Het volk: christen werkmansblad

650 0
01 December 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 01 December. Het volk: christen werkmansblad. Seen on 07 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/v69862ct5k/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

îPea-TwiEîigsle te. — S. 318 GîMisast—Msgezia — Bjetiae ^ Woensdag, ï Deeember 1915 A!)« fcrfefwsEelhtgen vraeïst-rrîj 1« eenden ann Aug. Van Irrpl-t-tri, uitpfvc-i' voor dp es ami. ma&tech-. «Drukkerij Het Voik», Mtorrteeg, n° 16, Gcut. Fureel voor West-VJaanaoren» Ocsitoii Bc.sroyt , Recoileïkfca-pttMi, 34, îiortr^fc. Bnreeî van Antwerpen, Bra-fcant en LimBurg : Viktoc K.uyi, V**rtetraat, S, Leuven. HET VOLK Verschijnt G inaa! peu* week CHRISTEN WERKMANSBLAD SJt Centiemen liet nummer à 16 Cèutleineu per week ?,%rt sshrljJt la î Opalle postkaûtoreri aan 10 ? *. pei' jaar. Zes ffisanèn fr. 3.09» J>îio msaiiden f". 2,50. Aankondigingen : Frijs voigens tarie/. Voorop ta brttalen. KeeM-erljjke herstellfrj», 2 f» pèr regel. Onget-çekendo biieren vrordea „ geweigerdï I ÏELEFOON N* 137, Gont. OP DE BALKANS. froimreâs van âen Koning van Rumente- Bij de openibg van liet Parlement heeft 4e Koning ne geestdriftig toegejuicht te »iji) de volgende troonrede uitgesproken : De wcreldoorlog, rondom on s woedende, wordt met' hardnekkigheid voortgczet. Nieuwe Ianden zijn er in betrokken. Dezen toc stand legt ons de plicht op al onze ferachten samen te spannen ten einde het Isnd wel te diehen en ons allen vsn liarte te vercenigen tôt dit doel. Tijdens dezen eittijd, zult gij verschillende wetsontwer-peo te.bespivken en kredieten te stemmen liebben en ils twijfcl geeïi szin s ann uwe wijsfieid met dewelke gij ze zult onderzoe-ken, noch asn de vaderlandslicfde die u Xi 1 géleiden oin de regeering in zijre lastige taak te slcuneii. Ik ben vast overtuigd tjat gij de ncrodwendigbeden van ons trouw leger zn!l inzien, op hctwelk de toekomst vac Roemenië berust. Vol hoop in de toekomst van ons geîiefd Roemenië, bid ik God uw werken te zegenen. Rumssnsclis nota aao Rusland. Ecn niet officiecltelegram van Bucarest meldt : De Rocmeensche regeering lieeft aan de Russische oorlogscbepen verboden den Don au te naderen. Mijnen zijn aan de Russische grenzeïi in den Doiau gelegd. De Roemeeische regeeriag heeft aan Rusland laten weten, dat zij in aile omstandig-heden or.zijdig blijît en verlangt dat Rusland deze onzijdigheid zou eerbiedigen. Het dagblad Moldava doet opmerken, dat deze nota de eerste stap is onderjiomen door het kabinet Bratianu. intwoorâ op d3 Nota van 't Vierverboad- ATHENE, 29 November. — Het ant-woord der Grieksche regeering op de laatste nota van het Vierverbond is gister «an de gezanten van het Vierverbond •yerhaneligd ge worden. Da tsrugreis van âen fissr Cocbln- De Fransche bladen melden dat de beer Denys Cochin op het einde van de toopende week naar Frankrjjk zal terug-keeren. De heer Slcoeladis zal den kruiser Sellé ter zijner beschikking stellen om liem van Saloniki via Messina naar Marseille te brengen. Président Wilson en de Vrede. Men meldt uit Washington, dat président Wilson geen deel genomen heeft aan de verschillige werkzaamheden ten ctode eene conferencie samen te roepea Oe zou gelast zijn vredesvoorstellen te floen.'. Te meer, Wilson bRjft op de hoogte &ar vredesheweging in het buitcnland, middel der Amerikaansehe vertegen-•oordigers. Het zijn de laatste tijdingen 0c hem overtuigd hebben dat het oogen-IHk nog niet gekomen wa6 om stappen «o te vfenden. Itersedfdeïtqd heeft Wilson een groot estai Gnelberichten van vredesvrienden «Btrangon, waarbij hij gevraagd vrerd Itnc vrrdesbevfeging op touw te zetten. De Amerikaansche regeering kan op fera voorstellen alleen geene stappen agweendan. KlTCHEIVEa te PARUS t PARïJS, 29 November. — Kitchener P*op z^ne terugreis van Rome hier terug WgBfcome». . Mncaré eatrving den Russischen ge-«OMd Schilinski. ^Bgiegen in het 9osteari]ksebe Parlenest, W^ENEN, 29 November. — Geruchten ÎMpen hier over de ontbinding van het JtaMnct.In onderrichtefcringen wordt aan-graomen dat in de lelding van enkele ilensten veranderingen nakend zijn. Mais wtepwoerâipg M M Yailkaan. De nleuwe vertegenwoordiger van Ne-^Wland' bij het Vatikaan, M. van Nispen ée Sevenaer, zal Den Haag verlaten rond 20 December om zijne diplomaticke be-Uïsteg te gaan aanvangf n. De nie uwe diplomaat, die de omschrij-tfeig Nijmegem in de Kamer vertegen-woordigde, zal zijn mandaat niet ver-Bieuv?en. Hij heeft verklaard dat de oorlog uog, Iang kan durcn en dat hcî distrikt .NijnWgt-m g.pmh dezen dnlu a)!iùcr vertegcnvf'oordigcrniet kan bîijvêi). De Sneenw aan het Front Petit Journal sehrijft : De snceuw is in groote hoeveelheid op bijna gansch het front, van de Belgische kast tôt in den Elzas gevallen. Het troepenvervoer en de bevoorrading hebben daardoor niet te zeer geleden, alhoewel bijzonder in Champagne en de Vogezcn de ijzerenweg-lijnen met eene laag sneenw van veertîg centimeter bedekt waren. De thennometer wijstv in de Aigonnen in den nacht van den> 23e, 10 graden. De Noorderwlnd bemoeilijkte de wrkiugen der voorposten. Men voorziet dat de vihnige koude ge-dnrende een lijdvcrloop van vijfticn dagen zaf aanhouden. OifieieeleMededeelingen Jn ViaandereDj Frankrijk en Elzas. (Duilsche Mclding.) BERLIJN, 29 November. (Wolfï.) — Uit het groot hoofdkwartier : Op het garsche front heerscht bij klasr vriesweder levendige artillerie- en vlieger-werking.Noordelijk S* Mibiel werd een vijandelijk vliegtuig tôt landing voor ons front ge-dwongen en door ons artillerievuur ver-nield.lu de laatste tvree weken zijn te Komen door het vijandelijk vuur 22 inwoners gedood en 8 gewond. (Fransche Melding.) PARIJS, 29 November. — Ambtelijk bcricht van zondagnemiddag : In Artois bewogen nacht. Gevecht met rmjnenwerpers en grau a ten op het fort van Givenchy en in de streek tusschen Rochincourt en de hoeve Chantecltir. Ten Noorden van de labyrinthe, al-vorens eene mijn voor onze werken te hebben doen ontploffen, heeft de vijand eene compagnie in den aan val geworçeu. Een hevig gevecht is begonnen en geëin-digd ten on zen vooTdeele. De vijand ge-lukte er niet in onze loopgraven te bereiken en heeft enkel den gemaakten trechter kunnen bezetten, Oj) het overige front niets te melden, Oiiee lucht-v liegers hebben gister gra-îiaten geworpen op Rayon. < Heden vroeg dwong een orzeï Jachtvliegtuigen een Duitsch vhegtuij nederted&ler,Noordoostelijk vsd 'lliésey-S'-Mtrtin, ir de omgeving van Pont h Mousson. Deze laatste stertte in d« vijandeiijke lijnen neder. PARIJS, 29 November. —- Niets te melden op het gczamenlijke van het front, behalve Westelijk Berry au Bac, waar een sterke vijandelykfi verkenning door on; artillerievmir uitcengeslagea werd. Onze vliegers zetten huiuie werkdadig-heid met veel ijver voorî. In België geiukte het een vliegtuig, dat opgeslegcn was oir ■eene vk)ot te achtervolgen, een Duitsche \rtieger te doen dalen,die bij Westende Bad in zee vîel.* Ee» Duitsche torpedoboot en mot or-bout kwamen uit Oostende en Middclkerkc bij. Watervliegtuigeh onzer bondgcnoten 'en onze- artillerie vielen een motorbool aan. - (Belgische Melding.) PARIJS, 29 November. — De dag en tiacht w?ren rustig. Zwakke werking de) artillerie. Vijandeiijke vliegers wierpec eeîiige bommen ©p onze lijnen. Op het Oostelyk Geveehtsteppein. (Duitsche Melding.) m BERLIJN, 29 November 1915. (Wollf.; — De toe stand is in het algemecn onver-an derd. (Oostenrijksche Melding.) WEENEN, 29 November. (Wolfî.) — Amblelijke mededeeling : Geene bijzondere gebeurtenissen. (Russische Melding.) ST-PETERSBURG, 29 November. — Ambtelijk bericht van 28 November : Bçlialve een zwakke vijandeiijke- po-ging" om onze stellingeïi aan te vallen ir ^Koerland aan do Aa, Westelijk v;m hel Babitmeer, die dan moest opgegevcn wor don, veiiiep de dag rustig op het ganseh( front. DeOoslenFfjkscls-IlaliaanseheOorlog (Oostenrijksche Melding.) ) WEEN^EN, 29 November. (Wolff.) De îsoiizbslasj (ïuurf voort. Ook de hevigi iie vecliteii- van gistei oii^iigdo voor oim îro»pfcn met het vcilèdîg beîeg van a. 'huiine steilingen. Tegen het bruggehoofd Vaji Gotz voer-den de Italianen nogmaals nieuwe regi-menten aan. Enkel bij Oslawija en op den Podgora gelukte het den vrjand in onze stelling te dringen; hij werd er echter terug uitgeworpen. Elders mis-lukten al de stormloopen reeds iri ons vuur. De ruimte aan belde zijden van den Monte San Michele Wérd terzelfdertijd door zeer beduidende ItâHaansche krach-ten vrachteîoos aangevalton. Bij San Martino waren het infanterieregiment n" 39 en liot Kgerlandïchc landsturm-infanterie-regiiîicDt n° 6 vooral în den slag gemengd. In den Noordelijken Jsonzosector wer-den hevige aanvallen tegon onze berg-stellingen Noordelijk vàn Tolmefn af~ geslagen. (Italiaansche Melding.) ROME, 29 November. — In het bergachtig gedeelte van het eorlogstooneel heerscht zeer strenge koude, die aan zekere punten 28 graden bedraagt, doch die de werkdadigheid'onjj^'onvermoeibare troepen niet verminderde. Laaigs dit front duui'de de artillerie werking voort. In het dal van Felt2ojïj(Zortc) ontwik-kelde ans ofîcnsief zichi pianmatig. Bij eenen aanval op den Mrali op 26° dezer werd dfn vijand eeî) macliiengeweer afgenomen. Op de hoogte Noordwe'itelijk van Gorz werd onze aanval gister met goed gevol^ voortgezet; sterke loopgraven werden veroverd. Oostelijk de hoogte 185 werd het af-stijgen begonnen, over de hellingen bij den Ison?.o. In den looj> der glansrijke ondernemingen werden gëvangenen go-maakt.In den omtrek van Ckivia hebben wij na een hevigen strijd ejene holling ten Noorden dier plaats veroverd, die dooi den vijand verbitterd yerdedigd werd. de vijand liet gevangeneiuin onze handen hi den sector Saiî. Mi<aieie weZen onze troepen de vruchtelooze; tegenaanvallen af. Op he-t overige front,! vooral op den Karst, dëed onze oprukmsrseh nogeenigt vordering. OP DE BAKKAMS. (Duitsche Meming.) BERLIJN, 23 Novejpber. Officieel De achtervolging wiirolt voortgezet Ten Zuid-Westen van Mitrovitza werc Rudnik bezet. Meer daiï 2.700 gevangenen vielen in de liandcn der-verbonden troe-1 peu. Veel oorlogstuig wek'd buitgemaakt Met de vlucht van hetlbeklagenswaarc overblijfsel van het Servische leger in het Albaansch gebergte, zijn de groote operaties tegen hetzelîd« geëindigd. Hun hoofddoel, de opening de? vrije verbinding met Bulgarije en liet Turksche rijk, i; bereikt. De bewegingen van de ondei opperbevel van generaal veldmaarschalli ' von Mackensen staande legerdeelen wer den begonnen : door het Oostenrijksch-Hongaarschc leger van generaal von K'overs, dat dooi Duitsche Iroepen versteifet werd, tegen de Drina en Save... door het leger vare generaal von Gall-witz tegen de Donau, bâj Semendria en Rain-Bazias, op 6 October; door het Buigaarsehe leger van generaai Bojadjet tegen de lijn Negotin Pirot, op , 14 October. Op dien dag ook begonnen de operaties van het tWeedc Buigaarsehe leger on der generaal Todorew in de richting Skopljè-Veles. Sedertdien hebben de verbonden troepen niet alleen de grootsche onderneming van een Donau overtocht, die buitendien door het over-■ haaste optreden van den gevreesden Kossowa-storin verhinderd werd, tegen den vijand snel en glad doorgevoerd, en de vijandeiijke grensvestingen Belgrado waarvan bij de binante zieh naast het Brandenburgsch Reservekorps het Oos-tcnrijksch-Hongaarsche 8e legerkorps bij-1 zonder onderscheidde, Zajecar, Knazevac, Pirot, die in de handen onzer dappere Bulgcarsehe verbondenen vielen, weldra vermeesterd, maar ook den door hei . terrein bevoordeeligden t. genstand van den sian oorlog gewenden en zicli dappei verweerenden vijand geheel gebroken. Noch onbegaanbare wegen, noch dikbe-sneeuwde bergstreken, noch gebrek aan onderkomen hebben h un oprukken ver-mogen' te stuitén. Meer dan 100.000 man dit wil zeggen bijna heel de Servische legermacht, Werden gevangen genomen hunne verliezen in de geveehtcn en dooi ' desertie daarbij niet Le çebatten. Kanon-: nen, buitendien zwaro, en jjici te scliatten krijgsmateriaal van allcrlei soort werden buitgemaakt. De Duitsche verliezen mo-gen waarlijk gering genoemd worden, hoe betrenrcnswaardig Zij op zicli Zelf be schouwd ook zijn mogeil. Aan ziekten waren de troepen niet onderhevig. BERLIJN, 29 November. (Wolff.) De achtervolging is in vdjdèrc vordering, [ Meer dan 1500 Secven w< rd«n gevangen genomen. (Oosîenrijlcschc Mclding.) WEENEN, 29 November. (Wollf.) Ons offensiei tegen het Noordelijk en Noord-oostelijk Monténégro maakt vordering. De k? en k. troepen drlngen veider over den Metalkaspits en Zuideiijk van Priboy. De Bulgaren achtervolgen ze ta de richting ven Prisren. (Montenegrijnscht Meldipg.) PARIJS, 29 November.— (Melding van 26e.) — Artilleriegevechten en ver-kenningsgeveehten op aile fronten. Wij wezen eenèn levendigejii infaaterie-aanval in de omgeving van Fochte terug. (Fransche Melding.) PARIJS, 29 November 1915. — Aan-getroffen meLdingen zeggen dat de Bulgaren Kraschewa aanvallen. Ham do b«ftlan#ll»Hii ( Turksche Mclding.) KONSTANT INOPEL, 29 November (Wolff.) — Aan het front van Irah konden de Eng< Ischen onder den druk onzer ver-volging hun achteruittrekken nog niei eindigen. Het bericht over den slag oj dit oorlogstooneal uitgevochten, geelt noj de volgende bijzondeïheden : Op 24 November verhinderden onze voortdurend< tegenaanyallen lot tegen den avond, aar de vijandeiijke afdeelingen zich in onzt voorgeschovene stellingen in te rienten waar zij uitged.rongen werden. Den vol genden dag verjoegen wij, door krachtigi aanvallen, die tôt 's avonds aanliielden den vijand uit deze stellingen. Denzalfder nacht werd eene andere afdecling, die der vijandeiijke terugtocht bedreigde ool teruggeworpen. De Engclschen moester zich al vlucht en de terugtrekken. De. vijane liet een groot gelai gekwetsten en dooden evenals dieren en oorlogsmateriaal vai allen aard op het slagveîd. Wij teldcn mee: dan 1000 vijandeiijke lijken, waaronde ,dcn bevelhebber der Engelsche ruiterij Wij maakt en drie maehiengeweren buit eene vlag, wapëns, kanonnen, îelegraaf gerief en oorlogsmateriaal. Vrijwilliger onzer vervoigingsafdeoJmgen maakt en ool oorlogsgerie t buit rlie flen vijand bij ziji terugtocht iiad aehtergelaten. Bij Anaforta besclioot onze artillerii werkzaam de vijandeiijke stellingen. Di vijandeiijke artillerie antwoordde me ondersteuning van Iwee pantserkruisera Een vijandeiijke mohitor heropende eei onwerkzaam vuur in verscheidene rich tingen. 's Namiddags beschoten twei * pontserscliepen Remikli Liman en eei kruiser Ari Burun, doch vermocliten nie meer dan hunne artillerie schade te ver oorzaken. Bij Ari Burun vemielde onzi artillerie in de nabijhcid van Kanlifier eene vijandeiijke loopgraaf, die met staal werk versterkt was en twee stellingei voor handgranaatweipers. Een krnise en een vijandeiijke houwitser antwoordd' zonder gevolg. Bij Seddil Balir handgrana ten wergen met tusschenpoozen en art il leriegevechten. k Vo6r onze linker vleuge trof eene mijn die wij de den ontpleffei jfen vijandeiijke mijn. Daar ook was hand kgranatcngevccnt en geweervuur. Wij. ver nielden'verder nog eene vijandeiijke mijn Onze artillerie beschadigde op dien vleu gel eene vijandeiijke mijn en Werper stelling En ICaykasu®t. (Turksche Melding.) KONSTANTINOPEL. 29 Novembei (Wolff.) — Op het Kaukasusfront nièt wezenlijks. Een deel onzer vloot deed il het Noord-Oostelijk deel der Zwarte Ze< vier Russische zeilschepen zinken ei dwong een Russisch petroolschip in dei grond te loopen .Vijandeiijke verdedigidgs werken werden aan de kust door onz-bëscbieting beschadigd. IN BELGIË De pensioeneft in 't operatiegebied Ingaande op 't verzoek van den vrien< Pietor Staessens, van Rousselaere, wa een onzer opstcllers in d,e gelegen!iei< bepaalde en vaste inlichtingen nopen ; de pensicenen in 't operatiegebied il te winnen. Dit staat vast : ïn het operatiegebiei kan geen enkele pensioenverrichting be werksteiligd worden. De uitbetalir.gei vîqi G5 fr. en 40 Ir. zijn dus niet te ver wacbten, toelagen zuiien niet toekomei en stortingen kunnen volstrekt niet ge schicden. Tôt nadei bevel ligt dus aile skil. # UST SflOSSEU Mlddelmatige prljztn der levensniiddelei (— Koffie fr. 3.20 de lolo; suikerij t>.70 suiker 1 fi\;zout 0.08; peper 5.25; rijst 1.55 gebrokea erwt€fr> 1.50; vermicelle Î120 zeop 1.50; oliifolie 5.25; stokvisch 0.95; de kilo; gezouten visch 1.90; aardappelsj 10 fr. de 100 kilos; wortels 0.20; eierej»' 0.32 't stuk. — Te Brussc.1 s! ni ten de rekeningen van den Berg van Barmliart igheid met een boni van ongeveer 10.000 frank. Het vee. — Ter veemarkt van Ander-lecht werden verlcdene week le koop gesteld : op 17 Nov., 1330 stuks hoornvee; op 19 Nov., 692 knlveren. Van varkens w&.s er geen kweslie. De prijzen vvaren de volgende : Os, fr. 1.45-1.89 op voct, 3.50-3.65 geslagen; koe, 1.74 levend vleesch; stier, 1.50-1.75 id.; kalf, 1.60-2.75 id-î varken, 2.50-2.75 ld. Geslagen schapenvleesch kostte 3.50-3.45. Opslag dus voor vavkéji-en schapenvleesch. UIT SCKHARBEËK. Moordpoginç. — Zondagavond, rond 6 uur, werd op het getucht Helmet to Sciiaerbeek eene moordpogir«g geplcegd. Vrouw D... Icet'de in slcclite verstand-houding met baàr man en was zich met hare vijftienjarige dochter elders gaan | vestigen. D... had reeds dikwijls gepoogd ■ zijne vrouw met liare dochter terug Le [ , doen keeren, maar zulks was vruchteloos. ! Nu, zondagavond, na eenige glazen gc-| dronken te hebben, ging bij zijne vrouw 1 opwachten. Na een weigerend antwoord ' bracht hij liaar vier messteken toc. Aan [ de keel en de borst getroffen vicl zij ' badend in liaar bloed ten gronde. De ' moordenaar liaar dood vcrmoedende> 1 nam de vlucht. Toegesnelde personen ver-1 wittigden een geneesheer die liaar naar ' het gasthuis deed overbrehgen. ! Maandag, rond 3 ure s morgens, heeft de moordenaar zicîi gevangen go ' i'c ven in het policiekommissariaat von ' den Helmetsclien steenweg. Hij werd ' opgesloten en ter beschikking van het parket gesteld. UIT Verdwljning van een meisje. — De policie van Gurèghem heeft aan het parket de verdwijuing gcmeld van het meisje Simonne R..., geboren te Mamersin 1900, die sedert 19 November in het ouderlijk huis niet meer teruggeknerd is. Persoonsbeschrijvfng : Groot en sterk voor haren ouderriom, haar en wenk-brauwen bruin, rond wezen, zwarte oogen, 'gekleed met blatiwe man tel, groene'rok, kleincn boed in zwarte vloer versierd met eene roos. VIT AfITWERPEM, Nieuwe latten. — Het gerucîit loept <iat er hier ook nieuwe tasten zullen gel'.even worden. De oorlogsbelastingcn» de opcischingen, de werkldbzenondersteu-ning vertcgenwoordigen alreeds eene aan-zienlijke uitgaaf. Als men nu weet dat de haven, die grootendeels de stadskas vult, sedert Iang verlaten is, dan kan men zich gemakkclijk een gedacht vor-men, hoe ledig de stadskas moet zijn. — De boter geldt hier 5 fr. 70 de kilo; de eieren 32 centiemen 't stuk. De sneeuu'. — Gedurende het twcetal uren dat de sneeuw hier gevallen is, hebben verscheidene personen erg gevallen. Bijzonder in 't een ter der siad waar de gaanpaden zeer hellend zijn was 't gevaaxlljk. Kon er bij zulk weder wat V asch.gestort worden op de gevaarlijkste plaatsen, 't warc In aile, geval een goct] } werk. [ UIT WiECHELEN, Vergaderlng der huisbazen. — In do 3 zaal Alcazar was er zondag ,, 21 November, eene vergadering van eigenaars-ver-huurders belegd ten einde middelen te beramen om de achterstallige huishuren to doen betalen. Talrijke verliuurders en ook wel liuur-ders waren opgekomen om te weten wat er zou verteld worden. M. De Vroede, voorzitter van den Bond der eigenaars-> verhuurders opende de zitting en ver-leende het woord aan M. Van den Bergli, ' die 't doel von den bond uiteenzette en i de aanwezigen aanspoorde lid te worden. 1 Talrijke voordeelen waren hier aangehecht ' zoo bestonden er oveivenkomsten tussclien 1 de verschillende verhuurders tegenover de slcclite bctalers, advokaat en huissier - stonden ook kosteloos ten dienste van de. leden van den Bond. Maar het lldmaat-1 schap koste 14 fr. per huis, meer opbren-gende dan 300 fr. per jaar, en 7 fr. voor 1 de huizen van mihder dan 300 fr. liuis-waarde. Toen de aanwczige verhuurders 5 dat hoorden poetsten zij do plaat want zij waren gekomen met het gedacht te kunnen trekken, en nu sprak men vt.n be-i tolen... De huurders die zagen dat be ! "p ; niets uitdraaide lachtea in hunne vuist... ; Missehien komt men later tôt bcte.re : schilcîcinjïen «u overeenkomsten. A»

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: christen werkmansblad belonging to the category Katholieke pers, published in - from 1891 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods