ver in zijne looehening, zeggende - dat hij nooit iets van de geschiedenis 0 Prieu gewêten heeft. Nu, van 1879 tôt a heden hebben aile- ope en vol g en de ministers en ook do meeste Kamerleden r die geschiedenis gekend. Het ware dus zeer wonderlijk zoo hij alleen er niets van » gewetcn had. ii De Figaro gaar overigens nog verder, .e zeggende dat dît de éénige geldhistorie niet g is, waarin M. Caillaux zich voor zijne x-adico-cl socialistische kiespropaganda heeft ge-j- mengd. Onder ander zou hij van het Escompto-kantoor 400.000 frank voor het-n zell'de doel verkregen hebben door tus-r sehenkomst van M. Emicl Ullmann. Oolc it deze geschiedenis wordt echter door e minister Caillaux geloocliend. :- Er valt af te .waeh-ten w-elk gevolg aan dat ailes zal gegeven worden. - Opschuddiagwekkend procès | in Duiîschland. Voor het assisenhof van Francfort is ;- het proc.es opgeroepen van Karl Hopf, bijgenaamd Athos, beschuldigd van drie t- vergiftigingen en drie pogingen- tôt ver-n giftiging. Deze krimineele zaak maakt s, groote opscliudding, zoo wegens den le persoon van den moorder.aar als wegens il de gepleegde misdaden. r- Karl Hopf is 50 jaar en behoort tôt n eene zeer goede faiailie. Na goede studiën ;t werd hij leerling-drogist, trok later naar is Londen en Marokko, waar hij eene roi .c speelde, die nief geheel is opgehelderd. » ïerug in Duitschland stichtte hij eenen ie handel in veevoeder, maar dat ging niet. i- Daarop verdween hij eenigen tijd uit den •s omloop. Men weet nu dat hij toen onder een d valschen naam de fooren afreisde met n eene groep vrouwen, die plastische standen i- vertoonden, maar de policie steldè daar 3, een einde aan. paarna gaf hij in music !s halls voorsteliingcn niet den sabel. Hij ie won geld, maar ,gaf nog meer uit en aldus ir belandde hij ten slotte in de misdaad. i- Hij is driemaal getrouwd geweest. d Toen zijne eerste vrouw stierf liep het ft gerucht dat zij het slaehtoffer was geweest is van eene misdaàd. Een blad vermeldde c dit, maar werd op eene klacht van Hopf n veroordeeld. Sedertdien is het bewezen dat de vrouw stierf aan arsenicvergifli-:t ging. e Hopf trok de 20.000 mark, waarvoor n hij liaar verzekerd had. Zijne tweede n vrouw werd ziek kort na haar huwelijk -1 en vermoedens krijgende keerde zij naar lf hare fainilie feerug, waar zij eenigen tijd later stierf, alsook liaar kind. Het gerecht 3- gelooffe dat die overlijdens ook het gevojg îr zijn vàri vergiftiging. Hopf trouwde voor le de derde maal. Hij verzekerde zijne vrouw it voor 100.000 fr. Ook zij werd ziek onder r- verdachte omstaiidighcden. De genees-;s heer deed ze naar het gasthuis brengen. c Hopf kwam ze hethaaldelijk bezoeken en t- bracht haar allerlei lekkernijcn mede. Maar toen de vrouw na elk bezoek op-it nieuw verdachte verschijnselen vertoonde, n ontleedde men de lekkcrnijen en stelde n vast dat zij rattenkruid bevatten. Toen werd Hopf aangehouden. Hij trachttc vruchteloos vergif te ncmen. Eene liuis-o;king hi zijne-wofling deed een lieel arsepaal met vergif ontdekken. Toen be-d. kende de ellendeiing een deel zijner mis-d daden. n Hopf was er in gelukt zich dat vergif i- te verschaffen als oud-drogist. Men vond s, ook in zijn laboratorium zeer hevige kul-i- tu en van choiera- typhus-en andere bac-c cillen. Er was genoeg om hecl Franckfurt n naar de andere wereld te sturen ! Hij n kreeg die baccilen van zekercn Kralik, van Wecnen, die de voornaamste weten-t- schappelijke gestichten van Europa hier-t, van voorziet. De ellendeiing wilde ze on-; getwijfckl gebraiken, om een aantal péril soncn oui te brengen. i- Hopf is dus beschuldigd van de ver-,e giftiging zijner twee vrouwen en een zijner 11 kinderen. Hij heeft ook drie pogingen tôt vergiftiging gepleegd en men vermoed.t :r dat Rij zijne eigene moeder, een ander zijner kinderen en iemand in Engeland ), ('.Qodeiijke ziekten heeft aangezcl. ; NIELWJ4ARSGIFTEN VOOR DEN PAIS. i De 5& lijst heeft fr. 19.660,00 opge-! bracht. r ^LLES WAT. I EEN NIEUW BLAD. — We ontvin-. . gen het eerste nnnimer van De Vlaamsche Werkman, een blad dat twee maal in de 9 maand zal verschijnen en zich als volgt v zeer gunstig aanbeveelt : B « Stolïelijke toestanden verbeteren is 0 iets, is dikwijls het eerst noodzakelijke, " maar de mensch leeft niet van dat brood ~ alleen ; yolksontwikkeling, in de voile - christ.elijke beteekenis des woords, is aller- - noodzakelijkst. II » Daarom verschijnt van heden af De Vlaamsche Werkman. 'j » 't Is een godsdienslig—maatschappelijlc e blad. Het streepje tusschen de twee hoe-s danigheidswoorden beteekent allereerst ^ dat voor ons het sociale vraagstuk niet 0 buiten zedeleer en gpdsdienst om kan op-11 g'clost worden. Zoo verklaarde het onze s Heilige Vadcr Pans Pius X, de werold-11 brieven Rerum Novarum en Graves de Commuai van Pau s Léo XIII herlialende, '> in zijn brief Singalari quadam van 24 t- Septembcr 1912 : « « De sociale vraag en de kweslies daar-» mee verbonden, als daar zijn : over den 't » aard en den duur van den arbfcid, de » mate van salariëering, de vrijwillige '> staking der werklieden, zijn niet uit-'c » sluitend van economischen aard, zoodat ir » zij geregeld kunnen worden buiten het » gezag der Kerk om, terwijl het integen-11 » deel boven allen twijfel verheven is dat » de sociale vraag op de eerste plaats » zedelijk en godsdiensiig is en dus uitge-» maakt moet worden vooral naar de j » wetten van zedelijkheid en godsdienst. » » 't Is daarbij een werkmansbiad. Het is is voor onze werkers en zooveel als moge-î, lijk door hen en hunne lasthebbers opge-ic steld. Elke stand der maatschappij heeft i"- zijne noodwendighedcn, elke stand heeft -i. ook zijn eigen tolk. Gelijk de godsdienst n zijn kfeincn en zijn grooten Catechismus is heeft en daarenboven zijn boeken van wijs-begeerte en godgeleerdheid om éénzelfde 't waarheid te onderwijzen, zoo heeft ook n dezelfde sociale waarheid die voor aile ir standen is, hare bijzondere sehriften noo-3i dig om door te dringen tôt de werklieden, '■ lot de patroons, tôt de ldeine, tôt de hooge n burgerij. Wij willen zijn het blad der. t. chmtene werklieden, waarin zij vrij kun-n nen hun nood klagen, de middcïen ter ver-betering studeeren, de hoogere begrippen » die de maatschappij regeercn moeten, 't leeren kennen. » " Alleszins bevelen we dit half-maande-'c lijksch blad warm aan. j- Men sclirijft in : Pastorijstraat 23 Ant-werpen, aan 1.50 fr. 's jaars of 0.80 fr. voor j zes maanden. LIBERALE HERLEVING. — 1° De Echo cl'Oslcnde, liberaal blad van Oosten-;e de, verdwijnt ; )f 2° De liberale Economie, van Doornik, tl insgelijks ; 3° De liberale Journal de lions van 's gelijke. ,r Het liberalism herleeft, zooals men ziet. k BEBEL'S FORTUIN. — De erlgenamen ll" van den beruchten socialist Bebel die, d van onvermogehd, zeer rijk werd met !l- socialistische leider te zijn, hebben te S Zurich erfrechten betaald op zijne na- ,r lafénschap tôt beloop van 1 miliioen w 200.000 frank, als dat deel van zijne for- ;r tuin dat hij in Zwitserland bezat. 3~ Het is daarbij geweten dat zijne na- î* latenschap in Duitschland nog grooter is. 11 Van gansch zijn fortuin heeft hij slechts B- 30.000 mark aan socialistische werken be-)- » l zet. Ue rest gaat aan zijne persoonlijke erfgenamen, volgens de regels der » ka-> uitalistisclie » wetgeving. ,. BRUSSELSCHE HOSPICEN. — De. fameuze liospiceraad van Brussel bemint; de armen der hoofdstad het meest als; 't kiezing is, zcgt de XXe Siècle. Ten bewijze : In 1908, kiezingjaar, werd voor 216.030 frank hulp ten huize uitgcdeeld ; in 190S, geen kiezingjaar, 16Ï.090 fr. ; in 1911, gêen kiezingjaar, 103.591 fr. 94; in 1613, geen kiezingjaar, 127.100 fr. ; in 1912,1 kiezingjaar, 203.000 frank. Voor de brusselsche armen zou het dus' best aile iaren kiezing zijn. r] STRENGE WINTERS. — Nu de koude' zich goed doen gevoelen past het wel dat wij eens over strenge winters schrijven. J In 1683 was de Teems ,in Londen zoo toegevrozen dat men er eene foor op in-richtte die drie weken duurde. Rij'tulgen en sleden kraisten elkaar op het ijs, juist' zooals in de Londensche strateu. ! Den 16 Januari 1735" werd de grootste koude vasigestcld te Iéniseisk, in Sibcrië,1 door den^eleerdè Gmelin. De thermometer toonde 58 graden onder zéro. De dieren, (menschen Waren daar niet) lagen vervro-zen langs den grond. Kapitein Middleton stelde in de bani. van Hudson eene kcude vast van 57,20 onder zéro. DE GAZ-REGIE. — Onder dien titel lezen we bij een brugschen konfrater : ^ Tocrkonje is eene groote nijverheids-stad van het Noordcn van Frankrijk. Zij bezat de gaz-regie : in andere woorden : zij miek zelf de gaz voor de openbare ver-lichting en voor de bijzonderen. Voigens men ons hier wil wijsmaken is zulke « régie » het oorbeeld van aile stede-lijke inrichtingen. Het radikaal-socialistisch gemeente-be st'uur schijnt er anders over te oordeelen.; Het stelt nu voor de-gaz-regie, die te Toer-koenje sedert een dertigtal jaren bcstaat,' aan eene bijzondere Compagnie, aan eene naamîooze maatschappij over te laten, met gazfabriek, inrichtingen en leidingen. Deze maatschappij zou, in stadsgzafabriek zelf de gaz mogen uitbaten gedurendc... yeertig jaar, riiits eene jaarlijksche vergoeding en aflossing van 500.000 fr. De radikaal-socialislische meier van Toerkoenje is van oordeel dat de stad bij deze oplossing meer voordeel zal vinden dan met zelf de gaz voort in régie te maken De stad Gent komt juist den prijs te vermeerderen der gaz die zij in regie maakt ; de Gcntenaars zullen nu de gaz duurder betalen met de regie, dan de Bruggelingen met eene bijzondere maatschappij.En ook juist op denzelfden oogenblik stelt het liberaal-sociaiistisch gemeentebestuur van Toerkonje voor de gaz-regie te laten schieten en zich voor een tijdstip van... VEERTIG jaar aan eene bijzonder maatschappij te verbinden ! ! ; N. d. R. —- Tôt daar onzen brugschen konfrater, We moeten hem echter, als een voordeel van de régie, doen opmerken dat de Gentenaars, die gaz van de regie hebben, nopens deze verassureerd zijn tegen brand1 en tegen steken in d'oogen : de gaz, wellce de regie ons met eene windpomp levert, is' bijna onbrandbaar en geeft schier geen licht. Daar moet men toch ook rekening mede houden, niet waar? ZGEKGERAAKTE BRIEVEN. — Van1 1 Januari tôt 30 Novcmber 1913 werden | er in heel 't land 8.564 verloren geraakte 1 brieye'n door de afzenders of de bestemme-1 lingen opgeëischt. Men heeft er sleéhts 11.995 teruggevonden. \ Arbeidersbeweging. DE STAKING DER AUTO-GELEIDERS TE BRUSSEL. Maandag morgen had een onderhoud plaats tusschen den heer Jacobs, be-stuurcler der aulo-maatschappij en een afvaardiging der stakende chauffeurs. De beheêrder deed het voorstel de assence heel en gansch kosteloos te leveren, doch de chauffeurs zouden dan ook de 6 V2 °'0 op de ontvarigsten moeten afstaan. Daarbij zouden de chauffeurs van betaling in breuk en slete ontslagen worden In de vergadering werden deze voor-stellen besproken en verworpen. De sla-kers stuurden hunne vertegenwoordigers terug met het voorstel niet de betaling der essence af te schaffen, doch er venninde-ring op te bekomen, 15 in plaats van 18 centiemen. De bcstuurder verklaarde dat het beheer zulks onmogelijk kan toestaan. De heer burgemeester Max dacht maan- ► dag te mogen verzekeren dat de staking den volgenden dag door eene overeen-komst zou eindigen. Langs den anderen kant wetçn wij dat de chauffeurs in hunne bijeenkomste van maandanavond het besluit namen ' t werk niet te hernemen. DE BEWEGING IN ZUID-AFRIKA. " Gansch de burgerwacht van Transvaal is gemobiliscerd, hierom dat de bewegingj meer op eene revolutie dan wel op eene gewone staking gelijkt. , ! De stakende spoorwegwerkliedcn dringen aan op afschaffing van 't stukwerk en eischeiï teruginvoering van het loon van : 19 shillings per week dat verleden jaar tôt 17 shillings was verminderd. Dinsdagmorgen hebben de mijnwer-kers vaiî Ballengeich den arbeid herno-men, eene ovcreenkomst met het beheer i getroffen zijnde Te Pretoria integendeel zijn de bouw-vakken en aanverwante stielea. dit uit ^iereîîTwintîgsle Jaar, - N. 11^ iplifdansl — Eslsgsiln Eipuiûfl " Woensda^, 14 Januari 1914 ' ' '' "■^wr'Twrrranii1 iiwnw' 11 '"V"-" ' ' î . .iii-tn»i iiihjmj» ■■■'■ ' '* < ' - m —: «>

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: christen werkmansblad belonging to the category Katholieke pers, published in - from 1891 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods