Het volk: christen werkmansblad

409 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 11 May. Het volk: christen werkmansblad. Seen on 10 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/b27pn91q04/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

lijfefrTwhtigs* Jaar. — B. 130 % ÊsisiiSBSt — Hmsgszifi — EigeMom Dinsdag, il lei!915 . Alle briefwisselingen vrachtjrrij te zenden aan Aug. Va» ïseghem, uitgever voor de naami. 'taaatsch. « Drukke rq Het Volk», Keersteeg, n ° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderen$ •GastonBossuy t, Recolletten*traat»14*rKortrijk. Bureel van Antwerpen, Bramanten Limburg : Viktor Kuyl, ^Ikiderbroederetir., 24, Leuven. Men sohrijft ia : Op alle postkantoren aan 10 fft per jaar. Zes maan dan fir. 5.00, Drie maanden fr. 2,50. Aankondigingen: Prijs volgens tarief. Voorop to betalen. . Recbterljjke herstelling, 2 f*. per regel. Ongeteekende blieven worden geweigerd. TELEFOON N» 187, Gent. 'Verschijnt C maal per week CHRISTEN WERKMANSBLAD 3Ê Gentlemen bet aummer Het luchtschip scheen door eenbevrienden vlieger bewaakt te worden. BEURT G. TERRIJN, GENT-BRUSSEh : Brengt ter kennis der belanghebbenden,dat zijne booten Messageriea II-IV enAugustaMaria, de toegelaten waren zullenladen en lossen, op den Dok, hangar J. P. Best en Cie, rechtover de «Hafenkommandantur.»(603s) MAATSCHAPPIJ VAN DEN HEILIGEN VINCENTIUS A PAULO. - Bijzondere raad van Gent. — De leden der conferentiën van S*Baafs en S'-Niklaas bedanken den edelmoedigen onbekende, welke door tnsschenkomst van den voorzitter van den raad, eene som van honderd frank overhandigd heeft tot nagedachtenis eens overledene. BERICHT. — De bureelen van het Provinciaal Htüpen Voedingskomiteit zullen gesloten zqn op donderdag 13eMei aanstaande. De afgevaardigden der plaatselijke comiteiten en de bakkers welke zich op dien dag moesten aanbieden, worden hierbjj verwittigd dat zij hunne bons moeten afhalen en hunne betalingen moeten verrichten woensdag 12eMei. Öe koopers van maïs (stad)welke op den 13" Mei ter LakenhaHe moesten komen, moeten zicbaanbieden den 14* Meiaanstaande.(Medegedeeld.) ZIEK GEVALLEN. — Zondag, omstreeks twee uur, werd de genaamde De Seffer Gustaat, 70 jaar oud, in de Holstraat ziek. De ouderling werd door geneesheer SeWnckel verzorgd, waarna hij naar het hospitaal overgebracht werd. DRONKENSCHAP. — De genaamde Seriacop André, oud 66 jaar, wonende Palingstraat, 13, in dronken toestand te hu» komende, viel van de trappen en werd erg aan het hoofd gekweist. Zaterdagmorgen vond men hem dood in zijne kamer. BEEN GEBROKEN. — Gistermorgen, rond 7 uur, was de genaamde Spitaels Alfons» 40 jaar oud, vterkzaam aan de afbraak van den cirk dee Drie Sleutds, S* Amandstraat. Hg kreeg een stuk ijzer op het rechter been dat gebroken werd. Soldaten gesneuveld voor M Vaöerland. Vervoer en begraving naar het kerkhof hunner woonplaats, met verlof der bevoegde overheid. . Voordeelige condition : Bestuur der Inter-gemeentelijlee begrafenisdiensten, Gewüt, 11, Gent.(420s) CONCERT IN PATHESCHOUWBURG — Wij roepen de bijzondere aandacht der liefhebbers van kunstmuziek op bet prachtig concert, dat op Woensdagavond om 9 ure (Belfort) wordt gegeven in den Heven Pathéschouwburg. Op bet programme komt onder ander voor de 6° symfonie van L. van Beethoven, waarvan de groote Berlioz zegde : « Zij is de volmaaktste uitdrukking vanBeethovens genie»; Men zal ook de gelegenheid hebben den jeudigen en talentvoltea violist Leon Meersman te hooren, die fcQ zün eerste optreden een stormachtigen bijval genoet, bij zal, -benevens de schitterende Polonaise van WieniawsM ook de beroemde fantazij uitvoeren van Ernst op Oïhello geschikt. Brieven aan Krijgsgevangenen, Bij G. Verbeylezoon, 33, Savaenstrnat, Gent, liggen de volgende brieven ter beschikking der bestemmelingen: Van Pascal Arthur, l9linie, uitGustrow voor Mej. Lücie Van Hanune. Van Berger Oscar, uit LugumKloster, voor Gustaaf Van Stole. Van Achiel Savent, 22elinie, uitSoltau, voor zijne zuster Zuima. Van Eduard Huysmans, 8« linie,uit Soltau, voor Emiel Meerman, schip De Toekomst. HOFfiOUWBELANGEH. De leden der. verschiUende afdeelingen van de beroepsvereeniging HortieaUura Belgica W. E. B. worden dringend verzocht de zittingen bij te wonen Donderdag, 13 Mtó» örö 5 ure (Duitsche ure) namiddag. Deze vergaderingen zullen plaats hebben in de hierna vermelde lokalen : 1» afdeeling. — Omschrijving Gent en S. Amandsberg, lokaal van het Davidsfonds, Baudeloostraat, Gent. 2» afdeeling. — Omschrrjving Oostakker en Desteldonck, lokaal lh «te Fortuin, Oostakker-Dorp. 3eafdeeling. — Oraschrrjving Loochristy A, lokaal : De vier emmers, bft Theo Eeckman, Loochristy. 4« afdeeüng. — Omschrijving Loochristy B., zelfde lokaal. 5* afdeeling. — Omschrijving Saffelaere, Wachtebeke, Wynckel-S. Kruis, lokaal Brouwersbais, bfl Maryns, Saflfelaere-Dorp. M. Raphael De Vos zal bet woord voeren. 6eafdeeüng. — Omschrijving Beh> velde, Overmeire, Calcken, Laarne, Sinai, Lokeren, zetelt voortoopig bij Loochristy A. 7« afdeeling. — Omschrijving Heusden en Destelbergen. Zetelt voortoopig bij de eerste afdeeling. 8eafdeeling. — Omschrijving Meirelbeke, Gentbrugge, Ledeberg, Meue, Weiteren, lokaal : De Snoek, bij Franck, Meirelbeke-Statie. 9eafdeeling. — Omschrijving Evergem, Sleldinge, Meerendree, Lovendegem, Mariakerke, Wondelgem, Knesse-. ■ Burgerwacht van Gefit, *De eantroolveigadermgvaade burgerfcraeh» der eerste wijk zal plaats nebbe» flonderdbig' 13 dezer, om 10 ure 's morgens SBelfenrfc), tea afcadhuize, ( Ai de leden van de Burgerwacht dezer JBóp; moeten zonder uitzondering verschijnen. K Het niet navolgen van dit bevel of te laat komen zal zonder recht op beroep feetgevanjKatting gestraft worden. f* Voor (3e tweede w$k den zaterdag 15, pvx 10 unr (BeBoriQ, in de zaal Parnassus. kkrikkelijke Ramp ter Zee. ? LONDEN, 8 M (Reuter^ Gisterenïiamiddag oé 2.25- nor is -de Lusitania, bet 3L50Q ton groote passagiersschip «er Cunardline, varende van New-York maar hier, door- e^g Dnitsche duikboot getorpedeerd en optwintig minuten tgd fe f^XÖTl lC©IÏ (f *A.an boord waren 290 passagiers van «.èrsfce, ©52; vA tweede, 361 van derde das en; 665 koppen bemanning, 'fzjj amen ';f978 personen. Twintig reddingsbooten konden te wa~ er gelaten worden en iets meer dan vijf londesdt des opvarenden werden te *iueenstown aan land gebracht. Daarvan poesten velen naar bet ziekenhuis gebracht worden en een aantal stierven weldra. De havenadrnjraal yan Queenstown Bond verscheidene kleine schepen ter jplaats waar

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Periods