Het volk: christen werkmansblad

170 0
09 February 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 09 February. Het volk: christen werkmansblad. Seen on 25 February 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/9c6rx94n22/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Zeyca en Twialigsle Jaar. — H. 33, Eodsàienst — Hulsgezîn — Elgenflom Trîjdag, 0 Fekuari i f? 17 Aile briefwisselingen vracht» vrij te zen den aan Aug. Vajtt fceghem, uitgc ver voor de naaml* tnaatsch. «Drukkerij Het Volk», Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderenl Gaston Bossu y fc, Recolietten-•traat.ld, Kortiyk. HET VOLK Men schrijft In : Op aîïe postkan toron aan 19 per jaar. Zes njaf.r: den fr. 5i(K>,-Drie maauden fr. 2,30. Aaiikondigiagsn : Prij3 volgens taiief. Voorop te betalen. BecLiterlijks becstelling, 2 fr. per regel. On^eteekende brievan worden geweigerd. TELEFOOH N» 137, Gent. Verschijiit 6 maal per week CHRISTEN WERKM AN SB LAD Centiemeo liet nummer Klein en Groot. De Rooigemsch-Drongensche meer-sclicn, al den Westkant van Gent, liggen vol ijs, aclit à negen-en-veerlig hectarer wijd. Dagelijks gaan duizenden menSehen daar nu schaatsen of sledevaren. Gc kunt ze er zien heengaan, drie tôt vier urcn lang, in onaîgcbroken dichte drommen, langs drie, vier Wegen te gelijk zooveel uren lang er altijd maar naartoe vôôr er één aan terugkeeren denkt. Daar moeten er danig veel zijn : zeven, negen, tien duizend. Wie zal ze schatten ' 't Is in aile geval eene ontzaglijke menigte En toeh, — als ge in een huis, een paai honderd meter van die mcersehen afge-legen, op het tweede verdiep oî op den zoldcr gaat, en dat ge van uit een venstei die onafzienbare ijsvlakte overseliouwt, ■— wat lieeft die menschenmenigte te be-duiden?Een hoopje insekten, die loopen te Yflriemelen op den hoek van een grool tafelblad, — meer is ze niet. We hebben liet zelf gezien en v *stge-steld, en we stonden er versteld van. hoe ellendig klein de mensch toeh maar is. En we dachten : als nu een ziener heei hoog boven de aarde kon stijgen en hel verinogen had om van uit zulke lioogte al op te merken wat op onze aarde ge-beurt, wat zou wel zijngedacht zijn van de geringheid der menschen, die gelijk nietig< kerldieren eenige lapjes grond van onze planeet bewroeten en er zoo van hunner neus maken datze elkandernogniet vreed zaam ieders plaatsje kunnen gunnen oj het balletje, dat tusschen zooveel grooten en zoo onlelbare andere hemellichamei door het ruim wentelt ? Kleine nietige wezens zijn de menschei liehamelijk, van uit den liooge aanzien Verachtelijlc klein kunnen ze zijn, als z< met verwaandheid hunne driften en lustei tegen elkander keeren, uit gelcke hoovaar dij op hun eigen liehamelijk bestaan. * * * En toeh kan die kleine mensch zoo groo zijn, als liij het maar weet te willen en he volgens dit weten werkelijk wil. Hij hoeft maar ernstig te bedenkei waartoe hij gescliapen werd, wellce zen ding hij te vervullen heeft, welkezijnebe Btcinmiag is. Die bedenldng, met vasten wil en hel deren geest grondig doorgedreven, heef van sommige menschen reuzen gemaakt die door de hooge vlucht van hunnen gees en de verhevenheid hunner betrachtingei ten bate der menschheid in 't algemeen de godheid nabij kwamen. Zoo er onder onze lezers schroomvalli gen zijn, mogen ze nu niet meenen dat w< met die vergelijlûng bijna eene godslaste ring zouden uitdrukken. Het tegendeel is waar. Volgens all< groote Kerldeeraars is het immers God: wil dat wij om zoo te zeggen goden worder door de onthechting aan de hoovaardij de: lichaams en de verheffing onzer begeerter en werken tôt heiliging van onze ziel. De grootheid van deze bestemming wellce die van ons allen is, geldt als over wegende tegenhanger voor de geringheic van ons lichamelijkipwezen. Van uit den hooge beschouwd, is d< lichamelijke mensch nietig klein : tien duizenden op eene vlakte zijn slechts eer handvol insekten op den hoek v?n eer tafelblad. Maar van op de aarde naar omhooj ziende, wordt de mensch inderdaad d< koning der natuur, het hoogste wezer onder aile schepselen op aarde. Nietig is de lichamelijke mensch. Grool is de mensch door zijn geest, als hij het wi zijn langsheen de wegen van waarheid er onzelfzuchtige liefde, bestraald door hel lie ht van het Geloof. MENGELWERK. 5; OP DE JgâLfCJlfiS. ïï3 Blokkada van Grlskenland opgeIi8V8ii? BERLIJN, 7 Februari. — Het Berliner Tage-blalt verneemt uit Kopenhagon : Volgens oone melding uifc Londen aan de National Tilende is de blokkade van Griekenlandopgeheven.Inde Griekschehavensworden opnteuw graanlossingen gedaan. ATHENEN, G Februari. — Men meldt op 4 Februari. — De Engelsehe en Fransche gezant hebben aclitereenvolgend bespreUingen gehad met den minister van buitenlandsche Zaken, over het uifcvoeren der nog niet vervulde eischen der Entente. De regeering lioudt zich zwij gond. Men gelooît éditer dat de toestand gunstige wending neemt en dat eene gedeeltelijke ver-mindering der blokkade, waarvan de gevolgen ernstigmerkbaar zijn. reeds bestaat De Bijksdagszilting. Berlijn, 7 Februari. — De aanstaande zitting van den Bijksdag heeft Op 22 Februari, om 3 uur namiddag plaats. ï>e dago rde is r og r.fc-t ken^p a »• gemaakt. De Kieziag van Wilson. KEULEN, 7 Februari. — Volgens de Koln. Zeihuig over Amsterdam verneemt, lieoffc de optelling der stemmen voorde Voorzitberakiozing in do Vereenigdo-Staten, den volgenden uitslag gegeven: 9.116.296 stemmen voor Wilson; 8.574.474 stemmen voor Hughes. De Duilsehe Blokkade en de Neutralen. Amarlkaaiîsclie Maatreselen. AMSTERDAM, 7 Februari. — Do Amorikaan-sche regeering heaft, zooals de Engelsehe bladen het hoopten, beslag gelegd op de Duitsche tele-graafstatie van Tuckerton (in New-Jersey). De Duitsche wacht is door Amerikaansche matrozen Versterkt geword en. Men meldt uit New-York : Het overvoeron der bemanningen van de Duitsche en OostMirijksche schepen, die in de haven van New-York liggen, naar de l^ndverhuizers-statie, op het eiland Ellis, is begorxnen. Wanneer de sclieepspapieren der schepen, in de verscliillige havens in beslag genomen, aan Wilson getoond werd en, verklaar-de hij : r. Wij zullen niets doen waaitoe wij klaar-blijkend niet gemachtigd zijn. Wij mogen alleen na vaststaande feiten handelen » KAPtLSRUHE, 7 Fobr. — De Zurcher Posl meldt: De Londensche berichtgever van de Corriere délia Serra meldt, volgens eene Engelsehe draadmelding : Op bevel van het Marine-ambt van de t Union » werd de toogang tôt de haven van New-York en tôt de werven verboden aan aile bijzonderen. In botrek daarmede heeft eene versterking der wacliten, aan de havenin-richtingen,îvegen, enz., plaats gehad. WASHINGTON, 7 Februari. — Men meldt: Volgens een telegram uit Manilla werden in Cuba drie Duitsche stoombooten, waaronder de Prinses Alice en Zamboug in beslag genomen. Het in beslag nemen werd gedaan door marine-ofîicieren,op verzoek der tolbeambteh. Eultssbe Gezant . , ,, uit Amsrlka vsrtrokken. Londen, 7 Februari. — Men -meldt : Graaf Bernstorff, het gansch personeel van het Duitsch gezantschap in Washington en aile Duitsche konsuls hebben de Veroenigde Staten verlaten en zullen over Denemarken naar Duitschland reizen. Zijn er Oorlogredens? Londen, 7 Februari. — De briefwisselaar van de Dailij Telegraph uit New-Vork, meldt dat men in îiefc Witte Huis, in vorsekeidene departementon en in het Kongres, eene groote verlichting gevoelde wanneer men vernam dat het verzinken van de Amerikaansche Housa-tanic geen feit was, dat noodzakelijk een oorlog moest betsalcanen : in 't kabinet heorscht er wainig optimisme over, dat het verzoek van Wilson aan de Neutralen, om het voorbeald van Amerika te volgen, uitslag zal hebben; men gelooft algemeen dat de regeering, zoo het tôt eenen oorlog moest komen, eene passieve houding zou aannemen en zida beperken to* de uitbreiding der voortbrengst in de munitie-fabrieken, voor de troepen en vloot der Entente en de noodige geiden te verschaîfen aan Groot- Brittanië, Frankrijk. Rusland en Italie, om den oorlog teg->n Duitschland te kunnen voort-zetten.De Amerikaansche Nota aan fle Neutralen. Keulen, 7 Februari. — De Koln.ische Zeitung verneemt uit Kopenhagon : Volgens bepaald luidt, is dp Amerikaansche nota, die de neutralen aanzet, zich aan te sluiten bij het werken van Wilson tegen Duitschland, heden voonniddag aan het plaat-selijk ministerie van buitenlandsche zaken over-handigd ge Word en. Gc-zant Gérard nog ta Berlijn. Berlijn, 7 Februari. —■ Het vertrek van den Amerikaanschen gezant Gérard te Berlijn, is nog eenige dagen vortraagd, om de zuiver praktische redenen der vereîiening van zaken en deraflevering van passen voor het omvangrijk personeel. De verfcrekkende gezant zal de zaken overgeven aan den Spaanschen gezant, die nu het verkeer met de Duitsche besluren reeds doet. Brazîllë pretesteert. Amsterdam, 7 Februari. — Eene melding uit Rio de Janeiro Zcgt : In den Braziliaanschen ministerraad las de voorzitter eene protestnota tegen den Duitidien duikbootoorlog. Aile leden van het kabinet stemden in met de gematige, doch besliste opvatting der nota, dio do houding van Brazilië bij het handllaven zijner recliten on belangen omschrijft. De nota zou openbaar gemaakt worden van zoohaast zij aan den kanselier modog-cleelcl is. Arasrika en Oostsnrijk. KOPENHAGEN, 7 Februari. - De Times meldt uit Washington dat Tarnowski op zijn posti zou blijven, daar zijne regeering het tegendeel niet verlangt. Wilson wcnseht dat de Oostenrijtache gezant blijve, daar op deze manier nog eene o vercenkomst, ten beste voor al der krijgsgevangenen en der bezette landen, môgelijk zij. In Nsderlanâ. BERLIJN, 7 FebruarL - De Berlin Anzeiger meldt uit Den Haag : Do melding dat Duitschland van nu af maaridolijks 020.000 ton kolen naar Ncderland wil levéïén, heeft, volgena de Nieuwe Courant, in Nederland groote verge-noegdheid verwekt. De regeering heeft met groote kraehtdadighnd aile maatrcgclen ge-troffen, om den koleninvoer, waarmetfe men in de eerste dagen hoopt te bi-gianen, te vci'gemak-kelijken.» * * Volgens de N. R. C. luidt de tekst van het Nederlandsch ICorrespndentiebureal in Den Haag aldus : De ministerraad hoeft zaterdag en maandag-middag buitengewone zittingen gehouden, die eenerzijds voortzefcfcingen waren van vroegere regelmatige kabinetswerken, en waar in wogons het laat sluiten der zittingen van de Tweede Kamer de werken niet konden geëindigd worden en anderzijds aandenbuifcengewonen buitenland-sehen toestard der laatste dageri gewijd waren. Wij kunnen echtar verzekeren dat die vast-stellin g dezer buitengewone ministerraden geone redenen totonrust moet geven. In Zwedsn> STOCKHOLM, 7 Februari. — Dp koning van Zweden heeft, na zijne tcrugkomst uit Denemarken, den Duitschen gezant, von Lucius, in bijzonder verhoor ontvangen. Zweefiscîi Oorâsel. Stockholm, 6 Fabruari. — Betrckkelijk Wi.l-Bpn's opvordering aan de neutralen, zich bij zijn optreden tegen de Centraal-Mogendheden aan te sluiten, schrijft Stoclcholms Dagblad : Wordt dat nie livra beveatigd, dan kan de wereld daarin een duidelijk be'wija zien voor den paradosalen aard \'an Wilson s politiek, in dewclke eehe idealistisehe vredesbewcgine gepaard gaat met een zeer praktisch-realistisch aanwcrvingswtrk voor de Entente. Het blad behandelt Amerika's houding in 't algemeen, en betoont dat de schuld van Duitschland zoo licht is als eene pluim, in vergelijking met Engelands besluit, « millioenen vrouwcn en kinderen langzaam te laten ver-hongeren om op deze gruwzame wijze gansch eene groote kultuurnatie te verlammcn.» Verder heeft Wilson zich in de-jEngt'sohe volkenreehisbreuk be* jnden en geduld dat schepen der Vereenigde-Staten gedwongen wers den zieh in de havens eener oorlogvoerende Mogcndheid tj biin onderzoeken, dat Ameri kaansche waren in bc3lag genomen en po:t-zendingen gecensureerd werden. Vergdijkt men deze tsegevendheid van Wilson met den ijvcr ora de muniti trsnspoften voor de West-Mogcndheden te verzelceren, dan kan men zich niet ontiaaken van het gevoclen, ' dat Wikon's handelwijze meer ii>gegeven werd door zijne zorg voor den winstgeverdsten handel dan door zijne betraehtiugen om het volkenreclit te vrijwaren. Ecris zal de gcschiedenis de regeering Gor Vereenigde-Staten niet kunnen vrijopreken van door hare doening gcduren.de gansch den oorlog aan de kleine neutrale S.aten haven maeht.igen steun onthouden te hebben, welk n zij hun in hunne belrachtingen voor hun levens-! behoud hadde kunnen véçschaffen. Een Zwlîscrsch Oordeel. BERNE, 7 Februari. — Van geachte Zwifc-serscho zijde ontvangt de Zurcher Posl oen schrgven, hetwelk aanv.ijst dat do handelwijze î van Wilson de neutralen zeer nioot fceleurstxlien ' en dat Ara jrika geene wottiging bezit voor zijne opvordoring tôt beschutting van gomeenzamc belangen. Alleen van het standpunt zijnoi , Amerikaansche, mot de Europeesche niet over | eenstemmende belangen, heeft Amerika nooil , willenerkefnnen, dat st'*eds Engelsehe schendin gen van het volkenrecht voorkwamen, aleoi Duitschland zijnerzijds opgetieden was. Hel schrijven zegt dan woordelijk : Na zijnei: ' jongsten stap, kan Wilson geer aanspraak meoi . makej , in 't belang der menschelijldieid to han-! delen. Amerika behoefde slechts stoflclijke oflor: te doen om den oorlog ten einde te breugen. Spanje's Onzljdlgïîeîa. s FRANKFURT a. M., 7 Februari. — Aan d< l Frankfurter Zeitung is uifc Madrid gemeld : Dtario XJniversal, de fcolk van graaf Romano • nés, wonscht de Spaansche regeering geluk ; omdat zij aile gevaren heeft weten af te wenden I doordat zij de vrodesnota van Wilson niet on , dersteund heeft; dit bespaart thans aan Span je het gebaar van 't Amerikaansche volk to moetei nadoen. « Wij hopen, zegt het blad, dat de talc en de voorzichtigheid onzer regeering de sfcipt* ! neufcralifceit, wellce wij sinds het oorlogsbegii II waargenomen hebben, zullen handhaven. » î * 3 « * Men meldt uit Madrid : Na de minister t raadszitting van gister verklaai'de g rat; - Bomanones dat de Ministerraad de anfc i woord-r.ota aan de C'entraal-Machten Onder " zocht en goedgekeurd heeft. Bomanones gaf in. den Ministerraad uitîej Over zijne besprekingen met de minder i heidspartijen. Het parlement keurde de rota goed. Di . nota zal woexisdag {gister dus) volgens toe s gekomene beiicbten, aan de Centraal s macbten kenbaar gemaakt worde^. I SGheepsrn'm voor Engeland- » Den Haag, 7 Februari. — De Neder " landsebe regeering heeft sedert gister he • uitvaren van Nederlandsche schepen naa Engeland verboden. Er wOrdt vertrouwbaa 3 bericht, dat Engeland den 1 Februari aai de Nederlandsehe reeders verklaard heeft dat de in Engeland zijnde Nederlandschi ? schepen eerst na 5 Februari de Engelsclu havens moe-hten verlaten. Bovendien haddei ' de Engelschen hunne kolenîeveringen v(>o de Nederlandsehe schepen sederfc 29 Ja nuari afgesloten om Éngelsch scheepsnûn - af te persen. ' Franscii Scîilpsverkeer ln da Mlddellandsclis Zse 5 VolgenS Fransche blaclen uit Marseillf r melden, is het schipsverkeér op den vaarwef 'r Marseille-Suez-Ade>n volledig gestaakt; ool = het verkeer van Frânkrijk naar Algiers rust Volgens den Matin Wjigeren de schips i reeders van Marseille het bevel der regee i ring na te komen en hunne schepen te later > uitvaren, zoolang de regeering niet 80^ 1 der schipsrisico's o\e Vn.ee mt. > In 't versperd Getîed. Amsterdam, 0 Februari. — Nieuivs var ^ den Dag schrijft: 3 Er zijn voorloopig nog geene berichtei s van groote torpedeeringe'n ingekomen. Wel - lieht liebben de lEngelsehen en Fçanscher s afweermaatregelen getrôffen. Dat geen neu l traal sehip de Britsche havens m.ag verlaten - Gpreekt voor dit vermoeden. Het m.oet vooi s de Engelsehe regeering eene eçrezaak zijn ZOO rap môgelijk te bewijzen dat de vaarl 8 in het versperd gebiêd, Ondanlçe de aan ' kOftdiging van den duikbootoorlog, ool voor neu traie schepen nog immer tamelijl . zoker is. Gelukt dit aan Engeland niet, er > moeten de neutrale sebepen de doôr Duitsch ■ laud geblokkeerde wateren vermijden, dar is or geen bei'ecïitiging meer voor bot fiere ' WOOrd, dat Èngeland de zee beheetscht Be Wefliwe van den Gralmakor — Daai kunt gij zcker van zijn ! En bijgcvolg kunt ge gerust op beide oore» slapen '.... En nu laat ons eens van icts anders spreken ! Voor wanneer uw huwelijk?... s — Mijn huwelijk... mijn huwelijk... Daar ia #og niets van beslist en ten andere ik ben in het geheel l'iet gehaast ! ■ _ — Zoo mijnheer Hendrik u hoorde, hij zou er Ilict over gevlcid zijn ! — Hij ! oh hij wil wat ik wil; hij zaj waehtCD ■oolang het mij belieft ! en daarbij... -■ — Maar men zou zeggen dat gij er geer groo-ten Just toe hebt î — Voor wien, voor wat 1 Voor den man oî het huwelijk? ' — Voor het huwelijk ! Maar gij ook verkiest .de «ijheid, niet waar î ■ — Ja toeh, ik zou wel willen trouwcn; maar d? zaak is mij nog zoo niet welgevallen als voor .finderc mcisje3... Zij meenen vrij te worden door i/len t rouw en niet langer meer gebotiden te zijn; tjçzelfde reden bestaat voor mij niet vermits :tnen mij geheel of bijna méester laat. — En dan ? — Ik zal uit enkde genegenheid trouwcn... ~ Ehwd, trouw_ dan, want ik veronderatel datgij waarlijk M. Hendrik,een zoo fiinkcn jon-gcling, genegen zijt... — Jd, ja zeker... goede jongen, bestc gezel mijner jeugd, dien ik zeei bemin, alleenlijk... — Alleen wat î — Alleenlijk als men in het huwelijk treedti, dan is het voor lang, en alvorens den stap te doen moet men zich maar goed bedenken... Ik houd veel van Hendrik maar ik wecht opdat ik hem nog meer betninne... — Ja... gij hebt gelijk; een huwelijk ia eene zeei ernstige zaak en ik heb altijd hooren zeggen door menschen van ondervinding dat men voor het huwelijk elkander niet ge.no"g kan beminnea om na h'tz.lvc elkander nog genoeg te bemin-nen...— Gij ziet dat ik Iiandel met 'Wijs overîegt — Gij zijt altijd zeer verstandig, goed ondor-riclit...— Ja, dat is niet al te slecht, bijzonder wanneer mijn geld en mijne vrijhoid op het spel staan... oh neen dan geene domheden 1... Doch genoeg voor vandaag; ziedaar mijno hand, drak haar en tôt weîdra.,. Ik hoor onze jagers... op-gepast I De lcleino hofdeur draaide open. De heeren des huizes kwamen binnen. Uitleggingen, gelukwonschen en groeten volg-den elkander op, Allen troklcen huiswaarts. Men ziet de helling welke Lea begon af te dalon. ^ Langzamerhand was zij tôt eenen toestand gekoman welke men in twee woorden kon sa-menvatten : de vrees voor de moedor en eene geneigdheid voor haren zoon. Geheel de slimheid der Javert bestond in d» onzekerheid van de bedreiging der moeder, en anderzijds in deo nmogelijkheid eener gegronde genegenheid van den officier voor Lea. Anatole Javert bleef slechts drie korte weken. Drie weken gedurende dewelke er geen enkele keer meer spraak was van het geheim der moeder; drie weken gedurende dewelke hij er in ge-lukte m3t zijne ondervinding van lemand, die leeffc zond ir nauwgezetheid, Lea aan zich te hechten, zij die ook door geene gewetenskna-gingen teruggehouden werd. Door het toeval der omstandigheden kreeg hunno geheiau verkeering eene zekere belang-rijkheid, daar zij stoods verplichfc waren ze te verbergen. Èij liadals h?t wave 4en smnnk eenor dubbel vorbodene vruchfe daar voor de famille en voor het volk Lea en Iiendrik twee tosko-mende echtgenoten waren. De officier zag er eene kinderachtiglieid in zonder fcoekomst, eene kennismaking jvaarvan er geen spraak ra^er zou zijn bij zijn vertrek, vermits bij zijnen terugkeer na een oî twee jaar hij haar geliuwd zou vlnden. En Lea liet zich vleien, in slaap wiegen, zelfs vangen. 7* .Vefy9lgt.ï TER ZEE, Borliju. 7 Fobr. — Aan het Berliner Tagebl. wordt uifc het oorlogskwartier gemeld : Eene vloot kolonbooton, die Engelsehe kolen voor ItallaanBche wegein on schepen naar Italie zou-dej) brengon en onder een sfcerk esîcader Engelsehe toipadojagors to Cardifî uitltep, en zich in Gibraltar verzamolde tôt gomeènzaam door-snijden der Middellandsche Zee, bereikto enlcel met het vijfde deol der totale lading de Italiaan-Bcho bostanmlughaven. De ov^rige vier vijfden Vlelen onder weg als ofîers der onderzeebooten, fonder dat do begeleidende schepen zulks konden verhinderen. Londen, 7 Fobr, — Reuter meldt : Het Engelsdi schip Port Adelaïde, 8181 Ion. is vor-zoukon, 90 porsoaen der passagiers en beman- ning werden-door den Peso ente opgebracht. Ook liet Engelsch schip Warlenfcls, 4511 ton. zou ge-zonken zijn, evonals de Zweedseke boet Banallu, 1590 ton. B'.riijn, 7 Febr. — De Berl. Loi.a! Anz. verneemt uifc Ivopenhagen : De kleine Engelschf hulpkruisor Griffe, die patroeljedianst e\e c'. aan de Kanad.eesche kusten, is volgi ns meidi; van hier bmnengekomen Amerikaansche dà.g-bladen, midden Docemberbij Halifax gozenken. Londen, 8 Febr. — Het Engel-ehe schip Warley Pickering (4196 ton) ïs in t'en gropt1 ge-boord. Ook het Engelsehe schip Fioridiàn (.{>$30 ton). 16 matrozen ziju gerocl. Het Engelsehe zeilsciiip Belford (1905 ton) is in den grond geboord en naar verluidt, ook de Noorsche bark Tamara, 453 ton)- Kristimia, 7 Februari. — Volgens een telegram aan het ministerie van baitonlanetselie zaken, is het stoomschip Hdin Barnj, naar Lit-sabononderwog, 2 Februari, 20 niijlen ten Noorel westen van Ouessant, in den grond goboord. Eeu madiinist en een sboker, beide uit Bergen, zijn gedood. Berlijn, 7 Febr. — De Fransche pers meldt da; de Engelsehe booten Solway en Prince verzon-ken zijn. Londen, 7 Febr. — Lloyds meklt : 20 man van do Engelsehe boot Cavestne zijn geland. Do kapi-tein en vier man werden gedood. Do Doen scie-boot Lan Kruce zou gezonken zijn • Het Engelscïi sehip Islepf Arran is op 2 F'ebruaii door een Duitsche onderzeoboot gezonken. Men maldt : De visscliersbooten Rcsolute, 133 ton, en ele Russisclie boot Cetera, 3512 ton, zijn waarschijnlijk ondergegaan. Amsterdam, 7 Febr. — Uifc Vigo wordt gemeld dat de Holia.ïidscho boot Samarinda, uit. Rotterdam, die gisteravond to Rotterdam is toege-komen, de overlovenden geland heeft van de voîgende schepen : 89 man der bezetting en 7 passagiers van de Engelsehe boot Port Adélaïde 27 personen van het Noorscli schip A'orgfangs, 17 personen van de Noorsche bark Basdçdc on 22 personen van het Noorscli schip Régal, 892 to:; De Samarinda had deze overleveneien in ver-schillende haven galand. Met betrek op boven-staande opgaven zegt de Engelsehe admiralitoit état deze scliepen voorde Braziliaansche kustej; gezonken zijn- Zurich, 7 Februari. — Volgens al lietgeen men verneemt, kan men niet meer twijîolen elàt de . Duitsche voorbereiding voor den U-bootoorlog zoo verdragend is, dat mon op een vollon uitslag mag rekenen van de Duitsche zeeoorlogs-voering.Born, 7 Februari. — De Echo de Pari? verneemt van offideele zijde : Sinds eergister, zon-dag, stellen wij voelbare schipsverliezen vast. Werd onder ander verzonken : De Fransche kolonbootGabrielle, 1-100 ton. Benianning gèred. Stetkholm, 6 Febr. — In Gotcrbcrg kwam de Zwoedsshe boot Thole toe, de eenige boot die sinels de vcrsehtrping der blokkade binnen het bepaald tjjdstip Enge'and had verlaten. De Enge'sehc regeeringliet die boot bij uitzondcring vertrekken, terwijl de Zweedsche onderhandc laars zouden terugvaren. ; Reizende berichten : De talrijkc buitenlander? . in Londen verdrongen zich, om naar 't mogelijke, , deze enkele geltgenheid tôt terugvaren te benut-tigen, daar het luidde dat aile andere schcperi terîîggehouden werden. Het Engelsch pasbureel maakt eehter de grootste moeilijkhcelen. Enkcl de best gekende personen ontvipgcn een rèisjoas. De stemming der Engeische groote massa was vcrhoudingswijze rustig. Daarentegen heerseht de grootstf opschuddirg in de sclupvaarl ki ingen. Met groote bezorgdheid zien zij de toekemst te gemoet-. Men di-nkt eehter dat dt Eng,lsehe zeelieden vrijwillig aile reizen zullen Qverj;cmen. maar zij zullen nieuwe eischen atellen. Bij de oaderriehte middens sehijnt vreos te bestaan voor de groote uitwerking der Duitsche rnaat-regcler. Onder de buitenlanders te, Londen heerseht de vrees dat van Engelsehe zijdo binnen kort groote mouilijkheden eijllcn gemaakt worden om buitenlanders uit te lptor>. De Engeische besturen eloegen de meesle rcisver-zoeken zonder onderzoek van de liand. De maat-regelen verwekten in de vreemelenkolpnio bezorgdheid. De kapitein van de Thole zçgdc dat hij op de gansche reis geen enkel oorlogsêhjp had gezien. OfËcIesIeMeilefelinpn !n Ylaanderen, Frankrijk en Elzas. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 7 Februari. —• Uit het groote hoofdkwartier : Ten gevolge van het onheldoro weer steeg de gevechtsbedrijvigheid slechts op enkele plaatsen boven de gewone maat. Ten Zuidwosfon van Seanhaim viel esne Fransche compagnie na eene sterke vuurvoor-boreiding aan ; zij werd afgeslagea en liot eenige gevanganen in onze handon. Bij goslaagde aanvallen onzer verkennersaf-deelingen aan de kust, weerszijds van de Ancre, aan het Noordoosfcfront van Verdun en in. het Parroywoud (Lotliaringen) werden 60 govan-genen genomen on 3 machiengeweven huit go-maakt.— BERLIJK, 7 Februari, 's avoeds. — Uit het groote hoofdkwartier : Aan aile fronten slechts matige gevcclUsbe-drijvigheid. Den aanval van cen Engekch ylieg-tuigeskader op Brugge, vielen 'door trefïers in eene eohool ccne vrouw on zestien Belgische kinderen. ten ofier. Militaire schade werel niet veroOTzar kt. (FRANSCHE MELDING.) PARUS, maandag 6 Februari. — Oiïicioel: Op den rechteroever van de Maas mislukten twee Duitsche overvallen in het vuur der Fran-sclien. De eene werd uifcgevoerd ten OosLcn \an Louvernont en de andere in Eparges. Bij nacht hebben do Duitschers na eene hettige beschieting, eene Fransche loopgraaf oven'allen, gelogen naarden dijk van Parroy op, ten Noord-westen van het bosdi. Eene Duitsche afdceling die tôt bii da Fnu) sche Unie fieras kt sut werd er

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: christen werkmansblad belonging to the category Katholieke pers, published in - from 1891 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods