Het volk: christen werkmansblad

2241 0
30 October 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 30 October. Het volk: christen werkmansblad. Seen on 09 August 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/zp3vt1j735/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Zeveneii-Twiiillgste Jaar. 11255 Oodsdlsust —- Mslspzm — ElgeMoi '■ ■ ■ ■ -■ ir"iiTi itiniri v tti 4 iir*- - - - - -- - - - Binsdag, ,30 October 1917 » ■ — ' « Aile bricfwîsselînçen vrreht» *rîj te zen den pan Aug. Van Iseghctai, uitgever voor de n a ami. ttiaalrch. « Dnjkkerij net Volk», ITeersteeg, n0 16, Gent. Bureel vôcr Wost-VIaan dcrcn* Seston Bossuyt, Recolletten-etr&at.li, Kortrijk. HET VOLK Men schrljft In t Opaîle postkantorenaanlOftH per jaar. Zes ma an don It. 6.00t Dria maanden fr. 2,50. Aankondlgingen t Prija volgens tarlef. Voorop té betalen. Rechterlijke herstelling, 2 ÎP» pp,r regel. Ongeteekends brievsn wordoU geweigerd. TiïLEFOON N° 137, Genfe, Verscîiîjiit €5 maa! pei* weel* CHRISTEN WERKMANSBLAD S Centiemen l&et mimmex* Wijziglag in ies OnilerstaniL In de zitting der Soepkommissie, vrijdag laatst, op liet Stadhuis te Gent gebouden, is er medegedeeld geworden dat or binnen kort eene grondige wijziging zal gebrachfc worden- aan de uitdeeling van de onder-steuning aan wei'klopzen. De Brusselsclie bladen hebben reeds het ontwerp medegedeeld en besproken. _ Het bestaande règlement van ondersteu-ning strekt zich enkel uit tôt de gedeeltelijk : of volledig werkloozen zonder ondersclieid van geslaeht : werklieden, ambachtslieden en bedienden van kandel en nijverheid. Aî wie buiten deze bepaling valt, zooals moiden, dienstknechten, kleine patroons, en die in nood verkeeren, moeten voor Gent tôt een ander komiteit dan. dit dor Kuipers-kaai hun toevlucht nemen om, in geval van nood, onderstand te bekamen. Het nieuw règlement, door het Nationaal Komiteit opgemaakt, schaft dit onderscheid af en slrekt zi.jne ondersteuning uit tôt al de behoeftigen. De toelagen die het Nationaal Hulp- en Voedingskomiteit aan de Provinciale Komiteiten uitreikt, zullen dien ten gevolge, in plaats van in verschillende kate-goriën gesplitst, samen getrokken worden D.e onderstand voor levensmiddelen, die voor verwarmings- enkleedingstukken zulien , door een enkele bewilliging geschieden, die den naamzal dragen van Voedingsonder,stand. Waarom die wijziging? Het schijnt dat het tegenwoordig stelsel aanleiding geeft tôt menig misbruik. « De » menigte, zoo luidt de nota van het Natio-»naal Komiteit, aanzag die inrichting als » eene officieele instelling, zoodafc er minder • bezwaar gevonden werd om zijne tusschen-"komst te misbruiken; anderzijds leerde » men de kunst te bedriegen. Voor al degenen » die zich met de uitdeeling der tegemoet-»komingen bezig houden is 't geen geheim > hoe, bij voorbeeld, sommige personen «slechts naar de soep gaan met het doel » den onderstand te verkrijgen, die afhan-i kelijk is gesteld van 't bezoek der lceuken : abijkomende eetwaren, steenkolen, enz. » Daaruit volgt eene aanhoudende stijging » v an de uitgaven voor de volkssoep, het » immep grooter wordend verbruik van in-» gevoerde waren door de soepinrichtingen, » mot de onzekerheid voor wat, in sommige » gevallen, het nut van den aangroei dezer i » laatste betref t. In werkelijkheid komen de » talrijke vormen van den onderstand en » 't gebrek aan samenliang hier op uit : dat I »de behoeftigen zich, natuurliikerT,vijze, er » op toeleggen, door aile middelen, van aile «tegemoetkomingen te genieten; zij hebben • »er geen enkel voorzorgsbelang bij, van één > dezer af te zien. » Ziedaar de klacht door het Nationaal Komiteit geuit. Oî de misbruiken waarover wordt geklaagd, ook in Vlaanderen evenals in 't Generaal-Gouvernement bestaan, durven we niet bevestigen. De klaôht is dan ook in alge-meenen zin uitgedrukt. Met het nieuw règlement dus, dat bmnen kort in toepassing zal komen, zullen de verschillende onderstanden vereenigd worden, samengesmolten tôt een geheel. Het maximum-bedrag der tusschenkomsv van het Nationaal Komiteit zou vastgesteld worden op 4 frank per week voor de vol-waesenen, op 3 frank voor 't kind vaïi 10 tôt 16 jaar, op 2 frank voor het kind van min dan 10 jaar. De tusschenkomst van voor-ïroemd komiteit zal die hoogte bereiken bij-nldicn het gezin zonder middelen van bestaan is. De dagloonen, door de ondersteun-den gewonnen, worden tôt een beloop van 50% niet in afrekening genomen. De Provinciale en Stedelijke komiteiten blijven echter vrij de tegemcetkonaiïigen van het Nationaal Komiteit en den rooster van den staat van behoefte te verhoogen. Die aanvullsnde tegemoetkomingen mx>gen m geld geschieden doch de onderstand van het Nationaal Komiteit wordt uitsluitend in voedingswaren uifcgekeerd, en daartoe zal ieder gezin een krediet-boekje krijgen, v'->.".rdoor het stelsel der bons teenemaal wegva.lt , en het wordt vervangen door zegels. Fi et Nationaal Komiteit heeft het ook nut-tig geoordeeld, de ondersteunden te doen tusschenkomen in de onkosten van artsenij-kundige zorgen, opdat deze niet zonder noodzaikelijkheid zouden ingeroepen worden. Te dien einde heeft het 't gebn.uk van een Medikaal-zegel aan het kredietboekje gehecht. Mot. hot ni^uw stelsel worden d» volgonde verleonde togemootkomingen bevoorrocht (gcïmmunisee#d) : 1° De legmoetkomingen verstrekt door de afdeeling « Hulp aan en Opleiding van de oorlogsinvaliedon ■ : 2° de tegemootkomjng aan. de oorlogs-weezen;3° de tegemoetkomingen verleend door de afdeeling « Hulp aan en Bescherming van de werkon voor de kindsheid » en door de «Commissie voor kindervoeding »; 4° de tegemoetkomingen verleend door den «Belgischen Nationalen Bond tegen tuberculose »; 5° de bijzondere tegemoetkomingen aan de Belgische uitgedrevenen verleend ; 6° de tegemoetliomingen^aan de Fransehe •gezinnen van militairen of uitgedrevenen-gezinnen verleend door bemiddeling van Z. Exc. den heer Minister van Spanje; 7° de tegemoetkomingen door de maat-schappije% van onderlingen bijstand aan hunne ledm wegens ziekte, kwetsuren, enz. verleend ; Worden tôt een beloop van 50% bevoor-recht : 1° de tegemoetkomingen verleend aan gezinnen die, wegens den oorlog, van hun kostwinner heroofd zijn, alsmede de tegemoetkomingen verleend door de afdeeling « Hulp aan en bescherming van de gezinnen van officieren en van onderofficieren »; 2° de tegemoetkomingen verleend door de afdeeling « Hulp aan en bescherming van de lcunstenaars »; 3° de vergoedingen welke het Nationaal Komiteit door middel van den arbeidson-derstand aan zijne beschermelingen vorleent ( kantwerksters, snij- en naaiwerkplaatsen, enz.) worden als dagloonen aanzien en tôt een beloop van 50% bevoorrecht. * * * De nieuwe Voedingsonderstand is stellig beter dan de voorgaande; de uitgereikte onderstand is hooger en de immunisaties zijn talrijk. Ook vestigt het Nationaal Komiteit in volgende bewoordingen de aandacht van de Provinciale Komiteiten op de noodza-kelijkheid der uitoefening _ eetier streng9 kontrool op de ondersteunden : i De Plaatseliiko Komiteiten moeten • krachtdadig al de misbruiken en al de be-» driegerijen beteugelen. Het is onontbeor-tlijk, zooals het règlement het voorziet, » dat de gezinnen, die in 't algemeen bekend » staan, voldoende bestaansmiddelen te be-» zitten, onmeedoogenderwijze van den on-« derstand worden uitgesloten, zelfs dan aïs » zij binnen de perken van den rooster » schijnen te vallen. » Waarschijnlijk zal het nieuw onderstands-stelsel. Voedingsonderstand vernoemd, in 't begin van de maand December in voego komen in 't gebied van het Provinciaal Komiteit van Oost- en West-Vlaanderen. IN DUITSCHLAND. De Ksïzer en B' Helfi;r3cîi. BERLÏJN, 27 Ocfcober. — Ambfcelijk. — De keizer heeft heden den plaatsvervanger van den rijkskanselier Dr Helfferich, den minister von Brachbach, den overste van het burgerlijk ka-binet von Valentiiù en den hulsminister graaf Eerlcnburg ontvangen, voor het aannemen van hun verslag. Br MIcha§ils. BERLIJN. 27 October. — Een raiddagblad meldt dat de rijkskanselier Dr Michaelis zijn verzoek om ontslag ingediend heeft. Tôt nu toe wordt dit bericht niet bevestigd. AftreSen van het Iîallaanscîi kabineî AMSTERDAM, 27 October. — Uit Rome wordt op 26* dezer gemeld : Het kabinet is af-getreden. _________ Aftredea van M Spaaïsssli kabînot.. MADRID, 27 October. — Havas meldfc: Het kabinet is afgetreden. IN AUSTRALIE lîityoerverbofl. MELBOURNE, 27 October. — De Australi-sche regeering hoeft den uitvoer verboden van allé'waren, behalve drukwerljen en peTsoonlijke effecten, naar Zweden, Noorwogen, Denemar-ken en Nederland, behalve in geval van bijzondere uitvoertoelatin g. Nederland sn de ïntsrnaîionaîs Bstrskkîagen; De îieer Van Hamel, gakozenc yan Amsterdam, stelde in de Nederlandsche Kamer bcpaalde vragen aan de regeering, over het doorvoeren van grint uit Duitschlund nanr Bclgie en van metalen uit Beigië naar Duitschland, 6v#rlieen Nederland. * Do minister van buitenlandsche 2nken, jonk-heer Dr London, antwoordde als volgt : In antwoord op de cerste vrang van den gc-acliten afgevaardigde, v-erklaar ik mij gaarne bereid de m;t de Duitfeche en de Britsche re-goering gevoerde brioîwisseling over den door-voer van zand en grint van Duitschland naar Boigië en van msfcalen in omgîkeerde richting aan de Kamer over te leggen, nadat, overeen-komstig internationaal gebruik, de toestemming der betrokken rcgeeriiigcn, ieder voor liaar dcel, daartoe verkregen zal zijn. Tegen overlegging der beide verslagen door de Nederlandsche g;nie-oiïicicren in opdracht van de regeering uitgebracht, heb ik evenmin bczwjar. Zoodra mogelijk, zal ik een eu ander aan de Kamsr doen toekomen. Op de tweede vraag, of namelijk de Nederlandsche regeering van de Britsche een voorstel heeft ontvangen om de gerezsn geschiipunten aan scheidsgerecht te onderwerpen, en of zij genelgd is een zoodanig voorstel te aanvaarden of respactievelijk harerzijds te doen, kan ik ant-woorden, dat van de Britsche regeering geenerlei voorstel van die strekking is ontvangen. Togen het aanvaarden van zoodanig voorstel zou de Nederlandsche regeering geen bezwaar hebben, voor zoover daarmede bodoeld wordt, met goed-vlnden der betrokken regeeringen aan de uit-spraak van een internationale sclieidsrechter-lijke ltommissie de vraag te onderwerpen, of de bedoelde transporten over Nederlandsch grond-gebied beschouwd moeten worden als transporten van legerbevoorrading in den zin van art 2 van het verdrag van 1907 betvefEen<3>s de rechten en verplichtingen van onzijdigtfn iy- don oorlog te land. De regeering is evenwel van oor-deel, dat, na het voorgew-llcne, het doen van zoodanig voorstel geenszins op haren weg ligfc. De derde vraag, (namelijk : wat de regeering gedaan heeft of denkt te doen om te bevorderen, dat aan de belenimering van lict gebruik der Britsche kabels voor hnndelsdosMnden zoo spoedig mogelijk op een met onze waardigheid overeenkomende wijze een einde worde gemaakt) — noopt mij het na volgende op te merken : De regeering heeft" sedert twee jaren gedaan wat in haar vermogen la g om zich rekenschap te geven van het gebruik, dat van het doorgevoerde zand en grint gemaakt werd, ten einde vast te stellen, W 'lke hoeveelheden van dat nnteriaal voor niet militaire doeleinden bestemd waren. Immers in tegenstelling met de meening, der Duitsche regeering, waraan deze nog steeds vasthoudt, aclit de Nederlandsche regeering, krachtens de Rïjnvaartakte van 1888 en het Verdrag van 1839, beide steunende op de Wecner Slotalcte van 1815, zich alleen verplicht tôt het doorlaten van die hoeveelheden, die niet voor militaire doeleinden verplicht zijn. Da regeering ia bewust van do mogelijkheid, dat het werkelijk gebruik van het dooi'gevoerde zand en grint niet overeenstemt met do uit-komsten van haar-onderzoek, dr,t zieh uiteraard niet kon uitstrekken tôt een doorloopend toe-zieht op het gebruik dier materialen in Beigië. Aan de Britsche regeering heeft zij dan ook te kennen gegeven, bereid te zijn, aile gegevens te bewijzen, dat hot doorgovoerde vcor oorlogs-doelsinden gebruikt werd, aan een nauwgezet onderzosk te onderwerpen. Zoodanig bewijs-materiaal haar heeft tôt nu toe niet bereikt. Wat den cloorvoer van metalen van BelgiS naar Duitschland betreft, deze is, overeenkom-«tig de in het begin van den oorlog door de Nederlandsche regeering bepaalde gedragslijn, geheel verboden, sedert de regeering zich verge-wist heeft, dat die goederen door de Dui^sehe overheid in Beigië opgf.ëiscbt worden. Alléén wordt uithoofde van de voormelde verdragsbepa-lingen nog toegestaan de doorvosr van zniver metaal, dat in sommige fabrieken van Beigië wordt gewonnen uit ertsen, welke daartoe uit Duitschland naar Beigië zijn vervoerd geworden.De Britsche regeering hoeft ten einde de Nederlandsche regeering te dwingen tôt eene hou-ditig, die deze laatste in strijd met hare ver-dragsplichten acht, een maatregel getroffen die het economiach leven van Nederland en zijn ko-loniën ten ernstigste bedreigd en die — ik zeg dit met nadruk — in geen enkel verbn'nd staat met de aangelegenheid, waar het om ging. Zij heeft namelijk geëischt dat de Nederlandsche regeering de bedoelde doorvoeren geheel zou stopzetten op straffe van ontzeggûig aan den MENGELWERK 126 CAPITOLA. Het bseld was in levensgroote voorgesteld en kon dus gemakkelijk het zinsbêdrog teweeg brengen, te meer daar 't vertrek sic eh 19 karig verlicht werd door eene kaars. Capitola ging nader bij, om het portret beter te beechouwen, Wederom had ze het gevoel iets bekenda te zien In die bleeke trekken, die droefgeestige uit-druklûngen in dat schoon gelaat en den wee-moedigen glimlach om den fijnen mond. Het doek moest geschilderd zijn, toen het origineel nauwelijks zeventien jaar oud was. Doch welk een zonderlinge gedachte van den kunstenaar, om aan het portret zulk een spook-ftchtig uitzicht te geven ? Waartoe d3t lang golvend kleed, dat haar als een rijkleed van de ■ohouders hing ? Waarom die loshangende zwarte haren en die blauwachtige tint om de gestalte î Capitola kon dit raadsel niet oplosaen. Ze bleef lang in gedachten voor het doek staan, totdat de slagen eener klok haar declen op-tohrikken.Het wat midderraohl. — Ha, het uur der spokea! fluisterde ze on-willekeurig bevend. Zij ontkleedde zich half, wcndde zich van 't beeld af en knielde neer, om zich, zooals ze elken avond gewoon was, in Gods bescherming aan te bevelen. Haar gebed was ditmaal kort, het portret stoorde hare aandacht. Om het niet langer te ziem, blies ze het licht uit en wierp zich op het bed. Nog rolde de donder ln de verte en suisde de wind in de boomen, doch de storm was voorbij. Capitola echter kon geen rust vindon en wen-tclde zich nog lang in haar bed, eer de slnap hare oogen sloot. Reeds na Icort,en tijd Word ze door een zacht gedrulsch in hare kamer uit een zwa-ren droom gewekt, die haar beangstigde. Capitola keek op. Wat ze nu zag, deed haar 't bloed in de aderen stollcn. Omgeven door een blauwachtig licht, ontdek-te ze weer de witte gedaante, ditmaal echter niet onbeweeglijlt ; neen, ze bewoog zich lang-zaam door de kamer, Aan de toilettafel bleef ze een oogenblik staan. Een voorwerp, dat er op la g, scheen hare opmerkzaaiuheid te trekken ; zonder te weten wat het was, zag Capitola hoe de gedaante iets bij zich stak. Dan gins de ge-stalte Weer even zacht voort en na derde tôt Capitola's grooten schrik het bed, waarvan ze de gordijnen terugsloeg.Onbckwaain zich te be-vregen ea eenig geiuid te geven, la g Capitola daar als een lijk, terwijl de witte gedaante zich langzaam over haar boog en hare koude lippen op 't voorhoofd van het jonge meisje drukbe. Bewusteloos sloot ze de oogen. Als z» uit hare bewusteloosheid. ontwaakte, was het visioen verdw«ien. Ailes om haar heen was stil en don-ker als in een graf. Was het een droom of had ze werkelijk het spook gezien 1 Capitola kan zich daarover geene rekenschap geven, doch toen ze bij 't aanbrcken van den dag uit haar bed sprong en zich aan-kleedde, ontdekte ze, dat een harer ringen ont-' brak, die ze 's avonds te voren op tafel gelegd had. Het was een eenvoudigo ring, waarin de namen Capitola en Eugénie gegraveerd waren. Granny Crewell, haar vroegere baker, had haar den ring gegeven en haar op 't hart gedrukt hem in eere te houden, omdat hij van hare moeder was en eens gewichtige ophelderingen kon bevestigen. Deze ring was nu weg en Capitola twijfelde niet meer of de nachtelijke verschijning was werkelijkheid geweest; want de witte gedaante had zeker den ring meegenomen. Toch zocht Capitola nog zorgvuldig naar het vermiste kleinood, toen de oude Dor ko y binnen-trad.— Mej, Black, zei ze, hier breng ik uwrijkleed, het is droog en gestreken en ik raad u zeer aan zoodra mogelijk te verfcrekkea, daar we den kapitein terug verwarchtea. ' il Yerralgt.l, Nederlandsehen liandel vnn het gebruik der Britsche kabeli, een gebruik, dat zij den '!• Augustns 1914, kraehtens de bevoegdlieid, w-lke artikel 8 van de Internationale Telegraafcon-ventie van 1875 aan de kôntro kteerende par-tijen toekent, wel is waar in beginsel geschorst had \oor aile andere dan Britsche regeerings-telegrammen, doch onder mededeeling, dat zij bij wijze van gunsi (« l>y act of grâce ») het gebruik harer kabels tôt wederopzeggens zou •wijstellen'. Tegen de bedoelde weinig welwillende poging om druk op hnar uit te oefenen, is de Neder- < landsche regeering door tusschenkom?t vai Harer Majesteits gezant te Londen met Idem opgeko-man, tôt dusver evenwel, zonder uitwerking. Do Nederlandsche regeering zou het in strijd achtcn met hare waardigheid, in strijd ook met-"': het b ïginsel, waaraan zij in hare verheuding tôt aile oorlogvoerendo partijen onwrikbaar heeft vastgehouclen en vasthbùden zal, indien zij zich door eehigerlei drukking van een dier partijen liet aibrengen van een plicht, dien zij krachtens bestaande verdragen tegenover een andere partij te vejît-ullen heeft. De regeering vertrouwt, dat deze hare houding in overeenstemmir.g is met den wil vai de volks-vertegenwoordiging en van het geheele Nederlandsche volk. Deze verklaring wordt met luid gejuich door de Kamer ontvargen. IN R'USLAND. ST-PETERSBURG, 20 October. — De kom-missic voor buitenlandsche aangelegenheden door het voorloopig parlement benoc-md, heeft SkobeleW als voorzitter gekozen. In de zitting der kommissie sprak minister Tcrestajschenko geduVendc twee uren over den politieken toe-stand van het land, ZURICH. 27 October. — De Zaricher TagcsQ zcitung deelt mede : Flnland is met een voorzitter aan het hoofd als republiek ingestcld gc-v/oïden. De Russische regeering heeft aan Fin-land zjfbestuur toegestaan. Als een deel van het oarlogvoerende Rusland zal Finland mede den oorlog voortzetten. MOSKOU, 26 October. — Op denzelfden dag dat het voorloopig parlement te St-Petersburg geopend werd, vergaderden te Moskou, in kon-gres, meer dan 1000 politieke persoonlijkhedcn, voor 't meerendeel vertegenwcordigers van niet-demokratische vereenigingen. ST-PETERSBURG, 27 October. — Het ministerie van geldwezen heeft een ontwerp van sfcaatsmonopool voor de stelejes uitgewerld;, waardoor het invoeren uit het buiteriland een staatsrecht wordt. Den 14 Januari 1918 Icrijgt het oxitwerp'kracht van toepassing. Officieele Meâedeeling en la Viaanderca. taùa'ijk ea Eizas. (DUITSCHE IffîSblNG. ) BERLIJN, 27 October. — Uit het groote hoofdkwartier : — Legergroep van kroonprins Iïïipprecht van Beieren. — De Fransehen en Engekehen zette-den gister overdag, op het strijdveïd in 't midden van het Vlaamsehe front, opniouw sterko krach-ten in om de slagbeslissing te beproeven. Het succès bleef aan on s ; te vergeefs hebben de vijandelijke divisies zieh in onze efweerstrook verbloed. Gestegen srtilleriewerking lag op het strijd-terrein eer de vijand ten aan val opkwam. Aohter de voorwaarts sehuivende vuurvallen braken zijne stormtroepen vooruit. Noordelijk van Bixschoote geraakt-en de Fransehen tôt Bultehoek ; van daar wierp onze tegenstoot hen in het trech;"rvcld teruf. Tueschen den sl'aatwcg Klerken-PoelkapeDe en de baan Roeselare-Yper drongen de Engel-schen in herhaalden aanstorm vooruit. Na heen-en-weer-wiegende g6vechten, die Westelijk van Pa^sehendale bijzoader verbitterd waren, moest de vijand zich vergenoegen met weiaige trechter-linies vôôr zijne uit-gangstclling. Aîzonderlijk van den hoofdaanvrl werden verscheidene Engelscho divisies vooruitgevoerd tegen ons front van Beeelaere tôt Zuidelijk van Geluveld. Aanvankelijk braken zij in he,t park van Poezelhoek en in Geluveld binnen; doeh de vijand werd door onze krachtigô tegenaanvallen rap weer over de oude linie teruggeworpen. De deelsgevechten duurdcn tôt in den nacht voort; het sterk vuur liet slechts tijdelijk na. Troepen uit aile deelen van 't Rijk hebben roemrijk aandeelin het voor ons gunstig verloop van den slagdag. — Legergroep van den Duitschen hroonprins. — In weinige sectors aan het Oise-Aisne-kanaal nam de artilleriestrijd groote sterkte aan; vijan-delijke infanterie beproefde tege" avond vergeefs aan verscheidene plaatsen voet te vatten op den Noorder oever vai het kancal. In Champagne en aan de Maas steeg de vuur-bedrijvigheid veelvuldig in verband met ver-kenningsgevechten.— Avondberieht. — In Vlaarideren hevigo artilleriebedrijvigheid. Aan dein Zuidwesterrand van het Houthulster-bosohplaatselijkeinfanterie gevechten. Van het Oise-Aisnekanaol niets nieuws. — BERLIJN, 28 October. — Uit bet groote hoofdkwartier': — Legergroep van l:roon-prin» Rupprecht van Beieren. — In Vlaandoren, langs de ÎJserlaagte, was de vuurbedrijvigheid strrkcr dan vroeger, inzonder bij Dixmuide. Tusschen den Blankaert-poel en den straatweg Meenen-Yper zwol de artilleriestrijd bijwijlen tôt groote hevigheid aan. 's Morgens viel de vijand weer aan op de vlakke inbraaksplaata Zuidweetelijk het Houthubter-bosch, zonder grooter voordeelen dan den vori-gen dag te behalen. — Legergroep van den Duitschcn hroonprins. — Aan het Oise-Aisnekanaal versterkte de vuurbedrijvigheid bij Brancourt en Anizy le Château, 's Namiddags stootten eterke Fransehe krachten diep gelederd vooruit tegen onze lmiea van den Chemin des Dames Oostelijk van Filainen Noord- weâtelijk van Braye. Zij werden overal bloedig afgewezen. Bij Souain, Tahure én Le Mesnil in Champagno voerden onze stootstroepen gevolgrijke onder-nemingen door. Op den Oostelijken Maasoever onderhielden de Fransehen sterk vuur op de graven, door ons in het Chaume-bosch gewonnen. (FRANSCIIE MELDING.) PARUS, vrijdag 26 October. — Officieel : In Beigië vielen wij d-ezen morgen om 6 uur de vi.jandelijke stellingen tusschen Dricgrachten en Draaibank aan. Onze troepen die de St. Jansbeek en het Coverbeek-kanaal tôt aan de schouders in 't water doorwaadden, b^reikten ernstige vor-[leringeivondanks de moeilijkheiflvanhetterrein. Het dorp Dr. aibanlc, h»t Papegoed-bosch en balrijke hofstéden, die als steunpunten bevestigd waren, zijn in onze handen. gevallen. Wij namen îen honderdtal gevangenen. Op gansch het front Noordelijk de Aisne was :1e nacht rustig. De vijand antwoordde maar îwak met zijne artillerie. Onze troepen voltooien ie stellingen, welke zij veroverd hebben op den inker oever van het Oise-Aisnc-kanaal, waar de vijand bij zijn terugtocht de bruggen deed springen. In de Argonnen bleef een vijandclijke overval sp onze posten zonder gevolg. Op den rechter Maasoever htemieuwde de vijand zijn aanval op i»ize stellingen van het Chaume-bosch. Na een seer levendigen strijd, bij welken hij ernstige verliezen leed, gelukte het den vijand slechts in :en onzer vooruitgeschoven graven voet te vat-ien.Elders overal rustige nacht-— Avondberieht. — In Beigië geen tegenwer-ki,ig van den vijand op onze nieuwe stellingen. Het aantal gevangenen, welke wij tijdens de verriclitingen heden morgen namen, overtreft 200. Noordelijk de Aisne'vervolgden onze troepen ni u welslagen rechts van het aanvalsfront en prierpen den vijand van de streek Noordelijk de fcapel Ste-Berthe tôt aan het Staubekken terug. Het dorp Filain is in onze maeht. Veraêr Oostelijk hebben wij de andere helling der hoogvlakte Noordelijk den vooruitsprong van Chevrigny Ijereikt. Op het overige front blijft de toestand onver-inderd.In Champagne mislukten in ons vuur twee vijandelijke aanvallen, die beproefd werden met sen levendige beschieting onzer graven van Maison de Champagne. Ons gelukte daarentegen sen inbsaak in de vijandelijke linie» in den sec-tor van den Corniliet-berg ; wij brcehten een tiental gevangenen weg. Op den rechter Maasoever, tusschen "Samog-neux en Bezonvaux, bleef do artilleriestrijd gansch den dag hevig, bijzonder op het- front van 't Chaumewoud. Éen vijandelijke vooruit-stoot aan onze voorposten Noordelijk van Bezonvaux, hr.d geen uitslag. Bij Ban de Sapt patroeljobot singen. (ENGELSCHE MELDING.) LONDEN. donderdag 25 October. — Officieel: De vijand heeft gisteravond nog een forschen tegenaanval ten Zuiden van het Houthulster-bosch gedann. Zijn troepen werden volslagen teruggeWorpen. Gistermiddag en in den avoncLdeden troepen uit Gloucester, Worcester en Berkshire voor-spoedige overvallen tegen 's vijands stellingen tusschen Roeux en Gavrelle. Veel Duitsehers sneuvelden en tal van vijandelijke schuilholen moesten het ontgelden. De Britten bemachtig-dea een machiengeweer. — LONDEN, vrijdag 26 October. — Officieel : De overvalspogir.g, verleden nacht door deD vijand ondernomen Oostelijk van Locs, botste op ons geweer- en machiergeweervuur en bereik-te onze linie nie'. In den vroegen morgen vielen twee vijandelijke tochtstrocpen de linie Noordelijk het La Bassée-kanaalaan. Een troep werd door ons vuur teruggeslsgen eer hij de sehutsgraven bereikt had; dea ander gelukte het in onze linies binuen te dringen, doch hij werd verdreven. dp het Oostelijk GevecMstÊS» (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 27 OclftUer. - Uit het grool» hoofdkwartier : De toestand is onveranderd. — Avondberieht. — Geen groote .gevechtS-handelingen.— BERLIJN, 28 October. — Uit het groote hoofdkwartier : Geen groote gevechtabaudelingen. (OOSTÈNRIJKSCHE MELDING.) WEENEN, 27 October. — Ambtelijke mededeeling : Niets nieuws. (BULGAARSCHE MELDING.) SOFIA, 26 October. — Van den generaaktaf: Aan eenige plaatsen afzonderlijke k,;. a>n-schoten.— SOFIA, 27 October. — Van den generaal-8taf : Aan eenige plaatsen wisselend artilkrie- en geweervuur. (RUSSISCHE MELDING.) ST-PETERSBURG, donderdag 25 October. — Officieel : In de richting naar Riga ontruimde de vijand aan den straatweg nrsr Peskow en aaa den Kleinen Jagel zijne oude vooruitgeschoven stellingen en trok zich cen twintigtal kilometsr terug. Op den terugtocht hebben de Diiitschaal de bouwen vernield, welke wij beschadigd had-den, en de bruggen opgeblazen. Oostzee : Eene pogrng des vijands, om in de streek van Tomba, 12 kilometer Zuidelijk van Werder, eenige troepea te landen, werd door het vuur oazer posten teruggewezor. OP DE B&LKAM3. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 27 October. — Uit het groot* hoofdkwartier : Onveranderde toestand. — BERLIJN, 28 October. — Uit het grooto», hoofdkwartier : Geen groote gevecht sliaudelingen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: christen werkmansblad belonging to the category Katholieke pers, published in - from 1891 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods