Het volk: christen werkmansblad

1137 0
10 November 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 10 November. Het volk: christen werkmansblad. Seen on 30 September 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/m901z4379g/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

HET VOLK Aile fcrîefwisselirgen vracht» rrîj te een den aan Aug. Vaa Iseghem, uitgever voor denaaml. Ktifttsch. «Drukkerij Het Volk»i Meersieeg, n# 16, Gent. Bureel voor West-Vlaandereni Gaston Bossuyt. Recolle t ten» îtrnn (. 14. Korlriik. Eï^n schrijft In » Op aile postkantoren aan 10tr. per jaar. Zes maanden fr. 5.00> Drie maanden fr. 2,50. Aankondigingen : Prijs volgeus tarief. Voorop U betalen. Rechterlijke herstelling, 3 tr, per regel. Ongeteekende brieven wordeB gevceigerd. TliLEFOON N* 137, Gent. Verscliîjiit 6 maal per week CHRISTEN WERKMANSBLAD ÎJ Centiemen îiet nu m in es* DuilsckHcdedee 255. — VEROR1 bruik van l 4. — Met tcn hoc mark) geldboete en den of met eene di wie de bestemmin< trcedt. Tcgelijkertij of niet afgeleverde v worden. Zijn bevoegd de I ken en militaire best E. H. O., den 24 O 9 256. — Bijvoegsel i fotogra/eeren door ning Nr 67 van 2'. Cijîer 2 wordt deri bezit van losse obje fiesche doeleinden ge Etappenkommandar ven. Dit gaat inzoï en magazijnen vooi hedcn aan. Het be eene uitdrukkelijke Etappenkommandar ie door § 5 voorzie E. H. O., den 25 ( Presideatskiezing Hughes lijdt aan jegendeel heeft niet inspanningen zijnei bladscbrijvers zijn v Btrijd de verbitterde Ameiika heeft plaat getal stemmen uitge bij dat in 12 versclii ten, waar de vrouv vaa liuu burgerrecht gemaakt. Keulen, 8 Nov. kiezing worden rioj doeh aile Reutertel» te zeggen dat het çiiiitie niet kan aar défi nacht pujn den i wel 40 miUioèB-^ria laatst wareu de Hughes. DE VREUGDE DER REPUB^H^ Het Nationaal Republikeinsch koruitei^^H klaart : De zegepraal is grooter dan wii hoopton. Zuljçs beteekent dat men het Àmerikaânsoh volk rustig toevertrouwen kan, pnder den woof-denvloed eener kiesperiode, dçn rechten mj-wee{. te vinden. In dezen oogenblik is het voor-uitzicht dat «ict alleen Hughes tôt voorzittçr ge^ozen is, maar dat ook de beide Hui?en vàft het Congres (Senaat en Kainer) republikeinsôh fcullen sâmengesteld worden. ) Samenliomst van Joffre en Cadorna. JUit Zwitserland, 8 Nov.—•Cadorna had gister ren onderhoud met Joflre, aan de grensplaats Uodave. OP S3E BALKANS. In Grlekenlanâ* Amsterdam, 8 Nov. — Men meldt uit Athene Eene troepenaldeeling der Verbondenen bczette het arsenaal en cen klein eiland, waar zich het munitiekamp der vloot btvindt. * * Adfniraal Journet zond de Grlekschc regeering de aangekondigde nota. In die nota wordt de be-zetting van het arsenaal en de bezitname der onderzeebootvloot met de munitie, op het eiland Leros aangemeld. Bern, 8 Nov. — De gezanten van Frankrijk en Engcland hebben gisteravond een nieuwen gewichtigen stap bij de Grieksche regeering ge-daan, waarover de Verbondenen zich de ver-plichting hebben opgelegd het stilzwijgen te bewaren. Intusschen is het bekend geworden dat de Grieksche regeering aan den admiraal Journet eene lange nota overhandigde, welke in den grond den eisch der Verbondenen om de torpedovloot al te staan, van de hand wijst. Het gerucht als zouden in beslaggenomen torpe-dohooten onder Fransche vlag en met Fransche bemanning reeds dienst doen, moet nog be-vestigd worden. Hetzellde bericht spreekt even-eens het nieuws tegen van den ondergang der Angiliki waarbij 150 Grieken zouden verdron-ken zijn. Alleen de boegkop is ingedrukt. Het nchip ligt in Epirus waar de lossing plaats had. In 't Engelsch Laprliuls- Van de Westergrens, 7 Nov. — De radikale en konservatieve leden vielen opnieuw de regeering aan wegens de gebeurtenissen in Athenen. Alge-meen wordt den wensch uitgedrukt dat men in Athenen krachtdadiger moet optreden tegen Duitschland's vrienden. Eenige leden ciscliten dat men voor goed met den koning afbreke Lord Cecil verklaarde dat de Verbondenen krach-tige vo-tstappen zullcn ondernemen om de Grieksche patriotten die zich bij Venizelos be-vinden, te beschutten. In het algemeen hebben de Verbondenen geene reden om ontevredenhiid met de houding der regeering daar de Grieksche regeering haie verplichtingen nakomt. Van de Westergrens, 8 Nov. — Men meldt uit Athenen. Troepenaldeelingen der Verbondenen hebben het arsenaal te Scres bczet, waar lich de munitiedepots bevinden. De Franschên hebben de lichte schepen der vloot in beslag genomen. Zle menaelwerk 2e bïadzi [TER Z EL E. B (OOSTENR1JKSCHE MELDING.) I WEENEN, 8 Nov. — Op 7 Novcmber des H namiddags wierpen vijandelijke vliegers bom- d ■ men op de steden Rovigno, Parenzo en Utta l I Nuova; niet de minste schade werd aangencht 1( ■ en niemand gekwetst. Eenige vliegtuigen stegen ■ ter vervolging op. Een dezer, aanvoerder in I schipluitenant Drakubio, schoot een vijandelijk ■ vliegtui" beneden, dat viel bij torpedovaartui- ; ■ gen die zieh in hooge zee bevonden. Deze ^erden ■ door eenige onzer vUegtuigen met bommen 3 M aangevallen en verwijderden zich te^,l de , I andelijke kusten. Den avond van denzelfden ( I dag wierp een vijandelijk vlieger, ook z i eevolg, bommen op Amago. Eenige zee g I tuigen wierpen 's avonds bommen op de m1" I taire werken van VermigUano en H met goeden uitslag en zijn onbesehadigd terus H gekeerd. ■ Verzonken. BERLIJN, 8 November. — Beha,lve de reeds ■ in do l&atste dagen gemelde, z'J^ de wlgende ■ handelssehepen nog verzonken : de Engelsche Hboot Rappanannach, 3871 ton, Ncrrth , ■ 4072 ton, B. Davidshoù, 1640 ton; Ba I 3825 ton; het Fransche zeilschip Idema, loo I ton en Félix Louis, 275 ton en de ItaJiMJWsh" ■ boot Ostmarch, 4400 ton- T M ROTTERDAM, 8 Nov. - \ olgcns U densche melding zijn van de postboot Arabia I 79*58 ton die zooals gemeld werd in de Miadel ■ landsche zee verzonken werd, aile 437 passagers H in zekerheid gebracht. I NoorwsRijscb protest aan Rusland- H KRISTIANIA, 8 Nov. - Çei? Russi^htor-H t5edoia"--r beschoot op 2 November een DmtsChe I onderzeeboot, wanneor do tèrp.;c|oja|ar twee en H half tôt drie en dé onderzeeboot drie tôt vier H zéemijlon verwijderd waren van H°J-ooe° ^ H Berdoe. De regeering heeft den gezant te Smt- ■ Petersburg verzocht tegen deze nieuwe onzijdig-heidsschending te protesteeren. I Deverllezeu derEngelscîieHandelsvloot- !■ Keulen, 8 November. — De K. Z. zet h®'1*"' H met de 11e lijst, de openbaarmaking voort %an ■ de statistiek over de verliezen der Engelsche handelsvloot sinds het uitbreken van den oor- ■ ]QO Volgens die statistiek zijn nogmaals 175 I booten met 418.627 tonnenmaat, door torçe-I deering, mijnen ol andere met den oorlog nie ■ samenhangende oorzaken, verloren gegaan. T. I zamen met de lijsten 1 tôt 10 komt men tôt heder I tôt een verlies van 1083 schepen met te zamer 2.528.309 tonnemaat. ., H Daar de Engelsche handelsvloot iri 1913 ui II 11 S'8 schepen van meer dan 100 ton mhoui H bestônd bedraagt het verlies bij het ondergaai ■I van 1033 schepen 9.56%. Neemt men de ver H houding in aanmerking van het vermeti,.ei I van de voorhanden zijnde mhouden, dan word ■ Enoelands toestand 'lagehjks ongunstiger. D ■ Moudbedroeg in 1913 21.0J5^40 ton. |en ^ H lies van 2.528.309 ton maakt omtrent 12 /o va I de gansche ruimte. Zooals verder te zien ■ s het verlies der Engelsche handelsvloot reec ■ grooter dan de Fransche totaal in tonnemnhou I bezit. H buitenland I derlandsebe kusten 145 mijnen aatge^oel I | •> I ziin van ^ngelschen oor6prong, 13 v: I citsche Cko|st en van 11 kan men h, I thU- Mon kZTfnden Haag oen meuwNed« ■ landsch-Belgisch werk t^tichton : De tab, v.r,.,.. de Belgische soldaten. Het worK zaï zi M aelasten met aan de Belgische soldaten, aan t I frontof krijgsgevangen, de noodige hoeveelh, ■ ÎÛJgï ■ » -s _ De oude naar Nedorlat d vertrokken, zullen gen vernomen dat hujme lievelinget w gekomen en goed geplsatst zijn. ^j^ea ROP/IE. — Overleden. — aruut^ ■ dello. Volpe, prefect der con^egatie v 1 Index, is in doo ouderaom vai 7* 3 : 1 NOORWEGEN. - H£to'~^^ori . land. -Kristiania,8Novmnber. nota vaa» Noorwegen aan Duils^maJwi " heden don Duitschen gezant ov0rjla^J® {d. RP-IFREN — Uit Muiehen wordt gemma ? P,S'™Sh Brm. »> r, en is als bataiUona-' r overste ^n^f v°n Bajem,^ infanterieregimen», % ' ENGELANd'" - Volgens het v6™la|^s^ i. sari « :s, De uitvoer bedroeg in October 44. •- P le, en nam tegen het voor jaar toe met 12.74fa._85, S - ». uit Athenen dat de arbeidstaking 1 ' j ■a- sehe handelsvloot nog voortduurt Geen sch J verlaat EpirUs. De stakmg heeft ziebL^f^oreia el- de haven van Polo, Chivet en Kanea. 3rs 11 H""" ' ' OfMeeleMededeelingen or- ,.en In Vlaanderen, Frankrijk en Elzas» bij (DU1TSCHE MELDING.) int- BERLIJN, 8 November. — Uit het "r0° iig- ho^dkwartto: fcroonpr.ns R ht ^ .... sche VUSr0'stelijk de Somme vielen deFranschen bel- «5 'met êden ^%™g70&ep™an d'n imen Levendige artilleriestrijd in het Maa 0t (FRANSCHE MELDING.) • ? U1} PARUS dinsdag 7 November. — Ollicieel! houd PAK lJo, ainsudg van den nacht, me en op 4.» <••»« »«'«' "" " De PARUS, dinsdag 7 November - OatM x ver- Ton Noorden van de gomme zijnw^tnss^^ , van Lesboeufs en Sailly-Sia'^el \ o g ,,nstui en is, Ten Zuiden van de Somme heett ^ tQ ihoud S^^voTXien'gel«d• Wj ^ ^ ïk: ^S25aSaa [3 heef r d e* d or pe i i%Ab 1 a î ne o en Prejrtr m geheelgenomen,z^e^k«kh^en ^ ^ ie Ne- uftgebraSht tôt aan de bmtenw^k^van^Gi poeld. miécourt. Totdusver werden o00 g . o i hun geBj1tussehenpoozengeSchutvuur bij Verdun (ENGELSCHE MELDING.) S'el?6r," T nx'DKN Dinsdag 7 November. — Officiel ll'riSh Vannacht hebben wij onze ateliaig ten Ooste hTdS ^trvïandelijke patroelje ten Zuiden v. Godsdleast — HnisjGz'm — Eigendom Vrijiîag, 10 Sovenber 18! G ZcscnTffiaifesîe Jaar . — N. 28S

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: christen werkmansblad belonging to the category Katholieke pers, published in - from 1891 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods