Het volk: christen werkmansblad

59781 0
28 September 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 28 September. Het volk: christen werkmansblad. Seen on 21 March 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/9c6rx94j6g/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

YyT-en-Twinîigste Jaar. — N. 203 -nrn—Ti—— miinin m'-'min ,firwTi^jirir^g&yq GoMenst — Bn!sgezln — Eigendom ninsiîflflr 2 8 Sftntoîïiiwi1191! Aile briefwjsselingen vrac ht • vrij le zerdcr pan A\:g. Van Iecri (m,nî(frcv( rvro' drrsfml. œr.itsrh. <-T!mkkeiij Ifet Voit», Mo rf1r< i-.-n ° Iti, Gcrt. l'ureol voor West-Vlaanderen: Gattor. Bossuyt , Kecolletten-Btrraf,M, Kortrijk. Jîureel van Antwerpen, Bra-bart en Limburg : Yiktor Kuyl, Vaart strsat, 3, Leuven. HET VOLK Men schrijft In : Opalle postkai'toren aan 10 f r-per jaar. Zes maanden fr. 5.00. Drie maanden fr. 3,50. Aankondlgfegen : Prijs volgens tarie/. Voorop t« betalen. Rechterlijke herstelling, 2 fr per regel. Ongcteekende brieven wordei , geweigerd. I TELEFOON N® 137, Gcnt. Verschijnt O maal per week CHRISTEN WERKMANSBLAD î* Centiemen liet nummex* 16 Centïemen per week VERORDENiNG. ; UITVOER VAN ZAAD. G Lie! der Verordening van 1 Juni j.l. be- ^ treffenele den uitvoer van waren uit België () [Wet en Verordeningsblad nr 84, bz. 689) wordt déwijze aangevuld, dat de goed-keuring ook voor cien uitvocr van allcr-handc zaad noodig is. Brusscl, den 18 Septembcr 1915. k De Generaal-gouverneur in België, k Freiherr von Bissing. g Generalobcrst. n (Niel geldend voor het Elappengebied). OE BALKANS. } Wat î33uUidtdeBalgaarsche Moblllsatle? Uit Solia wordt op 25 Septcmber ge- ® meld door de Agence Bulgare, dat Bul- gariô's besluit tôt de gewapende onzij- . digheid, volgens do opvattingen der officicelc middens, te vcrklrren is door ' de veranderingen, die onlangs ontstaan zijn in den politioken en riiililairen toe- 1 star d. Bulgarie heeft goenoriei vijandelijke nuichlen, togon geene enkelr mogcndlieid, doch is vast bcsloten zijnc recliten en zijne onafhankelijkheid te vrijwaren met j. het gêwcer in de hand. Naar lict vocrbceld van Hoiland en t Zwitssrlaml die nict aarzeiden, van bij s he! begin van den oorlog, lot dieu zelîden ( maatregeî hunne toeviucht te nemen, % is Bulgarie door de troepenbewegingen ( zijit^r geburen verplicht de gowapende , onzijdigheid in te voeren, alhocwel dezes j regocring de beraaelslagingen en onder- A handelingen met. de gezaulen der oor- logsvoeronde 1 an den voorlzet. j BFRN, 25 Septcmber. — In Rome is 1 een ministerraad bijecngfroepcn die zich, i volgens de Secolo, uitsluiUnd zal bezig- 1 hourien met den toestand op de Balkans f en de liouding van Italie. In de diplo- e matische kringer van Rome was men t gis'eravond nict zoo péssimist meer als 1 daa<;s te voron, daar, zoo Bulgarie nog s vrij is tôt niouwe onclerhandolingen, het Vierverbond van Servie verdere grond- ; afsir.nden zal verzoeken. Riiiîisnte's Mlnlstsrraad. ] BOEKAREST, 28 September. —- Gis- j ter werd een ministerraad gehouden. Ge- ( lijkluidende mededeelingen zeggen dat de toestand, geschapen door de mobili- , satie van Bulgarije en Griekenland, niet ( van aard is om Roernanië ook te doen < besluilen toi obilisatie. 5 Grlekenlanà's Mobilisatla- ' Ileulcr rreldt uit Athene, dat de j kojrng het inroepingsbevel van 20 jaar- klassen krijgsdienstplichtigen heeft on- j derteokond. De openbaarmaking zal dezen i avon i volgen. Minister-president Venize- los tieeft om 4 uur 's narniddags eer; onder- ] houd mctt den koring gehad, en hem ver- klaard dat het cenigo mogelijke antwoord < van Griekenland aan Bulgarie de mobili- -soering is. Het gerucht loopt dat de Ko- Ding in do n]obilisatie als verdedigings- j maal regel loego.^temd heeft. - AMERïKA EN DUITSCHLAND. ; De geheele Amerikaansche pers be- ; Waart het stilzv/ijgen over de betrekkingen i tusschen Duitschlaud en de Vereenigde Stoten, daar de besprekingen omtrent 1 de kwestie der duikbootwerking begonnen zijn. I IN DE FRANSCHË KAMER. ' PARUS, 25 September. (W. T. B.) — l De Kamer hecft gister eenparig het wets- 1 ontwerp aangenomen betreffende het voor-Viopige begrootings-twaalfde voor den vieraen trimester 1915. De kredieten be- \ dragen zes milliard 868 millioen frank. ] In de Merianiisclie Kamer. j Do tachtigjarigo ouderd,omsdeken der \ Nederlandseha Kamer, de heer Lieftinck, ftfgevaardigdo voor Zu.fen sinds 1879, , heoft wederom den heer Goeman Borge- ' lius, voor de dqrd,e maal tôt Ie voorzitter < gekozen, als dusdanig aangesteld, ditmaal ; met het komplimentje : ] « Goede wijn behoeft geen krans. Hoe ; langtir die ligt, hoe beter die wordt. Zoo j gaat hot u ook, mijnheor Goeman Bor- ( gasius : Hoc langer gij hier zit, hoe beter ] g« wordt. » I , M. Goeman Borgesius, alhocwel nog , geen 69 jaar oud en dus ruim elf jaar ^ Jongor, zit namelijk al twee jaar langer dan M. Lieftinck in het Parlement. " c De herkozen voorzitter. herinnerend hoe , H. M. de Koningin in hare troonrede s •anmciddo dat de gewone welgeving < Weer kan liervat worden, zfgdc ten slotte : e «Bedriog ik mij, als ik meen te bespeu- l; ren dat, ook onder de voikeren die strijd,en, 0 toel c'en dag lict yerlangeri grooler wordt v naar pogingen om te komen tôt een spoedigen, kan het zijn, duurzamen vrede? God zegene die pogingen ! » Warnae toejuichingen bewezen, d,at vele Kamcrledon dezo slotwoorden van harte f\*-\ /lawcAÎir/WTftM HET ENUELSCl! MIMSTEftIE. De Times en Daily Mail hebben ge-klaagd over de logheid van het Engelsche kabinet. In het Lagerhuis is nu donderdag gevraagd of het kabinet van 22 leden niet op twee derden van het aantal kon gebracht worden. Maar minister Asquith heeft lcortweg geantwoord dat hij niet voornemens is verandering te brengen in de samenstelling van het kabinet. Het Engelsch Parlement zal waar-schijnlijk tôt een eind in November blijven vergaderen. Officieele Mededeelingen s In Viaaiidereo, Frankrijk en Elzas. i» (Duitsche Melding.) BERLIJN, 25 September. (Wolff.) Uit het groote hoofdkwartier : Op gansch het front, van de zee tôt aan de "Vogezen, nam het vijandelijk vuur in iB sttrlrtc toe en steeg tôt uiterste hevigheid or Oostelijk van Yper, tusschen het kanaal op van La Bassée en Atrecht, evcnals in se Champagne van Prosnes tôt in de Argon- m nen. De aanvallcn, na eene sterke artil- lerievoobereiding van omtrent vijltig uren R verwacht, zijn begonnen. (ic Tusschen de banen vah Yper naar Ci Rocelaere en naar Komen kwamen de bi Engelschen heden vroog op. Hun aanval bc is op den Noordelijkon vleugel eerst na B lijfsgevecht vôôr en in onze stelling af- ^ geslagen. Verder vallen zij aan, Neord- jj. oostelijk en Zuidoostelijk van Armen- ^ tières en Noordclijk het kanaal van La oc Bassée ; Zij tracliten daarbij gassen en stikbommen tt benuttigen. 's Avonds van 23 September, volgens -'W achtema bekend geworden is, drongen de se Franschen in onze verschotcn graven "f. binnen. Zij werden er dadelijk weder uit-geworpen. Gister werden zij andermaals bij Souchez en bciderzijds Neuville terug-geslagen. ge In Champagne, van Prosnes tôt aan de vi Argonnen, volgden Fransche aanvallen, die op de meeste plaatsen afgewezen werden. Voor een deel werden zij bereids door S? onze sterke artillerie tôt mislukking ge-bracht, anderdeels braken zij eerst weinige schreden voor onze hindernissen af in «j. infanterie- en machiengt weervuur. De terugvhedende vijandelijke massa's zi leden in het hevigste artillerie-en machien- geweervuur zeer aanzienlijke verliezen. °1 Op enkele punten van het front is het lijfsgevecht nog aan den gang. Een zwakke Fransche voorstoot op Bézange-la-Grande 0| (Noordelijk van Lunéville) had geen ge- 01 volg. BERLIJN, 26 September (Wolff.) -Uit d. het groote hoofdkwartier : 31 De gevechten ingevolge het sedert maanden voorbereide Fransch-Engelsch st offensief, hadden op 't grootste deel van het front hunnen voortgang, zonder de tl aanvallers op eeniger wijze nader tôt hun g< doel te brengen. st Aan de kust poogden ook Engelsche S' scliepen met hun vuur, bijzonder op . Zeebrugge, in te grijpen. Zij hadden geenen uitslag. Nadat een schip gezonken 7£ en twee andere beschadigd waren, trokken iî, zij zich terug. In den sector van Yper leed de vijand se groote verliezen; voordeelen behaalde hij ce niet. In onze handen lieten de Engelschen '1' 2 of ficieren, 100 man en 6 machiengeweren. Zuidwestelijk van Rijssel gelukte het n< den vijand, eene onzer divisies bij Loos ,j( uit de voorste in de tweede verdedigings- p; linie terug le drukken. Hierbij hebben b< wij natuurlijk, ook aan het tusschen de w stellingen ingebouwd materiaal aller aard, S( aanzienlijke verliezen geleden. De in gang ^ zijnde tegenaanval gaat gevolgrijk voort. Wij ontruiinden vrijwillig de puinen se van het eens gewezen dorp Souchez. (-,c Talrijke aanvallen op dit front werden p: glad afgeslagen, op vele plaatsen met de p; / waarsle verliezen voor den vijand. D Hierbij onderscheidde zich bijzonder het te 39e landwcer-regiment, dat bij de door- braakspoging in Mei, Noordelijk Neuville, ni den hoofdstoot te doorstaan had. Wij hebben hier over de 1200 gevangenen gemaakt, waaronder een Engelsche bri- st gadekommandant en verscheidene offi- d< cieren, en 10 inacliiengeweren verbeurd. Ook bij de worstelingen tusschen Reims d< en de Argonnen, Noordelijk van Perthes, p moest eene Duitsche divisie hare voorste stelling ontruimen, welke door 70 uren onafg'cbroken beschieting vernield was, ^'£ en de tweede innemen, twee tôt dric kilo- ze meter daar achter gelegen. Voor het overige inislukten echter ook Jiier aile to viiandciijke doorbraakspogingen. Ce Bijzonder hardnekkig werd Noordelijk Mourmelon-le-Grand en dicht Wcstelijk de Argonnen gevochten. Hier werd de ! aanvaller dan ook door onze brave troe-! pen ten sterkste benadeeld. Noordduit-sche en Hessische landweerhield zich uit-stekend. Meer dan 3750 Franschen, waaronder 39 officicren, werden gevangen genomen. In luchtgevechten hadden onze vlie-! gers goede uitslagen. Een kampvlieger ! schoot een Engelsch vliegtuig r.eder Westelijk Kamerijk ; Zuidclijk Metz deed luitenant Bolke, voor zijne proeî'vlueht opgestegcn, een Voisin-vliegtuig neer-storten. Opgestegen tôt verdrijving van een Fransch eskader van drie vliegtuigen, dat voor een aanval op Freiburg gekomen was, deed de onderofficier Bohm er twee van neerstorten ; slcchts het derde ont-1 kwain hem. {Engelsche Melding.) Van de NEBERLANBSCHE GRENS, 25 September. — VeldmaarselvUk French meldde gister : Tijdens de drie laatste dfgen zette de vijandelijke artillerie haar vuur voort aan het Britsche front. Wij beantwoordden het heftig. Er werd veel met mijnen gewerkt. (Fransche Melding.) PARUS, 25 September. (Reuter.) Amb-telijk berieht van vrijdagachternoen : 1 De artilleriestrijd duurde 's naehts voort. 1 In het gebied van Atrecht besehadigden l onze batterijen emstig de Buitsche werken 1 op verschillende punten. Eene sterke Buit-1 sehe patroelje, die een onzer luisterposten _ in den seetor van Bretoncourt zoeht in te nemen, werd door ons vuur verstrooid. Wederzijds sterk vuur in de streek van 1 Roye en Quennevières. In Champagne vuur-de de vijand verder met stikgranaten op r onze stellingen Noordelijk van St-Hilaire, 3 bij Perthes en Beau Séjour. Onze artillerie 1 beschoot daa,rom krachtig en werkzaam de i Buitsche sehutsgraven, veldschansen en _ kwartieren. In de Argonnen beschoten wij de vijandelijke linies op vele plaatsen en verstrooiden de arbeiders, welke de door ons vuur ver-1 oorzaakte openingen zochten te stoppen. i Bij Vauquois gevecht met bommen. In Ixitharingen, tegen onze luisterj o'ten s Westelijk van. Manhoué en tegen onze e schutsgraven bij Bures, werden volledig , door ons artillerie- en infant erievuur twee _ vijandelijke aa.nvalspogingen teruggewor-pen, welke door hevig vuur met tranenlok-s kende granaten ondersteund waren. Op de hoogten van den Lingekopf, eenige gevechten op geringen afstand, met geweer-e vuur en springbussen. , -— Ambtelijk berieht. van vrijdagavond : Be vijand beschoot heden onze schuts-r graven in de nabijheid van het dorp en het slot Boesinge. Onze batterijen antwoordden zeer kraehtig. e In Artois dezelfde wederzijdsche werk-1 dadigheid der artillerie. Het vuur onzer zware kanonnen deed bij Thelus een aan-S zienlijken munitievoorraad opvliegen. Eenige granaten van groot kaliber werden op Atrecht geworpen. L Tusschen Somme en Oise, bij Canny sur Matz en Beuvraignes. beschoot onze artillerie vijandelijke stellingen en verstoorde e op verscheidene plaatsen de steunlinies voor machiengeweren. Op het Aisnefront en in Champagne we-l derzijdsche zeer hevige beschieting. Tusschen jMaas en Moesel trof ons vuur vijandelijke . groepeeringen in Ronsard en Pannes. Wij ^ vemielden een vijandelijk blokhuis in den " sector van Romenosville. tl Tamelijk levendig artillerievuur in Lo-e ttaringen, waar wij de vijandelijke legerin-a gen bij Remabois en Vezouze emstig besehadigden, alsook in de Vogezen in het P gebied van Lingekopf en Braunkopf. — PARUS, 26 September. (Reuter.) I Ambtelijk berieht van zaterdagaehternoen : II In Artois zette onze artillerie hare werk-a zame onderneining tegeil de vijandelijke il linies voort. Zuidelijk de Somme beschoten de Buitschers onze schutsgraven en onze d sappen in de omgeving van Andéchy, Ban-ij court en Tilloloy. Onze batterijen antwoord-1 den krachtdadig en namen op vele plaatsen ' het initiatief van 't vuur. Wederzijdsche, voort (ht rend sterke ka-nonade Noordelijk de Aisne en aan de boor-s den van het Aisne-,VIariie-kana;>l. In Cham- - pagne beant-woordde de vijand de hevige 1 besclyeting zijner schutsgraven en schans-c werken door vuur met stikgranaten in het [ gebied van Auberive en St-Hilaire. Bit vuur rî had geen uitslag. ° De/.elfde wederzijdsche werkdadigheid der " artillerie in de Argonnen, bijzonder in den 1 sector van Courte Chaussée ; eenige gevech-ten met bommen en handgranaten in het l Priesterwoud. In Lotharingen namen onze e patroeljen eenige gevangenen. Een nieuwe . Duitsche aanval bij Manhoué werd volkomen t teruggeworpen. Een onzer vliegeskaders wierp gister granaten op Metz. ; — Ambtelijk berieht van zaterdagavond : J Aan de Belgische kust werkten onze bat-1 terijen mede aan de beschieting der Buitsche - stellingen van Westende en Middelkerke - door de Engelsche vloot. Be Engelsche troepen vielen met gevolg s de vijandelijke stellingen Westelijk Loos en Hulst aan. In verbinding met het Engelsch ' leger handelend, ondernamen onze troepen Noordelijk van Atrecht eenen krachtigen 1 aanval, die hen in staat stelde op verschei-> dene punten in de vijandelijke linies voet te - zetten. t Tusschen Somme en Aisne gevecht met 3 torpédos en bommen. In den sector van O,;. i !V-sur-3Iatz bracht onze artillerie een munitievoorraad in een versterkt huis van Bauvraignes tôt ontploffing. In Champagne, na eene nieuwe, zeer hevige beschieting der vijandelijke schutsgraven, steunwerken, blokhuizen en batterijen, gingen onze infanterietroepen in storm tegen de Buitsche linies tusschen Suippe en Aisne vooruit. De eerste stellingen des vijands werden op het gezamenlijk aanvalsfront bezet. Onze voorwaartsgang houdt aan. Artilleriestrijd in Woevre, in Lotharingen, in de Vogezen, in de omgeving van Chape-lotte en van Schratzmannle. Op het Oosteiijk (leveciitsterrcin. {Duitsche Melding.) BERLIJN, 25 September. (Wolff.) Uit het groote hoofdkwaviier : RusFische aanvallcn Zuidwestelijk van Lennewaden alsook bij Wilejkaen Rabun werden afgeslagen. Onze aanvallen in het front Zuidelijk van Soly werden voort-gezet. De Russen bieden nog wederstand aan onze vorderingen in de algemeene linie Smorgon-Wisclmew, Westelijk van Saberesina-Djeljatitschi (aan de monding der Bercsina in de Njemen). Bij Friedriclistadt schoot een Duitsch vlieger een Russisch vliegtuig ne.de,r. Noordelijk van Korelitschi weren de Russen zich hardnekkig; onze troepen bestormden de stad Negniewitschi (Noord-oostelijk van Nowo Grodek) en sloegen verscheidene sttrke tegenaanvallcn af. Oostelijk en Zuidoosteiij'c van Barano-witschi gaat onze aanvat op den Wcst-oever der Szczara vooruit. Er werden eenige honderden gevangenen gemaakt. Westelijk Medwjeditschi en Zuidelijk toi Lipsk is de Szczara bereikt. Bij de legergroep van veldmaarschalk von Mackensen en op het Zuidoostelijk oorlogstooneel is de teestand onveran-derd.BERLIJN, 26 September. (Wolff.) — Uit het groote hoofdkwartier : Oostelijk van Wilejka zijn hernieuwde Russische aanvallen afgewezen. Westelijk van Wilejka wordt hevig gevochten. Op het front tusschen Smorgon en Wischnew drongen wij op verscheidene plaatsen in de vijandelijke stellingen ; het gevecht duurt nog voort. Noordwestelijk van Saberesina wierp onze aanval de Russen over de Beresina terug. Verder Zuidelijk bij Djeljatitschi en Ljubtscha is de Njemen bereikt. Er werden 900 gevangenen gemaakt en twee machiengeweren genomen. Voor de legergroep van prins Leopold van Beieren is de vijand verder terugge-drongen. 55o,gevangenen zijn ingebracht. Bij do legergroep van veldmaarschalk von Mackensen is de toestand onveran-derd.Zuidoostelijk heeft zich bij de Duitsche troepen niets van beteekenis voorgedaan. (Oostenrijksche Melding.) — WEENEN, 26 September. (Wolff.) Ambtelijke mededeelir.g : De vijand heeft ook gister zijne poging om bij Nowo Alexiniec ons front te breken, onder groote krachtsaanwending voort-gezet. De sinds verscheidene dagen durende slag eindigde voor de Russen met eene volledige nederlaag. Waar het ook den vijand in 't voorbijgaan geiukt was in een onzer schutsgraven binnen te dringen, werd hij er onder groote verliezen door de toosnellende reserven terug uitgeworpen. Nog gisternamiddag en 's avonds braken Zuidelijk van Nowo Alexiniec tienmaal herhaalde Russische aanvallen af, en Oostelijk van Zaloce werden vijandelijke afdeclingen, die zich door onze stukgeschoten hindernissen een weg tôt onze stellingen gebaand hadden, aïs gevangenen weggevoerd. Aan het front Ikwa-Styr verlamde de werkdadigheid des vijands. In Oost-Galicië heerschte rust. De in Lithauen vechtende k. on k. strijdkrachten wierpen den vijand bij Krascliyn opdenOostoever der boven-Szczara terug. (Russische Melding.) — St-PETERSBURG, 25 September. (W. T. B.) Mededeeling van den generaalstaf : Buitsche vliegers vertoonden zich boven de Golf van Riga, maar werden door onze wat ervli egtu igen verjaagd. Het doi'i) Kalnen in de streek van Neugut, dat meermaals van den eenen aan den an-deren overging, bleef 's morgens van 23 September in onze handen. Vijandelijke 'pogingen om het dorp Strigge bij Birsehalen weer te nemen, waren vruchteloos. în de streek van Bunaburg werden de ge-veehten voortgezet. Op vele plaatsen ont-wikkelden de Buitschers hevig artillerievuur en ondernamen woedende aanvallen. In de streek van Nowo Alexandrewsk, aan beide zijden der baan naar Bunaburg, duurt de verbitterde slag onafgebroken voort. In do engpassen van de streek der nieren Briswiaty en Odole worden eveneens hevige gevechten geleverd. Onze troepen wierpen den vijand n^et à,? bajonaet uit Wiiejke, weg. In de streek van Ochtau en vei'der Zuidelijk tôt aan de boven-Njemen, alsook in de streek Oostelijk der spoorbaan Lida-il< lt-schadz, worden op gansch het front hard-nekkige gevechten geleverd. Bijzonder hevig werd de strijd in de streek van het dorp Subotr iki aan de Gawja, waar het den vijand gelukte op den linkei oever over te komen, en in de streek Zuidoostelijk van Moltsehadz. Zuidelijk het roarktvlek Baranowitsch', bereikten do vijandelijke vooi'hoeden de Mysanka, eene rechter zijrivier der Szczara. Aan het Oglnski-kana&l, bij een gevecht in de.streek van Logischin, werden de Duit-si hers verdreven. Logischin werd weer dooi ons bezet. Bij Bubrowa en 3Iojraja, Oostelijk van Logischin, hadden. de Buitschers de nederlaag. Zuidelijk de Pripjet werd de vijatid uit do dorpen Gorymitze en Oruyt aan de be-neden:Stokhod en van de Wiesielucha terug-gedreven.Een bijzondere uitslag kenteekende onze verrichtingen in de streek van Lusk. Bes naehts voor 23 September veroverden wij de doi"pen Lipowiec en Niebozka, Noordelijk van Lusk. Tegen 's morgens van 23 September was Lusk in onze handen. 's Avonds van den-zelfden dag bezetten onze troepen lxet bru„--gehoofd van Krasno in de omgeving der stad Lusk. Zuidwestelijk van Lusk veroverden onze troepen na eenen derden aanval de dorpen Podhajee en Krupy op de Magyarep.. In de gevechten om den overging der Styr, een weinig stroomopwr arts van genoemdedor-peri,Uit de richting van Poczojew onder;iam de vijand verscheidene tegenaanvallen en drukte onze troepen een wehiig terug. In de streek van het dorp Bieniawa en Zuidoostelijk van Trembowlo werd do vijand nog verder naar het Westen teruggeworpen. De Ooslenrijksehe-Scpvische Ooi-iog (Oostenrijksche Melding.) WEENEN, 25 September. (Wolff.) Onze artillerie beschoot gevolgrijk Scrvische treinen in de omgeving van Belgrade en vijandelijke infanterie op de hoogtc van Topschider. Voor net overige bleef ook in het Zuid-Oosten de toestand onveran-derd.OcOostfin'ijkselï-ïîaliaàiischeOorlog (Oostenrijksche Melding.) WEENEN, 26 Septcmber 1915. (Wolff.) — Gister beperkte zich de werkdadigheid der Italianen tôt de hevige beschieling van het hospitaal te Gorz, dat zeerklaar de vlag van Gerieve van het rood Kruis elroeg. De vijaneleMjke artillerie behaalde in dit gczondheldsgeslicM -s ijî treffors, waarvan een granaat in cle operatiezaal drong. 53 andere bommen vielen in ele onmiddellijke nabijheid van het gebouw. Daar zich noch dicht jiocli verre van die plaals troepen bcvoncien, hecft deze handeling tegen aile voikenrechtén geen militair doel. (Italiaansche Melding.) ROME, 26 September. — In den sectoi tusschen Orller en tien Monte Cevedaîe bereikte eene onzer Alpenafdeelingen, na drie nachtmarchen, met medehulp van kanonnen, bij het il. gianbreken van 20 September de spits die de hoogte be-heerscht van 3251 meter, op den gKlschei ten Zuiden van de Koningspits. Vandaai deden deze - afcleelingen, die zich ver-deeld hadden op de Kreilspits (3391 meter) op elen Schrotterhorn (3389 m.) en op den Monte Pasquale (3559 m.), eenen aanval op de Caldenspits (3376 m.) die door den vijand sterk bezet was, en veroverden deze terwijl zij de loopgraven ver-nielden. Eene gelijkaardige gelukkige on-derneming werd uitgevoerd op den Ceve-dalpas. Van daar uit werd eene vijandelijke afdeeling aangevallen die uit de Schanboclihutte (Caldendal) toegesneUl was. Zij werd tôt op elen dalgrond terug-gedreven. In het Tonalegefcieel had op 23 September een hevige strijd plaats om het bezit der hoogte Toriche. Zij werd verscheidene malen genomen, doch terug verloren. Wegens de hevigheid van het vuur der beide artilleriën gelukte het lot op 't laatste aan geen enkelen eler beide parlijen zich op de besl^pelene stelling te vestigen. Op het overige front gedeelte kwam het tôt geene bijzonelere gebeurte-nissen, behalve in den sector van Tolmein, waar twee kleine vijandelijke afdeelingen afgewezen werden. Bu Kaukascns* ( Turksche Melding.) KONSTANTINOPEL, 26 September. (Wolff.) — Oostelijk van Bau, in de omgeving van Hacbab braehtcn onze voor-posten den vijand eene nederlaag toe en. d won gen hem in Oostelijke richting te vluchten. De vijanel liet eene menigte ge-weren en materiaal in onze handen. Van het overige oorlogstooneel niets te iRtldee.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: christen werkmansblad belonging to the category Katholieke pers, published in - from 1891 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods

Collections

Brugse Poort, Gent