Het volk: christen werkmansblad

436 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 15 March. Het volk: christen werkmansblad. Seen on 08 April 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/1c1td9p84d/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

■ V « Aile briefwïsselingen vracht-rrij te zenden aan Aug. Van. Iseghem, uitgever voor de naaml. maatsch. « Drukkerij Het Volk», Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanclerent Gaston Bossuyt, Gilde der Axa-bachten Kortrijk. Telefoon 523. Bureel van Antwerpen, Bra-bant en Limburg : Viktor Kuyl, ilinderbroederatr., 24, Leuven. HET VOLK Mèft schrijft !n » Op aile postkantoren aan 10 fr. per jaar. Zes maanden fr. 5.00. Drie maanden fr. 2,50. Aankondigingen : Prijs volgens tarief. Voorop td betalen. liechterlijke herstelling, 2 fr. per regel. Ongeteekende brieven wordea , geweigerd. 3 TELEFOON N° 137, Gent. « r ' Verschîjot G maal per week CHRISTEN WERKMANSBLAD 9 dentiemën hét nummeï» Hnlp en Yoeding. Te Gent is bij akte, verleden voor de notarissen Fobe en Tyrnan, eene Coope-ratieve Maatschappij voor hulp en voe-ding gesticht. Doel is : de bevoorrading van België, onder de liooge besclierining van liunne Excellentiën de gezanten van Spanje en Amerika. De aankoop van granen en voedingsstoffen kan enkel gedaan worden met toestemming der gouvernementen onder welker gezag zich de koopwaren bevinden, die moeten ingevoerd worden, na van de Duitschers de belofte gekregen te hebben, dat deze waren niet opgeëischt z illen worden. De waarborg, dat deze waren niet opgeëischt zullen worden, is verkregen door een schrijven van veld-maarschalk Von der Goltz, luidende : % Als gevolg op het geëerd schrijven » van heden van het Midden-Komiteit s aan de heeren gezanten van Spanje en «Amerika, heb ik de eer te bevestigen. »dat ik met innige voldoening het hulp-» en voedingswerk van dat Komiteit i goedkeur en dat ik niet aarzel door dit » schrijven volledig en opzettelijk de ver-» zekering te geven, dat de levensmidde-»len van aile slag door het Komiteit » ingevoerd voor de voeding van de bur-ngerlijke bevolking, uitsluitend voorbe-» houden zijn voor de behoeften der arme » Belgen, dat bijgevolg deze levensmidde-«len vrijgesteld zijn van de opeischingen svanwege de krijgsoverheden. » Voor het Komiteit is een kapitaal noodig van 25.000.000 frank, waarvan Oost-Vlaanderen 5.000.000 frank vooi zijne rekening neemt. Het komiteit is gesticht voor vijf jaar. Het kan vroegei ontbonden worden, als de meerderheid der leden zulks wenscht, doch niet vôôi het sluiten Van den vrede. De Samen-werkende Maatschappij wordt bestuurc door een beheerraad van zeven tôt ell onbezoldigde leden, die voor een jaai benoemd zijn. Daar dient nog aan toegevoegd, dal in deze omstandigheden de Engelschi regeering toelating gegeven heeft om uil aile onzijdige landen allerhande waren il te voeren voor de burgerlijke bevolkinj van ons land, op voorwaarde dat zij toi aan onze grenzen onder de bescherminj staan van den spaanschen en den amerL kaanschen minister te Londen — en dal zij op ons grondgebied in bescherminj genomen worden door de hooger genoemdt ambtenaars. OfiicieeleMefjedeelingen in Vlaandei'en en Fransch-Noorden. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 81 Maart. (Wolff.) Uit hel groote hoofdkwartier : Een Engelsche vlieger wierp bommer op Meenen. Slechts eene had gevolg daarmeê werden zeven Belgen gedooc en tien gewond. De Engelschen vielen gisteren onzt stellingen bij Neufchatel aan en drongei aan enkele stellingen in het dorp. Hel gevecht is nog in gang. Een Engelschi aanval bij Givenchy werd afgeslagen. In de Champagnestreek richtten d< Franschen twee aanvallen tegen hel gedeelte van een bosch ten Oosten vai Souain, waaruit zij eergisteren waren ge v.orpen. Beide aanvallen werden bloedii afgewezen. De gevechten in de Vogezen werdei gisteren weder hernomen. Buitsch3 Mededseling. Met de heden en in de laatste dagei gemelde gevechten is de winterslag il Champagne zoover beslist, dat geei wederopname van den strijd aan he eindresultaat iets kon veranderen. D veldslag ontstond, zooals reeds 17 Fe bruari medegedeeld werd, uit de poginj van het Fransch legerbestuur om den ii Qost-Pruisen erg in het nauw gekomei Russen afleiding te brengen,, door een1 met niets ontziende oîfersbrengende door brekingspoging, welks naaste doel d' stad Bouziers was. De bekende uitslag van de Oost-Prui sisclie veldslag toont dat dit doel nie bereikt is. Maar ook de doorbrekings poging mag nu als volstandig misluk aanschouwd worden. Tegenover aile berichten in de offi cieele Fransche mededeelingen, is het dei vijand op geene plaats gelukt ook slecht het geringste voordeel te winnen. Wi danken dit aan de heldhaftige houdini anzer troepen aldaar, aan het doorzich en de wilskracht hunner aanvoerders, in d eerste plaats aan generaal von Einen benevens de generaals Niemann en Flecfe In dag en nacht onafgebroken ge vechten, heeîtde tegenstander scdert dei 16 Februari meer dan zes vol opgesteld ïegerkorpsen na elkander, groote massa *ware artillerie-ammunutie van eigen ei Amerikaansch fabrikaat — 100.000 scho-ten in 24 uren — tegen het door twee zwakke Rijnlandsche divisies verdedigde front van 8 kilometers breedte, geworpen. Ongeschokt hebben de Rijnlanders en de tôt ondersteuning aangevoegde batal-jons dergardeen andere troepen tegenover den aanstorm der zesvoudige meerderheid niet slechts stand gehouden, maar hebben dikwijls zelve een tegenstoot onder-nomen. —■ Zoo is 't begrijpelijk dat, niettegenstaande het hier om verdedi-gingsgevechten ging, meer dan 2450 on-gewonde gevangenen, waaronder 35 offi-cieren, in onze handen vielen. — Wel is waar zijn onze verliezen tegenover zulk een dapperen vijand zeer zwaar. — Zij overtreffen zelfs die, welke de gezamen-lijke Duitsche legers in den Oost-Pruis-sischen slag leden. Maar zij zijn niet voor niets gebracht. — Wat de vijand ingeboet heeft, is minstens op het drievoudige te schatten, dit is op meer dan 45.000 man. Ons front in Champagne staat vaster dan ooit. — De Fransche pogingen hebben geen invloed op het verloop der dingen in het Oosten vermogen te hebben. — Een nieuw roemblad heeft de Duitsche dapperheid- en Duitsche taaiheid verwor-ven, hetwelk dat, in het Oost-Pruissische terrein verkregen, waardig ter zij staat. Opperste Legerbestuur. (Fransche Melding.) PARUS, 10 Maart. (Reuter.) Avond-bericht van den generalen staf : In België heeft de vijand Nieuwpoort hevig beschoten. Tusschen de Leie en het kanaal van ■ La Bassée heeft het Engelsch leger, ge-steund door onze zware artillerie, een ■ voordeel behaald. In Champagne heeft de vijand, met ■ zijne herhaalde tegenaanvallen geen ter-rein gewonnen. Op de Maasheuvels heeft onze artil-! lerie een aantal vijandelijke schansen • vernield. • PARUS, 11 Maart. (Reuter.) — Offi-cieel bericht van vanmiddag : £ De Engelschen zijn er door hun aanval t gisteren in geslaagd 2500 meter loopgraaf ; voor Neuve Chapelle (ten Noorden van La Bassée) en het dorp zelf te nemen. ; De Duitsche artillerie heeft maar weinig • schoten gelost. ; Terechtwijzsng, Blijkens engelsche berichten is het niet ' Neufchatel, 20 kilometer ten Noorden van Reims, maar wel Neuve-Chapelle, 15 kilometer ten Noorden van La Bassée, dat de Engelschen veroverd hebben. Op het oostelijk Gevechtsterrein, (Duitsche Melding.) BERLIJN, 11 Maart. (Wolff.) — Uit •-het groote hoofdkwartier : Ten Westen van Seroiez ontnamen wij de Russen 600 man, drie kanonnen en t twee machinegeweren. ; Eene nieuwe poging der Russen om ten l Zuiden van Augustow door te breken, eindigde met de vernietiging der zich daar bevindende Russische troepen. In het gevecht ten Noord-Westen van Ostrolenka bleven onze troepen zegerijk. De Russen lieten zes ofïicieren, 900 man en acht machiengeweren in onze handen. Onze aanvallen ten Noorden en ten Noord-Westen van Prasznysz maalcten verderen vooruitgang. In het gevecht ten Noord-Westen van Howe-Miasto maakten wij weder 1600 gevangenen. 1 (Russische Melding.) S* PETERSBURG, 10 Maart. (Pet. Tel.-A.) Van den generalen staf : Bijna over het geheele front heeft een artillerie-bombardement plaats. In de streek van de Piliza is de toe-stand over het algemeen onveranderd is. In den Haukasus, S« PETERSBURG, 10 Maart. (Pet. Tel.-A.) Van den generalen staf van het Kaukasisch leger : Gisteren hebben onze troepen aan gene zijde van de Tsjoroch 2 kanonnen op de Turken veroverd. In een gevecht bij Dilrqan^ in de rich-ting van Azerbeidsjan, hebben wij ëën Turksch kanon buitgemaakt» l Op de andere-fronten geen verandering, 9n E ta lie. BER&IJN, Il Maart. (Wolff.) -r Bij het leggèn vân den eersten. steeji vopr den nieuwen Molo is pï G£fêta, naar het Ber-liner fageUait uit Rome vémeenit, een banket gehouden, aan he&jgelk Salandra, de minister-voojratteï, aatizat ï Toen genetaal Morra e«n toast mt-bracht en uitrî^> : « Het leger is gereeà om op te rakken in naam van den Koning en van het Vaderland I » Iiep Salandra s op hem toe, en omarinde en kuste hem. i M. Salandra zelf hield daarop «".ne toe- spraak, waarin hij zegde : « Ik zeg u met geprangd hart, dat wij allen, gelijk generaal Morra ons vermaand heeft, onzen plicht zullen doen, met Gods hulp onder bevel van den Koning en voor den roem van het Vaderland. » Bij M. Salandra's vertrek riep iemand uit de menigte : « Leve de onzijdigheid ! » waarop M. Salandra antwoordde : « Neen, zeker niet ! Roept liever met mij : « Leve Italië 1 » De menigte barstte toen in stormach- tige toejuichingen los. * * * De Messagero schrijft, dat M. Salandra goed praten heeft, als hij succès behaalt door, zooals in zijne rede te Gaëta, te zeggen, dat ket Italiaansche volk moet wezen : « Kalm, zichzelf beheerschend, vertrouwend en gereed. » Jawel, zegt de Messagero, gereed, dat is heel schoon, maar waarvoor gereed eigenlijk? Deze vraag, zegt de Times, zal in vele kringen weerklank vinden. De Messagero verzekert, tegenover nieuwe geruchten over verschil van mee-ning tusschen MM. Salandra en Giolitti, dat volkomen overcenstemming bestaat tusschen aile ministère, zoowel als tusschen dezen en den Koning, die zich dagelijks omtrent den buitenlandschen toestand laat inlichten. 't Gfiekscli Ministerie. ATHENE, 11 Maart. — (Agence d'Athènes). Het nieuw ministerie heeft den eed afgelegd. De aan de pers overhandigde mededeeling luidt als volgt : Griekenland heeft, na zegerijke gevechten, dringende behoefte aan eene lange vredesperiode, om aan den bloei van het land te kunnen werken. De inrichting van het openbaar beheer, de strijdkrachten te land en te water, alsook de ontwikkeling van den nationalen rijkdom hebben het land de met zoovele offers bekomen goederen tegen ellcen aanval verzekerd. Zij hebben het land ook in staat gesteld een programma door te voeren dat tôt welzijn van de natie strekte. Onder deze omstandigheden was vânaf het b^gin der Europeesche krisis voor Griekenland de onzijdigheid yerpïichtend. Griekenland heeft echter als opdraclit de plichten als bondgenoot na te komen en zijne belangen in 't oog te houden, zonder het land te benadeelen. In het bewustzijn harer plicht, op die wijze de belangen van het land te dienen, spreekt de regeering de overtuiging uit dat de vaderlands-liefde van het volk deze belangen zal verzelceren. iapan est China. LONDEN, 11 Maart. (Part.) — Ëen telegram van woensdag uit Peking aan de Daily Telegraph omschrijft den stand der onderliandelinge als volgt : China heeft er voor goed in toegestemd den duur der pachtverdragen, inzake Port-Arthur en de spoorwegen Antoeng-Moek-den en Tsjangsjoen-Kirin tôt 99 jaar uit te breiden, gerekend van den dag waarop ze zijn gesloten. Over de bepalingen omtrent den terugkoop is men het nog niet eens. Zij moeten opnieuw besproken worden. Daarin ligt echter niet de voor-naamste moeilijkheid ; die is vervat in de artikelen 2 en 3 van de tweede groep van het door Japan voorgestelde verdrag, omtrent het recht van grôndbezit van Japanners over geheel Mantsjoerije en de onbeperkte vrijheid van vestiging en beweging. China houdt staande dat deze eischen neerkomen op een afstand van souvereine-teit en dat het land zou worden over-stroonid met buitenlanders, waarover China geen recht van policie zou hebben. Dat zou zeer spoedig tôt verwikkelingen en tôt gewapende tusschenkomst leiden. De Belgen in Ëngeland. M. Herbert Samuel heeft op eene parlementaire vraag van M. Nield geant-woord dat het aantal Belgen dat thans in Ëngeland verbhjft, gescliat wordt op 180.000 man, de soldatenjjer niet inbe-grepen. In dit getal schat men een 65.000 mannen, 69.000 vrouwen en 46.000 kin-deren.TQt hiertoe verblijven er enkel nog-18.000 gekwêtste soldaten. Belgen in Nederlaud. Van de 500 ,Belgische vluchtelingen^te Iiaarlemj die naar België ntoesten terug-keeren, haddeè zich donderdag daar toe nog may zevéntig aangegeven. De andere. zallen ri^r eéh karhp overgefôacht worden.Eene nienyft groep. van 102 Belgischa 4dnderen oit WÏÏmk, Dénrne, Grambergen, tëbbeké en^VatÊanunster zijn fe.Roôsen-daal aangekomen. Het zijn meestàl dood-arme ftinderen. Ze worden allen geplaatst bij bijzonderen, <iie ze uit loutere naasten- ! liefde opnemea. , in BEUIË. BRABANT BRUSSEL. — De policie van Sint-Joost-ten-Noode heeft bericht ontvangen van eenen diefstal van waarden, gepleegd ten nadeele van eenen inwoner, M. Van Daelen. Ziehier de opgaaf : 2 obligatiën van de gemeente Elsene 1880 van 1000 fr., n. 624 en 1218 ; 8 id. van 500 fr. 1894, n. 175, 287, 1051, 1722, 1786, 2090, 3240, 5104 ; 9 id. van St-Joost-ten-Noode, van 500 fr., leening van 1881, n. 1169, 1363, 1364, 1531, 3862, 3620, 5623, 7491, 8517 ; 2 id. van St-Gilles, van 1867, van 500 fr., n. 4840 en 4841. — Aangaande den diefstal van schil-derijen, in het Hedendaagsche Muséum vôôr eenige dagen gepleegd, wordt gemeld dat de tweede gestolen schilderij bij eenen kunsthandelaar gevonden is, waar ze verkocht was voor 150 frank. De verkooper had gezegd Jules de Haese te heeten, Avonende Waterloolaan. Naam en adres zijn bij onderzoek valsch bevon-den.H ENEGOUW De dubhele Moord le MoBt-siir-Marehiennes. De vermoorde echtelingen Maréchal woon-den op hefc buitengoed n° 451, op den grooten steenweg die leidt van Thuin naar Char-leroi ; op het grondgebied van Mont-sur Marcliiennes. Het was M. Sauvegarde, de gebuur van de vermoorden, die het eerst vermoedend dat er een ongeluk of eene misdaad rnoest gebeurd zijn in het kleine buitengoed, de policie verwittigde. Gewoon elken dag een buurtpraatje met hen te houden, kwam liet hem vreemd voor dat het huis sedert Zondag gesloten was gebleven. En tegen half vier namiddag kwam de policie. Het tuinhek was gesloten en men ging langs den hof van den gebuur binnen. In de benedenvertreklcen vond men niets ongewoons, maar toen men in de achter-keuken kwam, vond men de twee lijken. Het bebloede lijk van Maréchal lag achter de deur. Het lijk droeg een aantal ponjaard-stelcen ; in de linkerhand hield hij eene bougie en in de rechterhand eenen zwaren stok. Hij had nog zijne pijp in den mond. Eenige stappen verder lag het lijk der vromv ; zij hield een koterijzer in de hand. Zij moet eenen ponjaardsteek in denu mond ontvangen hebben want het gesteven bloed was uit den mond over hare borst geloopen ; haar haar was in wanorde. TJit ailes bleek dat tusschen de moorde-naars en de slachtoffers eene worste-ling had plaats gehad, getuige de stok dien de man en de stoofhaakwelkenden vrouw nog in de hand had. De moordenaars moesten kennissen of familieleden geweest zijn, welke door de slachtoffers op een glas wijn onthaald waren, want op de tafel stonden eene flesch met vier glazen en een kistje sigaren. Een der vier glazen was nog gevuld. Verder het huis doorzoekende, vonden de mannen van het gerecht boven eene open-gebroken kist, waarneven een hoop linnen, die er uit was geworpen; daarnaast eene open-gescheurde en geledigde sacoche ; aan het einde van den hof stond eene ladder tegen den muur, een bewijs dat de misdadigers langs daar het huis verlaten hadden. Men vermoedt dat de echtgenooten Maréchal bezoek gekregen hadden, dat zij de be-zoekers eerst in de achterkeulcen ontvangen hadden, dat de man toen eene flesch wijn en een kistje sigaren op tafel geplaatst had en dat men toen in een twist geraakt is, welke tôt den moord leidde. Het parket van Charleroi is woensdag-morgen ter plaats gekomen en de lijken werden naar het doodenhuis van het ge-meentekerkhof gebracht. Maréchal was 60 en zijne vrouw 61 jaar. De eerste was geboortig van Luik, de tweede van Bourg-Leopold. Hurme dochter, die te Bergen bij bloedverwanten verblijft, is ver-wittigd.Maréchal moet den 5 dezer eene som geld ontvangen hebben. Een papier, dat misschien wel tôt de ontdekking der moordenaars zou kunnen leiden, werd in de keuken op den grond gevonden. WEST-VLAANDEREN Bommen te Kortrijk en Meenen. Woensdagnamiddag rond 4 ure kwam over Kortrijk op eene zeer kleine lioogte, een vliegmachien — de twee ingezetenen kon men heel goed bemerken — en liet epn drietal bommen vallen, die op de ,Pieter Tacklaan nogal wat stoffelqke schade veroorzaakten. Of er nu dooden of gekwetsten geweest zijn, konden wij niet te weet komen. Na het werpen dey bommen keerden de vliegers nog eens terùg en staken dan over naar Meenen, waar ze ook bommen lieten vallen. Juist vertrok een trein in de richting van Rousselaere, waardoor de barrier ge-sîotën was en nogajveel burgers stonden te wachten. De bom viel tusschen in de menigte, waardoor niet min dan 12 burgers en 4 Duitsche soldaten gedood werden. We zullen in een volgend nummer de nainen der gedoode burgers trachten te kennen te geven OOST-VLAANDEREN KNESSELAERE. — Op onze ge* meente is het nu met de tehuiskomst van onzen heer burgemeester veel ver-andérd. Nu is er toch vooral op de gemeente bloem en tarwemeel te bekomen, kolen zijn er ook genoeg voorhanden, maar aan petrool is er gebrek. Het is nu niet meer ger.oeg met de zakken vol te robberen gelijk voor som-mige handelaars of winkeliers, die nooit tevreden waren, daar heeft onze acht-bare heer burgemeester in voorzien. Ailes wat nu verkocht wordt moet aan redematigen prijs staan zooals op ander® gemeenten. Het is nu voor de tweede maal dat er aan elk huisgezin bloem en tarwemeel bezorgd wordt, wat ik voorwaar zeer wel bevind, aan den prijs van 44 centime» de kilo ; het volk onzer gemeente is' daar zeer tevreden over want bloem is-er nogal gauw te koTt op onze gemeente om reden de sigarenmaaksters maken zelf hun pap, en in de omstandigheden1 waarin wij ons bevinden is er op Knes-selaere al gebrek aan bloem geweest. Maar ook een woord dank aan clen-heer Vande Walle, van Gent, dat hij nu-in dezen tijd werk verschaft aan zijn' volk, waar er andere op Knesselaere groote armoede zou geweest zijn. Er zijn voorwaar hier gelijk elders. lieden die moeten geholpen worden, daarvoor is hier ook een komiteit gesticht en er zijn ook al veel bedeelingen gedaan. Op Knesselare wordt er nogal veel goed werk gedaan in het geheim, waarover de noodlijdenden zich niet te be-, klagen hebben. En nu deze week is onze dappero( policieman met de bons rond geweest' voor brood of tarwemeel. Het is per§ man 1 kilo brood of meel ; de menschen, mogen de afhaling doen in het gemeente-huis en die zelf niet kan bakken moet het naar de bakkerij dragen waar het zal verwerkt worden in brood. SOMERGEM. — Men schrijft ons : — Leening. — De gemeenteraadt heeft in ontwerp aangenomen eene leening aan te gaan bij de Burgers. Deze leening zal terug betaald worden in Januari 1917. De intrest is bepaald op1 3%. Degenen die dus eenig geld beschik-» baar hebben zullen een edel -werk ver-1 richten met het aan de gemeente in) leening te geven. Het is het beste enj zekerste middel van bewaring en ook' wint uw geld dan iets. Inschrijvingeni worden op 't secretariaat aanvaard. Burgerlijke policie. — Het gemeente-» bestuur heeft besloten eene burgerlijke policie in te richten. Dit wil zeggen dat' er op iedere wijk patrouillen zullen inge-richt worden, bestaande uit de inwoners van de wijk zelf. Iedere inwoner heeft er dus aile belang bij deel te maken van deze policie, om reden dat het is om zijn eigen goed te bewaken. Wij doen dus eenen oproep aan aile mannen, zoowel aan die in het dorp als die van Beke en aile andere wijken, om zich op het secretariaat te laten inschrijven om deel te maken der Burgerlijke policie. A. T. MELLE. — Wanneer wij klachten ver-melden zijn die ons meestal door belang-' hebbenden medegedeeld. Dikwijls gebeurt het, dat wij er zelf reeds de ondervinding4 hebben van opgedaan. Is zulks het geval, niet, dan onderzoeken wij er eerst de echt-î heid van, alvorens er van te spreken.1 Nieuwe klachten zijn ons schriftelijk toe-gekomen, maar wij willen er geen gewag van maken, omdat het efïenaf persoonlijke aanvallen zijn. Wij houden er nochtans aan te vollen^te verzekeren dat onze twee achtbare schepenen de handen ruim-schoots vol hebben met aile soorten van bezigheden : Zij staan onzen geëerden Burgemeester weerdig en kloek ter zijde.' Geen hunner kan meer doen, dan hij nn verricht.'t Is zeker te betreuren dat onze! Burgervader ziek te bed ligt, maar dit kanj niemand verhelpen. Ook moeten wiff bekennen dat het veel beter ware dat al het gemeentewerk kon behartigd worden uitsluitend doorj de heeren van den Raad en het gewone personeel. Maar wanneer dat] nu niet het geval is, kunnen wij daar toch weinig aan verhelpen. 't Is al onaange^ naam genoeg er te moeten over schrijven. Wat « bezuiniging » betreft, daar kunnen wij niet op antwoorden, omdat wij niet! op de hoogte zijn van de genomen be-! sluiten. Wij raden aan in 't belang van iedereen, verstandhouding en nederigheid f — Droeve mare. — De jonge doktoo* Kielmoes was naar Holland en van daae met zijn gezin naar Ëngeland gevlucht* Nadien vernamen wij dat hij naar Kong® vertrokken was. De droeve mare wordt alhier verspreid, en men verzekert er ontf de waarheid van, dat de veelbelovende doktoor aldaar overleden is. Alweer een der pijnlijkste gevolgen van den oorlogW En wat houdt de toekomst ons nog ve* borgenî | : ïijr-enTwiatigsle Jaar. — N. 73 Goilsflionst — Huisgezin — Eigënflom Maajteg, 15 Maart 1055

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: christen werkmansblad belonging to the category Katholieke pers, published in - from 1891 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods