Het volk: christen werkmansblad

853 0
28 December 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 28 December. Het volk: christen werkmansblad. Seen on 05 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/ns0ks6kf0g/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

■ ner-en-Twînligsle Jaar, - N. 303 Godsdlssst — Haisgezïn — Eigendom laandag, 28 December 1014 i- ■ i- ■ n-;--i Alla briefwîsseîingen vraehfc-Vrij te zenden aan Aug. Van Sseghem, uitgover voor de naamL jnaatsch. « Drukkerij Het Volk •, îleersteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen t Gaston Bossuyt, Gilde der A m. bachten, Kortrijk Telefoon 523 Bureel yan Antwerpen, Bra-fc&nt en Limburg : Viktor Kuyl, ilinderbroederstraat, 24, Leuven HET VOLK Men schrljît la s Op aile postkantoren aan 10 per jaar. Zes maanden fr. 6.0(X Drie maanden fr. 2.50. Aankondiglngen. Prijs volgens tarief. Voorop te betalen. Rechterlijke herstelling, 2 ff. per regel. Ongeteekende biieven worden . geweigerd. 1 TELEFOON N« 137, Gent. Verscliï jiit © maal per weels, CHR1STEN WERKMANSBLAD a K nrinau j.xxj-jxus: UUH ai- > 2 CENTIEMEN HET NUMMER, (Duitsche Mededeeling.) Jbtappemnspektie. Gent, den 24 December 1914. BEKENDMAKING. 1) De gemeente Sweveghem is op bevel ,Van het opperkommando, eene boete opgelegd van 4000 mark (5000 fr ) wegens beschadiging van duitsche telcfoongelei-dingen.2) De stad Gent is eene boete opgelegd geworden van 100 000 mark (125 000 fr ) boete, wegens bescliadiging van duitsche telefoongcleidingen op het grondgebied der stad. Dit wordt openlijk ter hennis gebracht. De overste van het Burgerlijk Bestuur : Regeeringsraad von Keudell. Dflicleele Mededeelmgsn Op de heide Oorlogstooncelen. Duitsche Meldiùg aan de Post (Zuidstatie) te Gent aange-plakt : Van het groote hoofdkwartier, 25e De-cember, 6 40 ure 's avonds : f Oostcliik St-Hubert hebben wij een groot dcel der Engelsche Stellingen ver-overd.Ter Noorden van Vailley werd eene vijandelijke afdeeling genomen, 172 fran-schen gevangen. Bij het hcrwinnen van stellingen heeft èen vijand erge verliezen geleden. Fransche aanvallen bij Souhain en Perthes, kleine voorpostgevecliten ten aoord-wc.-.ten van Verdun en ten wèsten van Aprement werden afgeslagen. In t Ooosten blijft de toestard onver-anderd.In Vlaanderen en Frausch-Noordeo. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 23 December. (Wolff.) Uit het hoofdkwartier : De aanvallen in de duinen van Lom-baertzijde en ten Zuiden van Bixschoote werden door onze troepen gemakkelijk afgeslagen. Bij Richebourg-l'Avoué zijn de Engelschcn gisteren wederom uit liun-ne stellingen verdreven. Oi danks hunne wanhopige tegenaanvallen, werden al de stellingen die, tusschen Richebourg en het kar>aal van Aire op La Bassée, aan de Engelschen ontnomen waren, behouden en versterkt. Sinds den 20 December werden 800 kleurlingen en Engelschen gevangen genomen, 5 mitrailleuzen en 4 mijnenwerpers buitgemaakt. In de omstreken van het Camp van Chaions legt den vijand groote werk-zaamheid aar den dag. De aanvallen ten Noorden van Sillerie, ten Zuid-oosten van Reims en bij Souain en Perthes, zijn door ons afgeslagen met ernstige verliezen voor de Frai sche.i. BERLIJN, 24 December. (Wolff.) • De vijand heeft gisteren zijne aanvallen lin de omstreken van Nieuwpoort niet vernieuwd. In de gevechten van 21 December, hebben onze troepen te Bix-aschoote 230 gevangenen genomen. De werkdadigheid van den vijand in de streek van 't Kamp van Chaions werd gisteren zeer levendig. Op het geweldig artillerievuur in de omstreken van Souain en Perthes, volgden artillerieaanvallen, die afgeslagen werden. Eene loopgraaf vvvelke al den tijd aan het vuur der Fransche artillerie blootstond, werd ons ontnomen. Des avonds namen wij ze terug. Na dezen nochtans gelukten tegenaanval werd de stelling door ons ontruimd, omdat het vuur der vijandelijke artillerie de graaf gedeeltelijk gevuld had. Meer dan 1000 gevangenen bleven in onze handen. (Fransche Melding.) PARUS, 23 December. (Reuter.) Ten Noorden van Puisaleine, zuidelijk Van Noyon, heeft de vijand gisterhevige tegenaanvallen ondernomen, welke aile werden afgeslagen. Ten Zuiden van Varennes hebben wij "gisteren avond vasten voet gekregen in Boureuilles. Onze heden voortgezette aanvallen schijnen ons in Boureuilles en ten Westen van Vauquois te hebben doen vorderen. Van het overige front nog geen nieuws. PARUS, 23 December. (Reuter.) Gisteren zijn wij wat vooruitgegaan tusschen de Noordzee en den weg van 'Nieuwpoort naar Westende, alsook in 'de streek van Steenstraete en van Bixschoote.Ten Oosten van Béthune hebben wij, samen met de Engelschen, het dorp Grivenschy hemomen, dat ons ontnomen was. In de omstreken van Perthes en Hulers hebben wij na twee bestormingen •het overige der loopgraven genomen, die den 21 gedeeltelijk genomen waren. We :Zijn aldus 800 meter vooruitgegaan, mi trailleuzen en hare hedienaars nemende na een krachtigen tegenaanval der Duit-schers afgeslagen te hebben. Wij hebben ook vooruitgang gedaan ten Noordoosten van Beauséjour in het Gruriebosch. In de gevechten rond Bourevilles, schijnen onze troepen de voordeelen niet te hebben kunnen behouden, welke zij er gistermorgen verworven hadden. Op hel Oôslclijk GevechlsterreiB. (Duitsche Meldiùg ) BERLIJN, 23 December. (Wolff.) Uit het hoofdkwartier : In Oost- en West-Pruisen is de toestand niet veranderd. De gevechten tusschen de Bzoera en de Rawka duren voort en op den linker oever der Pilica is de toestand on-gewijzigd.BERLIJN, 24 December (Wolff ). Onze troepen hebben den aanval her-nomen in de richting Soldau-Neider burg en na verscheidene dagen vechtens den vijand teruggedreven Mlawa en de Rus-sische stellingen aldaar zijn terug in ons bezit. Wij hebben meer dan 1000 gevangenen genomen. Tusschen de Bzoera en de Rawka kon de artillerie niet werken door den mist en op verscheidene mplaatsen werd met de bajonnet gevochten De Russen leden aan-zienlijke verliezen. Op den rechter oever der Pilica en ten Zuidoosten van Tomaszau hebben de Russen lierhaalde aanvallen godaan, die afgeslagen werden met groote verliezen voor hen. (Oostenrijksche Melding.) WEENEN, 23 December.( Wolff.) Offi-cieel : In de Karpathen worden gevechten ge-leverd ten Zuiden van den bergenkam in de streek der stroomen Nagy-Ag, Latore-za en omstreken. In Galicië hebben de Russen gisteren den aanval begonnen zonder echter vooruit te geraken. Bijzon-der op de Beneden-Dunajec hebben zij zware verliezen geleden. Op de boorden der Nida en in de streek ten Zuiden van Tamaczow, worden gevechten van min-d.ere beteekenis geleverd. De gevechten voor den fortenkring van Przemysl duren voort. (Russische Meldiùg.) SINT-PETERSBURG, 22" December. (Reuter.) Oificieel : Ernstige gevechten, die een zwaar ka-rakter genomen hebben, hadden plaats op den linker oever van de Weichscl en op het front der Bzoera-Rawlca. Twee Duitsche detachementen, die de Bzoera bij het dorp Dachowa op eene half-verbrande brug overstaken, werden onmiddellijk door de Russische troepen aangevallcn. Er zijn ook gevechten geweest in de streek van Oporhus. In Galicië is er geen wijziging. Op ver-schillende punten hebben de Russen tegenaanvallen gedaa.i. In de streek van Przemysl hebben de Oostenrijkers met aanzieniijke krachten een uitval beproeîd, die mislukt is. Ds Tnrksch-Russiselie strljd. (Turksche Melding.) ICONSTANT INOPEL, 23 December. (Wolff.) : Op het Kaukasusfront hebben onze troepen de Russen verrast door een nach-telijken aanval tegen liunne stellingen te Al Agoes Arhi, op 30 kilometer ten Oosten van Koeprikocj. De vijand heeft ontzage-lijke verliezen aan dooden en gekwetsten geleden en is ter slotte gevlucht. (Russisshe Melding ) SINT-PETERSBURG, 23® December (Reuter ) : Rondom Van hebben gevechten plaats gegrepen die uitgeloopen zijn op eene nederlaag voor de Turken Deze lieten een groot aantal dooden en gekwetsten op het veld. De vijand achtervolgend, hebben wij een bergkanon en krijgsvoor-raad buitgemaakt. Steeds voeding voor de Belgen. De tweede zending levensbehoeften door de inwoners van Nieuw Schotland, zoo mild aan de Belgen geschonken, is uit Halifax te Rotterdam toegekomen met den stoomer Dorie. De zending bevat 600 ton kleederen, 800 ton bloem, 900 ton aardappelen,conserven, gedroogden visch, enz. Ook Londen heeft langs Rotterdam, aan boord van den stoomer Moment©, duizend ton rijst, boonen en erwten ge-zonden.De Belgen kunnen die edelmoedige lan-den niet genoeg bedanken voor die milde giften waaraan ons volk zulke groote be-hoeften heeft. Moge men al spoedig tôt de verdeeling der gtftea overgaan. In de Hollaiidsche Kamep. In de tweede Hollandsche Kamer der Staten-Generaal werden, tijdens de be-spreking van het toe te kennen krediet van 3 millioen florijnen (6 millioen 150.000 fr.) nog al belangrijke irzichten medegedeeld. M. Hùgenlioltz en M. Schafer ontwik-kelden de verschilîige kritieken betrek-kelijk den toestand der vluchtelingen. Zij verweten zilcere clementen eenen zekcren druk te hebben geoefend op de vluchtelingen die ze terug in hunne haard-steden wilden zenden, alhoewel den hon-gersnoodende grootsteellendeerheerschte. Daarenboven werd er op gewezen dat maatregelen zoutlen genomen worden tegen de onwerkriadigheid der vluchtelingen.Deze ongelukkÉen vragen niets liever dan te werken. Hi t is ook eene schoone daad geweest, egidigdo M. Sliafer, de medehulp van Engeland te weigereu, maar 't ware betfcr geweest had men ai de hulp opgeëiscac die het publiek be-kwaam was te varleenen. Ons vaderland heeft veel gedaan, doch deze bovenmen-schelijkc pogingen sluiten toch aile lcritielï niet uit. De minister (Jort Van der Linden antwoordde e- :nc lange rede aan de uitgebrachte kriteken, waarvan liij het goed inzicht bijliRd. Het gevraagde krediet werd door de Kamer gestemd. • * * De minister vjui oorlog lieett oange-kondigd dat hij zoo spoedig mogelijk er n wetsontwerp zal . neêrleggen strekkendc tôt het in voege treden van den alge-meenen militairen dienstplicht. ieae lans op ae mei gemoî)i!iseeraen, De gemeenteraad van den Havre heefl in zijne teatste vergadering besloten he1 ontv/erp ter studie te leggen van eei wensch aan de regeering te zenden volgcn: de welke iedere Frmischman die niet in he' leger dienst doet en geen rechtstreekscl familielid bij het ieger heeft, met een tak te slaan die zou dienen om de familier te steunen doe door den oorlog beproefc worden.De ongehuwden zouden eene groo tere taks betalen volgens hun bezit. IN DE FBÀNSCBE KAMESi. In de Fransche ÎKamer heeft M. Viviani voorzitter van de» ministerraad, den alge meeneri toestand uiteengezet, zeggende dai Frankrijk niet zal patwapenen zoolang geer duurzame vrede bfkomen, België bevi'ijd er het Pruisisch miiittei'i.-m vernietigd is. De geldelijke toestand is gunstig. Er za geene leening nooefeg zijn, wijl de Bank var Frankrijk in staat |.s al het noodige geld aai de Scliatki3t voor tp schieten. M. Viviani zegdq volkomcn te vertrouwer in de toekomst, zénder uit het oog te ver liezen dat de oorlbg nog pijidijk en waar schijnlijk langdur» zal zijn. Eerstgeschenfcca Voor de f Beîgische solsialen Op enkele Aiisterdamsche sigarenfa brieken heeft in |e afgeloopen week cr,n< buitengewone bldvijvigheid geheerscht Bij een der faiq-ikanten was de reus achtige bestelliiic ingekomen om binner eene week meer <ïan een millioen sigarci te leveren. Ecnig^ lionderden werklieder hebben daarvoor verschillende nachter moeten doorwerken, en de fabrikanter hebben gedaan wat zij konden, om d( aflevering mogelijk te maken. De sigaren zijn voorzien van bandje: met de vermelding « IJzer 1914 ». Naai wij verremen, zat ieder Belgisch soldaai van den Koning een dergelijk kistjt kriigen. IN BELGIË. 0e De ouders der Belgische vrijwilliger ontvangen nu een onderstand van 50 cen tiemen daags of 3.50 fr. per week. Geen veranderi ag. De maatregelen doo: de duitsche overheid van bij het begii der bezetting uitgevaardigd, blijven il toepassing, 't is te zeggen dat niemanc den zeedijk mag fiaderen, dat elkeen on 7 uur 's avonds met gedoofde lichten il huis moct blijven. UIT De onderstand aan de noodlijdender onzer gemeente worden wekelijksch in bon.' uitgedeeld, in wàarde verscliillenc. vai 2 fr. tôt 4 fr., uit volgens de «oodwen digheden van het ondersteunde gezin Uit eene bijzondere ondersteuniiigskas ontvangen de echtgenooten van soldater hunne rechtmatige vergoeding. Over dMsLallûu en inbraken lioort mer Wftinjç- — — UIT WAESIHUaiSTER. EENE BELEEFDEVRAAG TOT ONDER-ZOEK AAN HET COMITEIT DER VOE-DiNG. — Zou het niet mogelijk zijn de soep die men in het begin van den oorlog (wanneer de werkloosheid uitbrak) aan de werkloozen uitdeelde en welke reeds lang geschorst is, te hernemen? Dit zou veel menschen ten goede komen. KLOMPENMAKERS. — Die hebben van de Duitsche overheid eene bestelling ontvangen van 100 tôt 200 paar klompen, welke ze verplieht zijn tegen toekomende week af te maken. — Maar 't zijn maar kleintjes, ze meten van binnen enkel 34 a 35 cen-timeters. Die moeten zeker dienen om met de leerzen in rond te loopen, want zulke groote voeten heeft voorzeker niemand 1 BROOD. — Dat kan men hier nogal ver-krijgen, zoo veel men wil : 't grof kost 45 centiemen en 't fijn (of tarwebrood) 65 centiemen. PETROL. — KOLEN. — Aan petrool mankeert het niet ; dagelijks komen er verscheidene leurders de gemeente afgeloopen met eene kar of kruiwagen met er een vat of kannen op. Hij is dan ook al wat in prijs ver-minderd ; men heeft ze verkocht aan fr. 0,65 tôt fr. 0,80. De kolen zijn hier betrekkelijk goed toegekomen. Men kan er Duitsche krijgen aan 40 franken en men leurt er mede langs de straten aan 44 frank de duizend kilo. WERKLIEDEN. — In plaats van te stoppen, zooals men eerst meende, schijnt er nu iets of wat verbetering gekomen in de weverij van M. De Loose ; er zijn nu weer eenige scheerders mogen beginnen en het is te hopen dat men er nog met meer werklie-den zal beginnen; dan kunnen de menschen hun brood verdienen. GEMEENTEBONS-SOLDATENGELD. — De gemeente heeft — t'akkoord met de om-liggende gemeenten — sedert verscheidene weken « bons » uitgegeven, gezien de moei-lijke omstandigheden in zake geldkwesties. Het soldatengeld wordt dan ook regelmatig uitbetaald. TEEKENSCHOOL-BERGEPSSCKOOL.— De gemeentelijke teekenschool is nog al tijd gesioten evenals de beroepsschool van weef-kunst. Indien men beide scholen kon openen zou het aan vele jongelingen eene nuttige bezigheid verschaffen. Bericht aan wie het aangaat. i DE BRUG. -— De brug die Waesmunster t met Sint-Anna-Hamme verbindt en door de . Belgische soldat en vernield was, is reeds een tijdje door de Duitschers hersteld. 't Is de eenige weg voor voertuigen uit den omtrek, die verbinding geeft met Dendermonde, daar de brug van Hamme nog altijd onaan-geroerd ligt. ' GESCHUT. — Sedert een tiental dagen ' hoort men hier dag en nacht het kanon in de verte bulderen. ! WâARSCHSOT-BEKE. DIEFTE. — 's Nachts is door onbeken-de dieven hat paard uit den stal gestolen t van den mulder De Ruyter. De dieven zijn onbekend. : yay BK©i«®£S!. ■ PRIJS DER KOOPWAREN. — Bij besluit van den d. d. Burgemeester werd -den 13e November 11., de prijs der eet- en andere koopwaren vastgesteld. Daar de omstandigheden sedert merkelijk veranderd zijn, schijnt het noodig aan de vroegere prijzenlijst eenige wijzigingen te brengen. Op voorstel van het Bevoorra-dingscomiteit werd dus besloten : De hieronder aangeduide waren mogen NIET BOVEN den vastgestelden prijs verkocht worden, te weten : Bloem : 45 cm. per Kgr. Zout : 20 cm. per Kgr. Suikerij : 65 cm. per Kgr. Bruine zeep : 70 cm. den Kgr. Sukker van aile soort : 80 cm. tôt 1 fr. per Kgr. Rijst : 68 cm. per Kgr. Koffie : 2 fr. tôt 3.10 fr. per Kgr. Opgelegde eieren : 12 cm. het stuk. Het gemeentebestuur hoopt, dat aile winkeliers deze prijzenlijst zullen toepas-sen en dat de verbruikers op hunne be-langen zullen waken met geen hooger prijs te betalen. ZONDERLING SAMENTREFFEN. — ZonderUnge toevallen grijpen hier soms plaats ; hier een treffend voorbeeld daarvan : ' 3 geboorten kwamen voor op één dag ; zij - werden denzelfden dag op hetzelfde blad van het register van den burgerstand ingeschre-ven ; de 3 kinders zijn van het mannelijk geslacht ; de vaders noemen aile drie limiel " en de moeders aile drie Emma. Deze drie i huisgezinnen tellen daarbij te zamen 24 i kindeien. [ NOG EENE ZELDZAAMKEID. — Over ^ enkele dagen lcwam een vader de geboorte van een kind aangeven : dit was het derde in 1914 ; een tweeling immers was hetzelfde huisgeziu geschonken in het begin van het jaar. BUREEL TOE. — Terwijl wij aan bureel-! en burgerstandzaken bezig zijn, is het ge-' past, meenen wij, de bijzondere aandacht i der inwoners op een punt te roepen. Ten ge-• volge der huidige moeilijkheden is er op het , buresï van het gemeentebestuur zeer veel : werk ; niettegenstaande de hulp, die door dienstwaardige personen verleend wordt, heeft men daar altijd de handen en bijzonder-lijk het hoofd vol. 1 Daarom is het volstrekt noodzakelijk, dat ,.dâ ùiwoaecs, die aakea op het bureel hebben. i ■ enkel komen op de daartoe bestemde uren. Deze zijn : Voormiddag : van 10 ure tôt 1 ure (Duit-schen tijd). Namiddag : van 4 tôt 5 ure, alieen voor den burgerstand. Don maandagvoormiddag is het bureel gesioten, daar de gemeenteraad dan verga-dert.De omstandigheden eischen dat deze schikkingen stipt onderhouden worden ; buiten gemelde uren zal men het bureel gesioten vinden. Elk passe dus op ! ST.&fSmMBSBEU®. In de vergadering deor de herbergiers van St-Amandsberg gehouden, hebben do talrijke aanwezigen aldaar eene dagorde, als protest tegen den opslag van het bier, aan-genomen, welke door hen alleen gedragen wordt en eene groo tere winst is voor de brou-wers.Zij besloten tevens ailes in et werktestel-len om dit te verijdelen en eene propaganda op touw te zetten tôt afschaffing der ver-plichting. Ten slotte werd de wensch uitge-drukt, dat aile herbergiers zich rond de vereeniging zouden scharen, dat daar alleen hunne redding in besloten ligt. * * * Hier wordt erg geklaagd dat de petrool-karren nog niet kwamen. Onmogelijk er aan te geraken. Aan 't gemeentebestuur hiciin f.o ■vrr»oT"7.iAr» TE GENT. Hef Wes»k, In de Grasfabriek wordt het werk stilaan hernomen. Verscheidene bouwen draaien reeds. Niettegenstaande het vriesweer worden de werken aan Port-Arthur voortgezet. Er is nog geene vrees dat ze zullen moeten stilgelegd worden. San de Havea. De policiedienst is zoo goed als mogelijk georganiseerd. Hier en daar hoort men van diefstallen aan de kaaien, maar niet meer dan in gewone omstandigheden. Dit is soms nog de schuld der eigenaars dier waien, welke geen persoonlijke voor-zorgen nemen. Roofl Krols var. Bslsië- AFDEELING EN VAN GENT. — De besturen der afdeelingen van Gent brengen ter kennis van do belanghebbenden, dat zij kosteloos inlichtingen kunnen bekomen over de Belgische gekwetsten en krijgsgevangenen in het Sekretariaat, S' Pietersnieuwstraat, 35, aile weekdagcn van 9 tôt 11 ure. Omgeworpen. Donderdagnamiddag, rond 4 uur, wierp het gespan van Hendrik Bruyneel, van Beveren bij Audenaarde, op de Frère-Orbanlaan een lantaarn omver. De ge-naamde Jeanne De Jaeger, 46 jaar oud. huisvrouw Désiré De Bosschere, dag-loonster, wonende Salvatorstraat, werd er door getroffen en erg aan het hoofd gekwetst. Na verzorging door geneesheer Cuypers werd de gekwetste door de zorgen der policie huiswaarts overgebracht. BIJ DE BEENHOUWERS EN VARKENS- SLACHTERS VAN GENT, LEDEBERG, GENTBRUGGE EN ST-AMANDSBERG. Gezien de verhoogde slachthuis- en keur-rechten; den opslag van gaz en elektrici--teit ; Gezien de steeds stijgende duurte aller levensbehoeften ; de vermeerdering der be-lastingen ; Gezien de duurte der varkens ; de vermin-dering van den verkoop; de vele achterstal-lige betalingen ; Besluit : aile nieuwjaarsgiften, percenten, afslagzegels, enz. zijn afgeschaft. Het Syndikaat « de Vereenigde Vleesch-houwers »; ïlet Syndikaat « de Kleine Beerihouwers »; De Gentsche Spek~ slachtersvereeniging. ©eswetSSssd ^erz-sek. De Gentsche Associatie der Meesters-Kleermakers, heeft de eer het geacht publiek kenbaar te maken, dat ten gevolge der droeve omstandigheden van den oorlog, den alge-meenen toestand der Ivleernijverheid zeer erbarmlijk is. Ze mag stellig bevestigen dat die handel, één van de mee3t getroflene is in deze tijden. Te meer, de waren niet meer te bekomen zijnde dan tegen komptante be-taling. is die belangrijke nijverheid dubbei getroffen, uit rede van het groot krediet welke zij verplieht geweest is aan hare acht-bare kliënteel toe te staan. Zij doet dus eenen oproep aan de menseh-Iievende gevoelens van het geeërd publielr, opdat het dezen neteligen toestand recht-zinaig zou willen in acht nemen, met een goed onthaal voor te behouden aan de reke-ningen welke einde van het jaar zullen aan-geboden worden. ©Eirr-SFÈliSSEL. Het huis G. C. DE BAERDEMAECKER brengt ter kennis aan het publiek dat het zijn beurtdienst tusschen GENT on BRUS-SEL, en vice-versa, hernomen heeft. Voor condities en vertrekdagen zich te wenden te Gent, tôt Wed. Oassauwers, Schoolkaai, 2, te Brussel. tôt De Baerde-maecker- Rue Ulens, 9. (38s)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: christen werkmansblad belonging to the category Katholieke pers, published in - from 1891 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods