Het volk: christen werkmansblad

663 0
11 September 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 11 September. Het volk: christen werkmansblad. Seen on 23 September 2019, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/k06ww78754/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Vijfen-Twifltlgsle Jaar. — N. 2i9 ' ÊoSsdleast — Huisgezin — EipMam Zaterdag, H, en Zondag, i2 Sepîember 1915 , 1 ; V Aile briefwisselingen vracht" J vïjj te zenden aan Aug. Van Iseghem, ijitge ver voor denaaml. maatFch. «Drukktrij Het Volk», Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-VIaan dercn : Gaston Bossu vt, Recolle tten-Etraat, 14, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, Braisant on Limturg : Viktor Kuyl, Vaartstraat, 3, Leuven. HET VOLK ' I Mm schrijît In : Op aile postkantoren aan 10 f per jaar. Zes ma&nden fr. 5.0 Drie maanden fr. 2,50. Aankondigingen : Frijs volgens tarief. Voorop : betalen. Rechterlijke herstelling, 2 f per regel. Ongeteekende brieven word( geweigerd. TELEFOON N° 137, Gent» Verschijnt 6 maal per weeb - CHRISTEN WERKMANSBLAD & Ceutiemen dit nummer Boe een obus vepvaardlgd wordl. Een redacteur van den Figaro werd fo de gelegenheid gesteld om de werk-huizen te Creusot te bezoeken, waarbij hij -tich rekenscliap heeft kunnen geveli van < de tallooze bewerkingen voor het ver- t vaardigen van een obus vereischt. 1 « Men zou meenen, zegt hij, dat het vol- : staat om in een en stalen buis eene hoeveel- ] heid springstof te gieten, en er dan een ontlader aan vast te raaken. Dit ten minste geioofde ik tôt wanneer ik den i trein naar Le Creusot nam om met eigen ( oogen te zien hoe een obus tôt stand komt. 1 Ik kwam eerst in eene ruime werkplaats. Daar toonde men mij een grijsachtig blok met de woorden : « Dat is eene staaf. Het blok weegt 1600 kgr.; ons eerste werk is het tôt verscheidene stukken te her- j leiden. » Het zware blok verdween daarop in een oven. Toen de massa roodgloeiend bleek te zijn, werd zij weer te voorschijn gehaald en onder de plethamers gebracht. Het blok « bloom » genaamd, kwam er in ! de gedaante van eene langer geworden, vierkante massa uit, gereed om «afge-tchrapt » te worden, dit is ontdaan te worden van de zoogenaamde uitwassen, , wat. door een gespecialiseerd werkman geschiedt. Na afwisselend uit deti oven onder den plethamer en omgckeerd gebracht geweest te zijn, vertoont het blok zich als eene dikke stang, die onder eene machtige zaag in gelijke cyjinders (lopins) gezaagd wordt, welke dan onder den slijp-steen gebracht en gepolijst worden. » Vervolgens verdwenen deze stukken weer in een oven ; wat den bezoeker vreemd aandoet, is dat al de bewerkingen opnieuw beginnen, wanneer men denkt dat het stuk kant en klaar is. Toen de stukken weer te voorschijn kwamen, zegde men mij « Nu gaan wij ze uitholen. In één oogenblik wordt elke roodgloeicnde cylinder onder eene pers van 200.000 kgr. kracht rechtstandig doorboord. Daarna wordt hij getrokken, om nog een s in den oven terecht te komen: niet voor het laatst | Hoeveel andere bewerkingen nog moet elk afzonderlijk stuk staal niet ondergaan, vooraleer het eenigs-zins op een obus begint te gelijken. Einde-lijk wordt de uitgeholde cylinder op eene draaibank geplaatst, na eerst zorgvuldig «gecentreerd » te zijn geweest. Nadat de wordende obus op de draaibank door een werkman van uiterst nauwkeurige cirkel-vormige gleuven voorzien werd, bevestigt men het achterstuk dat in het lcan on aan eene geweldige drukking zal blootstaan. Nog is dit niet ailes ! Thans moet het opene. uiteinde gesloten worden in een ogivalen vorm, en men heeft dan een soort stalen flesch voor zich. Nogmaals verdwijnt deze in den oven om aan eene temperatuur van circa 875 graden bloot-gesteld te worden. Vervolgens wordt het voorwerp in een tinbad van 525 graden gedompeld. Nauwelijks hieruit gehaald moet het in een ander bad om gereinigd te worden. De ruwe obus is thans gereed. Hij moet nu nog slechts op eene draaibank geplaatst worden, waarop hij door tal van ingewikkelde bewerkingen, tôt het gewenschte voluum en gewicht, enz. gebracht wordt. Daarop wordt hij opge-sniukt met een kleinen roodkoperen band, en hij is gereed om aan een kleinen blin- -kenden ontlader gekoppeld te worden. Door eene nieuwe reeks bewerkingen wordt hij ruimschoots van springstof voorzien en is dan eindelijk gereed totdat hij in minder clan eene seconde in duizend stukken uit elkaar vliegt. Nieuwe inslortlagea le Panama. Een draadbericht uit Colon aan de Lloijd zegt dat er den 2 September nieuwe aardinstortingen in het Panamakanaal plaats gehad hebben : de vaargeul is tôt 22 voet beperkt. NIEUWE EN ERGS iMMEYING. HEIDELBEBG, 7 September. — De trillingwaarnemer van het observatorium van Heidelberg heeft heden nacht van 2.33 tôt 3.30 ure eene aardbeving waarge-nomen van eene buitengewonc hevigheid. Deze moet zich voorgedaan hebben op ren afstand van nagenoeg 9600 kilometer van Heidelberg (Baden.) KATOEM". Uit Rotterdam wordt gemeld dat de regeering der Vereenigde-Staten voor-eemens zou zijn om 2 millioen balen ka-toen aan te koopen, met het oog op de fabricatie van springstoffen. De heer Laurin, bijzonder kommissaris van het département van oorlog, die belast werd met dezen aankoop, heeft verklaard dat deze maatregel de nationale verdediging r.ou verzekeren, en terzeli'dertijd zou bij-dragen tôt de verbetering va» de înlaiwJ- 1 sche katoenmarkt. A .jl wv ' binnenland BRABANT RRTTfiRîT.Ï. TJ o4 ntt-rr. a on f ol î î 1." n ft BRABANT BRUSSEL. — Het gemeentelijk gevang. — Gedurende de maand Augustus wer-den de volgende kereis opgesloten in den amigo : landloopers 7 ; aangehouden op bevel 24 ; voor één nacht op aanvraag 2360 ; voor diefstal 197 ; als gezondheids-maatregel 55 en voor dronkensebap 82. Dat is te zamen 2725 kostgangers. — Een kerel ontmoette 's morgens op de Waterloolaan den 12jarigen Jan V..., die per rijwiel was en vroeg hem om een toertje te mogen rijden. Zonder het ant-woord af te wachten sprong hij op het rijwiel en verdween. — Ter gelegenheid van de Kruisverheffing welke door de H. Kerk op 14 September gevierd werd, zal het niet overbodig zijn te zeggen dat er in de Collégiale kerk van St-Michaël en Ste-Gudula, te Brussel, eene relikwie van het H. Kruis berust, die naar men zegt, de grootste is welke te vinden is. Ze meet 0.36 eentimeter in de hoogte en het dwarshout meet 0.18 eentimeter en heeft 0.013 m. dikte. Ze is omgeven van een meta-len band met latijnsch opschrift. Deze reli- ! kwie werd mede gebracht van uit het Heiiig, Land, door Florent III, graaf van Holland ten tijde der Kruisvaart. Leter werd zij ge-1 schonken aan den herfcog Albert en zijne gemalin Isabella. ST-JANS-MOLENBEEK. — Parochîe van St-Carolus- Borremeus. — Op maandag 13e ; September zal er eene bewa-arschool geopend worden in de Begijnnenstraat, 110, voor ( jongens en meisjes van drie tôt. zes jaar oud. Het onderricht in deze school zal gegeven worden door gediplomeerde Zusters. De ouders worden dringend verzocht. er lmnne i kinderen te laten opschrijven, aile dagen der ' week van 9 tôt 10 ure des morgens. î — Gesticht St-Jan-Baptisl. — Bestuuixl door de Broeders der Christelijke Sc.holen, n° 60-62. — 1* lagere afdeeling ; 2e afdceling der nieuwere Humaniora, leergangen in : Engelsche en Duitsche taai, alsmede iu snel-| schrift ; 3e bijzondere leergang tôt voorbe-reiding van openbare en bijzonderc examen. » Opening der klassen op 16 September. Voor ; nadere inlichtingen wende men zich tôt den , bestuurder van het gesticht. : ZELLïCK. — 's Nachts drongen kwaad- - doeners in de pachthoeve van Martinus ; L...., landbouwer aîhier, die twee vette varkens bezat, waarmee hij meende naar ■ de markt te gaan, hebben de varkens ter : plaatse gedood, daarna op eene stootkar ; geladen en weggevoerd. Zij liadden eer e ; Waarde van 700 frartk. De diefstal moet ge-i pleegd zijn door kereis die de plaats goed - kennen. WOLU WE-ST-LAMB E RT. — Henri t Adam, 16 jaar oud, leeiiing eener kost-scliool te Boschvoorde, is sederl twee ; dagen verdwenen. De jonge vluchteling i is 1,60 m. groot ; hij heeft kastanje bruine t haren ; hij draagt een mstrozenkostuum. > WEST-VLAÂNDEREN '' KORTRIJK. — Maaiwlagavoud rond 9 - ure in het naar huis gaan had er eene woor-; denwisseling plaats tnsschen zekeren Vande-i casteele Gentil, 27 jaar, wonende Doornijk-( straat, 74 en Vandenbulcke Julien, zelfde [ straat, 108. Van woorden kwam men tôt daden en het geveeht ging aan den gang. Vandecasteele werd in 't geveeht den rech-ter wijsvinger afgebeten. Hii ontAang de " zorgen van den geneesheer Vanhuffel. De t gekwetste zal verscheidene weken onbe-kwaam zijn te werken. Onderzoek is inge- - steld. — Maandagmorgend om 7 ure werd Odile ' Ameye, koopman in pluimgedierte, wonende te Emelghem, bestolen van 7 geitenvellen ' voor eene waarde van 15 frank. Wat later 1 ontmoette hij eenen kerel met een zak op f den rug die de gestolen vellen bevatte. De t drager van den zak had deze aan een an-3 deren gekocht. De dief is gekend en proces-verbaal is opgemaakt. — Ten nadeele van Achiei Nys, landbouwer, wonende voetweg, 43, n° 6, werden er een 100-tal kilo aalâappelen gestolen. Kontrool voor Kortrijk. — De algemeene 5 kontrool der maand September voor de m? nspersonen geboren in 1880 tôt 31 De-i cember 1897 zal plaate hebben op de vol-. gende dagen : Maandag, 13 September, van E tôt U, dinsdag 14 September, van V tôt Z. WACKEN. — De Zusters van den H. .Tozef hebben de eer het publiek te berichten dat zij hunne kosfcschool heropenen den 29 September aansta&nde. (46S) ® OOST-VLAANDEREN STEENHUYSE. — Gedurende den nacht is er brand uitgeborsten in de schuUr van " den heer gemeente-sekreteris. Het gebouw • werd met den oogst vernieh . De brand r> wordt aan kwaadwilligheid toegeschreven. r Duitsche gendarmen kwamen ter plaats met een hond die de koord gerook, welke diende om hem te leiden en bracht hen naar het huis van den verdachte. Men hield hem aan en sloot. hem in 't gevang van Aude-naerde op. Het parket heeft ter pla&ts ge-e weest. De aangehoudene was vroeger werkman bij den heer gemeente-sekretaris en werd a weggezonden. Men beweert dat hij in de " gemeeute bedreigingen uitgesprokeu heeft, r door wraakgierigheid ingegeven. Hij loo-1 chent hardnekkig. Het onderzoek duurt ' voort. t SOMERGHEM. — Maandag (oekomende ? is er algemeene kontrool voor de weerbare - mannen van 17 tôt 35 iaar. De kontrool - 1 zal plaats hebben in het Geme^intehuis oui il »ire (Duitsche byd). AJ'weyjaJuiid of te la&t komen wordt gestraft met eene boet van 100 fr. en gevang, indien de Kxijgsraad geene hoogere straf toepast. Ter dier gele- ' genheid moeten maandag aile herbergen gesloten zijn van 8 tôt 1 uùr (Duitsche tijd). t.-, A. T. £ DRONGEN. — De roggekwestie. — Aan-gezien er voortdurend zoo" weinig tarwemeel toekomt, zal het. gemeentebestuur rogge ^0. rechtstreeks aan de inwoners leveren : in r]--graan, aan dezen die hun gansehen voor-raad in eens willen aankoopen ; in meel, aan de andere ; deze laatsten zullen mogen elke maand hun roggemeel halen, zooals het _ thans voor het tarwemeel geschiedt. De hoeveelheid voor ieder huisgezin is vastge-steld op omtrent 120 gramrnen per dag en per hoofd. ^ De gezinshoofden die zich van rogge wil- * len voorzien, moeten zich komen aanbieden op maandag 13 September, aanstaande, op kl de volgende plaatsen en uren : I. — In de gemeenteschool van het dorp, wc om 3 uur, (D. t.) voor de inwoners der Assels du en van de BeefcAraat ; om 3% ure, (D. t.), uri voor deze van Keuze, en om 4% ure, (D. t.) ge voor deze van de Vierhekkens en Schuyter-strcuxl. C. II. — In de gemeenteschool van Luchteren, sot om 3 unr, (D. t.) voor de inwoners van Sale gr\ tcijn, Luchieren en Slindonck. pl< III. — Te Baarle zal men zich tôt den heer Pieyns richten. Al de personen die geen of min dan 100 roeden roggenoogst in 1915 hadden, mogen zich aanbiwlen ; de andere niet. Men kan ^ ook zondag of maandag aanstaande zijne schrittelijke verklaring in de brievenbus aan vo de dçur van het gemeentehuis steken; deze moet als volgt opgesteld zijn : Ik verlang „e mijn roggevoorraad in eens aan te koopen, of : Ik verlang elke maand roggemeel. gç Deze verkîaring wordt gereekend ; bij den naam voegt men de wijk en het getal per- va sonen va.i het. huisgezin. Het is wel verstaan, dat de aldus geleverde rogge uitsluitend voor de voeding van het ge/.in dienen moet ; de q( prijs zal zoolaag mogelijk gesteld worden. g-j In afwachting, dat iedereen zijn rogge te j.j huis hebben zal, heeft het gemeentebestuur aan de bakkers roggemeel verschaft en, van n€ maandag aanstaande af, den prijs van het 1 g , roggemeel vastg3steld op 64 cm j>er brood van 2 kilo. , Aan de zelf bakkers. ■—• De kaarfen om tarwemeel af te halen zijn vernieuwd, nu , draagt elke kaart een minamer ; dat iedereen het zijne goed onthoude. y LANGERBRUGGE. — Heropening den vf 4 October van het pensionaat der Visitât ie. m (530) ' MELLE. — Huis van Melle. — Kollegie g« der Paters Josephieten. — Heropening ss van het peusioenaat, 29 September. (514.) ie MICHELBEKE. — Het pensioenaat m voor juft'rouwen en mannekens wordt ta heropend. De intrede is gesteld op den 29 September aanstaande. (457) d( EEKLOO. — Onze Lieve Vrouw ten Doom- ^ inrichting. — Inkomdag 4 e October, voor ® Norma al school, S' Pauluspaviljoen, en al de afdeelingen uit de kostschool. Den 14® September beginnen de examen 'L\ voor de regentessen. (463) s. QUATRECHT. - Sint-Lodewijksgesticht. ^ — Heropening der kostschool voor meisjes. K De klassen herbeginnen op 29 September. 490 w GÏSEGEM. — Gesticht der Zusters van oï den H. Vincentius ù Paulo. — De intrede voor het. pensionaat en voor de normaai- e< school is gesteld op dinsdag 5 October. (495) tt , m,. te Provincial Gsitsn- an MeikscMpsa I' Eeryerzekering vas Oost-Vlaaaûeren- Er wordt de aangesioten verzekerden g< bericht : bi De scbrijver-kashouder, M. Van de Velde, zal zitting houden, om de nog ontbrekende ef ledenlijsten en premien te ontvangen voor f! 1915, en om de nogniet uitbetaalde sterften van 1914 en eerste half jaar 1915 te ver- v] goeden, voor zooveel als er geld ter Natio- v( nale Bank verkrijgbaar is, op de volgende dagen van 8 tôt 11 V2 uur (Duitsche tijd). 1° Te Dendeimonde in 't Vaderland, Maandag 13 en 20 September. 2° Te Ijokeren in La BéUe Vue, Woensclag 15 September. 3° Te S' Nikîa.as in L'Union, (Markt), f] Donderdag 16 Sepreml>er. |J 4° Te Gent in De Roode Iloed, Vrijdag 17 en 24 September. 5° Te Aaist m 't Landbouwershmt, Zater- [î dag 18 September. Onderstaande aangesioten verzekerings-maatscliappijen hebben betrekkelijk 1915, noch ledenlijsten, noc.h premiën ingezonden . . Zij worden vriendelijk verzocht zich zonder u uitstel in regel te stellen met de Herver-zekering. o( Aîilst (Dendergeit). — Asper. — Baer-degem. — Baevegem. — Bevere (Auden.). — Burght. — Cruybeke. — Dendermonde. — Denderwindeke. — Doel. — Edelaere. — * Etichove. — Eyne. — Geeraardsbergen. — a' Grembergen. — Hamme (S1 Hubertus). — m Hamme (Ziogge). — Knesselaere. — Lands- 31 cauter. — Mal degem (lijst). — Leupegem. — \r Nazareth. - Oombergen. - Opdorp. — s( Petegem (Audenaerde). — Bon se. — Roo- s( borst. — Russeignies. — S' Bîasins-Boekel. o( — S1 Denvs-Boucle. — S* Lievens-Hautem (lijst). — " Sottegem. — Verrebroeck. — Wachtebeke. — VVannegem-Lede. — Welle. Vl — Wortegem. 11 Namens het Bestuur : < De Sehrijver-Kashouder, De Voorziiter, g Van de Velde Emiel, Be Gend Frans, d Oalcken. Berlaere. v 680 l> slbijI-AiJ 9 Centi OIT SEiiT. 5 1 LIJK GEVONDEN. - Het lijk, donderdag gevonden in de Meerschstraat, is herkend 1 voor dat va.n den gcnaamden De Sutter ' Karel, rondleurder, geboren te Oosterzeele c in 1845, woonachtig Smisstraat., 77. / j VAL. — De heer Smet Arthur, woonachtig *■ te St-Amandsberg, Toekomststraat, viel ' donderdagnamiddag in het park van zijn | rijwiel en werd aan het aangezicht erg ge-kwetst. t AAN ONZE HAVEN. — De hoofdingenieur 1 der stad, M. Campyn, stelt, in een verslag ç [ aan den gemeenteraad voor, kaaimuren te ^ bouwen over eene lengte van 500 meter, van aan de Dampoort tôt aan het Handels-1 bassijn. De uitgaven daartoe zijn geraamd t op 465.000 frank. ? L ONDERSTANDZIEKENBEURS < VOLKS LIEFDE ». — De onderstand aan de werk- 0 looze leden onzer ziekenbeurs Volksliefde a , wordt uitbetaald in het lokaal Oudburg, 36, ri j dinsdag van 9 tôt 1 ure en van 3 y2 tôt 7 % g , ure, 's namiddags, (D. t.). Buiten de opge- ^ ) geven uren wordt niet betaald. Het tandheelkundig kabinet van doktoor j C. DE DECKER, tandmeester, Gent, is c , sedert Ie Juli 1915 overgebracht van Otto-! gracht, 27, naar STEENDAM. 57. - Raad-pleging van 8 tôt 12 u. en van 2 tôt 5 u. (259s ® LÂNDBODWBftliAKGEN. ? 1 Zitfcing van vrijdag, in 't Landbouwerehuis 1 te Gent. — Aanvang om 10 Yi uur. c J M. Maenhaut, volksvertegenwoordiger- s 1 voorzitter, verontschuldigt M. De Caluwë, € 5 in Antwerpen weêrhpuden en doet de vol- ( ? gende mededeelingen : » GRUIS. — 300.000 kgr. gruis zijn be- ® schikbaar tôt 13 September aan 26 fr. de * 1 100 kgi'., zonder dat men nu reeds de dagen « van aflevering kan vaststellen : I ' Gewestelijke komiteiten : Aalst 33.000 r kgr.; Dendermonde 13.500; Eecloo 31.500; ^ e Gent en voorsteden 30.000; Gent-Buiten, j • 51.000; Geeraardsbergen 21.000; Lokeren e 13.500; Audenaerde 21.000; Ronse 9.000; r Wetteren 12.000; Zele-Hamme 15.000; Beer-? , nem 12 000; Roeselare 13 500; Thorhout, u 9 000; Ticlt 15 000 kgr 1 MAIS — Aile gedane pogingen om er te bekomen zijn tôt nu toe vruchteloos geble- * I ven Alzonderlijke personen zijn naar Hol- 1 II land geweest maar of ze er zullen bekomen ] a valt af te wach+en Lukken zij er in maïs ( binnen te brengen dan is do machteloosheid j 1 van ons komi'eit gebleken We zullen dus, . '• met belang die kwestie volgen i LIJNKOEKEN — Deze zullen te Gent e geleverd worden, aile kosten inbegrepen-g aan 47,50 fr de 100 kilo De dagbladen zul- ' \ len de dagen van aflevering kenbaar makeln 1 KALK — Deze die bestellingen deden J ■- moeten de verzendingskosten vooraf be- 1 t taler i tl MESTSTOFFEN-. — Woensdag of , donderdag zal er een schip in de Gentsche ! haven aankomen. De Hjsten van inschrijving ' r zijn heden gesloten. M. De Caluwé zal op j de ingezonden lijsten de verdeeling doen ' en het door de dagbladen laten weten. Later i Q zullen nog 100 ton samengestelde mest-stoffen beschikba-ar zijn, ze bevatten 6% ] nitrische stikstoffen, vooral geschikt om < de beeten te vetten. Gemengeld met wat s ^ roggekaf kan deze vette heel goed bewaard ( " worden, 5 kilo kaf op 100 kilo vette is genoeg , ii om de vochtigheid er uit te houden-e ZAAITARWE. — We zijn er in gelukt een of twee wagons Eckerdorfer zaaitanve ' >) te verkrijgen, 70 tôt 75 fr. de honderd kilo, te Gent geleverd. ■ M. Goedertier kan verdere inlichtingen ' geven. Per hektare 150 tôt 200 kilo gebrui- ■ 1 ken. De aanvragen moeten gedaan worden . door de burgemeesters, op de zelfde wijze ] als voor de meststoffen. Het is noodig de n gevraagde hoeveelheid te kennen, om de bestellingen te kunnen doen. MELKBOERBELAN GEN. — De ver-g eenigde melkboeren van Destelbergen vra-r gen dat de prijs der melk van 24 tôt 30 cen-r( tïemen per liter zou verhoogd worden. Deze 1 vraag steunt op de verduring der beesten- 1 voeders. i ' Wij zullen met onzen steun dit verzoek overmaken aan de beyoegde overheid, maar . ' de melkboeren moeten ook zorgen de men- , ' schen melk en geen water te bestellen. \ ^ Zitting geheven te 10 l/2 ure. ; OfficieeleMeMeelIngen ' - In Vlaandereu, Frankrijk en Eizas. ( i- (Duitsche Melding.) '• BERLIJN, 9 September. (Wolff.) — ( r Uit het groote hoofdkwarlier : j In de Argonnen ruklen gister Noord- 1 oostelijk van Vieni e-le-Chateau onze Wur- 1 teinberger en Lotharinger regimenten 1 " ten aanval vooruit. Door de artillerie < ~ voortreftelijk gesteund, stelde de stonnen- ] I de infanterie, op eene frontbreedte van - - meer dan 2 kilometer en eene diepte van s. 300 tôt 500 meter, zich in 'i bezit van de - vijandelijke stellingen en verscheidene 1 - steunpunten, waaronder het door de Fran- i !" schen veelgeraamde werk Marie-Thérèse. < '• 30 officieren, 1999 man werden gevangen i " genomen, 48 machiengeweren, 54 mijnen- : j, werpers en een revolverkanon builge- : maakt. , Tijdens den nacht van eergister tôt ; gisler werden; in Londen de dokken alsook s' de verdere liavenwerkcn en dezer omge-1 ving overvloedig met spring- en brand-bommen belegd. De uitwcrking was rechl "'T'TTTnftffWrT Wil V/.9XJ.U» ]eatiemeu dit nummer > bevredigend. Onze luchtscheper zijn on-erdae ^anks de hevigste beschietinn zonder rkend een'8e schad e teruggekomen. Sutter Duitsche vliegtuigeskaders vielen Nan-rzeele ®y aan. ichtig Op het Oostelijk Gcvechlsterpeîn. (Duitsche Melding.) rgBERLIJN, 9 September. (Wolff.) —• Uit het groote hoofd kwartier : mieur Van aan de Oostzee tôt Oostelijk van f te ^een wezenlijke verandering. neter Tusschen Iesiorv en de Njemen weert ndels- de tegenstander hardnekkig. Onze ?aamd troepen naderen Skidel. Zuideliik de Njemen ontging de vijand aan de neder-OLKS laag door terugtocht achter de Zelwianka ; werk- op den Westoever houden het nog shVehis sliefde acliterhoeden. De legergroep van \Wld-cg, 36, maarsclialk von Hindenburg maakte à550 3t 7 % gevangenen en verbeurde 10 machiengc-°P8e" weren. > Ook door de legergroep van priKS jktoor Leopold van Beieren is de ZetTfifcijka aan Ofio- clc meeste plaatsen onder gevechien ïriet Raad- vijandelijke achterhoeden bereikt ; Zui-(259s delijk van Rozana is de overgang der Rozanka geforceerd. Oostenrijksch-Hon-gaarsche troepen gaan verder door het woud Noordoosteiijk van Sielce voort. ;rshuis Bij Chomsk is de Noordoever der lasiol-da door de legergroep van ve'dmaar-•diger- schalk von Mackensen gewonnen. Er door uwë, ons vooruitgaan naar 't Noorden toe ge-e dwongen, ontmimde de tegenstander zijne ;n be. stellingen bij Bereza-KarLuska. Tusschen fr. de het Sporowski-meer en het Dnjcpr-Bug-dagen kanaaî hebben wij verder terrein gewonnen.33.000 De Zuidelijk van Ostrow over de Sereth >1.500; vooruitgedrongen vijand is op zijncn ikeren N°ordvlcugel teruggeworpen. 9.000; (Oostenrijksche Melding.) : Beer- WEENEN, 9 September. (Wolfï.) — rhout, Ambtelijke mededeeling : i er te Onze aanval in Wolhynië gaat voort. geble- Gister werd het Bussisch front Noordelijk r Hol- van Olyka doorbroken. Dubno, het tweede komen punt van den Wolhynsclien vestings-i maïs driehoek, is genomen. In de stad is gister-osheid namiddag Oostenrijksche landweer-ca-n dus, vaierie binnengerukt. De stroomoçwaarls > Gent ïi£ëende weerforten zijn in ons bezit. repen- Het leger van generaal von Bolnn-aj KUi- Ermolli is aan de boven-Ikwa en over nakeln Nowo-Aleksiniec voortgedrongen. De deden Bussische kra.:hten, die in het ruim Wesle-a.f be- lijk van Trenibowla over de Serelh vooruitgedrongen zijn, werden grootendeels a? -h weder teruggeworpen. In de gevcchten die ri vi tr hier tegen vijandelijke overmacht plaats zaï op vonden, grepen Duitsche gardehataillons ; doen onder overste von Leu bijzonder gevolgrijk . Later in. mest- Aan de beneden-Sereth en aan do in 6% Dniestr heersehte betrekkelijke rust. Bij fct om de gister gemelde verovering der vijandelijke ît wat stellingen van Nowosiolka-Kostiukowa, had ;waard de cavalerie door veldmaarschalk-iuite-' genoeg nant von Brudermann aangevoerd, on-lukt derscheidend aandeel in de gevechten ttanve te voet- dkilo, Deelen der Oostenrijksch-Hongaarsche strijdkrachten in het gebied der Iasiolda, itingen wonnen de streek van Michalin, Zuidelijk çebrui- Yan Bozany. ; wijze i)eOosteDFiiksch-I(aliaanscheOop!og dig de 0 o 3m de (Oostenrijksche Melding.) WEENEN, 9 September 1915. (WolfT.) n vr'F- — Ambtelijk wordt medegedeeld : iO cen- De algemeene rust duurt voort. In de i. Deze ruimte van Schluderbach verdreven onze sesten- troepen Zwakke vijandelijke afdeelingen, die tegen onze Popenastelling vooruit-'erzoek rukten ; ook twee ltaliaansche afdeelin-, maar gen (jjg jn jict Paraldagebied eene onzer :^men- steunpunten aanvielen, werden terugge-slagen. Vijandelijke patrouillen die op den Monte Ciadenis wilden stijgen, werden verdreven. pH âasi de (Turksche Melding.) ''J/oe KONSTANTINOPEL, 8 September. 1 ' (V7olff.) — Het hoofdkwartier deeit mede : Onze verkenningskolonnen drongen in ÏÏ-) — den nacht van 6 tôt 7 September, in den sektor van Anaforta, in de vijandelijke sToord- loopgraven en namen twee machienge-3 Wur- weren met aile toebehoorten 15 munitie-ïenten kisten en 20 geweren. Ons vuur vernietigde tillerie een Engelschen ziekenwagen dieeene ladmg >nnen- munitie bevatte, dewelke in de lucht e van vloog. te van Bij Ari Burnu niets beduidends. ran de Bij Seddil-Bahr besclioten vijandelijke eidene torpedobooten met behulp van de waar-: Fran- nemingen van een vastliggenden ballon tiérèse. onze stellingen op den linkervleugel, doch /angen enkel gedurende eenige oogenblikken en; îijnen- zonder noemenswaardige scliade aan te juitge- richten. Onze batterijen bracliten op 7 September in de zeeengte vijandelijke er tôt batterijen tôt zwijgen, die onze stellingen, alsook op den inkervleugel beschoten. Bij Mor-omge- toliman verzamelde vijandelijke troepen brand- uiteengeworpen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: christen werkmansblad belonging to the category Oorlogspers|Katholieke pers, published in - from 1891 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods