Het volk: christen werkmansblad

556769 0
07 November 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 07 November. Het volk: christen werkmansblad. Seen on 26 September 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/0c4sj1bp5s/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Aile briefwisselingen vrachfc-♦rij te zenden aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naamL snaatsch. « Drukkerij Het Volk », Sieersteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen » Gaston Bossuyt, Gilde dor A m. feachten, Kortrijk. Telkfoom 523 Bureel van Antwerpen, Bra-fcant en Limburg : Viktor Kuyl, Hinderbroederstraat, 24, Leuven HET VOLK Main sctaijlt in : Op aile postkantoren aan 10 îî. pet jaar. Zes maanden fr. 5.00. Drie maanden fr. 2.50. Aankondlgingen. Prijs volgens tarief. Voorop ta betalen. Rechterlijks horstelling, 2 II. per regel. Ongeteekende brieven wordea geweigefd. IPET .TEWrkfWr W 137. fiont Verscîiijnt © maal per week, — - —- ■ CHRISTEN WERKMANSBLAD 2 CENTIEMEN HET NUMMER Een reddeloos Irak. Als dusdanig komt het socialism of de " îociaal-demokratie uit de groote vreese-lijke gebeurtenissen van 1914 nu reeds .voor. Het socialism is immers gekomen uit dezelfde windstreek en uit denzclfden gedacMengang als waaruit ons de oorlog gekomen is. Dat zal geen enkele bewuste, waarlijk overtuigde socialist loochenen, evenmin als iemand beweren zou dat het nu tijd is om, voor 't aanschijn des lijdens van zoovele bevolkingen, oorlog en socialisjn te zegenen en te verheerlijken. Socialism is haat gelijk oorlog, het is geweld gelijk oorlog, het is verdrukkend gelijk oorlog, het is wreedaardig gelijk oorlog, heerschzuehtig, vernederend en verslavend gelijk oorlog. En ondanks zijne velerlei gelijkaardig-heden met den oorlog, beweerde het socialism den oorlog te kunnen onmogelijk maken door een materialistisch inter-nationalism, waarvan de christene liefde-svet was uitgeslotcn. En het heerschende materialism be-gunstigde het heerschzuchtige socialism, dat medehielp om, en bijna niets anders lleed dan de christene liefdewet in hei volk te bestrijden en uit het volksgemoed ,weg te roeien. Nu nog, waar het socialism zijne eigene valsche leerstellingen ziet verzinlcen in ■'t bloed van zoovele volkeren welke het bedroog, — nu nog weten de socialisten-bladen niets anders aan te voeren dan beloft e van redding door hem —- (Hollow ay of Revalenta Arabica voor aile kwalen, zonder eenige aanduiding van den weg of de wijze waarop het die redding geven zou) — en zouteloozen, schimp tegen wat het zelf uit het volksgemoed gerukt en daar dus werkeloos gemaakt heeft. Ja, tijdelijk werkeloos wel, maar leven-loos niet. 't Was in dat gemoed alleen maar ingesluimerd, het gevoel, dat de mensch iets meer is dan dierlijk levende stof. Staten en volkeren hadden willen leven en genieten zonder God en met miskenning van Gods wetten; en 't socialism leerde dat volkeren en Staten alleen zôô levend tôt hooger geluk konden komen. Als nu die valsche leerstelling op het onvermijdelijke uitliep, namelijk op het misbruiken der menschelijke vrij-heid door den sterke tegen den zwakke, dan vonden de heeren socialfeten nog geen andere taak dan godslasteringen in den mond hunner volgelingen door de pen hunner dagbladschrijvers te leggen. — Waarom laat God zoo'n wreedheid .van een oorlog toe!? aldus riepen zij, die steeds hadden voorgegeven God uit de wetten der samenleving te bannen. — Maar de gezonde rede en de slechts in-gesluimerde indruk van eeuwen christene beschaving deden het volk, zoo niet ant-woorden, dan toch inzien : Als gij, volkeren en Staten, God niet meer erkemict en zonder Hem leven wildet, waaroi i zou God zich dan nog uwer aantrekken en u niet laten neerloopen in den poel van wee en ramp, waarheen uw materialistisch heerschappij geweld u onvermij-delij leiden moest? Gij hebt geleefd zonder God, God leeft zonder u, ge ziet wat er van komt. Dat is de logieke gevolgtrekking van elke ernstige beschouwing der tijden die wij beleven. Kog dieper gcvoeld dan rede- matig bedacht, dringt die gevolgtrekking zich op bij het volk, en waar het schip-breuk geleden socialism zulks g'ewaar wordt, daar wil het zich over zijn eigen ondergang wrcken door dat logiek gevoel met smaad en zwadder te bekampen, — gelijk het gentsche socialistenblad nu al gansch den duur van den oorlog doet. Maar het .wraakgehuil van 't gebroken socialism zal wegsterven en het logieke, gezonde volksgevoel zal leven in meerdere kracht dan ooit te voren. Het materialistisch internationalism der zoogenaamde sociaal-demokratie heeft ellendig schip-breuk geleden. Het heeft ons uit zijne eigene bakermat de geweldsramp mede-gebracht, waaronder thans aile euro-peesche volkeren zuchten. Aan aile zijne no oit gestaafde beloften is het tekort gekomen en 't ligt daar nu als een wrak, dat voor goed buiten de levenszee is ge-worpen en enkel nog strandloopers voor laatste brandstof dienen kan. Dat vast te Stellen is een troost en eene kracht, voor alwie ons duurbaar volk den last van den huidigen rampspoed wil helpen dragen. Ofticieele Meâedeelingen la België en Frankrijk. (Fransche Melding.) PARUS, 4 November. (Reuter.) Oîfi-cieel bericht van 11 uur 's avonds : De toestand onderging geen wijziging van beteekenis. In het noorden maakten wij kleine vorderingen in de richting van Meessen. Op verschillende punten van het front heeft de vijand een hevig geschutvuur onderhoudcn. Vooral was dat het geval ten westen van Lens, tusschen de Somme en Ancre,, in Argonne en in het bosch van Apre mont. Het geschiedde echter zonder grooten bijval. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 5 November. (Wolff.) — Ambtelijke mededeeling van hedenmorgen uit het groote hoofdkwartier : Gisteren hebben Belgische troepen, ge-Steund door Engelsche en Fransche troepen, over Nieuwpoort een heftigen uitval gedaan tusschen de zee en het over-stroomde gebied. De aanval werd zonder veel moeite afgeslagen. Zoowel bij IJper en ten zuid-westen van Rijssel als ten zuiden van Berry au Bac, in Argonne en in de Vogezen maken wij met onze aanvallen vorderingen. (Engelsche Melding.) LONDEN, 5 November. (Reuter.) j In een officieel telegram, waarin verslag wordt gegeven van de krijgsoperatiën der Britten in Ylaanderen, wordt bijzon-derlijk hulde gebracht aan het regiment der Londensche Schotten, door een door dat regiment uitgevoerden schitterenden bajonet-aanval. Bedo»ld regiment is het eerste der territoriale troepen, s.amen~ gesteld uit vrijwilligers uit aile klassen der maatschappij, dat zich aan het ge-vechtsfront bevindt. Het zal door tal van andere regimenten van dezelfde soort worden gevolgd, die feitelijk al gereed zijn. Dan is nog het nieuwe leger van Kitchener, van een miliioen man, dat op het oogen-blilc gevormd wordt. Op het ooslelljk Gevechlsterrein. {Duitsche Melding.) BERLIJN, 4 November. (Korr. Nor-den.) — Uit Warschau wordt gemeld : Tengevolge van de laatste gevechten heeft de residentie van den Tsar zeer geleden. Op den spoorweg Warschau-Skier-newice hebben de Russen drie en twintig bruggen do en springen. Eveneens zijn de spoorwegen in de voorsteden van Warschau vernield. BERLIJN, 5 November. (Wolff.) — Ambtelijke mededeeling van heden mor-gen uit het groote hoofdkwartier : Op het oostelijke oorlogsterrein is niets van beteekenis voorgevallen. (Russische Melding.) ST. PETERSBURG, 4 November, (Reuter.) — De generale staf deelt mede : De D uit s chers, trekken op het Oost-Pruisische front terug. De Russen hebben Bakalarzewo ge-nomen en veel munitie buitgemaakt. De Duitschers blijven aan de overzijde der Weichsel overhaast terugtrekken. De Oostenrijkers zijn voorbij Kielce teruggedreven, dat de Russen hebben bezet. Op de Oostenrijkers zijn beslissende oyerwinningen beliaald op het front Kielce-Sandomir. De Oostenrijkers trekken overhaast terug. De Russen hebben 't belangrijke stra-tegische centrum Sandomir genomen. (Oostenrijksche Melding.) WEENEN, 4 Nov. (W. B.). Offieieel. — De bewegingen van onze troepen in Russisch-Polen zijn gisteren niet door den vijand gestoord. Een onzer leger-korpsen heeft uit de gevechten bij Lyda Gora, 20 officieren en 2200 manschappen, als krijgsgevangene medegenomen. Op het Galicische front hebben zich bij Podbuz, ten Zuiden van Sambor, meer dan 200 Russen overgegeven en hedenmorgen bij Jaroslaw 300 Russen. (Hongaarsche Melding.) BOEDAPEST, i. Nov. (W. B.) — Van Oostenrijksche zijde. —• De bij Koety, alsmede ten noorden van Czerno-witz bij Kvotyornik verslagen Russische troepen hebben zich op Sniatyn terug-getrokken. Zij trachten zich daar te vereenigen, wat evenwel mislukte. De verliezen der Russen zijn zeer beduidend. Sniatyn werd door ons opnieuw bezet. Voor Czernowitz blijven de Russen kalm. De Tiirksch-Russisehe Oorlog. (Engelsche Melding.) LONDEN, 5 November. (Reuter.) — Een bijzondere uitgave van de London Gazette bevat de formeele oorlogsverkla.-ring aan Turkije. LONDEN, 5 November. (Reuter.) — De Turksche ambassadeur en het perso-neel der ambassade zijn hedenmorgen om 8 u. 20 van het Charing Cross station ver-trolcken. De ambassadeur seneen diep bewogen. De sekretaris van Grey was bij het vertrek tegenwoordig om namens de regeering afscheid te nemen. De reis gaat met een Nederlandsch stoomschip over Vlissînceri. (Russische Melding.) PETROGRAD, 4 Nov. (Reuter.) Officieel. — De Russische troepen die de Turksche grens van Kaucasie zijn1 over-getrokken hebben, na aan den Turksche troepen een nederlaag te hebben toe-gebracht. Kara Kilissa en andere plaatsen veroverd. De Opslaad in Zuid-Âfnka. (Iiaapsclie Melding.) PRETORIA, 4 November. (Reuter.) Officieel : Nog 106 opstandelingen hebben zich te Carnarvon (in het centrum vân de Kaapprovincie) vrijwillig overgegeven.KAAPSTAD, 4 November. (Reuter.) — De opstand van Beyers in West-Transvaal en die van Maritz in het Noord-westen van de Kaapprovincie schijnen nu geheel onderdrukt te zijn. Men bericht van onderhandelingen, die door bemiddelaars gevoerd zouden worden met de opstandelingen in het Noorden va.n den VTeMaat. "a/J Duitsche krulssr gemljad. {Duitsche Melding.) BERLIJN, 4 November. (Wolff.) Officieel : De groote kruiser Yorck is van ochtend in de Jade op een Duitsche mijn geloopen en gezonken. BERLIJN, 4 November. (Wolff.) — De plaatsvervangcnde chef van den ma-rinestaf Behncke deelt nog mede, dat van den door een Duitsche mijn gezonken Duitschen kruiser Yorck (9500 ton) 382 man, dit is meer dan de helft der beman-ning, gered zijn. De redding werd door een dikke mist bemocilijkl. Oostenrljk tegen SsrrlU (Oostenrijksche Melding.) WEENEN, 4 Nov. (W. B.) — Van Oostenrijksche zijde. — Officieel. — Van het Zuidelijk oorlogstooneel wordt het volgende gemeld : Bij het verder voort-rukken zijn onze troepen ten Zuiden en Zuid-westen van Sabac op den vijand gestuit; de aanstonds plaats hebbende aanvallen hebben een gunstig verloop. In de gevechten bij Romanja zijn in totaal 7 officieren en 647 manschappen gevangen genomen, terwijl 5 kanonnen, 3 munitiewagens, 2 machinegeweren, veel munitie en oorlogsmateriaal werden buitgemaakt. Aan de Montenegrijnen die meer dan 1000 stuks vee, uit Bosnie ge-roofd, wilden medenemen, werd hun buit afgenomen. Een Zeesiag io de Slille-Zuidzee. (Engelsch-Duitsche Melding.) LONDEN, 4 November. (Reuler.) — De admiraliteit heeft verschillende, officieel niet bevestigde bericht en uit Duitsche bron ontvangen over een zee-gevecht voor de Chileensche kust. Volgens deze berichten hadden de Scharnhorst (11.600 ton), Gneisenau (ton 11.600), Nurnberg (3470 ton), Dresden (3650 ton) en Leipzig (3250 ton) zich in de nabijheid van Valparaiso vereenigd en zondag begon een zeesiag met een gedeelte van admiraal Craddocks smal-deel.Volgens de Duitsche berichten werd de kruiser Mommouth (9950 ton) in den Besrst aan ten IJzer. s£O©B* TEL'S WL&Mm®. De bewoners van de dorpen bij den IJser hebben ontzettende dagen beleefd. 't ilag ongelooflijk sclujnen, maar veel âorpc-lingen willen niet vlnchten, al vlogen ook de bommen door de dakken van hoeven en hutten. De gehechtheid aan huis en haai'd zit in 't volk der zeekust zoo diep. 't Is hier wel het ras der keerlen nog. Een hunner '•tonen dicbte met : Waar de keerlen woonden, wonen wij goed ! Koning in huis, koning op 't erf.... zoo was het daar. Ja, de- bewoners der dorpen hebben veel doorgemaakt.... Ik denk aan Beerst bij Dixmuide, wat zoolang van den oorlogsgeesel bevrijd was gebleven. Den zondag na Antwerpen's val kwamen de oerste soldaten ; 't waren Belgen op terug-toclit van de genomen veste. Want niet aile Belgische troepen scheepten te Oostende in. Veel marcheeiden rechtstreeks naar Veurne-Ambacht, het nog 't best verdedigen stukje grc.nd van België, tevens een weg naar Frnnkrijk. Dien zondag dus, zagen de inwoners van Beerst hun strijders, die m goede orde aan-kv/amen en door de West-Vlamingen op allerhartelijksta wijzo ontvangen werden, al waren zij de voorboden van strijd. Andere regimenten volgden.... met wa-pens en kanonnen. Welk een drukte en be-wegingin de anders zoo rustige streek. Men had veel van den oorlog gelezen en gehoora en brieven van soldaten ontvangen, want iedere familie had toch minstens een geliefde bij 't leger. Maar terwijl te Luik de kanonnen bulaeren en Leuven en Dender-monde in vlammen opgingen, en gesneuvel-denin Oostelijk- en Midden-België begraven, en gewonden te Antwerpen verpleegd wer-wen... reden hier de hoog opgestapelde ■ wagens het gouden graan naar de scliuur of kneedde oien in de zindelijke melkkamers der beroemde Dixmuidensclie boter. De sehuren waren gevuld, het vee stond vet en-glanzend in de iiitgestrekte weiden.... en nu naderde met diè soldaten ook de oorlog ! De Belgen versterkt door Engelschon, te Oostende en Zeebrugge ontschecpt, en Pran-seben uit Duinkerke en omgeving getrokken ' verschansten zich achter de hooge dijlcen van den User. Lang bleven de Duitschers niet weg. Ze kwamen met duizonden en duizenden uit Roesselare opgerukt, daarna uit Brugge en Oostende. Zij richtten hun aanval op de User. Zuidelijk van Dixmuiden langs Eesen. Maar de Belgen en Pranschen dwongen hun terug, over Vladsloo tôt in de bosschen van Boven-kerke.Toen namen de Belgen noodzakelijke maatregelen. De bewoners van Beerst beleefden droe-vige uren. Van vrydag reeds. stapelden de iielgen de oude, ruime kerk bijna tôt .'ian den nok vol stroo met petroleum gedrenkt. 's Zondags moesten ze 't ecrwaarâig, geliefde bedehuis in brand steken. Ze hadden er zelf mede te doen. « Mensolien », zeiden ze tôt de dorpelingen, «de Duitschers zouden den toren als observatie-post gebruiken tegen ons en op den toren hun mitrailleuses plaatsen om uw eigen volk te Dixmuiden te be-schieten. We zijn hier immers maar twintig minuten van de stad... En dan nog, ze zouden uw kerke en toren niet sparen. » 't Was een ofïer, een groot offer, dat men aan 't benarde vaderland moest brengen. En 't vuur werd in die reusachtigen stapel gestoken. 't Was een ontzaglijt TOurwerk, toen de vlammen uit het dak, en uit den hoogen, kloeken toren sloegen.... En van ver in 't ronde van 't houtland en den bosch-kant, en van Veurne-Ambacht, zag men dien reusachtigen fakkel.... Hooger en hooger kronkelden de vlammen: met dof geraas stortten de toren en het dak in, vonkenspattend bonsden brandende bal-ken neer : de muren, zoo lang door den wind gespaard, waggvlàen. Ja, 't waren vreeselijke uren voor de inwoners van Beerst. Maar erger nog werd het. Kanonnen braakten hun vuur en schroot. De verbon-denen trokken zich achter de hooge dijke van den IJser terug. Bommen werden gewisseld Zoef.... zoef krak ! klonk het voortdurend boven Beerst. Daken ploften neer en stukken van gevels. Duitschers plaatsten een kanon bij een groote woning van het dorp. Dadelijk hadden de Belgen het gevonden en mikten er op. Drie kwartiers konden cle Duitschers de stelling houden. Doch weer keerden de Duitschers terug, nu om hun aanval op den User langs Tc-rape en Sekoorbake te richten. En nieuwe, hard-nekkige, verwoede gevechten, waarvan Beers weer ontzaglijk leed ! De Duitsehers waren meester in 't dorp. De ge\echten gingen aan den gang. Hoeven gingen in vlammen op : de bewoners vonden gastvrijheid in gespaarde huizen. Mannen, vrouwen en kinderen zaten daar opeengehoopt, verbeidend naar 't einde van dien strijd. Tôt eindelijk de dorpelingen werden ver-jaagd. Ze moesten heen en Duitschers namen bezit van hun woningen. De bevolking verspreidde zich over naburige gemeenten, welke buiten 't gevechtsterrein lagon; Do meesten gingen niet ver, om maar spoedig mogelijk terug te keeren. De lijdensgeschiedenis van Beerst is ook die van andere dorpen. Keiem zag eveneens zijn kerk verbranden door de Belgen. om dezelfde reden als Beerst Ook molens, Waaronder zeer oude moesten aan de vlammen prijs gegeven worden, die vroolijke molens van Vlnanderen. En sehuren met den oogst, wellce zooveel arbeid en zweet hadden ge-kost, werden in dien verwoeden strijd in brand geschoten. 't Was één weg van vuur van Dixmuiden tôt Eesen. Bommen troffen ook het vette, glanzende vee of men leidde de dieren mee naar de slachtplaats. Winkels werden leeggehaald. Lijken in de straten van Middelkerke, Westende, Mannekensveere, Leke.... of waar vroeger de straten der vernielde dorpen waren. Over dien wreeden strijd hebben we reeds ^uitvoeriger gesproken. grond geboord en de kruiser Good H ope (14.300 ton) ernstig beschadigd. De kruiser Glasgow (4900 ton) en de hulpkruiser Otranto ontsnapten. (Chiliaansche Melding.) SANTIAGO (Chili), 4 November. — (Havas.) — De Duitsche kruisers Scharnhorst, Gneisenau en Nurnberg zijn maan-dag te Valparaiso aangelcomen. De Duitsche admiraal rapporteert, dat hij de Monmouth in den grond heeft geboord en de Good Gope en de Glasgowi heeft beschadigd in een zeesiag op 60, mijlen afstand van Coronel (Chileensche haven, Zuidelijk van Valparaiso). Hij ge-looft, dat de geheele bemanning van de Monmouth is omgekomen. Het eenige bericht van officieele, Chileensche zijde is van den vuurtoren van Lavapie, dat daar zondagavond geschutvuur was gehoord met onbekend resul-taat.Van de Good Hope is geen bericht onU vangen. De Glasgow is een Chileensche haven binnen gevallen. Uitwisseling van Personen. (Oostenrijksche Melding.) WEENEN, 5 November. (Wolff.) — De Politische Korrespondenz meldt, dat door bemiddeling van den Spaanschen g'ezant te Weenen een vergelijk is tôt stand gekomen tusschen Oostenrijk-Hon-; garije en Rusland over het verlof tôt vertreklcen aan onderdanen van een van1 beide rijlcen, die in het andere land werden' teruggehouden. De onderdanen van-beide' rijlcen zullen naar hun land mogen terug-keeren, uitgezonderd officieren, de mannen van 17 tôt 45 jaar en verdachte per- , sonen. Het Spaansche gezantscliap heeft nog gemeld, dat de Russische regeering reedsi in den aangegeven zin telegrafische last-gevingen heeft doen toekomen aan de gouverneurs-generaals der gouvernemen-ten.Verzekeri d gsp pemiëo. (Noorssche Melding.) CHRISTIANIA, 4 Nov. (Reuter.) —, De Noorsche Oorlogsverzekeringsmaat-schappij voor ladingen heeft besloten de oorlogsverzekeringspremiën voor de Duitsche Noordzee-havens van 4 tôt 10%', voor Nederland van 2 op 5 % te verhoogen. Iq een Engelseh Gevangenenkamp. De Engelsche hoofdminister M. As-quith heeft op 't onverwachts te Newburg een bezoek gebracht aan een dier kam-pementen, waarin de Duitsche gevan-genen gelegerd zijn. Enkel vergezeld van eenige vrienden, zonder gewapend geleide, wandelde de heer hoofdminister de kampeeringen rond, met groote bclangstelling den toestand van tenten, kookinrichtingen en allerlei hiihoorigliedcn onderzoekend. Voeding voor België. De Belgian Relief Commission te Lon-den meldt het voeding'scliip Coblenz, hetwelk vôôr eenige dagen Londcn ver-liet, gelost geworden is en de voorraad op Brussel gestuurd werd. De Iris werd met eene nog meerdere lading vocdingswaren verwaeht, om Luik, Limburg, Namen en Dinant te kunnen gerieven. Vier voedingscliepen zijn nog uit de Vereenigde Staten en uit Canada op weg. Voor November waren enkel 26.00 ton voedingswaren beloold. De Commissie schat dat er 50.000 ton zijn voor November en 80.000 ton voor December. ■■ I II H I !!■■■■■ Belgiscli Huweiijk in Engelaml. Ongeveer 2000 personen hebben dezt week te Eldon het huwelijk bijgewoond van twee Belgische vluchtelingen. De echt werd ingezegend in de aanwezigheid van den Bisschop van Auckland. De bruidegom, een batikbediende, ver-Liet Antwerpen den donderdag vôôr den val der stad, toen deze reeds gedeeltelijk in brand stond. Hij vluchtt® naar Hoiland en vertrok van hier naar Engeland met zijne ver-loofde, welke drie-en-dertig uren gegaan had om eene veilige plaats te bereiken. teî en vsrsprslâi HET VOLS. fier-en-TwInllgsie Jaar, - N. 260 (Msâimst — Halsgezln — Eipnflû! Zalerdag, 7 November 1014

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: christen werkmansblad belonging to the category Katholieke pers, published in - from 1891 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection