Het volk: christen werkmansblad

1061 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 25 August. Het volk: christen werkmansblad. Seen on 04 March 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/cz3222sf3q/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Yier-en-Twinîigsle Jaar. - N. 201 Dinsdag, 25 Àugiisti 1914. HET VOLK Aile briefwisselingen vraehtvrij te zenden aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naaml. maatsch. « Drukkerij Het Volk » Meersteeg, 11° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen : Gaston Bossuvt, Gildeder Ambachten, Kortrijk. TELEFOON 523. Bureel van Antwerpen, Brabant en Limburg : Viktor Kuyl, Minderbroederstraat, 24, Leuven, : CHRISTEN WERKMAN SBLAD > : VERSCII JNT 6 MAAL PER WEEK. - 2 CENTIEMES HET N6MMER I GODSDIENST — HUISGEZIN — EIGENDOM Men schrijft in: Op aile postkantoren aan 10 fr. per jaar. Zai maanden fr. 5.00. Dric maanden fr. 2.50. Aankondigingen. Prijs volgens tarief. Voorop tebetalen. Rechteriijke Jierstelling, 2 fr. per regel. Ongeteekende brieven worden geweigerd. TELEFOON N° 137, Gent. Harten boog. Mefieliurprs ! Laat ons niet kleinzielig zijn ! Wezen wij moedig, zelfs wanneer het noodlot tegen ons scliijnt met den vijand saam te spannen. Blijven wij deîtig in het aanschijn van' den vreemdeling : moeten wij eenen oogenblik bukken voor de overmacht, toch mogen de overwel-digers in ons geen vuigen troep hazen ontmoeten. Kalm moeten wij blijven en vastbe-raden.Vlamingen zijn wij en trouw gehecht aan onzen Belgischen landaard, aan ons Vaderland, tôt in het graf I Onze jongens te Luik, Vlamingen en Walen, armen en rijken, katholieken en ongeloovigen, hebben de wereld verstomd door hunnen heldenmoed ; allen hebben geleden en gestreden, bezield met de heilige liefde voor het Vaderland. Wat vragen de Koning, de Ministers, de Senatoren, de Volltsvertegenwoordi-gers, de Burgers, de Boeren, de Werk-gevers, de Werklieden, wat vragen wij allen? Enkcl en alleen een vreedzaam onafliankelijk landeken te blijven, dat aan het gansche wereldrond tôt toonbeeld van vrije démocratie kan dienen. Van 1830 tôt 1914, hebben de Belgen zich waardig getoond van het bezit hunner vrijheid. Heden zijn wij door het ont-zaglijkste gevaarte bedreigd, dat ooit mensehelijk brein uitdenken kon, De legerbenden sneven, Ons volk zal niet vergaan ! Ons volk zal niet vergaan, ons België zal blijven, en al moest onze gansche bodem met pinnen overstroomd zijn, wij zullen blijven tôt in het diepste van ons hart : Belgen I Belgen tôt in het graf I In deze droeve tijden, zou men eerder geneigd zijn te weenen, dan te zingen. Maar weemoed is bijna even slecht als hoogmoed ; daarom beuren wij elkander op ; dit is immers een der beste vormen der weldadigheid, die in 't bereik ligt van aile reehtaardige menschen : harten hoog, dus, medeburgers ! En laat ons zingen. "Wij bezitten twee nationale liederen : 1° de Brabançonne van 1830 ; de woor-den zijn in 't Fransch ; 2° de Vlaamsche Leeuw ; dit lied zongen .onze jongens in het aanschijn van den vijand te Luik en 't heeft er het doopsel des bloeds ontvangen en is er bekroond met de lauweren der dapperheid onder de toejuiching onzer Waalsche broeders. Hier volgen de woorden dezer beide liederen. La Brabançonne de 8830. Paroles de Jenneval et Musique de Van Campenhout. I. Qui l'aurait cru?... de l'arbitraire Consacrant les affreux projets, Sur nous, de l'airain militaire, Un Prince a lancé les boulets. C'en est fait I oui, Belges, tout change. Avec Nassau plus d'indigne traité 1 La mitraille a brisé l'orange Sur l'arbre de la liberté. II. Trop généreuse en sa colère, La Belgique, vengeant ses droits, D'un Roi qu'elle appelait son père N'implorait que de justes lois. Mais lui, dans sa fureur étrange, Par le canon que son fils a pointé, Au sang belge a noyé l'orange Sous l'arbre de la liberté 1 III. Fiers Brabançons, peuple de braves, Qu'on voit combattre sans fléchir, Du rceplre honteux des Bataves, Tes balles sauront t'affranchir. Sur Bruxelles, aux pieds de l'archange, ' 'on saint drapeau pour jamais est planté ; ",!, ,icr de verdir sans l'orange, « '-roit l'arbre de la liberté. IV. Et vous, objets de nobles larmes, Braves, morts au feu des canons, Avant que la patrie en armes Ait pu connaître au moins vos noms, Sous l'humble terre où l'on vous range. Dormez, martyrs, bataillon indompté, Dormez en paix, loin de l'orange, Sous l'arbre de la liberté. De VEaamsche Leeuw. Woorden van H. Van Peene en Muzieli van K. Mirij. I. Zij zullen hem niet temmen, Den fieren Vlaamschcn Leeuw, Al dreigen zij zijn vrijheid, Met kluisters en geschreeuw. Zij zullen hem niet temmen, Zoo lang een Vlaming leeft, Zoo lang de Leeuw kan klauwen, Zoo lang hij tanden heeft 1 REFREIN : Zij zullen hem niet temmen, enz. II. De tijd verslindt de steden, Geen tronen blijven staan, De legerbenden sneven, Ons volk zal niet vergaan. De vijand trekt te velde, Omringd van doodsgevaar ; Wij lachen met zijn woede, De Vlaamsche Leeuw is daar 1 III. Hij strijdt nu duizend jaren, Voor Vlaandrens dierbaar lot, En nog zijn zijne krachten In al haar jeugdgenot ; Als zij hem machtloos denken, En tergen met een schop, Dan richt hij zich bedreigend En vreeslijk voor hen op. IV. Wee hem, den onbezonnen, Die, valsch en vol verraad, Den Vlaamschen Leeuw komt streeler En trouweloos hem slaat 1 Geen enk'le handbeweging, Die hij uit 't oog verliest, En voelt hij zich getroffen, Hij stelt zijn maan en briescht. V. Het wraaksein is gegeven, Hij is hun tergen moe : Met vuur in 't oog, met woede, Springt hij den vijand toe ; Hij scheurt, vernielt, verplettert, Bedekt met bloed en slijk. En zegepralend grijnst hij Op 's vijands trillend lijk ! DE OORLOGSSCHATTINGEN. Het nieuws dat de Duitschers in Belgii oorlogsschattingen eischen en gezamen lijke wraaknemingen plegen, heeft ir Engeland eene heftige verontwaardigins verwekt. De dagbladen verwijten aan de Duit schers, dat zij barbaarsche zeden herin • voeren en eerder aan plundenaars dan aar krijgsliedén gelijken. De Daily News schrijft : Deze geldelijke last, welken de belgisch* hoofdstad onmiddellijk moet betalen zal gedekt worden door een voorschoi van 250 millioen frank, gedaan door Enge land op de uitgifte der Staatsbons, die za plaats hebben den 26 Oogst. Van de Times : De opgelegde belasting aan Brussel schept een voorgaande dat de Duitsche: zich binnen enkele weken zouden kunnei beklagen. Van de Daily Telegraph : Het opleggen der oorlogsbelasting i: waarschijnlijk gepaard gegaan met d< bedreiging van verdelging der stad Brussel. Het Engelsch volk zal de leening welkf wij aan onze verbondenen doen, toejui chen. Van de Daily Chronicle : Deze belasting is eene schending van het verdrag van den Haag. Het is eene stoornis zonder voorgaande in de liuidige oorlogen. Van de Standard : De onzijdige mogendheden, onder-teekenaars der verdragen van den Haag en Geneve, moeten zich vereenigen ten einde de internationale wetten te doen eerbieeligen. ♦ * * Het behoort, te dezer gelegenheid de e artike l s 48 en 50 der Gonventie van den Haag te herlezen, tôt dëwelke Duitsch-land formeel was toegetreden. Artikel 48 laat aan 't bezettingsleger ' toe, belastingen van het mgenomen land te heffen, maar het moet zulks doen vol-gens de wetten van dit land en in ruil moet het dan zelf de bestuurskosten van - het land dragen. Artikel 49 kent daarenboven aan zulk leger het recht toe, bijzondere belastin-.ygen te heffen, doch alleen voor de nood-i, wendigheden van 't leger en van 's lands 'bestuur. Maar artikel 50 zegt : « Geen enkele ' | » geldelijke of andere gezarftenlijke straf ;»mag tegen de bevolkingen uitgesproken » worden om reden van persoonlijke fei-; »ten, waarvoor de bevolking niet als ge-» meenzaam verantwoordelijk inag aan-» zien worden. » Dat artikel 50 hebben de Duitschers op de brutaalste wijze onder den vo'et gctreden. - ' De Pruisen hebben van de trouw aan , de verdragen eene gansch eigene opvat-'■ ting. Hun kanselier verklaart dat het maar papieren vodden zijn. Bismarck heeft altijd deze barbaarsche theorie voorge-staan, dat de bezetting wreed moest zijn * voor het volk der streek, om het op te ruien tegen de regeering, die verantwoordelijk is voor het voortzetten van den oorlog. Met zulke theoriën gaat men ver. Prui--, sen is zelfs niet beschaamd er op te roe- • men. Is 't ook Bismarck niet, die hen voor i ' ieus gegeven heeft : dat de kracht boven het recht gaat ? Maar de straf zal niet uitblijven als de zege aan de verbonden legers behoort, ! zeggen de engelsche bladen. De Pruisen zullen t'hunnen laste leeren wat het kost, voortdurend het recht te verkrachten. De barbarenhoofdman Hannibal onderseheid-de zich door zijne kwade trouw, zegt Tite-Live. De Keizer is verre van aan Hannibal te gelijken als krijgsvernuft. Hannibal trok met zijn leger de Alpen over en de Keizer wordt tegengehouden door de heuvels der Ardennen, maar ir kwade trouw gelijken zij aan elkaar. Engeland in Gebed. ; Vrijdag 21 Aiigustus heeft voor gansch ! Engeland een dag van gebed en gods-, vruchtige aanroeping geweest. In de lcat-t holieke hoofdkerk van Westminster wordt ' de mis Pro tempore belli, voorhet uitge-stelde H. Sakrament opgedragen. Kardinaal Boerme was niet tegenwoor-, dig, daar hij naar Rome getrokken was. om het Konklaaf bij te wonen. De koning de koningin, de lconingin moeder en gansch het Hof woonden de plechtige mis bij. ■ De toeloop van volk was overgroot. » De aanwezigheid van tàlrijke soklaten : en officieren werd vooral opgemèrkt. De oorlog doet overal den insluime-I renden godsdienstzin ontluiken. Bij de Engelschcn weet men dat de oorlog en zijne gevolgen grootsche goels-dienstige betoogingen kunnen te weeg ; brengen. « Door de dooden op uwen weg gezaaid.i 1 zegt de Profeet, « zult gij weten dat ik de Heer ben ». Die tekst werd menigvuldig uitgelegd in de kat holieke en protestant-> sche kerken. : De protcstantsche kerken, die gewoon-lijk gesloten zijn, zijn op bevel der aart-: bischoppen en bischoppen, opengesteld ge-worden voor den ganschen duur van der oorlog. Ministerie van Jnslicie. Commlssi3 van onderzoek over de In hrauken op de replan vanhetvolken-rec t en van de ôorlo^swetteo. Eene sectie van de commissie vatt onderzoek over de inbreuken op de regelen van het volkenreclit en van de oorlogswetten bedreven door de overwel-digers, is te Antwerpen tôt stand gekomen. Die sectie zal in werking blijven zoolang de betrekkingen tussclien Brussel en Antwerpen niet regelmatig hersteld zijn. De sectie is als volgt samengesteld : Voorzilter : De heer Cooreman, staats-minister.Leden : De heeren graaf Goblet d'Al-viella, staatsminister, ondervoorzitter van den Senaat ; Ryckmans, senator ; Strauss, schepen der stad Antwerpen ; Van Cut-sem, eere-voorzitter der rechtbank van eersten aanleg te Antwerpen. Secretarissen : De heeren ridder Ernst de Bunswijck, hoofd van het kabinet van den Minister van justitie ; Orts, legatie-raadsheer.De burgerlijke en militaire overheden, de particùlieren worden verzoclit aan de commissie kennis te geven, met opgave van al wat tôt staving der echtheid dienen kan, van de inbreuken op het voikenrecht en van de oorlogswetten die hun bekend mochten zijn. Leening van Engeland aan België. Het Engelsch gouvernement heeft be-sloten tôt de uitgifte van schatkistbons, voor een termijn van zes maand, ten be-loope van 15 millioen pond sterling. Van deze som zou er 250 millioen frank aan België in leening gegeven worden. JAPAN HEEFT DEN OORLOG TERKLAARD AAN DUITSCHLAND. Londen, 23 Aug. — Het Ja* paansch gesanfscEiap meSdl dat Japan den oorlog wey klaard heâft aan ESustsch-land.De Russiseh-Duitsclie oorlog Parijs, 23 oogst. — De Temps meldt dat de russische oppperbevelhebber last gegeven heeft aan M. Isvolsky aan de îransche regeering de eerste schitterende uitslagen mede te deelen der Russen. Behalve tàlrijke kanonnen maalcten de Russen veel duitsch spoorwegmateriaal buit, hetgeen de aanstaande werking van het russisch leger veel zal verhaasten, ge-zien het verschil van breedte der riggels. Servie tegen Oostenrijk Groota Ssrvlsc&e zegspraal aan de boorden van de Drina. Parijs, 22. — Een telegram uit Nisch komt de nederlaag te bevestigen, door de Serviërs toegebracht aan de 150.000 Oostenrijkers, die de vlucht namen op de Drina, achterlatende 19.000 dooden en 25.000 krijgsgevangenen. Het geveclit duurde vier dagen. Van een anderen kant verneemt men dat de Oostenrijkers 40 kanons in den steek lieten, tàlrijke"munities, veel paar-den, die door de Serviërs genomen worden, alsook keukenmateriaal en veld-hospitalen. Een groot getal Oostenrijksche officiers werden krijgsgevangenen genomen.Het vooraltrukken der Ssrviërs naar Serajovo. Nisch, 22. — Het vooruitrukken der Scrvische troepen, die den 16 en 17 de Adrina overtrokken, wordt met spoed voortgezet over Vichegrad, alwaar de laatste tegenstand van het oostenrijksch garnizoen ten einde loopt. Vichegrad bevindt zich in Herzegowina, op een veertigtal kilometers ten Noordeu

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: christen werkmansblad belonging to the category Katholieke pers, published in - from 1891 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods