Het volk: christen werkmansblad

1430 0
03 January 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 03 January. Het volk: christen werkmansblad. Seen on 22 March 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/rn3028qx6r/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Vierett-Twintigsle Jaar, » N. 2 Ooisiionsî — Eulsgezla—Eigenfoa Zalerdag, l Jasuari 1914 Aile brîefwisselîns'en mch'vrî} !s tenden :ian A. Van Ise#hem, ui'îrever voor de naami. maatsrh. «nrukkerjj Ilet Volk», Meersieeg. 16, Gent. Buree! van Wesl-Viaanderen: Gaston Bossuyt, Gilde der Arabaeh» ten, Koririjk. Bureel van Ântwerpen, Br.^bnnt en Limburg: Vik?or Kuyl, Minderbroe-dersfrast, 24, Leuven. lîureel voor Fransch-Noorden: Ch. Vérin, Rue d'Angleterre, 13, Lille. HET VOLK rSess schfjjfS Syaa Op aile postkantoreu aan 10 fr. pefr iaar. Zesmaandén ti\ 5,00. Drie maaa» jen fr. 2,50. AsKkosadsiÇïssgEn a Pcijs volgens îaricf. Voorop te &£• taîen. Itechterlijke herslelling, 8 franl? per regel. Qngeteekende brieven worden g@> weijrerd. TELEFOGN Nr 137, Geçl Torscîiijnt 6 maal pei> week. OHRISTEN WERKMANSBLAB 2 CEKTSEffiSEH HET HUffiSi^ER S CENTIEME!! S®ET BUWÛEQSEE. ALLERLEI WENKEN EN WENSCHEN. Tijdens de ontvangsten, die woensdag aan het Hof te Brussel plaats hadden, zijn een aantal wenken en wenschen voorge-bracht, die \ve niet onnuttig achten hier voor het algemeen lezend publiek samen te vatten, volgens ze door het Staatsblad weergegeven zijn. Va;! den heer Eersten Voorzilter van het Vcrbrekingshof : « Onze wetgeving, Sire, gaat met den dag belangrijk vooruit. Sedert Uwe Ma-jesteit den troon beklom, werden tal van wetten aangenomen en afgekondigd : de nijverheid, de mijnen, de vennootschap-pen van koophandel, de werkrechters, het rechtsbestaan van twee onzer liooge-schoïen, de letterkundige en artistieke werken, de bescherming van arbeiders en van mutualiteiten, de kinderbescherming, de ouderdomsrente, de pensioenen van verschillende categoriën ambtenaars, het krediet bij den klein-handel, de uit-breiding der drinkwaterleiding, en tevens de inrichting van onze schoone kolonie, gaven aanleiding tôt gewichtige wetsbe-schikkingen, en ieder dezer getuigt van de groote belangstelling welke Uwe Majesteit, zijne Regeering en de Wetgevers overhebben voor ailes wat strekken kan lot vestiging en uitbreiding van den bloei en de welvaart der natie en van het heil der burgers aller klassen. » De groote offers welke België uit lou-tere Vaderlalidsliefde niet heeft ontzien, door eene miliciewet waarbij het leger merkelijk wordt versterkt, leveren het bewijs van zijn onverbreekbaren wil om s Lands onafhankelijkheid hoog te houden samen met eene geliefde dynastie. » Van den heer Voorzilter der Rekenkamer: « België's handel en zijne nijverheid hebben zich merkelijk uitgebried ; op elk gebied hebben zijne kinderen blijk gegeven van werkzaamheid ; doch groote vooruit-gang is voorzeker nog te verwachtèn, na-melijk in deze ruime en rijke kolonie welke ons land thans bezit. Deze zekerheid wordt ons geboden in de grootsche plan-11 en Uwer Majesteit en in de bezorgdheid waarmede Zij bij voortduring de werken bejegent, die dezen schitterenden toestand kunnen bestendigen. » Van den heer Eerslen Voorzilter van hei Beroepshof te Brussel : « De welvaart van het Vaderland stijgt altijd hooger. De werkzaamheid op het gebied van handel en nijverheid breidt zich uit, terwijl de bevolking aangroeit. Noodzakelijk gevolg hiérvan is, dat de geschillen met den dag in aantal toenemen. » Het Beroepshof van Brussel, welks gebied strekt, eenerzijds over eene der provinciën waar de nijverheid het meest ontwikkeld is, en anderdeels over België's grootste centrum van zeevaart en handel, ziet dag aan dag het aantal betwistingen, dat het te beslechten krijgt, vermeerde-ren. » Van den heer Voorzilter van het Krijgs-hof, doelend op de nieuwe legerwet : « Uwe Majesteit had er in gedenkwaar-dige omstandigheden aan herinnerd, dat het Land gelulckig en rijk is, maar dat rijkdom aan volkeren als aan eenlingen verpliehtingen oplegt. » De stem des Konings vond gehoor. Eene billijke en noodige hervorming, door klaarziende geesten gewenscht, is heden een voldongen feit, en België dankt het aan den volhardenden, verlichten en va-derlandschen geest van zijn Koning, bij-gestaan door een man van hart dewelke zonder aarzeling den plicht dien hij zich liad opgelegd tôt het einde toe heeft vol-bracht. Zijn naam zal in ieders geheugèn leven als dezen van eenen der beste die-naars van het Land. » Voortaan gaat ons leger van hecl de Natie uit, en, wen nationaal, wordt het door ieder te meer bemind. Uwe Majesteit heeft het in het openbaar mogen vast-stellen en er zich in verheugen. » De versmelting, in dit leger, van de twee rassen die door gemeenschappelijke banden vereenigd zijn en het Belgisch volk uitmakén, zal — wij hôpen het vurig — tôt gevolg hebben ieders geweten te doordringen van de overtuiging, dat wij maar een en zelfde Vaderland bezitten, en dat het te beminnen het verbindings-teeken moet uitmakén van aile burgers zonder onderseheid. » Het zou gelulckig zijn zoo, bij wijziging der wet, met het oog op de toepassing der straffen, eene Tuimere en juistere vrijhejd van oordeel werd toegelaten. » Van den heer Voorziller van den Mijnen raad : « Het ontginnen van de nieuwe kolen-bekkens, waarvan men hôpen mag dat het spoedig aanvaugen gaat, plaatst onze uitbaters voor het vr'aagstuk .der werk-tracht.en, welk vraagsluk des te gewich- tiger is op het oogenblik dat zelfs de oude uitbatingen schijnen le lijden onder gebrek aan werkpersoneel en onder eene zekere daling in de opbrengst van werk vanwege den arbeider. » Met de openbare meening die de wêer-glans van 's Lands kunstzin is, is de Raad het cens, 0111 te wenschen dat de nijver-heidsinrichtingcn van de Kempen zoo goed als doenlijk in harmonie zouden worden gehouden met de poëzie van eene streek, in wier weemoedige aantrekking zoovelen onzer schilders en schrijvers hunne ingeving hebben gevonden. » Van den heer Ondcrvoorzilter van den Kolohialën Raad : « In den loop van dit jaar heeft de Raad de groote hervorming der geheele recht er-lijke inrichting ten einde gebracht ; den met vele moeilijkheden gepaarden arbeid voor de vestiging van burgerlijke wetgeving en handelswetgeving lieeft hij door-gezet. Eene van zijne commissiën zal eer-lang een belangrijk werk voltooien tôt herziening van de voorwaarden van de cijnzen, die op de mjjnoiitginningen in Katanga worden toegepast. Wij hopen dat de nijverheid er de verzachtingen zal in vinden welke zij gerechtigd is te vor-deren, omdat zij noodig zijn voor liare ontwikkeling en dus 00k voor de welvaart zelve der Kolonie. » Van Z. Em. Mgr 'Mercier, Voorzilter der Kononklijke Akademie voor Welen-schappen, Lelteren en Schoone Kunslen : « Tweemaal, in den loop van het ver-leden jaar, zag de Akademie, met diepe ontroering, den Koning persoonlijk tôt haar naderen, en door Zijne doorluchtige aanwezigheid er op wijzen dat, steeds ge-trouw aan de verklaring welke Hij bij Zijne troonsbestijging heeft afgelegd, Hij in het bijzonder dezen wenscht aan te moedigen die er zich op toeleggen « het verstandelijk en zedelijk peil der Natie te verheffen in een geest van eendracht en maatschappelijken vooruitgang ». » Van liun kant, voelen de mannen van studie, die ik de eer heb hier te vertegen-woordigen, met innige dankbaarheid, als een zoen op het voorhoofd, de opwekkende bestraling, welke de Koningin in hare mildegoedheid en Hare Kinderen,in hunne bekorende lieftalligheid, om de Konink-lijke haardstede spreiden. » Van den heer Voorzilter der Koninklijke Akademie van Geneeskunde : h De Akademie hoopt de wetgeving weldra de middelen te zien bestudeeren tôt het bouwen van gezonde woningen voor de minst bevoordeeligden onder onze landgenoten. Goed veriuchte, goed ver-lichte woonplaatsen, waar samenhokken van geslachten en families uitgebannen zou zijn, en aldus meer gezelligheid in het gezin zou kunnen heerschen, zijn noodzakelijk tôt de lichamelijke en zedelijke verheffing van de ininderbedeelden. Dit is dus, boven aile andere, een werk van goed begrepen weldadîgheid, hooge voorzienig-heid en gezonde spaarzaamheid. s Van den heer Onder gouverneur aer Nationale Bank : « Het moet niet verwonderen, zoo onze bank gedurende heel het afgeloopen jaar verplicht is geweest zich standvastig te houden aan een intrest van vijf percent voor hare disconto's en voorschotten. » Zal dit eveneens voor 1914 het geval zijn? Het valt lastig op dit oogenblik daar-omtrent vooruitzichten le openen, nu geen spoor van ernstige ontspanning nog kan worden aangewezen. » Onze wisselhandel blijft ongunstig. De twee hoofdredenen van dien toestand zijn bekend : onze invoer overtreft op be-duidende wijze onzen uitvoer ; groote kapitalen worden door onze landgenoten in het buitenlancl geplaatst. » Om dezen toestand te keer te gaan, beschikt de bank over slechts beperkte middelen, en ondanks de vele besprekin-gen waartoe deze de aanleiding zijn geweest, zijn er tôt heden nog toe geen doel-treffender gevonden. » Op het oprichten en ontwikkeîen van compcnsatiekamers' blijft onze aandacht steeds gevestigd. » Van den heer Gouverneur der Algemcene Maatschappij van Belgiè : h Het jaar 1913, geschokt als het werd door gewichtige polit ieke gebeurtenissen, die de sparenden hebben verontrust, is een tijd van verslapping geweest voor de on-t-wikkeling van handel en nijverheid. ' » Dé twee bijzonderste factoren van ons nijvêrheidsbedrijf, de métallurgie en -de koolmijnen, ondergingen natuurlijkerwijze den terugslag van dezen toestand. » Levendig blijft echter onze hoop dat deze staat. van zaken niet lang zal duren en dat de verademlng, die dan volgèn moet, onder de sparenden lip> -"ertrouwen i zal herstellen, en weder naar de nijverheid zal doen toevloeien de kapitalen welke deze noodig heeft om steeds hooger vlucht te nemen. » Wij drukken den wensch. uit dat de openbare machten, door vaderlandsliefde geleid, er in toestCmmen het initiatief en het streven onzer landgenoten werkdadig te steunen, met aan de Kolonie de finan-cieele hulp te bezorgen welke zij niet ont-beren kan, en met aan de koloniale wetgeving de verbeteringen toe te brengen waarvan de dringende noodzakelijkheid gebleken is uit de ervaring, gedurende meerdere jaren opgedaan. » Bsiltenlaiiflsele Polilek FRANK RIJK EN RUSLAND. In den Correspondant is een opzien-barend artikel verschenen nopens de fransch-russische verstandhouding, — welk artikel zegt dat Frankrijk al zijne verpliehtingen betrekkelijk die overeen-komst naleeft, térwijl Rusland er vol-slagen aan te kort komt. Frankrijk moest geld, en Rusland moest legermacht verstrekken. Welnu, tôt hier-toe heeft Frankrijk 17 milliard 24 miilioen 796,193 frahk aan Rusland geleend. Het deed dus zijn woord gestand. Moest een ooriog uitbreken, in den be-'ginne zou de Verstandhouding niet op Engeland en het Drieverbond niet op Italie mogen rekenen. Het zou een strijd wezen van Frankgjk en Rusland tegen Duitschland en Oostenrijk. Welnu, in ruil voor de fransche milliards, heeft Rusland niets gedaan 0111 bij zulk geval doelmatige krijgsrnacht te kunnen verleenen. In theorie beschikt het over 608 bataillons tegenover 407 duitsclie en oostenrijksche bataillons, maar het beschikt over geen tèleîonische, telegrafisçhe en spoorweg'middels om die bataillons tijdig te mobiliseeren, zoodat Duitschland al den tijd zou hebben 0111 eerst met al zijne macht op Frankrijk te vallen, voor-aleer zich tegen Rusland te moeten keeren. Tegenover Duitschland en Oostenrijk heeft Rusland slcchts lichte enkele spoor-lijnen, die geen zware vrachten kunnen dragen en het spoedig troepenvervoer niet toelaten. Het heeft met de 17 milliards van Frankrijk niets gedaan om daar ver-betering aan toe te brengen. De Correspondant oordeelt dat Frankrijk, bij elke nieuwe leening aan Rusland, van dit laatste den bouw zou moeten eisclien van een stevigen strategischen spoorweg met dubbele baan, geschikt voor 't snel-vervoer der zware legertreinen. Zooniet, blijft Frankrijk gefopt in de verstandhouding.MINISTERIEELE KRISIS in SERVIE. Het ministerie Pachitch ontslag ge-nomen hebbend omdat het geen meerder-heidvoor zijne politiek vond in de Skoupch-tina of Kamer, is dezer voorzitter door den Koning van Servie ontboden gewor-den om hem over den huidigen toestand te raadplegen. Men veronderstett dat de Koning het aftredend ministei'ie aan 't bewind zal houden om algemeene verlciezingen te doen plaats grijpen. Daarvoor zou de Skoupchtina ontboden worden. BLOEDIGE NEBERLAAG DER ARAEEN. Uit Italiâansche bron wordt gemeld dat op 24 December laatstleden de kolom Miani de vijandelijke stellingen aangeval-len heeft in de Mauzouk-streek. Na vijf uren vechtens hebben de Araben eene volledige nederlaag opgeloopen en de vlucht genomen onder het geweldig kanon-vuur.Zij hebben vele dooden achtergelaten waaronder Mohammed ben Abdallah en verschillende notabelen. De Italianen hadden een officier en 19 soldaten gedood ; vier officieren, een on-derofficier en 77 soldaten gekwetst. MN ALLES WJIT. LANG S OM SLIMMER. — De heer staatsminister Woeste heeft zondag te Geeraardsbergen eene redevoering uitge-sproken, zooals wij gemeld hebben. Vooruit wil ons, Het Volk, verantwoor-delijk stellen voor wat M. Woeste doa-over 't stemrecht gezegd heeft, en hij vraagt ons gedacht daarover. Langs om slimmer, voorwaar. Dat ge ons verantwoordelijk stelt voor M. Woeste's woorden, Vooruit, is eene domheid, waarôver we niets anders den-ken dan dat ze .... u past. Wat we over M. Woeste's woorden denken? Dat hij gelijk heeft te zeggen wat hij denkt, en wij 00k. Dat-hij 't recht heeft over 't stemrecht te denken wat hij meent de waarheid te zijn, en wij 00k. Nu weet gft't, Vooruit. Maar zeg eeus, zoudt gij niet cens aan uwe levers willeîi zeggen wat gii denkt over hetgeen socialist De Greef tegen 't enkel- 5 voudig stemrecht gezegd heeft in de extra- < parlementaire kommissie van XXXI le- ! den, die bepaakl aangesteld werd om de i stemrechtkwestie te studeeren? ' Socialist De Greef heeft daar, namens de socialistische wetenschap, een echt rekwisitorium tegen het enkelvoudig stem- . recht uitgesproken. . Waarom mogen uwe lezers niet weten wat gij daarover denkt, Vooruitl VRÏJE SPOORKAART. — De senators, 1 gelijk de volksvertegenwoordigcrs, genie-ten eene vrije spoorkaart tusschen Brussel en hunne verbiijfplaats. Verledeii week heeft de roode senator Hallet daar tegen gedonderd, zeggende dat het eene gunst is voor de katholieken, die een of ander jachtpaviljoentje aan 't uiteinde van 't land als hunne verbiijfplaats opgeven, om aldus de helft van België kosteloos te doorreizen. Men is alleszins verwonderd geweest dat de roode senator Lekeu, de macoroni-trekker van den Peuple, dan niet tusschen-gekomen is om zijn gezel Hallet te steunen. Doch... Citoyen Lekeu, die te Brussel woont en schijnt geen jachtpavilioen te hebben, heeft zich eene vrije spoorkaart doen opmaken, welke hem toelaat kosteloos in voorbe-houden klas te reizen van Brussel naar Aarlen, naar Doornik, naar Bergen, naar Charleroi, naar Chimay, naar Namen, naar Dînant, naar Hastiëre, naar Luik, naar Verviers, enz. enz., zoodat hij, jaar in jaar uit, dagelijks over 1000 kilometer vrije speorreis in voorbehouden klas beschikt. Hadde citoyen Hailet dat geweten ! BEHEER VAN TELEGRAFEN EN TELEFONEN. — Het nieuwe tarief voor telefoongesprekken op grooten afstand binnen het land wordt toegepast van en met 1 Januari 1914. De eenheidsduur voor gesprelcken met netten, die niet tôt de plaatselijke telefoongroep behooren, wordt van dien datum af, eenvormig bepaald op drie minuten, zooals voor gesprekken met het buitenland. De prijs is voortaan : voor elk gesprek op grooten afstand, binnen eenen kring van 60 kilometer om het verbindings-kantoor, 50 centiemen per eenheid van gesprek ; boven 60 tôt 125 kilometer, 75 centiemen en boven 125 kilometer, een frank. NIET FANATIEK GENOEG. — De socialisten van Morlanwelz spelen op liunnen poot, omdat de libcrale meerder-heid van den gemeenteraad eene onder-wijzeres benoemd heeft, die haar diploma in eene christene normaalschool verworven heeft. De roodjes, voor wie Godsdienst privaat-zaak is, -— of hoort ge misschien niet goed? — hebben besloten het Kartel te ver-breken omdat de liberalen niet genoeg fanatiek papenvreter zijn. Wat eens te meer bewijst dat de so-cialistenpartij de fanatieke papenvreterij voor ailes en boven ailes stelt. NIEUWE POSTZEGELS. — De post-zegelverzamclaars zullen eerlang het ge-noegen smaken 00k Albaneesche post. zegels in hun album te kunnen opnemen. De voorloopige Albaneesche regeering heeft inderdaad bij een Italiaansche kunst- j drukkerij postzegels besteld voor den nieuwen staaL De verschillige waarden zullen het profielbeeld dragen van den Albaneeschen held SkSnderberg, met een langen golven-den baard met een helm op het hoofd en | met het opschrift « Vrij Albanie ». Er | :ullen voorloopig maar zes waarden in nnloop worden gebracht : 2 centiemen, ;eel ; 5 centiemen, groen ; 10 centiemen, •ood ; 25 centiemen, hemelblauw ; 50 :entiemen, violet en één frank, bruin. OOK EEN NIEUWJAARGESCHENK. — Het radico-socialistisch provinciebè-îtuur van Henegouw heeft de provinciale selastingen gebracht van 2.735.000 fr. in L900 op 5.600.000 fr. in 1914. Als nieuwjaargeschenk heeft het nu be-ïlist nog een nieuwe taks tôt beloop van îen half miilioen in te voeren. Daarenboven heeft het besloten eene lieuwe leening van 1.800.000 frank aan te ïaan. Welk geluk, een radico-socialistisch bestuur te hebben 1 ONPARTIJDÏGE SLGKKERS. — Om-:lat wij vragen dat onze kinders nog maar gedeeltelijk zouden gelijk gesteld worden met de leerlingen der anti-katholieke strijdsclioten, worden wij door de rood-blauwe drukpers uitgescholden voor in-palmers en slokkers. Nu, in den gemeenteraad van Elsene hebben twee stemmingen plaats gehad, die aantoonen wie waarlijk de slokkers zijn. M. Huysmans stelde voor de toelaga der gemeente Elsene voor de vrijmetse-laarshoogescliool van Brussel op 5.000 frank te brengen. — Met algemeene stem-men aangenomen. M. André vroeg 1000 fr. toelage om voedsel te verstrekken aan de leerlingen van de vrije scholen der gemeente zelve. —• Door gansch de linkerzijde verworpen. Wie zijn de fanatieke « onpartijdige » slokkers? ' ; Inkomsten van Belgiscb-Congo. De opbrengsten, voorzien in de be-' grooting der middelen van Beigisch-Congo voor het dienstjaar 1914, zijn als volgt aangewezen in het Belgisch Slaatsbtad : Taksen van registratie en kada- straal inkomen fr. 221,100 "\rerkoop en verhuring van do- meingronden en van gobouwen 560,000 Verlof voor het oogsten der plantaardigfi vcortbrengsclcn 140,000 Opbrengst van de taks op het ivoor, in natirar of in munts- specién ontvangpn 1,613,500 Vei'loC voor de olit'antenjacht en verlof om wapens te dragen 160,000 Houtkappingen in de domein- wouden 10,000 Toi 6,031,156 Kechtstreeksche en personeele belastingen 9,605,000 Inkomsten der post-, telcgraaf- cn telefoondiensten 878.000 Zeevaarttaksen 60,000 Reeliterlijke inkomsten 97,000 Rechten van kanselarij 18,120 Vervoer en opbrengst der scliik-kingen met v en 11 oots e h ap p e n en verscheidene 3,656,000 Wei ving en indiensttreding van .arbeiders 10,100 Verkoop van landbouwvoort- brengselen 321,000 Opbrengst der « Portefeuille » 35,000 Verscheiden en toevaliige 01)- brengsten 908,000 Opbrengst van het gebruik der beschikbare fondsen van den Kolonialen fichât S,000 Intere«ten der voorgeseboten fondsen 500,000 Opbrengst van den verkoop der koopwaren in magazijn in Congo 100,000 Opbrengst van den verkoop van den stock ivoor die te AnUvei-werpen in magazijn zal wezen op ! Januari 1914 564,000 TTitbàting der mijnen 4.320,000 Statistiekrechfc 500,000 Totaal der ontvangsten..... fr. 30.-151,276 Arbeidersbeweging. DE LETTERZETTEHSSTAKTNG IM DWAZE WERKSTAKINGEN. C^STENRIJK. Zooals wij reeds meermalen meêdeeî- l^T.°S kunnen de dagbladen niet ver- den, hadden de werklieden der mekaniek- schijnen. Een gazet was er in gelukt met makerijen Hotsclikiss en Brasier, te Parijs, een artikel buiten te komen, doch t was den arbeid gestaakt. Zij deden zulks op een artikel tegen den Keizer en t werd aanstoken van onverantwoordelijke per- aangeslagen. sonen die zich verzetten tegen het in dienst Daarmee was er niets te lezen. komen van een nieuwen bestuurder. Dus BEWEGING IN EUID-AFRIKA. bestreden zij iemand dien ze nog door Volgens Le XXe Siècle zit het weer 't werk niet hadden kunnen beoordeelen. sclieef in Transvaal en Natal. Het is natuurlijk dat zulke staldngen alti'(l verloren saan en een heelen boéï slacht- geen vollc(llSc voldoenmg op hunne vra- offers màken wat ier ook 't fieval is gen voor loonsvermeerdering en wat werk- p weest tijd-vermindering. Ook eisclien zij de on- £ewe . iniddellijke terug-aanvaarding van vier/ Werklieden, ecr ge eene stakuig aangaat, afgedankte gesyndikeerde werklieden. v overweegt, beraadslaagt en volgt in de Uit Johannesburg komt berrcht dat de eerste plaats de raadgevingen van het koolmijners van Natal zinliens zijn in sla- bestuur der vakvereemgingen, er zullen king te gaan, zoo lict geschil in de eerste aldus veel min stakingen losbreken en dagen lliet is bijgelegd. In de gond- en deze die worden aangegaan zullen negen diamantmijnen staat eveneens dea tM- op tien gewonneu worden. stand gespannen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: christen werkmansblad belonging to the category Katholieke pers, published in - from 1891 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods