Het volk: christen werkmansblad

502 0
26 September 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 26 September. Het volk: christen werkmansblad. Seen on 05 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/0k2697103c/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

HET VOLK mËârn wmmm m Aile briefwisselingen vrachtvrij te zenden aan Aug. Van Iseghem, uitgcver voor de naaml. maatseh. < Drukkerij liât Volk • Meersteeg, B" 1(5, Gent. BureelvanWest-Vlaanderen : Gaston Bossuyt, GiUle der Ambacliten, Kortrijk.TELEFOON 523. Bureel van Antwerpen, Brabant en Liinburg : Viktor Kuyl, Minderbroederstraat, 24, Lcuveu. CHRISTEN WERKMAN SBLAD YERSUl.'OT G H.UL PER WEEK. - 2 CENTIEMËN HET NlJflMER GODSDiEMST — HU1SGEZIN — E!GEN DOM Men schrijft lus Op aile postkantoren aan 10 fr. perjîiar. Zes maanden fr. 5.00. Drie maanden fr. 2.50. Aankondigingeiî. Prijs volgens tarief. Voorop te betatcn. Rechterlijke hersteliing, 2 fr. per regel. Ongeteekende brieven worden gewcigeri TELEFOON N" 137, Gent. De Toestand in Frankrijk. Bordeaux, 21 September, 6 ure 's avonds. OP ONZEN LINKERVJLEUGEL : tusschen de Somme en de Oise zijn onze troepen vooruitgerukt in de richting van Roye. Eene afdeeling heeft Peronne bezet en heeft er zijne stelling behouden, niettegenstaande de hevige aanvalien van den vijand. Tusschen de Oise en de Aisne, behoudt de vijand voort de faelangrïjke krachten, «chter de sterke verschansingen. Ten Noord-Westen van Berry au Bac zijn wij een weinig vooruitgeschreden. IN HET CENTER : tusschen Reims en de Argonne, geene wljziging. Ten Westen van de Argonne en op de hoogvlakten van de Maas, heeft de vijand eijiie aanvalien voortgezet, met eene buitengewone hevigheid. Het gevecht wordt voort-£ezet met bourtelings wijken op zekere punten en vooruitrukken op andere. OP DEN RECHTERVLEUGEL : Geene enkele merkwaardige wijziging in de StreKen van Nancy en de Vogezen. Eenige vijandelijke afdeelingen hebben opnieuw beproefd op het nationaal grondgebied te dringen, door onze lichte dekkingslijnen achteruit te doen wijken, doelï hunnen aanval was spoedig geeindigd. * * # IN GALÏTIE : De Russen die zich meester gemaakt hebben van Jaroslaw sluitcn Przemysl gansch in en zetten hun aanvallende houding voort op Krakau. Eene edeler Measeliheid. Uit dcn hoop nieuwstijdingen dezei laatste dagen knippen \ve deze drie brokjes : « Een telcgram uit Simla meldt dat de Maharadjah Scindia, van Gwalior, 500C <125.000 fr.) pond sterling heeft geschon-jken voor de ongelukkige Belgen. » Een telegram uit Montréal zegt dat er eene vereeniging is tôt stand gekomen. onder het beschermschap van den hertog van Connaught,om geld,kleeren enlevens-middelen in te zamelen voor de Belgen. » Een telegram uit Melbourne aan Eeuter's Agency mcldt, dat in aile Austra-lisehe hoofdsteden inschrijvingen zijn ge-opend, om ladingen vieesch aan de nood- lijdende Belgen te s turc n. » * * * Die vertroostende tijdingen, voor de greep genomen, deden ons denken aan de heerlijke weorden, welke de engelsclie ïninister M. Lloyd George enkele dagen geleden te Londen uitsprak ; — 't Is een groote, een edele oorloj dien we voeren, zegde hij, voor de ont-voogding van Europa, vertrappeld dooi een aanmatigenden stand, die twee gc-«lachten verduisterd heeft en thans de ïnenschheid in een bad van schrik en blocd dompelt. » Eenigen hebben reeds ium leven gege-ven. Mocdcrs gaven meer dan haar leven : Kij hebben het leven gegeven van wat zij het duurbaarste op aarde bezaten. » De gesneuvelden zijn eene heilige dood gestorven ; zij zijn de martelaars wiei blocd een nienw Europa bevrucht, eene ïiieuwe wereld, waarvan ik de opdagende Vormen zie doorheen de nevelen van dcn Strijd. Die dooden helpen ons bevrijden van de zwaarste, tegen onze vrijlieden gerichte bedreiging. » Maar dat is niet ailes. Er is een bree-der en grooter zegen, die uit deze groote veldslagen opstijgt : er is aan 't worden eene nieuwe vaderiandsliefde, rijker, ede-ler, belangloozer dan de vroegere. ;> Ik zic aile standen, rjjken en armen *ich ontdoen van hunne zelfzucht, erken-»end dat de gloric eener natie niet enkel allmngt van liare waarde op het slagveld, maar van de naastenliefde waarmede zij de cllende van aile bedreigde haardstede Verjaagt. >' 't Is eene nieuwe vaderiandsliefde die aile standen roert. De strooming naar décidé en welstand die hen meeslecpte, Vijkt terug ; ccn nieuw, een bedachtzamer en irnstigcr Engcland wordt geboren. «Voor de eerste maal sedert lang, ver-schijnen voor onze oogen die eeuwige "wîiarheden, welke allcen volstrekte waarde hebben en die de ovcrtolligheid van stoffe-lijken voorspocc! voor onze oogen verborg » Laat mij u eene eenvoudige parabe zeggen, die nochtans de diepe zedelijk beteekenis van dczen oorlog uitlegt. » Ten noorden van het Land van Wales tusschen de bergen en de zce, is er een prachtige vallei, warm en aangenaan; omdat de bergen haar beschutten tegen d guurheid van den wind. Maar zij ontze nuwt de krachten door hare lauwheid c: ik herinner mij dat wij, toen ik nog kim was,deheuvels die de dorpcnbeheerschte] opstegen, om de bergen te aanschouwei welke den gezichteinder afsloten enomon bloed te laten opzweepen door de krachtig en versterkende luclit welke er ons va: toewaaide. » Ja, wij ook, wij hebben in eene t goed beschutte vallei geleefd. Ons levei was te gemakkelijk, te aangenaam, t zelfzuchtig, en de krachtige hand de Voorzienigheid heeft ons, misschien on ' danks ons zelven, naar eene verhevenhei* doen opklimmen, van waarop wij di eeuwige zaken zien, de éénige die de men schen en de natién verhoogen, de hoog toppunten der eer welke wij vergete: hadden, deze van plicht en vaderlands liefde en eindelijk, met onbevlekte blanl< heid gekroond, het nog hoogere toppun der opofiering, ons met ruw en krachtij gebaar Cois grooten heinel toonenede. » Eens zuilen we terug naar de valle afdalen, maar als we er wederkomen zuilen we altijd voor den geest die hoog toppunten hebben, waarvan de grond vesten niet geschokt zijn terwijl eene nooi geëvenaarde stuiptrekking het oud Europa doet sidderen. » • De Basses in Oostearijk. fis val van Jaraslaw. Petrograd, 23 September. De val van Jaroslaw, dat den noordelij ken spoorweg van Lemberg naar Kraka beheerscht, zal nu de Russen in staat stel len op te rultken, een gordijn van troepe: voor Przeinysl latend. De zuidelijke spoorweg van Lember naar Krakau, via Sambor, is reeds groc tendeels in Russische handen. De Russen kunnen nu langs beide spooi weglijnen troepen naar Krakau zenden. Door deze verrichting zal Przemysl, me zijne forten en bezetting van 60.000 ma gemaskeerd zijn gedurende lict begin de regelmatige bcleg-operaties. De vier uiteengeslagen korpsen va Auffenberg's leger zijn nog in de strec van Przemysl en zuilen vcrmoedelijk afge sneden worden. De andere Oostenrijksche légers treh ken af naar Krakau Op 20 September was generaal Broess f\r\ l'ilnniAftip \7c1n T>rvt>i n Het Begin van M Etoile. Ds Russm nemsn ln drls flagsn nog 15 Q00 Oostenrljkers gevanpn. Petrograd, 22 September. — De Leger-bode zegt dat de vervolging der verslagen troepen ten einde is. Deze drie laatste dagen hebben de Russen, bij deze achter-volging, 15,000 soldaten, 150 ofïicieren, talrijke kanonnen, mitrailleuzen en schiet-voorraad bemachtigd. De Oostenrijksche vliegtuigen die over de Russische troepen vlogen, werden beschoten en vernield. Op de vliegers, vond men nuttige inlich-tingen nopens de Oostenrijksche reserven, wat er machtig veel toe bij gedragen heeft om hst vijandelijk leger op de viuclit te drijven. i, , Nog de Eagelsche raid vaa Dusseldorf, -Londen, 24 September. De correspondent van de Daily Tele-graph op de Duitsche grens, geeft een be-langwekkend verhaal over den tocht der Engelsche luchtvloot naar Dusseldorf. De engelsche vliegers vlogen eeist over de geavanceerde basis, op de grensdie reeds vroeger van den vijand was afgescheiden door de verbondenen. De vliegers verdeelden zich hier in twee groepen, waarvan de eene zich naar Keulen begaf en er 90 nainuten boven de stad vloog. Zij durfden hier echter geen boramen uitwerpen uit vrees van, ter oorzake van den inist, kerken en particulière huizente treffen, en de hangaars waar de Zeppelins waren geborgen, te roissen. Zij keerden dan naar Dusseldorf terug Daar was de mjst niet zoo dik en een vlieger wierp bomnren op de hangaars. Hij denkt dat eenige bommen niet ont-ploft zijn, maar toch heeft hij brand oudei aich zien uitbersten Deverdeeling der duilsclie légers Van den briefwisselaar van The Times uit Petrograd : « In mijn laatste schrijven zegde ik dat in Oosteniijk Pruisen minstens 8 duitsche legerkorpsen verbleven, waarvan drie samcngesteld zijn uit reservisten. Dit getal betreft enkel de troepen, die optre-den tegen het leger van generaal Rennen-kampf. Hunne werkingen bepaalden zicli tet hiertoe met de streken van Grodno en Roveno te bedreigen. c Doch de krachten van den vijand, op andere deelen van het oostenfront, zijn omtrent dubbei belangrijk. Men schat dat 6 legerkorpsen verblijven in de streels van Foseu en in de versterkingen van de Vistulè, terv.'ijl 8 korpsen verblijven in de streek van Breslau, met de Oostenrijkers, Dus op een totaal van 42 duitsche veld-legerkorpsen en reservisten, die schijner gevormd te zijn, zouelen de Duitschers er 22 geplaatst hebben op den oostervleu-gel en 18 op den westcrvleugel, in Frankrijk, terwijl twee legerkorpsen zouden ge-bleven zijn, voor den inwendigen dienst. i Men moet»er de troepen bijvoegen die van 't een naar 't ander punt reizen en ir vorming zijn en die bestemd zijn om de verliczen van de werkdadige legers aar te vullcn. Mon moet, ten andere, zich herinneren, dat ieder legerlcorps versterkt is, door eene derde afdeeling, gevormd van de manner der Landivehr en dat daarenboven aile korpsen versterkt zijn, door eene brigade der Landsturm. Breslau is, in de planncn der verdedi-gin;; van Duitschland, geroepen om cens belan</rijke roi te spelen. Wat Duitschlanel op dit oogenblik, hoogstens mag verwach ten, 't'dc overweldiging beletten, van zijr grondgebied, langs dien kant. » De aanvallende houding is bepaale langs den kant der Verbondenen overge gaan, hier zoowel als in Frakrijk.a Het weder zelf is een vijand teger Duitschland. De laatste inlichtingen be wijzen dat ele Duitschers onmogelijk hur gesciiut kunnen gebruiken tegen generaa Rennenkampf, daar de wegen in Oostcn lijk Pruisen overal onder water staan. Vai den ândcren kant bewijst de samenstel ling van groote troepemnachten ronel Po sen, dat de vijand, eenen ernstigen russi schen vooruitgang ducht in deze richting De Duitschers verliezcn 7000 man Londen, 24 September. — De briefwisselaar van den Times telegrapheert uit Parijs : Te Parijs is de indrulc dat de Duitschers niet langer hunne houding op de Aisne kunnen behouden. Men is van meening dat zij zuilen moe-ten wijken, onder de langzame en Icraclit-eladige drukking der Verbondenen. Voor-teekens bewijzen zulks reeds. * ..^)e Duitschers zouden reeds geweken zijn, zoo deri modderachtigen toestand der wegen hun lictvervoermogelijkmaakte van hunne zware kanonstukken. In plaats van bepaald aanvallend op te treden, hebben de vijandelijke troepen zich moeten vergenoegen met zich te verschanscn en te verdedigen tegen de aanvalien der Verbondenen. Niettegenstaande de macht hunnei stellingen, heeft hunne taktiek schip-breuk geleden. Elken dag verliezen zij grond op hunnen reclitcrvleugel. Op dcn rechtcroevcr der Oise zijn zij nog achteruit gedreven en hunne verwoede aanvalien tegen de lioofdvlaktevan Craonne zijn met ontzaglijke verliezen afgeslagen. De aanval, ten Zuid-Oosten van Craonne, zonelagnacht, was bijzonder gev/eldig. Duizend gewonden duitschers, door den vijand achtergelatcn, werden op het slagveld gevonden.Mcn schat dat de duitschers in dien enkelen slag 7000 man verloren. De Duiîsehc Keizei' iu Luxemburg. Willem II heeft zijn algc.meen kwartier ■ te Luxemburg gevestigd. Talrijke troepen worden ter legatie aangemeld en een groep luchtvliegers is gereed allcn lucht-aanval af te slaan. Intfische stad bescbolen. Londen, 24 September. — Uit Calcutta (Engelsch-Inelië) wordt gemeld : De duitsche kruiser Emden, voorbij Madras varend, schooL eenige houwitsers op de stad. De beschieting duurcle een kwaart uurs en werd door de forten beantwoord. Enkel twee réservoirs olie werden in brand ge-schoten.De Emden staakte het vuur en verdween M wmm legerkorps le Amiens Hît omsiagelsiï der Duitsciiers. Van dcn korrespondent van tien Times, te Amiens, 21 September : Een woedende slag duurt voort op eenige mijlen ten Zuid-Oostenvan Amiens. Het is Iftt begin van het bes'lissend tijdperk van den slag der Aisne. Van zijn afioop hangt af het voortduren der bezetting van het fransch grondgebied door de Duitschers of den aftocht van dezen naar de goed versLerkte stellingen die op de Sainber voor hen waren in gereedheid gebracht. Seelert de ontruiming eler stad door de Duitschers, ongevecr eene week geleden, is Amiens een belangrijk middenpunt ge-. worden voor de fransche krijgsverrichtin-gen. Amiens zal, zonder twijfel, binnen lcort de spil worden eener groote omtrek-kende beweging ronel het uiterste linker der Verbondenen. Het is een groot nijver-heidscenter, wel bediend door de spoor-wegen.Maar de bruggen werden vernield in aile richtingen en alhoewel men ze spoedig herstelt, kunnen de spoorwegen, iu dit oogenblik, voor weinig tcllen. Het zijn d? wegen die tellcn. Van Amiens richten zij zich naar het Zuid-Oosten, het Oosten en het Noord-Oosten, het is te zeggen naar al de punten bezet door den vijandelijken rechter vleugel. Het is langs deze wegen dat het fransch leger, dat aan den slag is, nu zijne versterkingen en voor-raadverzamelingen ontvangt. Aile dagen verlaten konvooien automobielenwagens, geladen met mondbehoeften, de stad. Donderdag zijn belangrijke versterkingen, onder bevel van generaal Amade, langs het Westen de stad binnen getreden. Vervolgens zijn deze troepen naar het Oosten vooruitgerukt, het zij langs de baan van Arras, lietzij in de iichling vaa . Peronne en van Si-Quentin, Yier-cn-Twinlissle Jaar. -1\ 23o M&m, 2(> Sealember ID ! 4

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: christen werkmansblad belonging to the category Katholieke pers, published in - from 1891 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods