Het volk: christen werkmansblad

549 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 03 August. Het volk: christen werkmansblad. Seen on 22 September 2019, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/xk84j0cg2c/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

TiifenTwintigste Jaar. — ■ H. 213 Sodsdienst — Msgezin — Elgesdoa Dinsda», 3 Aagosti S 91S >■ "■■■— Aile WîèftvîPseTingen vrsdM* Vrij te zenden aan Atig. Van Iseghcm, uitgever voor de naainl. maatsch. «Drukkerij Het Volk», Meersteeg, n® 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderen; Gaston Bossuyt, ïvecolletten-Btraat, 14, Kortrijk. Bureel vaa Ant werpen, Bra-fcant en Limïmrg : Viktor Kuyl, Vaartstraat, 3, Leuven. HET VOLK Men schrljft In : Op aile postkantoren aan 10 fît per jaar. Zes maanden fr. 5.00. Drie maanden fr. 2,50. Aafikondigmgen : Prijs volgens tarief. Voorop ta betalen. Rechterlijke herstelling, 2 ff< per regel. Ongeteekende brioven vrordeli geweigerd. l'ELBFOON N* 137, Gent. ¥erscWjnt 6 maal per week CHRISTEN WERKMANSBLAD 9 Cêntiemen liet summer VERORDEMNG. De verlcoop van eierert en boter mag alleen op de marktcn van Gent en Gavere, Welke ondex het opzicht van de Kommandant nu r staan, plaats hebben. De uitvoer van grootere hoeveelheden uït het kom-m and a ntu u rge bi e d Gent, îs alleen dan veroorloofd, wanneer de voorraden welke het leger benoodigd voorhanden zijn. De toelating voor uitvoer van grootere hoeveelheden wordt door de Kominan-âantuur gegeven. De bevolking heeft voldoende aantal eieren voor de benoo-digheden van den winter in te ïeggen. Tegenhandelingen worden met «en geld-boete van 50 tôt 1000 Mark of in overeen-stemmjng met gevangenis gestraït. (Et. T. B. 412/4). Gent, den 30 Juli 1915. De Etappen-Kommandant. Fauzelijke Oproep \oor Ymie. In den Osservalore Roma.no is, ten dage van 28 Juli, volgende oproep van Z. H. den Paus verschenen : Wanneer wij, alhoewcl zonder ver-dienste, op den apostolischen Stoel ge-roepen werden als opvolger van den zachtaardigen Pius X, wiens heilig en gezegend leven verkort was door de droefheid welke hein de onlangs in Europa ontketende oorlog veroorzaalcte, hebben wij ook, de met bloed gedrenkte velden aanschouwend, ons hart verscheurd ge-voeld, gelijk een vader die zijn huis door Ben ontzaglijken storm verwoest ziet. Met onuitsprekelijken angst éenkend aan onze jonge zonen die bij duizenden weggemaaid worden, hebben wij in ons hart, met Christ us' liefde vervuld, al de • Smart gevoeld van de moeders en van de ontijdig weduwe geworden vrouwen, als-mede het onberstelbaar wee der te vroeg van de vaderlijke leiding beroofde kin-deren.Ter ziele, die medevoelt met de duizen-derlei ellenden van ontelbare familiën, 6ns den hoogeu plicht herinnerend die ons door onze kostbare zending van vrede en liefde opgelegd is, hebben wij dadeiijk het vast besluit genomen al onze werkzaam-heid, al ons vermogen in te spannen ora de oorlogvoerende vollceren te verzoenen. Wij hebben plechtig die belofte gedaan aan den gorîdelijken Verlosser, die ten koste van zijn bloed van aile menschen heeft willen broeders maken. Vrede ! Liefde ! dat waren de eerste woorden die Wij als opperherder der zielen tut de natiën en hare overheden richtten. Maar de dringende en lieîdevolle raad, dien wij als vader en als vrrénd gegeven hebben, is niet aanhoord geworden, wat onze smart vermeerderd, maar ons besluit niet verzwakt heeft. Wij richtten ons voort met voile vertrouwen tôt den Almogende, die den geest en het hart van onderdanen en koningen in handen heeft, opdat aile geloovigen zich bij ons gebed zouden aan- * sluiten en er werken van boetvaardigheid zouden aan toevoegen om het te docl-matiger te maken. Op den droeven verjaardag van den vreeselijken oorlog welt een machtiger verlangen naar het einde van dit geschil, een sterkere roep naar vrede uit ons hart op. In naam van den Heiligen God, in naam van den Hemelschen Vader en om de liefde van het gezegend Bloed van Christus, den prijs van de Verlossing der menschheid, bezweren wij u, U wien de goddelijke Voorzienigheid aan het bewind der oorlogvoerende natiën gesteld heeft, te eindigen met deze verschrikkelijke slachting welke sinds een jaar Europa cntecrt. Het is broederbloed dat men te land en te water vergiet. De schoonste streken van Europa zijn met lijken en puinen bezaaid. Waar voorheen de nijverheid in de werkhuizen en de vruchtbare veld-arbeid bloeidcn, weerklinkt thans het gebulder van 't kanon, dat in zijne ver-ïiielende woede noch steden noch dorpen spaart en alom dood en verdelging zaait. Gij die voor God en de menschen de ont-zaglijke verantwoordelijkheid van vrede en oorlog draagt, aanhoort onze smeek-bede, de vaderlijke stem des stadhouders van den oppersten en eeuwigen Rechter, aan Wien gij rekenschap verschuldigd zijt voor uwe openbare ondernemingen zooals voor uwe persoonlijke levenswijze. De groote rijkdom dien God geschon-lcen heeft aan de landen welke u onder-worpcn zijn, laat u toe den oorlog voort te zetten. Maar ten welken prijze? Het antwoord wordt gegeven door de duizenden, dagelijks op het slagveld gelaten jonge levens en door de puinen van zoo-veel steden, dorpen en monumenten, welke 4e godsvrucht en de kunst uwer voor-vaders opgericht hadden. En de bittere tranen, in de stilte der kapellen aan den voet der altaren gestort, herhalen zij ook ïiiet dat de prijs, ten koste waarvan de «trijd voortgezet wordt, veel te groot is? Men werpe niet tegen dat het oniaen- schelijk geschil slechts door 't wapenge-weld kan opgelost worden. Dat men ver-zake aan die furie van wederkeerige ver-nieling ! Men bedenke dat de natiën niet sterven t Wanneer zij vernederd en onderdrukt zijn, dragen zij sidderend het haar opgelegde juk, trachtend naar de bevrijding en van 't eene geslacht op 't andere eene droeve erve van haat en wraakzucht overlatend. Waarom niet van nu af, met klaar gevolg voldoening gegeven aan de rechten en wettige betrachtingen der volkeren? Waarom niet, met krachtigen wil, reclit-streeks of onrechtstreeks eene gedachten-wisselàig ondernomen, aangaande in welke maat het mogelijk is aan die rechten en betrachtingen voldoening te geven, ten einde daardoor aan den verschrikkelijken oorlog een einde te stellen, zooals het in gelijlcaardige omstandigheden gebeurd is? Gezegend hij die het eerst den olqftak verheft en den vijand de hand en ge-schikte vredesvoorwaarden biedt ! Het wereldsevenwicht en de vaste vrede steunen op wederkeerige welwillendheid, op eerbied vo ïr rechten en waardigheid, veeleer dan op de gewapende ma s sa V en op de macht der versterkingen. Dat is de vredeskreet die op dezen droeven dag uit onze ziel welt. Aile vredes-vrienden in deze wereld noodigen wij uit ons de hand te reiken om het einde van den oorlog te verhaasten. Dat de barm-hartige Jezus, door de tusschenkomst der Moeder van smarten, weldra den dageraad van een reinen vrede, beeld van zijn goddelijk aanschijn, doe gloreii ! Dat weldra om de verzoening dankgezan-gen opstijgen tôt den maker van aile goeds J Dat de volkeren wederkeeren tôt een vreedzamen wedijver in de wetenschap, de kunst, de nijverheid, in het berstelde koninkrijk van het recht ! Mogen voortaan de geschillen onderworpen worden, niet aan het zwaard, maar aan de beweeg-redens van gelijkheid en rechtvaardigheid, ailes schikkend met kalmte en gematig-heid.In het hartelijk vertrouwen dat de vredesboom opnieuw de vruchten drage welke wij zoo vurig betrachten, geven wij onzen apostolischen zegen aan al dezen die aan onze g< estelijke leiding toever-trouwdzijn; en ook voor hen die tôt de roomsche Kerk niet behooren, vragen wij van God dat zij zich met ons zouden ver-eenigen door de banden der volkomene naastenliefde. Gegeven te Rome, in het Vatikaan, den 28 Juli 1915. BENED ICTUS XV, Paus. BINNENLAND BRABANT BRUSSEL. — Familiedrama. — De vader D.., wonende Brouwerijstraat, had zijne doc.hter eene berisping gegeven. Deze wilde zich hiervoor van t leven berooven en trachtte eerst door een venster te springen, hetgeen haar ver-hinderd werd. Daarna sprong zij in een vijver te Elsene, doch werd terug gered. Wanneer zij 's anderdaags terug te huis kwam had de vader zich opgehangen van 't verdriet, hem door zijne dochter aan-gedaan.Valsclimunterlj In *t gevang te Leuven, Verleden week kwam de zaak voor de rechtbank. De valschmunter, een gevan-gene, kreeg 9 jaar gevang, een "bewaker 3 jaar. In betrek met deze zaak en andere misdrijven werden nog andere bedienden tôt kleine straft'en veroordeeld. WEST-VLAANDEREN HELKYN. — Ten nadeele der weduwe Eduard Bayaert, landbouwster, werden er 9 konijnen gestolen. ROESSELARE. — Examen. — Verleden week zijn de drie Zusters van het Missiehuis van 't H. Hart, alhier, die zich naar Bruss 1 begeven hadden om er hun exaam af te leggen voor het Centraal jury, elk met c 'n diploma van onderwijzcres teruggekeerd. Proficiat aan de jonge Zusters, die noch last noch moeite ontzien om zich beter voor te berriden tôt hun aanstaande missieleven en er van grooter nut te kun-nen wezen. OOST'VLAANDEREN WETTEREN.— Bericht. — Eene plaats van adjunct-policiekommissaris is open. Aanvragen in te dienen bij het gemeente-bestuur, ten laatste op 15 Augustus 1915. Aanvangjaarwerlde : 1800 frank. (129) MALDEGEM. — Donderdagnacht is ten nadeele van verschillige landbomwrs de op het veld staande afgepikte rogge gestolen ; bij M. Dhont waren omirent 100 schooven de koppen afgesneden. het onderste deellaten liggen en 't beste mede-genomen. Van een ander landbouwer waren 4 konijnen gestolen. Al de bestolene . wonen od de grens van Kiiesselaere en het is waarschijnlijk ook wel in deze richting medegesleept. — Zaterdagmorgen werden twee in-woners der Brieldreef betrapt terwijl zij bezig waren in de bosschen van den heer burgemeester met sparren af te kappen. XHededeeBinff. In den laatsten tijd werden herhaaldelijk voerlieden met geldboeten gestraft, daar zij in gelsœkfi gebleven waren aan de rechter-zijde van het plaveisel van den steenweg te l'ijdeti. De eerste keer wordt gewoonlijk een geldboet van 5 fr. of 5 dagen hechtenis toe-gepast, die echter bij eene cieuwe ovei'fci'e-ding verhoogd wordt. Deze .straffen kunnen vermeden /worden, indien de voerman niet eerst dan rechts gaat rijden, wanneer hij door een signaal of door toeroepen gewaar-schuwd wordt om rechts te rijden, maar warmeer hij sleeds de rechter zijde hondt. Hoe meer het automobiel als verkeersmid-del gebraikt wordt, des te noodzakelijker wordt deze maatre^el; want het automobiel rijdt. zôô snel, dat het niet zonder opont-houd voorbij kan, als een naar 's landswijze hier zwaar bespannen vrachtwagen eerst na 't. signaal begint uit te wijken. Door h(?t eentonige langzame rijden der vraohtwagens wordt de voerman allengs in een geestestoestand geschommeld, die 'als een overgang tôt zoeten slaap te beschou-wen is. Voor hij in dien toe stand een signaal hoort, voor hij er zich van bewnst wordt, wat er gedaan moet worden, voor de logge paarden aan 't rukken van den enkelen teugel gehoor geven en de zware wagen zoover op zij is gereden, dat ook uitstekende gedeelten geen gevaar meer opleveren voor het snel voorbijrijdende automobiel — gaa.t veel tijd verloren. Daar komt nog bij, dat het geratel van den lastwagen de van verre gegeven signa-îen overstemt en dat de voerman veolal onder een overdek zit, dat niet alleen de signalen opvangt, maar hem ook bolet aohterom te zien en er zich van te over-tuigen, hoever een van achteren aankomende auto nog verwijderd is. Daarom is 't noodzakelijk, dat de voerlieden niet midden op de straat, maar steeds aan de rechterzjjde rijden, want alleen dan zijn zij voor jstraf gevrijwaard. Eigenlijk moest 't toch aan ieder zonder straf duidelijk zijn, dat de enkeling in 't belang van het algemeen verkeer zieh aan zekere beperkingen onderwerpt. Hoe g^-bot zou 't getal der scheepsrampen wel worden indien ieder sclxip zonder op het andere te letten daar maar ging varen, waar 't hem behaagde ! Waar verkeer is, daar moeten de voorschriften opgevolgd worden, die gemaakt worden om een rastigen voortgang hiervan te waarborgen en den enkeling voor belemmeringen en ongelukken te behoeden. UIT DE NIEUWE RANTSOENBONS. - Hoe zou het public^ nu de handelwijze van het Komiteït van Hulp en Voeding moeten betitelen, na het gebeurde van zaterdag -laatst? Vrijdag laat in den avond kregen de bakkers bericht dat de oude rantsoenbons van 's anderendaags morgens waardeloos waren en dat er dus voor die bons geen brood meer mocht afgeleverd worden. Hadde men nu het zenden van dien brief laten gepaard gaan met het uitdeelen der nieuwe bons; maar neen, zaterdag ten 6 ure 's avonds waren er nog straten in Gent alwaar de nieuwe bons niet besteld waren ! *t Is waar, de bakkers moohten aan de klanten die toevallig nog de nieuwe bons niet ontvangen hadden bij uitzondering krediet geven, op voorwaarde dat zij de bons nadien deden inbrengen. Wanneer de bakkers echter bij het Komi-teit doen gelden dat het om zoo te zeggen onmogelijk is de bons uit handen der kalanten te krijgen eens dat het brood afgeleverd is, dan antwoordt het Komiteit eenvoudig daar niet te kunnen tusschen-komen en logt aan de bakkers op geen brood af te leveren zonder bons. Wat staat den bakkers dan eigenlijk te doen, willen zij geen gevaar loopen zonder grondstof te geraken? Onzes inziens komen zullce maatregelser enkel op uit, om bakkers en publiek te plagen; ander nut zien wij daarin niet, en dit zou best vermeden worden _ in de ongelukkige omstandigheden waarin wij verkeeren. Hopen wij dat de heeren van het Komiteit eene andere maal beter de gevolgen hunner maatregelen zullen berekenen. E. h. HORTICULTURA BELGICA W. E. B. -De le den der fcolenkommissie worden uitge-noodigd op de vergadering van dinsdag 3e Augustus om 4 uur (D. t.) namiddag in den Rooden Hoed te Gent. Vriendelijk verzoek de stukken die de kolenkwestie betreffen mede te brengen. Namens het hoofdbestuur : Herman Ronse, Algemeene voorzitter. Soldaten ggsneuveld voorhBt Vaderlanfl. Vervoer en begraving naar het kerkhof hunner woonplaats, met verlof der bevoegde overheid. Voordeelige condition : Bestuur der Inier-gemeentelijke begrafenisdieiisten, Gewat, 11, Gent. (420s) BERICHT AAN HET PUBLIEK. -Rantsoen. — In den laatsten tijd had het Provinciaal Hulp en Voedingskomiteit de kwestie der verandering van het rantsoen ter studie gelegd. Het vraagsi uk was uiter-mate idgewikkeld, in aanmerking genomen dat den voorraad aan tarwe en meel zeer beperkt is en dagelijks meer inkrimpt, alsook dat er meermaals is aangedrongen om van die stocks zeer spaarzaam om te springen. Nochtans hoopt het Komiteit dat de opiossing aan iedereen voldoening geven zal : er is namelijk beslist geworden om de veertien dagen een 108 rantsoenbon meer te geven. De uitdeeling van dezen 10e bon heeft zaterdag laatst voor de eerste maal plaats gehad te Gent, Ledeberg, S' Amandsberg, Gendbrugge, Swynaerde, Meirelbeke,Mariakerlce en Wondelgem.Voor de andere weken zal er voortgegaan worden 9 bons uit te deelen. Zooals het publiek zal hebben opgemerkt heeft het Komiteit rantsoenbons van een kilo in omloop gebracht. Zij hebben de waarde van vier gewone bons van 250 gram. Wit brood. — Met spijt moet het Komiteit mededeelen dat de voorraad witte bloem "meer en meer uitgeput geraakt en dat het dientengevolge heeft moeten besluiten slechts zeven bons voor wit brood te geven in verwisseling van 10 of 9 gewone rantsoen-boi\s, al naar de uitdeeling van deze gebeuren zal. De regelmatige aanbieding van het geneeskundig getuigschrift wordt nog steeds vereischt. Het Komiteit dringt er bijzonder op aan dat de belanghebbenden zich den dinsdag-namiddag stipt op de aangeduide uren ter Lakenhalle aanbieden. Het is vols'agen nutteloos vroeg te komen ;lan gs den anderen liant zullen de telaatkomers niet meer gediend worden. De spéciale broodbons worden op geene andere dagen dan dinsdagsnamiddags af* geleverd. DOOZEN voor carburen en confitwren van % kilo, 1 k., 5 en 10 kilos, te bekomen : Slijpstraat, 79, Gent. (128-s) ZONDAG AANSTAANDE, 8° Augustus, groot symphonisch concert in den Vlaam-schen Schouwburg, ten voordeele der kunste-naarè, onder de leidbig van Meester Mauritz Henderick, met de welwillende medewerking van den heer John Haesacrt. Op het pro-gramma werken van St-Saëns ; K. Wagner Jef Van der Meuien ; Lacome ; Moszkowskij ; Gounod. De genstig gekenden ténor den heer John Haesaert. zal voordragen : frage-menten uit La Bohème, van Puccini ; Paillasse, van Leoncavallo en Rigoïelto van Verdi. Kaarten te bekomen in het locatie-bureel van af vrijdag toekomende. Gif ten. — Ontvangen voor de hunstconcer-ten Henderick : Naamloos 5 fr. ; Naamloos 5 fr. ; M. Bm. Hullebroeck, 125 fr. Ect komiteit der kunstconcerten Henderick bedankt van harte voor deze milde gif ten en drukt den wensch uit dat dit schoon voorbeeld door anderen moge gevolgd worden. Zenden aan het adres van den orkest-bestuurder M. Henderick, Sluizeken, 8, of aan den heer De Béozière, Annonciaden-straat. 16. SHiciseleMededeelingen Fn Ylaaiîderen, Fraiskrljk en Elzas. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 31 Juli. (Wrolfl.) — Uit het groote hoofdkwartier : Gister vroeg bestormden wij de huizen aan den Westrand van Hooge (Oostelijk van Yper) welke bij onzen aanval van 3 Juni nog in Engelsche handen gebleven waren, alsook een steunpunt Zuidelijk den straatweg naar Yper. 's Namiddags en 's nachts werden tegen aan vallen des vijands teruggeslagen ; wij veroverden vier machiengeweren, vijf mijnenwerpers en namen eenige Engelschen gevangen, Het ' aantal dooden in de graven des vijands gevonden, bewijst zijne groote bloedige verliezen. De Franschen vielen bij Souchez ander-maal met granaten aan, doch zonder gevolg. De verbitterde gevechten om de linie Lingekopf-Barrenkopf in de Vogezen, zijn tôt stilstand gekomen. De Franschen houden een deel onzer stelling aan Linge-kopf nog bezet. Schratzmannle en Barren-kopf zijn na tijdelijk verlies weder in onze handen. Tôt vergelding voor meervoudig bom-men werpen der Franschen op Chauny, Tergnier en andere plaatsen achter ons Aisne-front, werd de statie Compiègne beschoten. Op den aanval van een Fransch vliegeskader, dat gister bommen wierp op Pfalzburg, Za*bern, Noordelijk Hagenau en op Freiburg, antwoordde 's namiddags ons vliegeskader met bommen te werpen op de vlieghaven en fabrieken van Lunéville, de statiegebouwen van St-Dié en de vlieghaven bij Nancy. De schade door de Fransche vliegers aange-richt, is onbeduidend. Een Fransch vlieg-tuig werd door onze afweerkanonnen bij Freiburg nedergeschoten. — BERLIJN, 1 Augustus. (Wolff.) Uit het groote hoofdkwartier : Een Engelsche aanval tegen onze nieuwe stelling bij Hboge brak volledig af. Even wcinig gevolg haddeti ^achte-lijke voorstooten der Franschen tfeg?n Souchez. In de Argonnen hevig artilleriegevecht. 's Avonds weTden onze stellingen op den Reichsackerkopf aangevallen. De vrjand werd teruggeslagen. De werkdadigheid in de lucht was gister ook levendig. De Engelsche vliegplaats St-Pol bij Duinkerke werd gister met 30 bommen belegd. Eene Duitsche vliegplaats bij Douai werd te vergeefs door een vijandelijkeskader aangevallen ; een onzer kampvliegers schoot hier een vijandelijk vliegtuig neder. Eene Fransche vliegplaats bij Nancy werd heden vroeg met 103 bommen beworpen. 18 treffers zijn bij telling waargenomen. De tôt afweer op-gestegen vijandelijke vliegtuigen konden den aanval niet hinderen. 6 Duitsche vliegtuigen vielen boven Château Salines 15 Fransche aan. In een strijd van drie kwaart uurs werden verscheidene vijandelijke vliegtuigen tôt nooddalingen ge-dwongen. Toen een ander vijandelijk eskader bij het gevecht inviel, trokken zich onze vliegers zonder verliezen terug. Noordelijk van Saargemund moest een Fransch vliegtuig landen ; de inzittenden werden gevangen. In de Argonnengevechten van 20 Juni tôt 20 Juli namen wij 125 officieren en 6610 man gevangen en maakten 52 machiengeweren alsook talrijk ander ma-teriaal buit. Op feel Oostelijk GevecMsîerreiiî. (Duitsche Melding.) BERLIN, 31 Juli. (Wolff.) — Uit het groote hoofdkwartier: Noordwestelijk van Lomza en aan de spoorbaan Noordelijk van Goworowo (Oostelijk van Rozan) gaat onze aanval vooruit. Gister werden 1890 Russen gevangen, 3 machiengeweren buitgemaakt. De troepen van generaaloversle von Woyrsch, die op den rechter Weichseloever overgagaan zijn, dringen onder hardnek-kige gevechten naar het Oosten voort. Aile tegenaanvallen van ijlingsaangevocr-de Russische versterkingen mislukten volledig. Het aantal gevangenen is geste-gen tôt 7 officieren (waaro^der een regi-mentskommandant) en 1600 man. Aan de verbonden legers van veldmaar-sclialk von Mackensen welke de vervolging doen, schijnt de vijand aan de toevallige linie Nowo-Alexandrija aan de Weichsel-hoogten Noordelijk Lublin (dat gister-namiddag bezet werd), dicht Zuidelijk Cholm nieuwen wederstand te willen bie-den. De vijand wordt overal aangevallen. Tijdens de gevechten der Duitsche troepen bij Biskupiec-Piaski op 30 Juli, zijn 4930 gevangenen, vijf kanonnen en acht machiengeweren genomen. — BERLIJN, 1 Augustus. (Wolff.) Uit het groote hoofdkwartier : Noordelijk de Njemen waren er plaat-selijke gevechten. Noordoostelijk van Roschan deden wij verdere vorderingen. Vijandelijke tegenaanvallen werden afgeslagen. In Juli werden tusschen de Oostzee en de Pilitza 95.023 Russen gevangen genomen en 41 kanonnen (waaronder 2 zware), 4 mijnenwerpers en 230 machiengeweren buitgemaakt.Onze troepen welke Noordelijk van Iwangorod over de Weichsel gingen, wezen hevige vijandelijke tegenaanvallen af. Bij een opstoot veroverden wij de hoogte bij Podzancze en namen meer dan 1000 gevangenen. Tusschen de boven-Weichsel en de Bug nam de vijand gister opnieuw stand. Duitsche troepen wierpen hem in den loop van den dag uit zijne stellingen bij Kurow (Oostelijk van Nowo-Alexandrija), Zuidelijk van Lenczna, Zuidweste-lijk en Zuidelijk van Cholm alsook Zuid-westelijk van Dubjenko. Daarop heeft de vijand, beiderzijds de Bug en op het front tusschen de Bug en Zuidelijk Lenczna, den terugtocht voortgezet. Cholm is in de vervolging reeds doorgetrokken. Op het Zuidoostelijk gevecht sterrein vielen in Juli 323 officieren, 75.719 man, 10 kanonnen en 126 machiengeweren in handen der Duitsche troepen. (Oostenrijksche Melding.) WEENEN, 30 Juli. (Wolff.) — Amble* lijke mededeeling : Orze cavalerie is heden kort na den middag in Lublin binnengcrukt. — WEENEN, 31 Juli. (Wolff.) — Amb-telijlce mededeeling : Het leger van aartshertog Jozef-Fer-dinand nam gisternamiddag bezit van Lublin. Zijn linkervleugel, de ver\oiging voortzettend, overschreed de Bystra» Duitsche troepen drongen de Wieprz af-waarts voort en naderden Zuidwestelijk de stad Cholm. Op verscheidene plaalsen tracht de tegenstander in voorbereide stellingen opnieuw wederstand te bieden. Hij wordt overal aangevallen. Noord.-westelijk Iwangorod wezen de Duitsche troepen, die op den Oostelijken Weichsel^ voortgedroingen zijn, hevige aanvallen af ;; de Russer leden groote verliezen. In Oost-Galicië bleef de toestand on-d veranderd.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: christen werkmansblad belonging to the category Katholieke pers, published in - from 1891 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods