Het volk: christen werkmansblad

762 0
06 September 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 06 September. Het volk: christen werkmansblad. Seen on 19 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/0r9m32pd00/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Alîê fcrîefwîsseljngën vracht» »rij te zen den aan Âvg. Van tseghem,tiitgever voor denaaml^ maaltch. < Drukkcrij Het Volk»j Meerste^g, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vikandereni E&etort gossuyt, Rocollctten* (triât; 14, Ivortryk, HET VOLK Msn sehrijît ln î Op aile postkantoren aan 10 Ift per jaar. Zes maanden fr. 5,Û9« Drie maandert fr. 2,50. Aankondigingen î Prijs volgeîis tarief. Voorop 6* betalen. Recbt-erîijke herstelîing, 2 fft per regel. Ongeteekende brieyen worden geweigerd. TE LE F O ON N- 137, Geivfc. 6 maal per week CHRISTEN WERKMANSBLAD 3 Ceiîtlemea het nummer Oaifschel^edeeîîBpncBTerôrdeaJages. BEKENBMAKING. In het baanvak Oudegem-Aalst zijn te midden Mei 1316 van de reserve-telefoongeleiding zoo-wat 13Q0 meter bronsdraad uitgesneden en ontvreemd geworden. De plaats der daad ligfc Dp de genaeeaten Gijzegem en Oudegem. Volgens de opgedajie be\ indingen kunnen sleehts Boigen Se daôt rs geweest zijn. Daar de vaststelling ier daders niet mogelijk is, zijn op last van het leger-oppercommando 4 aan beide gemeenten iwangboeton tôt straf opgelegd geworden, en ivel aan Gijzegem ten bedrage van twee duizend mark, Oudegem ten bedrage van drie chiizend mark. Dit bïeugt ter openba.ro kennis. De Etappeninspek/eur, (get.) von UNGER, generaal der cavalerie. OP DE BALKANS. Il Epiras, Uit Athenen wordt gemeld aan Router : De vîoot der Verbondenen die voor Epirus aahgekomen is, bestaaft uit 8 kruisers, frransport-schepen, torpedojagers en trawlers. Zij had ver-seheidene watervliegturgen aan boord. &aily TeXegraph wiekît uit Londen : Volgena EÏestia mededeelt- heeft de minister der Marine aile officieren en mannen der vloot, die in verlof waren, terug opgeroepen. Verloven worden niet meer verîeend. Mgtrte Nota- Uit Athenen wordt medegedeeld dat daar ver-«cheidene Duitsohers aangehouden zijn. Velen houden zich verbargen. De nota die de Iaatste eisohen der Entente Dmvat, werd zatordagnamiddag aan Zaimis overhancfcigd; over den inhoud is niets bekend. Eene groote spaiming heerscht hier. BASEE, 4 September. — Uit Athenen meldt men : De vertegenwoordigers der Verbonden Mach-ten in Athenen overreikten des ministervoor-eitfcer Zaimis de volgendje nota .- Volgens de aanwijzingen hunner regeeringen hebben de ondergeteekenden de eer de Griek-sehe regeering het volgende ter kennis te bren-gen ; Daéurdebeide verbonden regeeringen uit zekere bron weten dat hunne vijanden langs verschil-lemde wegen, namelijk echter langs telegrafischen an telefonischen weg inKchtingen inwinnen, eischen zij : L° het nazicht der posten, tetegrafen enr radiotelegrafen; 2° de vijandelijke agenten van omkooperij en apionage moeten onmiddellijk Griekenland verlaten, om er tôt het einde der vijandelijkheden niet meer terug te keeren; Sa tegen deze Griek3che onderdanen, die in de bovengerloerndo gevallen van omkooperij en apionage gewikkeîd zijn, zullen de noodige maat-regelen genomen worden. Ee Vl"rvsrbBfi4s?îsohon aangenomen? ATHENEN, 4 September. — Reuter meldt dat Griekenland de eischen van het Vierverbond volledig heeft aan genomen. DeSpskjtnselicr es de partijaanvoerders. BERLIJN, 4 September. — De Rijkskanselier heeft de partijleiders tôt eene bespreking bijeen-goroopen voor dinsdag 5-September. OfÊEleelelsiMeelrapn fa ftafecflj Frankpljk ea Elzas. (DUITSCHE MELDING4 BERLIJN, 4 September. — Uit het groote boofdkwartier : De gister vroeg inzettende Engelsch-Fraa-sche-aanvallen in het Sommegebied hebben tôt eenen slag van de grootste uitbreiding en ver-bittering gevoerd. Noordelijk de Somme ge-sehiedde hlj op eengfront van omtrent 30 kilo- meter breedte, van Beaumont tôt aan de Somme. Ondanks dikwijls herhaalde vijandelijke aan-stormen beiderzijds do Ancre (beek), bijzonder op Thiepval en Noordwestelijk van Pozières, hebben onze wakkere troepen, onder het bevel der generaals von Stein en vrijheer von Mar-schall, hunne stellingen behouden, door sneîlen tegenstoot tijdelijk verloren terrein bij de hoeve Mouquet (Noordwestelijk van Pozières) heroverd en den vijand de zwaarste verliezen toegebraeht. Verder Oostelijk hield onze sterke artillerie den vijand in zijne stormst-ellingen neer. Eerst 's nachts gehikte het hem, aan het Foureaux-woud vooruit te breken. Hij werd terugge-slagen.Na een voorbereidingsvuur met aile vroegere overfrefïende aanwending van munitie, ont-brandde de strijd tusschen Ginchy en de Somme en woedde hier tôt in de late nachturen voort. In heldhaft-igen tegenweer hebben do dappere troepen der generaals von Kirchbach en von Faszbender den in de volledig stnkgeschoten eerste stelling binnongedrongen vijand elken voet grond betwist en in hunne tweede ver-dedigingslinie den stoot staan gehouden. Guille-mont en Le Forest. zijn in handen van den vijand. Zuidelijk de Somme, afgezien van den seetor Zuidwestelijk Barleux, is het aan onze artillerie gelukt do doorvoering der Fransehe aanvallen af te snijden; de bij Barleux ten aanval aanzetten-de krachten werden bloedig afgeslagen. Rechts van de Maas zijn aan\^alspogingen der Fransohen tegen het werk Thiaumont en Zuid-oostelijk van Fleury mislukt. Aan het ravijn van Souville werd na zorgvuldige voorbereiding een in onze linie vooruitspringende hoek der Fransehe stelling van vijanden gezuiverd; elf officieren, 490 man werden gevangen genomen, ineervoudige vijandelijke tegenaanvallen afge-wezan.— In den nacht vôôr 3 September hebben léger- en marineluehtsehepen met waargenome goed gevolg de vesting Londen aangevallen. Een onzer sehepen is in het viiandelijk vuur neergestort. In luchtgevecht werden den 2 en 3 September in het Sommegebied dertien, in Champagne on aan de Maas elks twee vijandelijke vlieg-tuigen neergeschoten. Kapitein Boleke, die zijnen twintigsten tegenstrever buiten gevecht stelde, en de luitenants Lefîers, Fahlbuseh en Rosenlirantz hebben aan de Iaatste uitslagen onderscheiden aandeel. Door afweervuur zijn sedert 1 September in het Somme- en het Maas-gebied vier vijandelijke vliegtuigen neerge-haald.Den 2 September hebben Fransehe vliegeraan-vallen in het vestingsgebied van Metz onaan-zienlijke schade aangericht. Door verscheidene bommen op de stad Schwenjngen werden vijf jx-rsonen gekwetst en eenige schade aan ge-Bôuwen veroorzaakt. (FRANSCHE MELDING.) PARUS, Zondag 3 September. — Officieel : Op het front der Somme duurde de Fransehe artilleriebedrijvigheid gedurende den naeht voort. Geene infaateriewerking, afgezien van, eenen overval die door de Franschen op eene Duitsche loopgraaf gericht werd nabij Arnan-eourt, en hun toestond gevangenen aan te bren-gen.Op den rechter Maasoever hebben de Duit-schers verwoed do Fransehe stellingen beschoten tusschen Thiaumont, Fleury en het bosch van V aux-Chapitre. Kalme nacht op het overige frontgedeelte. — PARIJS, zondag 3 September. — Officieel : Nu het weer beter geworden is, zijn de krijgs- verrichtingen aan het Sommefront eenigszins verlevendigd. De Duitsohers hebben vrij hevige tegenaanvallen ondernomen, doch zonder ander gevolg dan de tijdelijke herovering van enkele loopgraafgedeelten, die zij den 31 Augustus verloren hadden. Voor Verdun heeft de Duitsche artillerie in het wilde weg gesehoten en daarop heeft dfe vijand op Fleury eenen aanval gedaan, die onmiddellijk gebroken is. Elders heeft de vijand eenige vruchtelooze overvallen beproefd. Ons geschut is bedrij vig op het geheele Somme-front, vooral tusschen Maurepas en Cléry en verder van de hoeve Maisonnette tôt Soyécourt. (ENGELSCHE MELDING.) LONDEN, zondag 3 September. — Officieel : Vanochtend waren gevechten gaande bij de hoeve Mouquet, ten Zuiden van Thiepval en op de oevers van do Ancre. Op onzen rechter vleu-gel hebben wij bij da hoeve Falssmont terrain gewonnen. Op het Oostelijk Cevcehîstgrreia. (DUITSCHE. MELDING.) BERLIJN, 4 Septeraber. — Uit het groote Koofdkwartier : — Front van genoïaai-iTeMmaarschalk prin3 Leopold van Beieron. — Met eene volledige mislukking voor de Russen eindigden gister hunne herhaalde inspamaiagen Westelijk en Zuidwestelijk van Luzk. Noordelijk van Zborow be&ielden onze troopen het teruggewonnen terrein tegen moevvoudige sterke Russische aanvallen. — Front van cavaiorigeacraal aartsliertog Ivarel. — Ten Noordoosten en ten Zuidoosten van Przezany duurde de Strijd nog voort. Plaat-selijke successen van 'de Bnsaou v.-ercfen hun door tegenaanvallen over 't algemeen opnieuw oïttflomea. Do zuivering vaa eenige loopgraven is nog aan gang. In de Karpathen werden gevechten ten Zuiden van Zielona voortgezct. Russische aanvallen ten Zuid-westen viai Zabie, in den Magoera-seetor en ten Noorden vaa Dorna-Walra zijn mislukt. (00STENRUKSCH8 MELDING.) WEENEN, 4 Sqptemb©<r. — A u;'nt eUj lie mededeeling : — Front togea Roemenië. — Schermutseling van voortroepen, «ftiiterisvuur, geon veran-dering ia den fcoestasiti. — Legerrront van eavateriegoneraal aarts-hertog Karel. — Dsg en naeht zetten de Russen hunne inspanningen voort om don weerstand der Verbondenen in de Xï&rpalhen te breken. Op talrijke punten kvam het tôt verbitterde ge-vechten. De aanetorioen des vijands werden door vuur of in bajoïHiet- en handgranatonge-vecht afgeslagen. Kleine plaateelijke succesaan, welko de Russen âuidwesteHjk van Fuiidoel Moldowi en in het gebietl van den Tnratarenpas behaald hadden, wei-den gvouteitdeels door tegenaaawailen goedgemaakt. De vijand loed zwaro verliezen. Ook Zmdoostoîijk van B-rzoz^ny braehten zijne verliesrijko aanvallen den vijancV geen voor-deel. Om een kfein gravenstuk werdt nog ge-vochten.— Legerfront van generaal-veldmaarschalk prins Leopold von Btàeren. — Noord'-l'jk van Zborow en tusschen Swiniuehy en Szeîwow in Wolhynië mislukten opniemt talrijke, met aanwending van groote massa'» gevcsrde aanvallen des vijnitd». (RUSSrSCHE MELDING.) ST-PETERSBURG, zondag 3 Sopten-ibor. — Officieel bericht van vanmiddag : In do streek van Riga hebbea de Durtschers ! onze Lettische b&taîjons aangevallen, die in eenen tegenaanvai den vijand onder den voet geloopen en hem grooto verliezen toegebraeht hebben. In de riehtingen van Solotwinsk on Halicz duren de gevochten voort. Hier is de dappere kolonel Gilissem gedood, en in een9 vooruitgo-schoven loopgraaf is de dappere luitenant-kolonel Tsjestrakof, kommandant van eene mortierbatterij, zwaaT- gev.-ond. Ten Zuiden van Kafailawa hebben onze troepen in de streek vsn don Capul en van Borna-watra den vijand uit zijne versterkte stellingen verdreven en verscheidene hoogten bemeesterd. Vijandelijke tegenaanvallen zijn door ons vuur afgeslagen. Wij hebben 300 gevangenen genomen.DeOostenrijksclî-ItaliaaoschcGorlog (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) WEENEN, 4 September. — Ambtelijke mededeeling : Geen bijzonder» gebeurtenissen. (ITALIAANSCEE MELDING.) ROME, zondag 3 September. — Officieel : Aan het Trentmo-front dviurt de hardneldcige ! werkzaaœheid van"i,xet vijandelijk geschut voort. Gister is het vooral opgetreden tegen bewoondo plaat^on in het Astico-aaxl en tegen onze stellingen op den Cauriol in het Avisioilal. Op de ftoordelijke hellingisp van den Cauriol hebben onze Alpenjagers gister den vijand een schitterend gevecht geleverd en hem zware verliezen toegebraeht. Er zijn een hoftderdtal lijken van vijanden geteld en bovendien 34 gevangenen genomen. Aan de Boven-But heèft ons geschut vijandelijke verschansingen overhoop geworpen en kampementen in brand gesehoten. In hot bergachlig gebied ten Oosten van Gorz hebben ^eharde aideeiingen van ons voetvolk, na door twee prikkoldraadversperringen heen-gedrongen te zijn, bommen geworpen in de Vijandelijke linies, v/aardoor schrik en ontsteitenis verwekt werden. Bij de aankomst- van verst.er-kingen werden dezen overstelpt door ons goed-gericht geschutvuur. Op den Karst bedrrjvigheid bij den aanleg van versterkingen en vinnige bomgevechten. Een vijandelijk vliegtuig heort bommen geworpen op Auroaao in het Ansicidal. zonder slachtoffers te maken of schade aan te riclitea. OP 0Ê ESILKANS. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 4 September. — Uit het groote hoofdkwarrier : Onder het îeveren van succesvolle gevechten i rukten dé Duitsch-Bulgaarsche krachten tus-sehen de Donau en de Zwarte-Zee verder voort. Bij Kocmar ten Noordwesten van Dobric wierp de Bulgaarsche cavalerie Roemeensch voetvolk m wanorde terug en nam 10 officieren en meer dan 700 man gevangen. Aan het Macedonisch ' front is de toestnnd overanderd. (OOSTENRUKSCHE MELDING.) "t^'EENEN, 4 September. — Ambtelijke mededeeling : Oostelijk van Vlora (Wolona) werd een voor-uitstoot der Italianen volledig afgeslagen. De vijand moest tentgv/ijken op den linker oever der VojuSB. Al onze stellingen zijn weder in ons bezit. Dafdauelieîiliaiikasus enKlôSa-Àzie (TURKSCHE MELDING.) KONSTANTINOPEL, maandag 4 September. — Officieel : Aan het Kaiikasus-front is do vijand op den ' rechter vleugei, na zijne tegenaanvallen die hem zware yerliezen kostten, op dit oogenblik bezig zijne stellingen te versierkon. Een doel onzer strijdmacht, die de vijandelijke • steliiiigen 20 ki'.oraeter ten Noordoosten van Oghnst aanvalt, dwong den vijand zich in Noord-oostelijke richting terug te trekken. In het eontrum en op den linker vleugei plaatselijke en desls onderbroken artilleriegevechten. In den kustsector doodde eene onzer verkenningsaf-deeliiigen tijdens eenen overval, een officier en 4 soklaten van den vij and en maakte machien-geweren, bajonetten en bommen buit. Op 1& Augustus wierp een deel onzer vliegtuig-eskaders bij eenen aanval op Port-Said succesvol bommen op vijandelijke werken on instëllingen on keerde ongedoerd naar zijn uitgangspunt weer. Van de andere fronten is geen bericht nopens gewichtige wij zigingeninggkomen. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN. 3 September. — In don nacht vôô 3 September hebben verschillende marinelucht-schipeskaders de vesting Londen, de versterkte plaatsgn Yarmouth on Harv/ich, ovenals fa-briekinrichtingen van militaire beteekenis in de Zuidoostelijke graafschappen en aan den Hum-ber overvloedig met bommen beworpen. De goede vvorking van den a,a«val kon overal waar-genomon worden aan de hevige branden en ont-ploffingen. Aile marineluehtsehepen zijn, niet-tegenstaande de hevige beschietmg, onbescha-digd teruggekeerd. Terzelfdertijd had een aanval van luohtschepen des Iegers plaats op Zuid-Engeland.De chef van dm Aàmiraalstaf der Marine. MEN GEL WERK 1 SGHOONE NORA DE DÔCÎÎTEIÏ m DEN KUIVSTBÏJ&EB, HOOFDS'PUK I Ds Mao vormt zijn sîgen lot, In een der moest smaakvolle vertrekken van het Ilote,l Impérial te Genua rustte eene jonge dame op de sofa. Zooals zij daar lag, paot het kleine met zwarte kant oragoren hoofd op do roode kussens teruggeworpen, terRijl de rijke blonde lokken achteloos ne-ServieleD en Lare kleine handen met sier-Ijjke losheid op Jiaren schoot rustten, bood aij, zonder ecjioou te zijn, een bekoorlijk beeld. Doeh 'teveas lag er over deze liefe-lijke verschijning een waas van teederheid m fijngevoeligheid, die, belaas, bij de men-sçhen, gelijk by de planter), voor een kort-«tondig bestaan doet vreezen. J£are rustige h0udin,g sebeen door zwakte gedwongen, want haar oog zweefde lovendig aoor het vertrek on richtte zicji., bij Jaet ^in8te geruisch, vol verlangon naar de deur ftêr kamer, 6m daama weder op çen klein tèisklokje te rusten, dat op een tafeltje naast cie sofa stond. Naarmate de wijzer voorB-gïng kon zij iiare Ongerustheid niet langer bechvirtgen, en, zich half overeind richtende, riep zij eene Oude dame, die zich in eenezij-kamer bevond en spoedig in de geopen.de deur verscheea. — Anna! riep zij, on hoewel zij moeite deed om luide te spreken, had hare stem bijna geen klank ; Anna, is miss Nora nog niet terug î — Kleine miss bq mijnheer, sprak de oude in gebroken taal. Hare bruinachtige tint en eigenaardige ge-laatstrekken toonden genoegzaam, dat zij niet van Europeescbe afkoaost was. g — Kleine miss goed bewaard bij mijnheer. Missis niet Ongerust zijn, voegde zij er ter geruststelling bij. Zullen wel terugkomen bij tijds. Heer bestuurder nooit voor elf terug. — Zeker heeft hij haar weder daarheen medegenomen, fluisterde de jonge dame. Hij weet niet eens wat hij doet. Ik moet met hem spreken. O mijn arm kind I Waa het het fluistereo, was het de ge-jaagdneid, doch een droge kuch belette haar voort te gaan en vermoeide haar zoo-danig, dat zij in haro kussens terugzonk. — Waarom mitais onnoodig Ongerust, bromde de oude. Missis maakt zich ziek en dan wordt mijnheer boos. Toen missis zelve nog kleine miss was, altijd zaoht en goduldig, maar nu juist een vlammetje. — Toen had ik ook voor niemand te zor-gen, oude Anna ; marna en gij warën dâar, Om voor mij t© zorgen, en ik was gezojid, voegde zij er zuchtend bij. — Kon ook nu gezonà worden aie zij wilde, bromdo de Oude weder, dOoh onrustig leven beneemt kracht. Neen,, hot leven niet, ik word m.et zoo-veel zorgen omgevon, doch hier zit hot, en zij drukte de h and op de borst. Die angstig® zôrg doet mij zeer goed, dOeh hoor Anna, j daar komen zij, voegde zij er lovendig bij. Vlugge, zachte schveden werden hoorbaar, op hetzelfde oogenblik werd de dour geopend en een klein raeisje stormde binnon, dat zich levendig op hare moedor wierp. — Marna, m&ma,. riep zi,j buiten adem, ik kan het heerUjk ; ik hob staande gereden, zooals jufvrotiw Miza en ik heb door den hOopel gespron^eo. — Wat zijt gij verh.it, mijne Nora, zegde de moeder, het dÇRÎtere haar van haar voor-hoofd stfijkend,. O Alfred, nu hebt gij haar toch weder medegeaomeii, zegde zij met een blik vol zaoht verwMt tôt een groot statig man, die orjmiddeffijk achter het kind was binnengetreden. — Hoe gaat beimetu,mijne lieve? vroeg hij, torwijl hij haar teeder de hand drukte, zonder op haar v«rwijt te letten. — O Alfred ! herhaalde zij, en zag hem met een treurigop blik aan. Hij haalde de lOnders op en keerde zich Ongeduldig om. De kleine keefde met bqide handjes het gelaat harer mooder tôt zich en praattç voort: — Marna, luhfejr tooh. ik heb staande gereden, ik bon do»P don hoepel gesprOngen, Veel beter dan è» kîoin,e WimbletOn, die bijna viel. — Ga een £u^r kleed aan trekken, Nora, zegde hï$r vawè, ga met Anna med,e, zij zal u helpen. —'Aanstansd»» JWpa, doch luister eerst, marna. Toen in de baan kwamen, zotte papa mij op de poney. — Hélèna, h©» ka»t gij z»o Onvorsiandig ! '/.iin het kind OjP houden, zegde «te heer Il ■ rj»,.!. ■■ ^ — Ontevreden. Nora, ik heb u reeds gezcgd heen te gaan. lieve, zegde de moeder nu ook. Gij kunt het mij steaks vertellen. De kleine, voor den ongêwoon strengen toon des vadeïs bevreesd, verliet de kamer. De jonge vrouw legde zich weder neder» de man bleef zwijgend aan het venster staan. — Alfred, zeide zij zacht, na eene kleine poos, en toen hij zich omkeerde stak zij hem de hand toe. Hij greep die hand en kuste ze. — Zullen wij don vrede sluiten ? vraagde hij en zijn donker oog zag haar lachend aân. — 0 kom hier, ik heb u in zoo langée tijd niet bij mij gehad, zegde zij teeder en hield zijne hand vast. Hij schoof een stoel bij en plaatste zich zoodacig bij haar rustbed, dat zij in ziju on arm met het hoofd tegen zijnen schouder kOD rusten. — Ik krijg zeker eon preek, vroeg hij half schertsend, half in ernst, nu ik u niet kan ontloopen ? Reeds lees ik in uwe oogen de vraag : waarom hebt gij Nora medegènomen P — Gij hebt goed gelezen, antwoordde ^j. Ja, waarom deedt gij het, dôar ik u zoo ge-beden heb het te laten ? — Waarom? Gjj> vrouw, zijt onuitstaan-baar met uw waarôm ? EonvOudiâ omdat ik hefc niet laten kon. Het kind heeft een feui-tengçwoon talent. Waarom mag ik de vraftg-de niet smakenj mijn kind voor mij» vak té vormen? Kij wordt eetxe kunêtenares vftn den eersteix î?ang, ging h^ vol geestdrift \'00rt. Cl .Vetvolgt.) BUITENLANO NEDERLAND. — Vastgbsteld is de omloop van eene overgroote hoeveelheid, zecr goed nagé-maakte bankbriefjes, ter waarde van 2 l/r, gul-den.— Ook in Nederland heeft het verledén week fel onweêr gemaakt. Te O\id-Vroetihovon zijn drie boerenhoven afgebrand en twee menso'hen gedood. In de omstreken van Utrecht iser veel schade aan de veldvruchton en te Sehiedani werd de toron van de oude kerk verdonderd. — Zondag zijn 750 kiaders in NedStsrianjd aa.igekomen- het grootete gedoelto nit de strelcen van Binant en. I>!l IjOuviére, To Bo-zendael werden de gastjeB door het Belgisîéh Komiteit opgewaeht, waaronder gravin d'Ov.ltremori.t, Madame Van den Perr», Jufl&oaw Dossin r Mevroawen Andries* Craus, WendeîeeivîuoogLeeraar Moyens., ertz. Aan de staties van Ilottox-dani. en Amsterdam sfconden groote menigte volks, die aaa ons kinderkens allerha ude lekkernij iiit-deelden.Voor de Belgische uifcwijikelmgen heeîfr men in de nabijheid van Seliereèingeni dit rs niet ver van den Haagv een nieuw dorp. geboùwd en dat dorp werd « Klein Belgen* lao.d » gedoopt. Van af 1 October zal het bewoonba.ar zijn- Kerk, hospètaal en schoion-egn niet vergeten; ook een weezerthuie wordt gereed gemaakt. — Te Delft en te Rotterdam v/erden groot? hoevf elheden niet aangegeven suikeB aangeslagyp.. EN G EL AND. — Londen, 4 September. — Een Etnelbericht meldt dat de Ontdekkings» reiziger fjhalcton er in gelukt iszijne makkers-te redden, die hij den vorigen wiater op het Olifan.ten-ciland had mOeten aehterlaten. PORTUGAL. — Bij het oindigen der Kamerzitting werdon betoogingen gehouden tegen de herinvoering der doodstraf. Beô bom werd gewoipen tegen het rijtuig vaé een der ministère, nochtans zonder iemand te kwetsea. AMERïKA. —• De dreigende werkstakinS der ijzeren^-egwerklieden is vermedeD. Het Congrea heeft den 8-urenwarkdag geAtamd en daarop aeinde» de werklieden-leiders hei bericht niet te staken. Men noemt deze beweging eene zegepraal voor de Amerikaansche werklieden-oiga* uisatie. — Een windhoos heeft op S1 Dominieît groote verwoestingen aangericht. Mon tolj 50 dooden en er werden 200 woonhuizoi vernield. IH BELÛiË. Het Vlaamsche Nieuws lcondigt de volgend» manifesten af der Oud-Hoogstudentenbondeii en van den Hoogeschoolbond, welko mon on» mededeelt : DAGORDS NOPENS HET HOOGESCHOOLVRAAGSTUK, Aangenoman op de vergadering van Tweedet» Sinxendag, waarop uitgenoodigd waren al d$ bestuursleden der oud-hoogstudentenbonderi. Overwegende dat de bezettende macht toi plichfc heeft in ons land t» zorgen voor het nor-maal leven, zoo veel dit mogelijk is ; dat het heropenen der hoogescholen daartoo eene voorwaarde is ; dat het schorsen van het Hooger onderwijs, voor duizenden jongolingen, die toch in het land mooten bliiven, groote nadeelen medebrengt, en voor het land door onvruehtbaar houden vaà aanzienlijk verstandskapitaal het maatschappei lijk en ekonornisch leven in de toekomst strem-men zal ; Drukt den wensch uit : Dat de hoogescholen heropend worden. Wat de Gentsche hoogeschool betreft ; Overwegende- dat de Gouverneur-Generaa-van Belgiô, krachtens de Haagsche Overeeni komst, het recht heeft te doen wat de Koning gedaan heeft : de voertaal der lessen te bepalen, (zie het besluit van Koning Leopold I, 1848); dat de Gouverneur- Generaal, door te bepalen d a< de voertaal het Nederlandsoh zal zijn, gevolg heeft gegeven aan oude wenschen van de stam-bewuste Vlamingen, en aan den wil der wette. lijke Belgische Macht, zooals die is uitgedrukt geweest in de stemming der Kamerafdeelingen, over het wetsontwerp aangaande de Vlaamsch< Hoogeschool (voorstel Van Cauwelaert, Franck en Anseele) in Februari 1914 ; dat zijn besluit aan het Vlaamsche volk zijn natuurrecht schenkt op de eenige wijze die dî Vlamingen aannemen:vervlaamschmgder Gentsche Hoogeschool! Geen nieuwe staatsschoolj en dat het in niets tegenstrijdig is met de mili. taire, diplomatische of zedelijke belangen van het Koninkrijk België; beschouwt dit besluit niet als een gunst, dock roemt het aan als het erkennen van een recht en het volbrengen van een plicht. Drukt den wensch uit : Dat de daartoe in staat zijnde Gentsche hoogi leeraren hunno lessen in het Nederlandsch zulle* hervatten, en, dat de buiten het land verblijven< de hoogleeraren zich op hunnen post zullen aaa< melden : Teekent verzet aan : tegen aile poging tôt verdachtmaking wegent landverraad on ontrouw van hoogleeraren es studenten aan de Gentsche Hoogeschool, daal de medewerking met de bezettende macht vool een Belgische zaak niet medebrengt goedkeurinfl van het beginsel noch van het recht der bezettinl doch enkel erkenning van een onloochenbaaï stofîelijk feit. Wensoht uitdrukkelijk dat : 1° De bezettende maoht ook zal ijversn voof de heropening van de Luiksche hoogeschool; Zes-enTwintipîe Jaar. — N. 209 QoMiesst — Hsîsgezln — Eigendom Woensdag, 6 September I9IS

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: christen werkmansblad belonging to the category Katholieke pers, published in - from 1891 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods