Het volk: christen werkmansblad

2012 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 21 July. Het volk: christen werkmansblad. Seen on 18 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/2v2c825k62/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ZeseB-TwiiiligsteJaar, — PL 169 fiodsdlenst — Holsgezin — Elgsidam .... si Vrijdag, 2i Juli 1016 Aile briefwisselingen. vracM-cl'ij te zen den aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de nsaml, maatech. «Drakkerij Het Volk», fcfeersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaan derent Gaston Bossuyt, Recolletten-fttraat, 14, Kortrijk. HET VOLK Men schrijft In s Opalle postkantoren aan lOfr. per jaar. Zes maanden fr. 5.00. Drie maanden fr. 2,50. Aankonfligingen : Prijs volgens tarief. Voorop ta Letalen. Eeehterlijke herstelling, 2 fft per regel. Ongeteekende brieven worden geweigerd. TELEEOON N° 137, Gent. VersclâijEit © maal per week CHRISTEN WERKMANSBLAD 2$ CCîiîiemen liet nummer Dcifseltellededeelingen en Yerordeningen. 184. - VEROJSDEN1NG befcreffende hetinbeslag îemen en gebruiken van de gerst (Zomer-en IVintergerst) alsook der uit hare verwerking ïoortkomendeafvallen voor het oogstjaar 1916. (Vervolg en slot.) § 16. — Overtredingen dezer verordening of der op grond ervan door de G. Z. uitgevaardigde bestemmingen worden met ten hoogste 10.000 Mark geldboete of met gevangenis tôt 3 jaar ge-straft, ook kunnen beide straffen tegelijk toege-past en de verbeurdverklaring der in strijd met v-oorgaande bestemmingen gebrui-kte goederen yjtgespraken worden. Bevoegd zijn de Duitsche militaire rechtban-ken en militaire besturen. § 17. — Uitvoesingsvoorschriften tôt deze verordening mogen ook door de G. Z. met toe-Btemming der Etappen-ïnspektion worden uit ■ (jevaardigd. E. H. O., den 11 Juli 1916. Der Etappeninspecleur. von UNGER, General der KavciUerie. Eerste uitvoeringsvoorsehrilt tôt de verordening "vin111 Juli 1916 b&treffentie het InbesJagnemen en gebruiken van de gerst, enz. § 1. — Leden der G. Z. ( § 1) worden be-aoemd : a) De bestutrrder der afbouwafdeeling der ptappen-Inspektion 4, Hauptmann Fallie, als Voorzitter. b) de bestuurder der agrikultuurafdeeling van de landbouwafdeeling der Etappen-ïnspektion 4, Unteroffizier Doose, als voorzitter-plaatsvervanger ; , , c) 1. Gustaaî Heughebaert van Gent, 2. Félix De Vos, van Gent, als vertegenwoordigers der brouwerijen ; voor 1. Karel Vermaercke van Gentbrugge, voor Z, Alfons De Smedt, van Gent, als plaats-ver\'angers ; d) Benoni Bauters, van Gent, als vertegen-woordiger der mouterijen, en César De Clercq, van Gent als plaatsy.ervanger ; e) Alfred Clâevs van Gent als vertegenwoor-diger der gistfabrieken en Eugeen de Hemptinne van Aalst als zijn plaatsvervanger ; f) Pieter De Caluwe van Gent als vertegen-* woordiger van den landbouw en Jules Maen- liout van Gent als zijn plaatsvervanger. ■ ) § 2. — Het lioofdbureel der G. Z. wordt inge-riçht Korte Meire, 22, gelijkvloers. De bezigheden van het bureel worden door den voorzitter geregeld. § 3. — De vorming der bureelen bij de Etap-pen-Komraandanturen (§ 1 lid -i) -geschiedt op grond der door mij goedgekeurde dienstaan-wijzing voor deze bureelen. Der Etappeninspekleur, von UNGER General der Kavallerie. Strijd omwille van den Strijd. Op het artikel dat onder bovenstaande hoof-ding verscheen in ons nummer van 17 Juli, ont-vingen we volgend sehrijven van een ouden onder vindingrijken vriend : — Is het mij toegelaten enkele woorden bij te voegen aap 't artikel Strijd omwille van den Strijd, verschenen in uw blad van 17 Juli en waarin zoo duidelijlc en beknopt een der grootste grondbegmselen werd uitgeklaard ? Terecht is er in het bedoeld artikel gezegd aangaande de twee laatste der drie soorten, waar-xnede uw sehrijven als klasseering der bewegings-menschen aanving : » 2) D~egeneh die, zonder een vastbepaald eind-doel te kennen of te kuwnen omschrijven, voort-âurend tôt op kookpunt verhit staan voor den strijd am-wille van den strijd, wel onberedeneerd maar toch vast overtuigd dat ze aile oogenblikken van hun leven nioeten strijdem, en anderm met hen, om ja, feUelijk om niets anders dan om te strijden; dezen zijn tcdrijker dan de eerste •=» soort, doefi om hunne verstandélijke minderwaar-digheid zijn zij minier dan de eersten aanhoord en daardoor slechts leiders van vierden, tienden , 1 en twintigsten rang. » 3) De naloopers, die cds kndde zullen me'ê- brieschen en, tieren als de tweede soort den strijd-kreet slaakt, maar bij eenige stonden bedenkens heel kalm zullen instemmen als de eerste soort het wijs beraad, en de omzichtigheid voorhoudt. Dat is de groote massa in elke beweging, onver- schillig op welk gebied. » ❖ * * Iets is.jammer, namelijk dat er zelfs onder de min of meer ontwikkelde mensehen zoovelen zijn, welke blijken niet in staat te wezen een dui-delijk omsehreven doel in zijn gebeel te over-schouwen en daardoor heel dikwijls het doel zelve verwarren met een of meer van de middels welke, 3amen met andere middelen, gepast of geschikt zijn om dat beoogde dOel te helpen bereiken. Nemen wij bij voorbeeld het werkmansvraag-stuk. < Hoeverel mutualisten zijn er niet, die oordeelen dat dit vraagstuk zou opgelost wezen indien aile werldieden aangesloten waren bij verzekerings-kassen voor ziekte en ouderdom? Wat al syndikalisten oordeelen niet, dat de oplossing van het werkmansvraagstuk zal be-reikt zijn, waaineer aile werklieden in de rangen der beroepsvereenigingen zullen plaats genomen hebben ? Hoevelen mèenen niet dat vermindering van werkuren en stijgend loon samen het sinddoel van aile werkmansstreven moeten uitmaken ? Hoevele duizenden hebben zich niet laten wijsmaken dat enkelvoudig stemreeht en zelfver-tegenwoordiging in de openbare bestirren hun eene"vaste waarborg voor bestendigen welstand zouden wezen ? Die vragen betrekkelijk onderdeelen vasi het werkmansstreven of aangaande enkele middelen welke voor dat streven bruikbaar zijn, zouden nog kunnen vermenigvuldigd worden. Zij vol-staan eehter reeds voor het eenvouuig betoog dat ik onder de oogen uwer lezers wilde brengon. * * * Neen, noeh beroepsvereeniging en mutualiteit, noeh hooger loon en korter werkuren, noeh enkelvoudig stemreeht en zelfvertegenwoordiging zijn de oplossing van het werkmansvraagstuk, noeh afzonderlijk noeh te zamen. Het werkmansvraagstuk in zijn geheel omvat de zedelijke, verstandelijke en stoffelijke ver-heffing van den werkman als persoon en van de werklieden als stand in de samenleving. Beroepsvereeniging en mutualiteit zijn elk een der middels, welke dienen aangewend^te worden om dat doel te bereiken. Kiesvermogen of stemreeht en eigen vertegenwçordiging kunnen ook desgevallig tôt die middels behooren. Maar voor één of meer van die middels alleen te strijden, is de sehaduw voor de wezenlijkheid nemen en zijne kraehten neven den grooten weg naar het hoofddoel verspillen. De werkersstand moet in de samenleving als de gelijke der andere standen erkend geraken, en hiertoe zullen zedelijke en verstandelijke op-leiding en overtuiging veel maehtiger bijdragen dan 't zelfde welke hervorming van afzonder-lijken stoffelijken of administratieven aard; want een werkersstand met hooge zedelijke "waarde en goede verstandelijke ontwikkeling, zal uit deze kraehten zelve de noodige macht putten om aile redelijke en weldoeilde hervor-| mingen van stoffelijken of administratieven aard te veroveren. De geheele verheffing van den werkersstand is ; de oplossing van het werkmansvraagstuk; — niet zijne verstandelijke ontwikkeling alleen, want 1 dan gaat hij zijne stoffelijke minderheid maar te nijdiger beseffen; — niet zijne zedelijke opleiding i alleen, want die zou hem zijne miskenning sleohts te dieper en te pijnlijfeer doen gevoeleij ; — niet zijne stoffelijke verbetering alleen, wai)t zonder verstandelijke en' zedelijke verheffing daarbij, kan de stoffelijke welstand hem eerder tôt ontaarding dan tôt veredeling strekken. Wie de oplossing van het werkmansvraagstyik \ wil, moet dè werklieden in hun geheel nemen âl? ' volledige mensehen, met geest en liehaam, met ; hunne gebreken en hoedanigheden, met hunfté ' behoeften en verpliehtingen, met ailes wat deç | menseh in zijn geheel als menseh kenmerkt, ift betrekking met hunne maatschappelijke levens* zending en dezer einddoel. * \ * * En gelijk met het werkmansvraagstuk, zp.o is het ook met andere vraagstukken gesteld, waarvoor onder de volkeren bewegingen ge-dreven worden. In omtrent aile openbaar gekende bewegingen zijn degenen overtalrijk, welke nevendeelen van het beoogde doel of zelfs maar een der irïiddelen -waarmede het ware doel kan nagestreefsi worden, voor het doel zelven nemen. Als 't jongelingen in 't eerste vuur asijn, kan ik hun dat nog niet al te kwalijk nemen : 'k ben in mijn eerste jonkheid ook zoo geweest. Hunne jeugd zelve belet hun, met den breeden blik der levensondervinding de groote vraagstukken in hun geheel te oversehouwen. Maar waar mensehen op bedaagden leeftijd daar nog aan meêdoen, kan zulks weleens een gëvaar worden voor het groote doel zelven. Des te meer, wijl die nastrevers van het kleine en 't afzonderlijke geen ernstige werkers zijn,.zooals gij zelf in uw artikel gesehreven hebt, maar des te rumoeriger en te he%'iger, naarmate zij het kleine doel, dat zij met het groote verwarren, gemakkelijker te bereiken achten. Het zijn zulke woelgeesten, die den kalmen vrede storen, waarmede men een groot levens-doel moet nastreven en die aldus gedvu-ig en overal kwaad stoken in plaats van 't goede te helpen vooruitbrengen. 't Ware voor die strijders omwille van den strijd eene zeer nuttige oefçning, dagelijks het volgende woord van Thomas à Xempis in zijne Navolging Christi te overwegen : « Stel u zelven eerst in vrede, en dan zult gi] anderen ook tôt vrede kunnen brengen. Een vrede-lievend menseh doet aan den naaste meer goed dan een groot geleerde. Een drijtig (of strijdzuehtig) menseh maakt kwaad van het goed, en hij gelooft gemakkelijk het kwaad; maar een rechtvaardig en vreedzaam menseh neemt ailes in het goed. » X. op de balxans. (M de firlskschs klszingen. Het blad Keryx der Venizelospartij legt in een artikel zijn kiesprogramma voor de aanstasude kiezingen uit. Het Grieksche volk, zegt het bedoeid artikel, zal zich niet uit te spreken hebben over de keus der Kroon of Venizelos, noeh over oorlog of vrede. Het zal te be«lissen hebben ! of het wenscht dat Venizelos of een ander poli-tiek persoon de verantwoordelijke macht op-neme. De kiezing zal uitspraak doen over het feit of dë Koning het recht heeft eene persoon-lijke meening te bezitten en deze door te voeren niettegenstaande de besluitselen des parlements, onder voorwendsel dat de kroon verantwoorde -lijklieid heeft en daardoor geene rekening heoft . te bouden met de volksmeening. Wat de poli-tieke meening aangaat in zake buitenlandseîie aangelegenlieden, zoo mag Griekenland, na i twee zegerijke oorlogen onmogelijk als politieke of maatsehappelijke staat zonder vrienden en Verbondenen op de Balkans leven. : Ter verdediging der Balkanbelangen heeft de ■ liberale partij zich het verbond met Servie en ; de vriendscliap met Roemenië verzekerd. i (Koln. 7,eilnng.) De nieuwe par'ij » Hongurië. i BUDA-PEST, 13 Juii. — Het programma der nieufae partij Ka;olyi verlangt het erjkel pér-' soônlijke verbond tusschen Ôôstenrijk e"ù Hoh-; garië, een zelfstandig Hosgaarsch léger, eeiïe ; Zelfstandige wisselbank, het algemeen en geheiiti > kiesrecht en eene demokratis'che grondbezits-! vçrvorming. Voor den oorlog, zegt het program, ! streeft de partij eenen spoedigèn vredë nà met ! de waarborg de belâ'ngen en onschendbaafljeid î vân het landsggbied, daâr Hôngarië geen Hoe'gé-t naamd belang heeft bij gebiedsaanhee&ting. Nj ■ deii oorlog zou voor de internationale moeilijk-héden van aile staten een verpliehtcnd ?ch^ids-gerècîit ingëvoerd worden. (K. Z.) ; ter'zçe. 1 (DUITSGHE M2LDÏNG.) î BERLIJN, 19 Juli. — Ambtelijk : Op 18 Juli vroég vialen Duitâche zeevliegtuigen de vij^ndé-lijke kruisers, torpedobooten en onderzeebogten met b'ommen aan, die in de oorlogshave'n van > Reval lagen, evenals de militaire werken. Tal-, riike treffers werden op de vijandelijke strijd- MENGELWERK 13 Twee Zielen door M. DELLY. Valderez nam den brief en doorliep hem haas-tig. In verhevene maar koude termen vroeg hij hare hand, te kennen gevende dat hij in Mejuffer de Noclare, zôô verkleefd aan ouders en zusters, de gezocht.e waardige vrouw en de goede moeder Yoor zijn doehtertje uit het eerste huwelijk vin-den zou. — Markiezin de Chiliac geworden, moet mejuffer uwe dochter niet vreezen al te veel hare gewone levenswij ze te zien veranderen, voegde Elie er aan toe. Het is geenszins mijn inzieht haar aan een wereldsch leven te verslaven, immers zoo betreurenswaardig onder elk opzieht. Zij zal met mijn doehtertje op het kasteel van Amelles wonen en daar een zeer gerust bestaan leiden, bijna zoo kalm als op de Hooge-gparren. Voor ailes zoek ik eene jonge vrouw, wijs en goed, en dit sehijnt mij mejuffer Noclare te zijn. Wat in toon en opstel van dezen brief aan de ouders was ontsnapt, zot van hoovaardij en van vreugde als ze waren, teekende zich klaar en iuidelijk voor den geest van 't jonge raeisje : onder de gemeten, gepaste zinnen van den ge-leercte» man voelde zij eene volstrekte onver-schilïïgbeid •— waarschijnlijk zoo diep als hare eigene onverschilligheid ten opzichte van Elie de Chiliac. Deze vereerende huwelijksaanvraag zag zij duidelijk in : markies de Chiliac zocht eene moeder voor zijn kind; hij dacht ze te vinden in een arm meisje. gèwoon aan een werkzaam en afgetrokken bestaan en a an de zorg voor kinderen. Door M. d'Essil ingelicht, schreef hij in termen die de weergave waren zijner innerlijke gemoedsgesteltenis. Dat ailes begreep Valderez een weinig ver-ward echter.Wantin zulke kwesties ftad het meisje weinig of geen ondervinding Daarbij had zij nooit aan tronwen gedacht, hierdoor dat al hare bekommernissen steeds op de huishoudetijke zorg waren gevestigd geweest. In die gesteltenis gaf zij den brief, waarvan de fijne sterke geur haar niet beviel, aan M de Noclare terug. -— Hewel wat zegt ge er van? Is het niet gemeendî Hij wil eene ernstige Vrouw. geene zottin, ziet ge.... wat u echter niet zal beletten, eenmaal getrouwd, te doen wat u lujst. Het ware wel dwaas zoo hoog te stijgen en er niet van te genieten... — Waarlijk ge kent mij slecht, mijn vades, onderbrak Valderez. Het vooruitzicht van een zoo kalm, afgetrokken leven en 't Vfervullen der moederplichten bij een kind zonder moeder zouden mij aantrekken, ware het niet van hem. — Wat if ware het niet van lieir; ! schréeuwde M. de Noclare teiwij! zijne vrouw in liai'e ver-bazing de kracht vond zich een Weinig op te richten en Valderez aïs verstomd in ae oôgen staarde. —Ja, hij bevalt mij niet{ verkla^rde het ineisj e fonder aarzelejj. Ik geîoov^ ook niet fit ik poit cenig gevoel van liefde voor hem zoïï kunnen koesteîeii. — Hij bevalt u niet I herhaalde 0P hare beurt Madame de Noclare. Ilij i^e ifi gansch Frankrijk àls de schoonste, dé knapste. de rlikste ecfelmaft geioemd wordt 1 Aan M. de Noclare ontschoot een bij tend hoongelach. —In der waarheid, Valderez, grinnikte liij ; ik geloof dat gij van uwe zinnen berûofd zijt, zich met de vuist op het voorhoofd slaande. Maar zulk aanbod wordt zelfs niet gediscuteerc}. Men aanvaardt het als een geluk dat men zich niet had durven inbeelden. Ah, hij bevalt u niet ! hij staat u niet aan ! Een man gelijk markiesMe Chiliac die kiezen kan naar verlangen onder de schoonste, de begaafdste en de meest edele meisjes van den ganschen Franschen adel. Zot, onnoozel schepseltje, hoeveel vrouwen, dragendç de voornaamste namen van Europa, zelfs be-hoorende tôt de hoven van koningen en keizerî, zouden niet opspringen van fiere vreugde bij zulk aanbod. Dwaasheid, dwaasheid 1 Hij bevalt u niet I Maar zeg mij toch of ge stondt te sjapen den dag van zij-n bezoek hier in ons huis? Gelijk de meeste zwakke naturen was M. de Noclare geweldig ten opzichte van de'.e waarover hij gezag uitoefende. Valderez zag hët onweder aankomen, maar niettemin hield zij moedig vol. — Ik wilde beduiden, mijn vader, dat alleen het zieht van dien heer mij overtiugde dat niets gemeens is in ons beiden, nçclt émaak, nooh ge-woonten, noeh opvoeding. Gij hebt hêt iinmers zelf gezegd : hij is gewoon een hoogst wereldsch leven te leven, daarvan geeft çijne gansche doe-ning getuigenis.... zelfs deze brief is er van door-trokk'en, zooals gij ook al reeds hebt vastgesteld. Zeer wel, ik stel vast dat mijne god^ruch-t^ge dochter karen aanstaande wonder goed heeft opgemerkt en al even wonder juist bôoordeelt, spotte kwaad M. de Noclare. Maar dat gesnap is kmderpraat. Laat ons ernstiger klappen, Valderez. et Vervctet.ï kraehten behaald, onder andere op eene enkele onderzeeboot vier. In de wervewerken werden groote branden veroorzaakt. Niettegenstaande de pogingen tôt tegenwerking door vijandelijke 'Vliegtuigen, keerden onze zeevliegtuigen allen onbcschadigd tôt de hen afwachtende zeestrijd-krachten bij de zeebaaien van Finland terug. Alhoewel dit laatste ten gevolge der klaarte' zeer spoedig van uit land werd waargenomen en door vijandelijke vliegtuigverkenners werd vastgesteld, vertoonden er zich geene vijandelijke strijdkrachten. De chef van den admiraalsUrTder Marine. Amerikaansehe torpedojageTS op waeht, AMSTERDAM, 18 Juli. — Volgens eene mel-ding van de Daily Neivs van Londen zijn vier Amerikaansche torpedojagers naar de Virginia-kaap gezonden waar zij voor de Chesapeakebaai zullen kruisen om te beletten dàt eene schending der Amerikaansche onzijdighéidsrechten plaats grijpe, wanneer de Déulschland terug in zee gaat. (K. Z.) Yemeliging van een dorp, De Engelsehe briefwisselaar van DaUy Mail, Beach Thomas, die zich in Frankrijk aan het front bevindt, beschrijft de hevige geveohten rond Ovillers Het was een dorp met kerk waar-rond talrijke huizen Van dat ailes blijft geen steen op elkaâr meêr, zelfs is>het moeilijk om uit te maken waar de gebouwen stonden Het dorp is totaal vernietigd, misschien nog vollediger dan Neuville-S. Vaast en Sotiehez. Alleenlijk vindt men in de aarde nog groote gaten, wg,ar de mortieren en de machiengewëfen in verbor-gen stondèu. OfficieelBMeâedeelingen fn Vlaanderen, Frankrijk en Elzas. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 19 Juli. (Wolff.) Uit het groota hoofdkwartier : In het Sommegebied werden gisteravond het dorp Lœngueval en de hofstede Pelville, Ooste-lijk met het dorp aarishiitende, door het jMaag-denburgseh infantoriereginaent N° 26 en het Oudenburgsch regiment in hevige geveohten weder ontrukt aân de Engelschen, die, benevens groote bloedige verliezeji, ac^it officieren en 280 man aan gevangenen inboettén en een aanmerke-lijk getal maehierigeweren in onze handen lieten. Vijandelijke aanvallen tegen onze stellingen Noordelijk Ovillers alsook té^en den Zyiiderrand van Poziè^es werden bereids door gordijnvuur afgesneden en hadden nergens den minsten uitslag. Zuidelijk de Sonjipe mislukten Fransche deels-aanvallgn Noordelijk vân Barlgux en bij Belloi. Op andere pla^tsen kwamen zij over de eerste aanzetting niet henel). Rechts van de Mâas zette de vijand zijne vergeefsche in spanûiagen i'dort tëgén onze Unies op Koudeerde. Noordçlijk van Ban-de-Sapt was eene Duit-sche patroeljesôndèrngming gèvolgrijk. (Belgiseher Kurier (4.) 198.) (FRA^SCHÈ MELDING.) PARUS, 19 Julj. (Çëuter.) Ambtelijk bericht van din§d«'g?<;htèrnoen : Zuidelijk de Sopnne viglen de Dyitscherg in den laten avond en binst den n»cht de fransche steHingan van Bi^c^es tôt MaisoiuiÇ'fcte aan. Ondank's hërhaaldé pogingei}, die lum zware verliezen kostten, kôhdèîi zq' in 'i bëzit van Maisonnette niet l^pmen, Eenige hunner tVqegdçelen droffiagn togaieen het kanaal in 't Oostelljk de'ei van Biàches. Het gevecbt gàat voqrt. Op dën linker Bîaasoever nyslukte een Duitsche aanslag tegen dè hoogte 304. Ôp den rechter oever kwam h'èt 's naehts tôt geveohten met handgranaten $an de toegang'en tôt Chapelle Ste-Fine en W^stelijk Fleiiry. Overal werden çle Duitschers teruggeslagen. Tamelijk levendige artillerièstrijd in de streek van La Lausée en Chenois. Aan het ovérige front was de nacht rustig. — Ambtelijk bericht van dinsdagavond : Zuidelijk de Somme was de d|g betrekkelijk rustig. De vijand hernieùwde zijne pogingen tegen Maisonnëtte niet. Wij verdreven de Duitsçhers uit eenige huizen, welke zij in het dorp Biachés nog hielden. Van het overige front is geen voorvàl van be-teekenis te melden. (Kxtln. Volksz. kriegsausg. 594.) (ENGELSCHE MELDING.) LONDEN, 19 Juli. (W. T. B.) Generaal Haig meldt : Mist en regen hinderden de verrichtingen Noordelijk Ovillers. Wij deden aan het front 1000 yards vordèringetj, verdreven den vijand uit sterk bevestigcle stellingen, namen gevangenen en maakten machiengeweren buit. Wij ondernamen eenen gevolgrijken overval op de Duitsche lôopgraven bij Wytschaete. Een Duitsche overval bij Guinchy werd door ons vuur verijdeld. - LONDEN, 19 Juli. W. T. B.) Engelseh bericht van 18 Juli : Na beschieting met trauenlokkende gasbom-men, openden de Duitschers des avonds eenen aanval op onze stellingen in de nabuursehap vân Longuevai en het woud Delville. De zware strijd duurt voort. Auders is er niets wezeidijks te beriehten. (Koln. Volksz. kriegsausg. S94.) Op het Oostelijk Gevcchtsterrein, (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 19 Juli. (Wolff.) Uit het groote hoofdkwartier : Legergroep van generaal-veldmag,rschalk von Hindenb'nrg. — Zuidelijk en Zuicloostelijk van Riga hebben onze dappere regimenten de her-4 hâalde, met vérsterktô kraohtôn uitgevoerde Russische aanvallen onder ongewoon hooge ver-iezen voor den vijand doen ineenbreken. — Legergroep van generaal veldmaarschalk prins Leopold van Beieren. — De toestand aan iiet front is onveranderd. Op de spoorstatiën Œorodzieja en Pogorjelzy, Van het met troepen-sransporten belegde baanvak Minsk-richting Baranowitschi werden door onze vliegtuig-sskadSrs gèvolgrijk talrijke bommen afgeworpen, — Legergroep van generaal von Linsingen. — Deelsgewijze levendige vuurwerking des vijandSj ; bijzonder aan de Stochod, alsook Westelijk en I1 Zuidwestelijk van Luzk. — Leger van generaal graaf von Bothmer. — j Geen bijzondere gebeui'tenissen. (Belgiseher Kurier (A.) 198.) (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) WEENEN, 19 Juli. (Wolff.) Ambtelijke rnede- f1 deeling : Geen verandering. Zuidwestelijk de Moldawa werden weder eenige Russische vooruitstooten afgeslagen. In het berg- en woudgebied van Jablonic8 en Zabie is de strijd tôt talrijke afzonderlijke geveohten vergaan. Zuidwestelijk Delatyn dreven onze troepen Russische afdeelingen, die op den Westoevei 1 van de Pruth vooruitgedrongen waren, over d« rivier terug, waarbij 300 gevangenen en twee machiengeweren buitgemaakt werden. Verder Noordelijk niets van belang. (Koln. VoUcsz. knegsausg. 594.) 1 (RUSSISCHE MELDING.) St-PETERSBURG, 18 Juli. (W. T. B.) - | Ambtelijk avondbericht van 17 Juli : Een Zeppelin vloog over Riga en wierp op verschillende stadsdeelen 13 bommen af. In Wolhynië, op den linker oever van de be-neden-Lipa, d ongen onze troepen den vijand verder terug. Het gevangenental groeit nog immer aan. Zuidwestelijk Kimpolung, in de Boekowina stootten afdeelingen onzer cavalerie vooruit op den steenweg Kirlibaba-MaTma.ros-Sziget. -• St-PETERSBURG. 18 Juli. (W. T. B.) -Aan het front van Riga, artilleriestrijd. Da Duitschers trachtten op verscheidene plaatsen . huime verloren graven te hernemen, maar slaag-den er niet in. Door gesehikte leiding der troepen van generaal Sacharoff op het Wolhynisch oorlogstoo. jl neel, behaalden wij daar den ?6 Jrdi de zegepraal, Welke,den vijand v?n gansch denlinkeroever deï Lipa verdreef en hem overheen de dorpen Swi-niaeze en Krakoff, 35 kilometer Zuidwestelijk Luzk, over den rivieroever terugdrong. Te oordeelen naar de hoeveelheid krijgsmate. riaal, welke de vijand in den steek gelaten heoft, moet hij in groote wanorde -teruggegaan zijn. Men bericht dat van de zeventien, den vijand ontnomen zware kanonnen, eenige reeds gisteï de vijandelijke stellingen Zuidelijk de Lipa be- j schoten hebben. (Koln. Volksz. kriegsausg. 594.) DeOoslenriikscli-ItaliaaiiscîieOorlog (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) WEÊNEN, 19 Juli. (Wolff.) Ambtelijke mede- | deeling : Na nieuwe hevige artillerievoorbereiding vie-len de Italianen driemaal met sterke krachtei) onze stellingen aan Zuidoostelijk den Borcola-pas. De aanvallen werden bloedig afgewezeri juet handgranaten, machiengeriveer^naur en steen- j, stortingèn. Aan net Kartnerfront houdt het levendig gô-schutvuur aan in den Fella-Raibler sector. Éen naehtaanval van Alpini-afdeelingen in het gebied van den Mittagkofel mislukte na hardnekkig gevecht onder de -taaiheid der ver^ j dedigers, die een vijandelijk maehiengeweer hé-hielden.Tarvis stond 's avonds onder geschutvuur. i1 Aan het Isonzofrdnt werkte de Italiaansche infanterie voSrnamelijk tegen de hoogvlakte van Doberdo. (Koln. Volksz. kriegsausg. 594.) (ITALIAANSCHE MELDING.) ROME, 19 Juli. (W. T. B.) Artilleriestrijd xn het gebied van den Stilfser bergrug en in Tonale. In het Branddal werden kleine vijandelijka aanvallen tegen onze stellingen bij Fappiono afgeslagen.Aan de Noordelijke hellingen van Pasubio nam onze infanterie het door den vijand verbit-terd bestreden vooruitrukken weder op. Levendige gevechten duren voort in den sec-tor van Posina en Aatach, waar de vijand door hevige vergeefsche tegenaanvallen onze vorde-ring tracht op te houden. In het Sugànadal voor ons gunstige botsingen in de naaste omgeving van Mesole. De artillerie beschoot bewoonde plaatsen en verwekta brand in een landhuis Zuidelijk Strigno. Aan het overige front artilleriewerking, dis bijzonder hevig was in Carnia en in het boven-deel.Vijandelijke vliegeniers wierpen bommen op Ospédaletto, zonder schade te veroorzaken. Onze vliegeniers bombardeerden de stati« San Andréa, Zuidelijk Ciorz en troffen midden in het doel. (Koln. Volksz. kriegsausg. 594.) DafdaaeltenRaiikasus en Kleia-Âzii Ook Tripoli en Egypte. (TURKSCH15 MELDING.) KONSTANTINOPEL, 19 Juli. (W. T. B.) — Het hoofdkwartier meldt : Uit nieuwe berichten over de gèvolgrijk uit. gévoerde militaire verrichtingen tegen de ltaliai nen in Tripoli en tegen de Engelschen in West-Egypte blijkt, dat Nury Bey Pasja, die de verrichtingen der Ottomansche vrijwilligers in die strelcen leidt, in tegenspraak met het Engelseh bericht dat zijnen dood in een der gevechten ineidde, zich in leven bevindt en glansrijk zijne taak vervult. In het laatste gevecht dat hij den Italtaneij in de omgeving van Miszrata leverde en dat met hunne ncderlaag eindigde, nam hij den ItalianefJ 200 officieren, 6000 soldatep ei 24 kanonnen afc De plaatsen Miszrata en Djedahic bevinden zicli in het bezit der vrijwilligers. Tusschen de beidê plaatsen en de kust staat geen Italfaaa meer. Onze vrijwiHigers bevinden zich te West

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: christen werkmansblad belonging to the category Katholieke pers, published in - from 1891 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods