Het volk: christen werkmansblad

1927 0
01 November 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 01 November. Het volk: christen werkmansblad. Seen on 09 August 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/sx6445jz04/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Zevenen-Twijiligste Jaar. — 125 ■ h ii rrm'^r 'mit _ - g rm* GoMienst — IMsiezia — Eipnta Dosderdaff, i Novefflber 191 Aile brfefwisseJtegen vr&ch,t« te zenden aan Aug. V*» Iseghem, uitge ver voor de naamf* Snaatsch. « Drnkkcry get Volk»j ÏTeereteeg, n* 16, Gent. Buresl voor West-VIaandereal ©aston Bossuyt, Eecolletteô* Koctxjjk. HET VOLK j$ Mon sehrljît la : Opaille postkantorenagn lOfs, per jaar. Zes maanden £r. 5.00k Drie maand«a fr. 2,50. Aaakondlgir.jjen s Prijs volgens tarief. Voorop t» betalen. Rechterijjke herstelllng, 2 tp per regel. \ Ongeteekeade brieven worden h, geweigerd. m TELEFOON N« 137, Gent» Vergchijut © maal per week CHR1STEN WERKMANSBLAD 3 Centiemen liet mimmes» ZIELSLIEFDE. We gaan, morgen, zoodra de Vespt luiden, zooals voorheen, samen naar h kerkhof, naar de bidplaats der parbch oîwel "iVe vergaderen ir. den lïuislsring roi de taîel, bij 't avondlichtje 1 ' Wat te doen ? Te bidden 1 Bidden voor vader, moeder, broc en zusiers, bloed ver wanten en vriende voor weldoeners, voor dezen die op li t'crevcld h un leven offerden, voor de zielen van 't vagevuur. Wij zijn imme allen broc de rs, kinderen van één en Ze den vader. We bidden vol geloof, want we weti dat vele mensclien zonder doodzonc waardcc r men alleen voor eeuwig verlori aaat, stcrven, en toch oolc niet zoo v( maakt zijn dat ze, bij hun verscheiden v; deze aarde, de Eeuwige Waarîteidi, h Eeirwig Lie ht, de Eeuwige Rechtvaa digl.eid knnnen zien ej genieten ; n wete-ii dat ze boeten in 't Vagevuur totd ze gelouterd, door de engeîen in hand( van hun Scliepper worden gebrachi we we l en dat het gebed de dagen buniï boeipiefîing verlcoit. Luid en kracht verlcondfcen al de uitspraken van de Godsctù; st dat het geSed de zielen v; J Vagevuur ter zalig'heid brengt. I H". Schrîft beveeltonahet bidden voor ( Ovcrledenen uitclrukkelijk aan; de ove Jeveriag, o van zoo verre, Ieert en de OU' ste COTiciliën prediken zullc gebed aai: alfrjd en gestadig heeft de Kerk voor ( srîgestorveuen gebeden betVolen; Btr; dlc^us XV schreef voor cfoî op Allerzielej dag, zooaîs op Kerstda'g, drie Misse inochten o-pgedragen worden voor < zielen. De Joden reeds hebben het gebe tôt dat doel onderhouden en ze zegge het heden n-og op in hun Synagogei Judas, een Machabeesclie Prins, bevo' offers op te dragen voor zijne soldatei in den strijd gesiteuveld, en de H.' Geei •getuigt naar aanleidi-ng van dit feii «Een heilige en fteilzame gedachte is lu dus voor de overledenen te bidden opd; .zij van de zoijden bevrijd worden. » We bidden vurig en hartetifk wai dezen, die or.s nog immernauWen lief zij] aan wieai we het leven te danken he) i>en^ en die nu van 't,leven beroofd ziji leven vooit in een Rerker, o zoo eenzaam o zoo naalct ontdaau van de pij hui lichaaras 1 Ze kennen, die Heveliitge: veel erger dan Franciscu.s' geZel, Jan vs Alverno : « Help mij, Heere God, wai zokider U, Zaïiffmaker zoet, verbliif ik i duisternis en foltering ; zonder U, La: vol meedoo.gen, blijf ik in angst en pijn zonder U, Zoon van God Almachti: Wîjl ik in vei"vvajring en schande ; zondi U, ben ik beroofd van aile goed en ve blind, want gij zijt Jezus-Cliristus, lu "ware Licht zieî ; zonder U, ben. ik de en dorstig, want Ge zijt de bron van al gaven ; zonder U, ben ik heel en al ong'i troost aangezien ge JeZus, onze Zotij maj%er zijt, onze liefde en ons verlanjgei hec versterkend brood en de wijn die c Jiarten der Engelen en aller Heiligen ve bltjdt. Genadige Meester en barmha •fjg'e Herder, begeester mij, want ik be uw klein schaapje, Iïeel onwaardig ! Jexus-Christus, zoo zacht, ontferm mijner. geîolterd als ik ben ; verhoor m door ivwe œieindige barmhartigheid, do< »ie wsarheid uwer genade ; g'un mij. lu genoegen uws aansehijns en van uwe lueedoegenden blik, want de aarde ; door u\ve barmliartiglieid gedekt. » Ma£ fChrfr . iis verwijdert zich. Hij spreekt gee f woord en brengtgeen troost. Ons lieîderij ;-ebe<l zal de ziel van onzen naaste ve: troosten, de keten breken van God; rs rechtvaardigheid. et We bidden met vertrouwen, want wi ie, kinderen van Adam, op aarde verblijvenc îd zijn door God bestemd om het werk de zielsverlossing te bewerlcen. Hij wil, H begeert dat wij het doen. En de Ker heeît daarom aile slaeli van middels te rs hand gesteld tôt bereiking van dat doel n, de schatkamer der aflalen, de aalmoes, d et goede werfcen, de oeîening van den Kruis al weg, de versterving en bovenal he rs H. Misolfer ; want, zegt de groote Augusti lf- nus : « Wanneer ter oorzakevan de offel an de van dieren en het offer der aalmoe ;n zen — zooals ten tijde van Judas de Ma e> chabeër — de fouten der gesneuveld ,jî soldai en vergeten en vergeven worden ,]_ hoeveel te meer zullen dan de zielen de n Vagevuurs g'eholpen worden, door he offer van het lichaam en het bloed vai r. Jezus-Christus ». Niet minder duidelij] ye drukt zich de H. Hieronymus uit : « Ver schillende zielen Worden uit het Vagevuu ;n veriost, wanneer de H. Mis met gods ■ . vrucht voorhen wordt opgedrag'en ». Tref 2r fend is de gedachte eveneens van dien jt? zelfden Heilige : « De zielen des Vage ,j° vuurs gevoelen ten tijde dat de H. Mi (11 voor hen wordt opgedragen, .gegn^pijn » )e Kan het wel anders zijn? HocT"zo.u''Go( le de Vader niet bewogen worden wâniîFë: r- Zijn eenige Zoon in wien Hij zijn welbe j_ hagen vindt, opgedragen v.'ordt ? * * * {g Vader, moeder of Welk andere ziel uii ^ het Vagevuur bevrijden, welk een geluk jt EensWaps verscliijnt een Engel des Heé [e ren ie midden der duisternis van d< jj schrikkelijkegevangcnis. « Siirge velo?iter n Moed, arme ziel,'gij hadt nog vêle \3rer te lijden, maar de tijd van uw lijelen if verkoit, hij is ten einde. En die ziel ^int-woordt : « Hij is geëindigd? Op Hvélk< ;t' wijze' ? » . — « Deze persoen heeft voor u voldaan» — «GeZc-gend Zij mijn wcldoeqer, dtmr-^ bare engel » roept de Ziel geéstdrixtig uit En zich tôt God keerend : -— « Heer, red mijn weldoener I » ■ >' »N DUITSCHLAND. ; i Ds Kacseîlerkrîsls. BBE.LIJN, 30 October. — Ds besprekingen die graaf Hertling met daleiders van enkele par tîjen heeft begonnen, zijn, volgens de Berlijnschc n bladen, nog niet geëindigd. Het is nog niet zekei ^ dat graaf Hertling het ambt van Rijkskanseliei H zal aanvaarden. Daarentegen is het een feifc dai îl Dr Miehaelis zal vertrekken en dat den Beier ; sehen ministerveorzitter de opvolging aangebO' r den werd. Graaf Hertling is bij den graaf Ler-fr ehenfeld in het Beiersch gezantschap gekomer „ en heeft daar verschillende partijleiders en niel \ ail een deze van de meerderheid ontvangen, :l Naast deae besprekingen komen in den Rijkgdaj ,r de partijen onder clkandcr bijeen. le Volgens de Deutsche Tageszeitung zou de op-lossir.g der lcrisis nagenoeg als volgt zijn : Graai >- Hertling, Beiersche ministervoorzittor, zouKijkS' j kanselier worden, terwijl Dr Miehaelis Prùisiech-ministervoorzitter bJijft. Do vroegere onder-staatssekretaris der Rijkslœnselarij, Wrhn-schafîe, die samen met von Bstlxmann Hollwej aftrad, zou in de Bijkskanselarij terugkeereu n ala opvolger van von Graveniss. u Hlet graaf Hertling? ij BERLIJN, 30 Oetober. — Volgens goede in-,j- Echtingen ziet graaf Hertling de vooruitzettin-gen die hij met reoht geloofdo te moeten stellen voor het aannemen van het kanselierschap,nie( . vervuld. Daardoor zal hij zijne opdraeht terug 15 in de handen van den Kcizer leggen. Door--r Blaac.de voor dien stap zijn de vordere bespreldn-n gen die hij met de vertrgeaawoordigers der par-Jfi tijen gister en heden had. IN FRANKRIJK, s' Ministerraart. AMSTERDAM, 30 Ootober. — Uit Pai j( wordt gemeld : Op de ministerraadzittii g v | zaterdagavond, te Parijs gehouden, waara ^ Poincerré en de generanls Pétain en Foch de namen, zal maandag een nieuwe ministerra J volgen. De aitting betreft den militairen ti K stand in Italie en de terugwerking op de Verbe r denen. Fnlp aan Italie- e AMSTERDAM, 30 Octobcr. — De Morni Post meldt : In Engelfche militaire midde t is men van meening dat de hulp, door de Enteri aan Italie toegezegd, reeds op weg is. Men geloc dat Frankrijk van het front Belfort-Bcsar„con van de Zwitsersche grenzen reeds strijdkrreht heeft weggetrokken en naar Italie gezond 3 heeft. Men twijfelt echter of dit Franseh exf ditieleger sterk genoêg zal zijn om een beslisse! » woord te kunnen mededoen. Men rekent ook i 5 een transport Fransehe en Engelsche troepi t van het Bnlkar.front naar Italië. Een telrgra l van de Daily Telegraph uit Rome zegt dat eei i gansehe oorlogsvloot op weg is van Maita na de' Adriatische Zee. r (Maita is een eiland in de Middellandsehe Ze ten Zuiden van Sicilië.)" Het nlenw ItaliaansG!i kablnst- ROME, 30 October. — Giornale d'Ilal meldt: Oïl ndo onderhanûelde met Ret > Sonnino en Berenimi. Naar aile waarschijnlij held zal liet kabinefc heden avond samen;; ste l en aldus geVormd zijn : Orlando : voorzitter < r btenenland ; Sonnino : buitenland ; Meda : : . , nancen ; Retti : schatkist ; Dari : openba werken ; Berenimi: onele-rwijs ; Colosimo : k Ionien ; Fera : posten ; Bissolati: burg;ronde stand en pensioenen ; Cacc'ny : justicie ; P: bueno : marine. Het blad voegt er bij dat Giardino, mlnist : vnn finrlrtcî. van lint, front, frpjmmen is en een lai onderhoud had met Orlar.do IN RUSLAND. MOSKOU, 28 October. —■ De konferpntie vf ; ^politicke voormannen besloot eene besprekii . over oorlog en vrede met de volgende wjjischer . ^rots de oVerwinnlng der Duifcsche vloot In ( 'Opstzee en de ernstige bedreiging van Sin Petersbnrg, wijsfc de openbare meening elle g ;-etacht van een verraad der zaak van de Vt .bonelenen, of eenen afzondèrlijken vreelcraf. I "konferentie is er van overfcuigd dat het Ru sische volk de noodige lcn\ebt vinden zal om d' oorlog, in 't belang en de eer van Rusland, t beslissende uitslagen bekomen zijn, verdfer voeren. / BERN, 27 October. — Russische vcrdec gingsmaatregolen. — Uit St-Pefe?rsburg wor aan de 2?emps gemeld : In eene gewichtige ve gadering waaraan Kerenski, de oorlogsminist en tnlrijke generaals deelnamen, werd het ve dedigingsplan van St-Petersbnrg door gênera Tscheremissow opgemaakt, goedgekeurd. I kustenverdediging van Finland en de vestingi van St-Petersbnrg zullen in de drie rlchtingi waarop de vijand aanrukken kan, Reval, Haps en Pernau, versterkt worden. Verder werd; veranderingen in het opperbevel goedgekeur De nieuw benoemde bevelhebbers zijn aHema jonge officieren die zich door wilskracht en o dernemin gsgeest reeds wisten te onderscheide De nieuwe benoemingen worden in de militai krirrgen algemeen goedgelceurd. Gcneraal-majo Diedericks vervangfc generaal-majoor Rom nowslry als eerste generaal-lcwartienneester het hoofdkwartler. ST-PETERSBURG, 28 October. — Généra Alexejew heeft het afgewezen aan de konferént te Pariis deel te nemen. De regeering het generaal Colowln, leeraar aan de Russiscl militaire Akademle, met die zending gelas TER ZEE. BERLIJN, 29 October — Ambtelijk. — C het Noordelijk oorlogsveld werden door on: onderzeebooten wederom 15.000 b. r. t. ve nietigd. Bij de verzonken schepen bevonden zi< de beide bewapende Engelsche stoomers Elrr, gartk, geladen met 4800 ton suiker en Adornh De overste van den admiracdslaf der marine. BERLIJN, 29 October. — Ambtelijk. •— C 28 October 's namiddags werd een groote El gelsch monitor, die Noordelijk de Vlaamsc] MENGELV/ERK 128 v CAPITOLA JL-Ot ^ — Dat ge u vsrgist, mejufvrouw, hernam jDorkcy met vaste stem. Dat beeld daa» ijeeft ■ uwe zinnen begooeheld;" wql buiten mij en mej. ÎDay geen vrouwelijk wezen in dit huis woont. — Dat is nog eene vraag, hernam Capitola, •want wot ik met mijne eigen oogen zag, laat ik mij niet uit het hoofd praten. — Bah, het was zinsbedrog, zegde de oude. i Of zijt ge ook nog zoo zwak aan spoken te 'ge- looven î Al de geruchten, dat 't hier spookt, xijn praatjea van domme Iieden. Toch, voegde zij er bij, verzoek ik u er mej. Day niete vaa te j*eggen. Het arme kind zou bang worden en dît ! «ou haar 't verblijf in deze eenzaamheid nog on-••ngenamer maken. Spreek er dus niet over. — Goed, ik zal zwijgen; ton minste nn, be-■loofde Capitalo. Zij volgde de oude naar de eetzaal, waar Mej. Clara hear reeds aan 't ontbijt waehtte. Op Clara's vraag of ze goed geelapen had, antwoord- de Capitalo beveôtigend, ofsehoon hare oogen ' faat tegeadeel vemedea. N» het ontbijt, verge- < ■elde Clara hare vriendin tôt op de Mnnenplaats, ' waar Capitola op haar ponney eprong en Ter- ' ♦rok met de beloft-e spoedig terug te komen. 1 Craven was onzichtbaar gebleven hetgeen de 1 ♦wee vriendinnen zeer aangenaam was, daar ze ( de laatste minuten on jehiuderd hadden kunnen 1 praten. — Tôt een spoedig woerzien ! riep Clare hare vriendin na. — Moge ze nooit meer terugkoman, bromde de oude Dorkey. VIIL Cf- 0f. Donzelfden dag, twee of drie uren nadat Capitola het « Verborgen Huis » vrrlaten had, kWam kapitein Lenoir van Washington terug. Dorkey was de eerste, die hem verhaaldo, dit Capitola Black van Warfieldshouse er goweest was en er overnacht had. — Het was vergeefsche moeite haar te willen afwijzen, ging ze voort. Het is een zeer koppig en eigenzinnig meisje. Zij wilde tegen hoog en laag mej. Day bezoeken en ik kon het niet belétten. Gabriel Lenoir werd woedend. Hij ataonp-voette en braakte vreeselijke verwenschingen uit; het maeat was hij woedend op zioh zelf en op 't toeval, dat hij juist afwezig moost zijn. — Welk eene heerlîjke gelegenhoid liet ik ontsnappenl dacht hij. Vervloekt toeval 1 Ware ik hier geweest, dan had ik dien schurk van een Mae Donald niet meer noodig, die zijn woora niet houdt. Dan was zijne buïp overbodig. Als Dorkey hem vertclde, wat haar Capitola over de naohte ijke veraohijnlng gezegd en dat zij een ring gemist had, klom de woede ten top. Hij beral de oude, nlemand In het huis er over te spreken en daarna begaf hij zioh naar. zijne kamer. waar hij den hoelen dag bleef. 's Avonds liet hij zijn zoon bij zioh komen. Beiden b'even a**een : zij sohenen iets gewichjigs te beepreken to hebben, want zij kwamen niet aan tafe*. Na de thee, ging mej. C'ara naar hare kamer. Een hevig rùmoer in do kamer boven de liar wekte haar om middernaclit uit den s'aap. Vei sohrikt richtte zich C'ara in haar bed op. Ze luisterde. Daar hoorde zij een gil, den hulp kreet eener vrouw. Nog een, twee kreten e: daarna een oogenblik van doodscha stiltf Weldra vernam z© bet geluid van voetstapper Het scheen als waren meerdsre personen in d kamer boven haar handgemeen; stoelen werde; om^geworpen, Clora sidderde. Een oog-nl^Ii latcr hoorde ze de deuren oponen en sluiter Een geluid, als werd een zwaar lichaam over d trappen afgesleept, trof haar oor. Duidelij! kon ze onderschieiden hoe het voorwerp, da men aftrok, van trap op trap neerbonsde e: tevens hoorde zij de ongelijlanatige voetstappe: van personen, die een zwaren last voortsleepter Eenige seconde» later werd de groote poor geopend en vernam ze het ratelen van een rijtuij dat snel wegreed. Clara's angst was onbesohrijflijk; zij huld zich in hare dekena om niets meer te hoorer Een koud zweet brak op haar voorhoofd ui en zij beefde, als had ze de koorts. Er was gee: twijfel aan : er was eene moord in het huis ge pleegd. Wat hadden anders dat rumoer en di hulpkreet te beteekenen t Den volgenden morgea — veel vroeger d« gewoonlijk — verscheen Dorkey bij haar. — Wel, mej., dezen naoht zult ge wel in ui slaap gestoord geworden zijn, niet waar T Clara'# oogen gaven «en voldoend antwoori {i VwToiat.) kusten kruiste, door onze lichte strijdkrachti overmss -nd aangevallen en zwaar bcschadig De oversle van den admiraalstaf der marine. ■ij» BERUJN, 30 October. — Benevens de koei an werking van lichte vlootstrijdkrachten, die voi an de Shetlandf»ilandpn eenen ganschen trein v; cl- 12 transportbooten en twee Engelsche torpsd ad jagers naar den zeebodem zonden, hebben on: >e- duikbooten in den tijd van 20 tôt 27 Ootobe n- in Aermelkanaal, in de Noordzee, in het verspe ringsgebied r-ond Engeland en in de Midde landsehe Zee het vijandelijk schipsruim geweld na aan* 1?2500 ton vijandfiijk schipsruim zijn i ] 8 8 dagen verzonken Vermtld, ongerekend ee te aantal stoomers en zeilers, waarvan de tonn< ^ maat niet bekend is. Officieele Mededeelingen )p —— m la Vlaandcren. Frankrijk en Elzas ^ (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 30 October. — Uit het groof e> hoofdkwarfcier : — Legergroep van kroonprins Ruppreeht va, Beieren. — In Vlr.anderen was de artillerie!)" drijvighcid met korte onderbrekingen levendi ia in den sector van Dixmuide. Tusschen het Hou1 ti, hulster-bosch en het kanaal Komen-Yper b; k- reikte de wnirstrijd gister bijwijlen groote sterl Id te. Hij bleef ook 's na chts hevig en is heden moi ;n gsn tôt roff lvuur gesteg^n. ;i- — Legergroep van den Duitschen kroonprins re — B: iderzijds van Braye aan den Chemin de o- Dames, vatteden de Franschen tegen avon r- hun vuur tôt kra chtige werking saomen. Na tijdi il- lijk afnemen is de artilleriestrijd daar sedert ht aanbrcken van den dag weer versterkt. Ook 1 er de andere deelen van het hergfront was de inze ig der artillerie grooter dan in de laatste dagen. Op den rechter Maasoever braken beproeïd kamptroepen na werkzame vuurvoorbercidln in de vijariiVelijke stellingen Noordwcstelijk va . Bezonvaux blnnen. De op 1200 meter breedt ' veroverde graven Werden tegen vler tôt in de . nacht herhaalde aanvallen van sterke Franscli Jkrachten gehouden. Meer dan 200 gevangenc zijn ingebracht geworden. De vijand heeft zwai 0_ bloedige verliezen geleden. r" •— Bij de andere Iegèrs veroorzaakten eiger. . en vijmdelijke verkenningsstooten meern.aa: levendigo artilbriebedrijvigheid. ,n — Avondbericht. — Op Ixet roffelvuur op hc slag%reld in Vlaanderen volgden sterke Engelsch [.e aanvallen op Passchendale. Het dorp ging vei loren. Kra chtige tegenaanvallen wierpen de j_ vijand er weder nit. Bij Geluveld braken hede vroeg en 's namiddags aanvallen der Engelsche r_ bloedig samen. Aan den Chemin des Dames e r op den Oostoever van de Maas levendig« artill; riestrïjd. (FRANSCHE MELDING.) )c PARIJS, maandag 29 October. — Offioieel .n In België tàmelijk hevigo artilleriebedrijvig .n heid Noordelijk van Draaibank. In 't Zuidweste îl van St-Quentin veroorlooîde ons eon e.anvf :n gevangenen te nemen en een macliiengewee d. in te brengen. al Aan het Aiscefront wordt het artilleriegevecl -i- tàmelijk levendig voortgezet in den aectc n. Noordelijk van Vaudesson en tegen Hurtebis< re Onze afdeelingen zijn binneugedrongen in d jr vijandelijke graven in de Argonnen eù op de o- linker Maasoever, en hebben een dozijn gevar In genen genomen. Op den rechter Maasoever bombardeerde d il vijandelijke artillerie hevig onze stellingen o le het front Chaumebosch-Bezonvaux. Een aanvî Jt volgde. Door ona vuur teruggedrongen, kon d ie vijand slechts aan een enkel punt Noordelij t. het Caurieres-woud in onze linies binnendrir gen, waar hij in onze vooruitgesehoven stellinge voet vatte op eene streep van zoowat 500 me te: Een onmiddellijke tegenaanval oazer troepe 'P heeft osa het grootste deel van het bezet terrei îe weergegeven en ons veroorloofd gevangenen t r" nemen. In het Apremont-bosch bleef een vijandelijk s" aanslag op een onzer voorposten zonder eeni a* resultaat. — Avondboricht. — In den Ioop van den da 'P bleef het artilleriegeveeht hevig in den sectc 1_ ChaumeboEch-Bezonvaux. Bijwijlen kanonad lc op het overige front. ■ Op 27 en 28 October bombaardeerden vijandt -0 lijke vliegtuigen het gebied van Duinkerke P. geen offers. h (ENGELSCHE MELDING.) n LONDEN, zondag 28 October. — Officleel s. In den nacht schoven wij onze stellingen aa 3. de baan Yper-Boeselare licht vooruit. Gîstei le morgen drongen de Belgische troepen, die same n metde Franschen handelen, d 3or het overstroomi k gebied en bezetteden het sclûereiland Merckei i. bij Vijfliuizen. le — Avondberlcht. — In den loop van den da k werden door Fransehe en Belgische troeper it Noordelijk van Merckem, gevolgrijkc onderne n min gen ultgevoerd. Het dorp Luighem wer n heden vroeg door Fransehe troepen genomen e i. gansch het schlereiland van Merckem 1s than •t In handen der Verbondenen. Een ver<fer aants ;, gevan genen werd in gebra cht. le (AMERIKAANSCHE MELDING.) ?• PARIJS, 28 October. — Ambtelijk van hc Amerikaansch expeditiekorps : n Eenige bataillons van ons eerste expeditie ?" korps, die hunne vormingsvoltooiing voortzel 10 ten om als kerntroepen voor de vorming va toekomstige troepen te dienen, hebben gemeer ,n zaam met oorlogsgewendc Fransehe batailloni graven der eerste Unie bezet op een rustige w sector van het Fransch front. Onze troepe worden ondersteund door eenige batterije onzer artillerie, in verceniging met oorlogsgj wende Fransehe batterijen. De toestand in de sector blijft regehnatlg. Onze manscliappe gewennen zich op gelukkige wijze aaa het leve ia de tchutsgraven. " i . .i n«r l Op het Oostclijk GevecMsleppeih. (DUITSCHE MELDING.) 16 BERLIJN, 30 October. — Uit het groot» )r hoofdkwartier : ,n Geen groote geveohtshandelingen. 5" — Avondbericht, — Niets gewichtigs. !e (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) r> WEENEN, 30 October. —"Ambtelijke mede-J" deeling : Niets te melden. 8 (BULGAARSCHE MELDING.) n SOFIA, 29 October. — Van den generaalstaf » u Tàmelijk hevig artillerievuur op Tulcea. ©P Sm SftLKANS. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 30 October. — Uit het groot* | hoofdlcwartler : ' Geen groote geveclitshandelingen. (BULGAABSCHE MELDING.) SOFIA, 29 October. — Van den generaalstaf : Bijwijlen werd het artillerievuur tàmelijk ' levendig in 't Noorden van Bifcolia, in de Cerna-bocht, in de Wardar-dalen en op den Wcstelijken oever van de Stroema. * In de nabijheid van het dorp Kopriva schoofc de heldhaftige luitenant Eschwege een vijande- I lijken kabelballon af, die in vlammen gehuld achter de vijandelijke linies neerstortte. Dit i» 5 de 17* lachtzegepraal van luitenant Esc'nwege. * fFRANSCHE MELDING.) -. PARIJS, maandag 29 October. — Oiïicieel: L Tàmelijk ernstige artillcriebedrijvigheid in het Wardar-gebied en in dat van Monastir, waar wij vernielingsvuur op de Bulgaarsclic batterijen s uitgevoerd hebben. Patroeljeschermutseling aan de beneden-Stroema en in de Cerna-boclit. t Mtosteïircjkseh-ItalîaanscheOorlog J (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 30 October. — Uit het groot» e hoofdkwartier : , g Udine is door de verbonden troepen van het n 14e leger genomen. Tôt hiertoe de zetel der Ita-e liaansche opperste legeraanvoering is daarnjeo n den zesden dag der gevolgrijke verrichtir>g in e onze handen gevaller.. n Onophoudend, geen inspanning achtend, drin-e gen onze divisies in de vlakte naar den loop van den Tagliamento toe. Aan de weinige overgan-e gen van den door stroomregen hoog aangezwol-is len vloed stuit zich de terugtocht -van het ver- slagen vijandelijk leger. t De uit Carinthië vooruitgaande troepen heb-e ben op gansch het front Venetiaanschen bodem betreden en zijn in voorwaartsdrang tegen den n bovenloop van den Tagliamento. n. — Avondbericht. — In Italië gaat het voor-n waarts. " (OOSTEÎvB.IJKS€HE MELDING.) WEENEN, 30 October. — Ambtelijke med». deeling : De door den 12en Isonzo-slag geschapen toe-: stand werkt terug tôt in het gebergte aan den b o ven -Tag 1 iarriento, waar het Caiinther leger 'I van generaal-overste vrijheer von Krobatin, allen weerstand overwinnend, op Venetiaar-r sehen bodem vlug Zuid- en Westwesirts terrein wint. * De strijdkrachten van iiiïanteritgeîieraal r Alfred Kraus sloegen reeds des middags van 28 '• October de eerste bres in het ver-uitloopende, 0 bevestigde kamp van Gemona, doordat het II dappero beneden-Stiermarker fichuttersregi-ment Nr 28 door een overval het pantserwerk op don Monte Lane bemachtigde. e Het beslissend vooruitgaan der verbonden R troepen van generaal von Below werd beloond met het winnen van Udine. ® Verder Zuidelijk, door onze in 't kusleiland vervolgende legers gescheider, rollen do orde-looze rnassa's van c!en verslagen vijand tegen 0 den hooggewassen beneden-Tagliamento terug. De ruimten achter de fronten der Verbonde-n nen krijgen door lange gevangenentreins en door Q oorlogsbuit veelvuldig het uitzicht van een 0 Italiaansch legerkamp. (ITALIAANSCHE MELDING.) 6 ROME, maandag 29 October. — Officieel: ® De door 't oppercornmando bavolen bewe-gingen nemen hun normaal verloop. De troepen ® die gelast zijn zich tgenover den vijand te stellen, r vervullen hun f licht, den inval der vijandelijk» 8 krachten in de vlakte vertragend. ; Kleiiî-Âzië, Kauç.«sus en Syrie. (TURKSCHE MELDING.) KONSTANTINOPEL, 29 October. — Ulfc het hoofdkwartier : . Perzisch front : Russisch vliegtuig, dat landd» n" bij Loleschin in de nabijheid der Perzische grens, werd buitgemaakt. n *Kaukasusfront : Eene Russische afdeeling ter 1 sterkte van zoowat 200 man, die in het midden n van den linker sector een overval tegen onzs graven beproefde, werd teruggeslagen. g Egeïsche zee : In de nabijheid van het eiland ! Kos beproefde een vijandelijke monitor, die een met ma chien geweren bewapende boot op sleep-j touw had, de Anatolische kust te naderen ; hij werd evenwcl door ons vuur verdreven s Sinaï-front : In den nacht voor 28 October 1 en op 29 Oetober hevig artillerievuur in den sectcr van Gaza. Op bet Itallaanscii front. t Italiaansch bericht van 28 October. — Hevip-heid der aanvallen en onvoldoende tegenstand :- van eenige afdeelingen van het 2cle leger, licten r- Oostenrijksche en Duitsche krachten toc onzen a linkervleugel aan het Julische front door te breken. De dappere werkingen der andere troe-(, pen gelukte niet den vijand te bcletten in den p heilige vaderlandsgrond te dringen. Magazijnen i en dépôts, in de geruimde omgevlngen werden i vernleld. De dapperheid, die onze troepen in i- het verloop van zooveel gedenkwaardige slagen a gedurende 2 y2 jaar heeft bewezen, geeft het u opperbevel de zekerheid dat het leger ook deze a maal, nu de eer en het hell van het land haar U> toiveftrouwd, zijn plicht zal weten te doen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: christen werkmansblad belonging to the category Katholieke pers, published in - from 1891 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods