Het volk: christen werkmansblad

662 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 05 April. Het volk: christen werkmansblad. Seen on 30 May 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/wm13n22070/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ZeseaTwmligsîe Jaar. — N, 77 Godsdisns! — Msgezin — Eigsndom Woensdag, Àpril 101G Aile IbriefvrîsEcIiBpEn vracht' ▼rij te icnden aan Aug. Van leeghem, uitgevcr voor de naaml. tcaatech. «Drnkkerij Het Volk», ISev^eeg, n° 16, Gent. voo^ West-Vlaanderens Baston Bor.suyt, Recolletten-itraat, 14, Korfrijk. Bureel van Antwerpcn, Bra-bant en Limburg : Viktor Kuyl, Va-arletraat, 3, Leuvta. HET VOLK Men schrljtt In s Opalle postkantoren aan 10 fA per jaar. Zes maanden fr. 5.00« Drie maanden fr. 2,50. Aankondlgingcn : Priis volgens taritf. Voorop ta belalcn. Recliterlijke herstelling, 3 fr per regel. ûngeteekende brieven worder geweigerd. TELEFOON N® 137, Gent. Verscliijnt <5 maal per weeli CHRISTEN WERKMAN SBLAD îî Centîemen Iiet nummer Hoeit God zich met den oorlog? God schrijf t aan de vrije handelwijze der laenschen, de wetten voor van rechtvaar-âighoid en liefde. « Zijt tevreden met het nwe ; geeffc elkeen het zijne; doet elkander ®Ben kwaad, maar goed : bemint elkander ils broedcrsl » Meent go niet, zoo deze wetten onder-houden waren, dat het wel zou gaan op de wercld ? En dat geen oorlog zou noodig zijn ftOch uitbreken? Int-egendeel willen do mensehen, en zoo #Ok de landen, altijd meer en meer; willen ce een ander verdringen en verdrukken ; •n bij het oprijzen van clk geschil, kappen se met het zwaard door, in plaats van met het verstand te Overleggen, en het door Hefdevolle tegemoetkoming bij te leggen: dan is het spel aan gang. — 't Is oorlog, met ni het wee dat er uit volgt ! Wie draagt derhalvo de schuld van den oorlbg? God? Neen 1 God wil geen oorlog, maar vrede. De schuld is dus niet aan God, doch aan de plichtigen Onder de mensehen 1 « * * — Godlaat nogthans den oorlog toe? zult ge zeggen. — Gewis 1 God heeft de mensehen vrij geschapen en Hij grijpt maar zelden ln lui nue vrijheid in. I)e vrijheid is het hoogsto goed van den menseh, eone bron van onschatbare verdiensten indien er een goed gebruik van gemaakt wordt. — Zou Hij thans in hunne vrijheid moeteningrijpen, met den oorlog te beletten ? Geen twijfel dat Hij zou kunnen. Hij is immers meester van het heelal, dus ook van den inensehelijken wil. ♦ * * — Welnu, schrijven de goddeloozen, als Hij den ooi4og kan beletten en het niet doet, is Hij niet gOed maar slecht. Zoo luidt hunne godslastering. Wij antw oordou : gij die zoo staat voor de menschelijke vrijheid, vraagt nu haro be-perking ? Als gij sleelit handolt, gelijk hoe, God lastert, vloekt, sleeht leeît : verlangt ge ook dat God uico vrijheid zou inperken en uwc daad verhinderon 'i Neen ! God heeft niet voor plicht de menschelijke vrijheid te dwarsboomen. Dan zOuden de mensehen niet vrij meer zijn. Maar do mensehen hebben voor plicht hunne vrijheid wel te gebruiken on ze te schikken volgens de wetten Gods die den vrede en 't geluk aan do wercld moeten verzekei'on. * • * Wolnu, voor ahvie rechtzinnig wil oor-deolon, is het klaar dat de princiepen van christene rechtvaardigheid en liefdo de internationale politiek, dit is de betrekkin-gên tusschen de landen reeds lang niet meer beheerschen. Wanneer de ebristene princiepen uit hot economisch leven, dat is uit de brood- of geldwinning der mensehen werden wegge-weerd (door hot individu al ism) hebben we alras stroomen van stoffelijke en zedelijko ellonde Over de werkliedcnmassa zien los-varon en wreedo economische rampen tusschen bazen on workliedon zien uitbreken, Zoo ook is liet wegweren der christene be-ginsels uit do internationale politiek de hoofdoorzaak der wreede oorlogen die in de laatste tijdon zijn losgeborsten. Derhalve zijn do groote plichtigen aan do gtoornissen van den wereldvrede zij die het christendom bekampen en uit het openbaar '■even willen weren — zoo ook zij die op die >nchristeno princiepen voortbouwen. * * * — Nu do oorlog echter uitgebroken is, can God niets? zult go vragen. % Gewis God kan vcel. Hij zou de oorlog-rOerenden hunne vrijheid kunnen Ontnemen m zoo incens aan den oorlog een oinde itellen. Dit zal God echter niet doen. Hij heeft do mensehen vrij geschapen en laat ze lus vrij. Maar Onrechtstreeks, zonder de menschelijke vrijheid to kronken, kan God ook tusschen komen : 't zij mot de omstandigheden dcrwijze te schikken dat do oorlogvoerenden omzcggens tôt vrodo gedwOngen, ofwel door hun goest met vredegedachten te bestormen, dat ze, met zacht geweld, tôt vrede gedron-gon worden. Hoe dikwijls hebben we alzoo vroeger schier onoverkomolijke mOeilijk- heden, op'een ongeda.chte. wijze, zien ver-zwindenl Zoo kan het nu ook gebeuren. Doch niet, door tegen God op to staan, Hem te lasteren ; niet door Onze waanwijs-heid tegonover Gods wijsheid to stellen [ maar wol door to bekennen dat hot christen-, dom alleen redding brengt; door de christene pripeiepon in ons bijzOnder leven, en, daiik zij de macht waarover we Op politiek gebied , beschikkon, ook in ons openbaar leven door te vOeren; door vurig en nederig te biddon dat God, door eene overmaat van goedheid, , zou gelieven recht te trokken wat do kwade wil van menige monschen heeft krom gemaakt.i * * * Wat ton slotte het lijden betroft, dat uit • den oorlog volgt : 't spruit vanzelf uit den : oorlog, dus is het ook niet van God gewild. , Integondeel ook hier luidt zijn gebod : bemint elkander, doet elkander goed. Ja, op-i dat we dit zOuden kunnen, zal God niet na-, laten b. v. de overvloedigste oogston over do , wereld uit to storten. Leggen we dus, ook van - dit lijden de schuld niet op God. Maar zien we dat we op ons zelf geen schuld laden. Wenden we het goed dat God Ons geef t mild ( aan, om het kwaad dat uit den oorlog volgt, te weren. \ DE TOESTAND IN NEDERLAND. I Men meldt uit Den Haag dat maandag-i middag eono buitengewoneministerraadszit-, ting plaats had. • ** 3 De Journal de Gonevc zegt dat de onzijdige i landenlevendig verontrust zijn Over de foiten met betrek op Nederland en veroorzaakt door do boslissing door Engeland genomen zekere artikelen der « Londemehe Overeon-s komst » te sohrappen. t Do Journal de Geneve - zegt daarbij dat t het buiton twijfel is dat Nederland tegeh-woordig ernstige diplomat;'sche pogingen 0 doet om Engeland te ftewegen aan zijne in-.1 zichtcn to verzakon. De militaire maatïege- lon die Nederland neemt, zijn in betrek mot ^ deze vOelstappon. k ' '■ Asquilli kcerl uit Rome lerug. e Zondagavond keerdo de Engelsche n minister voorzitter Asquith uit Rome tevug. !. Salandxa en Sonnino, evenals de andero ministors waren, ter statie, bij het afseheid n tegenwoordig- Asquith word vergezeld tôt aan de grenzen II door den Engelschon gezant te Rome en den l- onderstaatssecfctaris van het oorlogsminis- terio. iMiii—.i n DE VERSCHEKPTE BLOSKADE. "° Dit GENEVE wordt gemeld dat, vol- 1 gens parijzer bladcn, het begin der vor-1V scherpto blokkado tegen de neutrale landen is vasfgesteld op 18 April. « M———— ■ Il e- ïn de Rumeenschc Kamer. :<s ~ BUKAREST, 3 April. — Een wetsont :c werp is ter Kamor nedergelegd waardoor, s- voor het financiejaar 1916/17 de jaarwedde- s- verhoogingen voor aile openbare ambten n, uitgesteld zijn, behalve voor do officier- e. korpsen. De oorlogsminister legde een wets-i„ ontwerp neer over do wijzigingen die voor-, zien worden in het militaire gerecht, tijdens 10 de mobilisatie en de oorlog. Als bewcegredo- nen dier veranderingen wordt aangevoerd 1° dat deze noodzakelijk zijn, daar do bo-et staande wet niet'met de tijdsomstandi gheden ar overeonkomt. Diensvolgens zOuden twee ic militaire oppergerechten bestaan, eene bij het veldleger en eene in Bukarest, verdei een oorlogsgerecht bij ieder legerkorps, eer: veldoppergerecht in het h0°î"-kwaïtier er js veldgercchtcn volgens noodzakelijkheid. fn Een Duilsclie kolesmija in Bolgarije. f.1: Mon weet dat, in t algomeen, de Ondor J grond van do Balkanstaten als zeer rijï ze jjau beschouwd worden. Tôt heden werd ei slechts op enkelo plaateen ernstige pros e- pecties gedaan, maar overal waar de inge is- nieur opsporingen deed, werd zijn wert en beloond. Do Frankfurter Zcitung gewaagt onde' andere Over een kolenmijn-exploitatio doo: 0r een groep Duitachers in Bulgarije Onder !n' nomen, welke meer dan veelbelovend is n" Het hoofdbureel bevindt zich nabij het dorj oo Courkovo, in het distrikt NOva-Zagera, 0; jk- 900 meter hoogto. De kolenlaag beslaat eei sr- bergvlak'Omringd door boschrijko hellingen, tu alwaar een water al ruischt die eene be- Zi n_ weegkracht van 100 lf. P. kan voortbrcngon. dr ;sî Op eenige plaafcseii liggen de kolenlagen mot 1 den bodem gelijk, en liçeft mon or met open lir 011 galerijon kunnen workon. _ n" Ilot blad zogt voorts, dat de bodrijvigheid ru no in doze kofenstreek woldra zal hervat wordon ak en dat d.e produkton naav de naburige statio bi ed Dabono, per taadraù»poor zullen vervoerd vl oj. worden. ht en """" te de O© g Een dereïe lachtaanval o, nt op de Engelsch3 Eusten, ^ en (Duitschc Melding.) ir BERLIJN, 3 April 1916. (Wolff.) Voor do derdo maal vie! eono vloot marine-y luchtschepen, in don nacht van 2 op 3 April, ia~ do Engelsche Oostkuwten aan, doch deze ^ do maal was hot het Noordelijk gedpelte. an Edinburgh on Lcith, met dokinrichtîngcn M ion van Firth of Portli, dan Newcastle en de NV en. gowlchtige wervoninrichtingen, evenals de g ild hoogovens en fabrickon aan de Tyne v werden, met zeer good govolg, met talrijke j( ° ' spring- en brandbonunon beworpen. Gewel- digo brandon, liovigo ontploffingen met uit- n gestrekte instortingen werden waargono- 0 .. mon. 2 In Nowcastlo werd «eno battorij tôt zwij- „ , gen gebracht. Niettegonstaando hevige bo- ^ a.«- sçhieting zijn aile liK'htschopen Onbescha- a ^it- digd teruggokcerd en geland. De Overste van drn Admiraalstaj der t Marine. * (Engelselte Melding.) akt Uit LONDBN meldt men dat in den ien nacht van 31 Maart-1 April 43 personen „ en- gedood en 66 personon gekwetst werden door de bowvmen der Zf^ipolins. Ongeveer T clat 260 spring- en brandbojnmen kwainen neer. eh- Een aantal luchtvliegers stege.n op, om do ^ gen Zeppelîn.aanvoerders Aan te vallen. Luito- ! j in- nant Brandon, d:e 8000 voet hoog steeg, B ige- had, rond 9,45 uur 's avOads con Zeppelin j, net Onder zich, op omtrent 3000 voct afstand. j Op 9000 voot hoogte vloog hij opn;ouw Ovor v den Zeppelin en viel hem aan. Hij wierp er bommen op. waarvan er drie, denkt hij, dOel troffon. Om 10 uur 's avonds vloog hij nogmaals over het luchtschip en wierp çhe twee bomtr.cn. •ug. * ** , Lero Over den tweoden luchtaanval meldt teid men uit JjOnden dat twee luchtschepen de c Noordwostelijko kuston nadorden. Een hun-zen ner yloôg Over de kusten en het andere den keerdo terug. nis- „|—| GfGcfeeleMededeelingen ! ver- ; den ïn Vlaanderea, Frankrijk en Elzas. ( Duitsche Melding.) BERLIJN. 3 Ap il. (Wolff.) Uit het ' . groote hoofdkwartier : Links van de Maas zijn aile stellingen ??r' des vqands, Noordelijk de Forgesbeek, tus- '] i " schen HaucOurt en Bethincourt, in Onze ' jten iiandcn. Zuidwteslelijk en Zuidelijk het foi-fc ! ;ier- DouaumOnt staan onze trOopen in gevecht ~ Om EYanschc graven en steunpuntcn. J,or" — Luchtschepen van loger en marine hebben liedennacht de dokken van Londen ® i en andero nrilitair-belangiijko punten der '? Engelsche Ocstkust, alsmede Diinkerke ,,be' aangevallen. we<1 {Fran8che Melding.) bij PARUS, 3 Aprit. (Reuter.) Ambtelijk rder kerieht van zonda^aclitemoen : een Westelijk do Maas tamelijk bevige be-' en sçhieting onze!' stôllmg in hot woud van d. Avocourt, zonder in 'anteriegevecht. Ooste- lijk de Maas rustige nacht. Do vijand heeft 1 in de streek van Douaumont en Vaux geene la nieuwe DOging gedaan. Zwakko werldng ' der artillerie in Woevre, Van den verloopen der- nacht is geen beduidendo gebeurtenis te rijk melden nOpens het overige front, d er — Ambtelijk bericlit van zondagavond : iros- Tussehon de Sommp en de Oise hfetoonde nge- onze artillerie zich bijzonder wetkdadig in verk de streken van Parvillers, Fouquescourt en Lassigny, waar vijandelijke grafen door Ons nder vuur bedolven worden. door O03telijk do 3Iaas zeer leyendige strijd ider- geaoronde ganftch den dag, in de streken 1 is. van Douaumont en Vaux. Na efen uiterst lorp hevig vuur richtten de Duitschers viev i, Op gelijkt-ijdigo aanvallen ot eeno geta&terkte ; een > meer dan eene divifcie on onze stellrnÈfn tusschen Douaumont in het/ ,dorp Vaux, ! Zuidoostelijk van het fort Douauniout. Zij ce: drOngen in het GailetlewOiid binnm. ho Zuidelijk van Vaux loopt onze linio onniddellijk langs het doip, welks str laatste in pu in geschoten huizèn wij ont- na ruimden. a a In WooM'o artillerioworking met Onder-brekingon. In hot Piiesterw#)ud werd eon J)| vliogtuig door Ons speciaal-geschut gotroffea; het viel neder in do Duitscho linies. In de Vogezen deod het vuur onzer bat-terijen een munitiedepot in do lucht vliegen, ten Ooston van don Reichsackorkopf, Wëste- m( lijk van Munster. In den nacht van Ie tôt 2° April wierp een Ouzer kampvliegtuigeskaders granaten Op Etain en hot dorp Nant llois. In den-zolfden nacht wierpon onze vllogtuigen gra- v<" , naten af, dîe fcàlrijko brandon voïoor/^aakten in de dorpon Azanno on BrieulIes-sur-Mcv.se. ^ (Engelsche Melding.) LONDEN, 2 April. (W. T. B.) Ambtelijk bericht : R Gistor leven ligo vliegerswerking van kc weorskanton. *Hedon vijanlolijke artillerie- di werking tusschen de Hohen/.ollernschans en st Souchez. Ter vergelding beschotcn wij de D vijandelijke "stellingen. De vijandelijke artil- w lerio was aan 't werk in do stroek van Yper. 31 De vijand vuurdo gistor on heden met m mijnen in de nabijhoid van Quarnes, togen- Over Fricourt, en in het Œlohcnzollevnwork. O Zwaar bommenworpen van weçrskanten 1 gisternacht bij S Elooi; drio vijandelijke vi bommonworporsaaiwallen Op Onze nieuwe Oi stelling werden afgeslagen. di Op het Oostelijk GeveclilsterreliL i Ol (Duitschc. Melding.) fa BERLIJN, 3 April. (Wolff.) Uit het w groote hooîdkwart ier : Aan het front heoft zich niets wezenlijks" vOOrgedaan. Door Duitsche vliegtaigeskaders werden horiiïtK n geworpen op de spoorstàtiën van Fogorjelzy en Korodzie;a aan hçt baanvak gi naar Minsk, alsme.de op de troepenkampen bij Ostro'wki (Zuidelijk van Mir). evenals door cen Onzer luchtschepen op de spoor-wegwerken van Minsk. n (Oosicnri.jlcsclic Mclding. ) WEENEN, 3 April. (Wolff.) Ambtelijko I] medodeelirig : Vijandelijke artillerie ontvouwde gister 1 verhoogde werkdadigheid Op aile deelen vûn hot NQOrderfront. Vorders geen bijzon- , dere gobeurtenissen. (Russische Melding.) S» PETERSBURG, 2 April. (W. T. B.) v Ambtelijk bericht van 1 April : 0 De Duitscliers beshoten wedeioni het r bruggehoofd van Uxkull en zetten eonen z aanval in, die even wel Onder Ons vuur ineen- e brak. Wegens het stijgende water moest de 1 vijand in dezolfdo stroek Op de borslweer e zijner graven stelling nemm; ons artillerie- t viiur dwong hun echter in aijne graven terug ^ to keeren. I "Eene onzer batterijen schoot een Duitsch vliogtuig, dat Zuidelijk Liwenhof binnen a Onze linics nOest landen. Htt vliegti ig is u : weinig beschadigd, do vliegenier govangen. î Bijna Dunaburg artillerie- en infanterie- « strijd. Op do Duna is thans het ijs aan het î drijven. Zuidelijk van Dunabul'g beschoot v Onzo artillerie mot gevolg oenen trein des b vijands Op de spoerbaan van TurmOnt, t alsook vijandelijke 9 fdeelingen vôôr het dorp d Mesclikels, 6 kilometer Noovdelijk van ^ Widsy. Do Duitschers vluchtten. I Aan verscheiden punten van don sector 1 Widsy-NaiOcznieer levendigo artHleriestrijd. v Verder Zuidelijk tôt aan Polesje hie1" en daai' levendig vuurgeveclit. Zuidelijk Kolki verliet de vijand de vOOL'sto schutsgraafs-linie en ging in de tweedo stelling terug. Zuidelijk Olyka kwam de vijand voor korten tijd in 't bezit van eenen htuvel, die c hem onlangs door onze jachtkommando's a was ontnomen geworden. In spœdig aan-gezetten tegenaanval wievpen Onze troepen weder den vijand Opnicuw terug. - St-PETERSBURG, 3 April. (W. T. B.) Ambtelijk boricht van 2 Apiil : Aan het bruggehoofd van Uxkull hadden eenige Onbeduidende gèvecliten plaats. Bij Nowosjelki, 15 kilometer Ztiidelijk van het stadje KrewO, lieten wij t'wëe tegenmijnetç spi'ingen en: braken aldus eene mijuingalerij van den vijand af. Noordelijk de spoorstatie van Baranowit-schi Werdon Duitsche aanvallen teruggesla-gen en do vijand gedwOngen in zijne uit-gsœgsgiaven terug te gaan. Een vijandelijk vliegtuig wiorp botnmen op de spoOrsIatie s ZawOrie, çfrîe kilometer Noordoostelijk van fit ol pce, aan de spobrbaan Minsk-Barano- s Witschi. « Zuidelijk Olyka beproefde de vijand ! eenen aanval tegen de door ons gehouden hoogte. Aan de boven- en de midden-St rypa ver-! strooiden wij vijandelijke afdeelingen en namen gevangenen. Het hoogwater houdt aan. ; DeOoslenrijksch-îlaîi'aanscheOorlog ? (OostcnrijJcsshe Mciiing. ) WEENEN, 3 April. (Wolff.) Ambtelijko modecleeling : Onvoranderd. » (Ilcdiaansdic Melding.) 1 ROME, 3 April. (A. S.) Ambtelijk bericht'' . van zOndag : j a _ In den loop van 31 Maart artilleriege-i vechten in Judicarië, in de streek van' Rovereto en van de Opper-Astico. De bc-J wogingoii van treins en transporten aan den ingang van het Suganadal durcn voort. ; k In het woest g«;bied van Oivstallo (Hoog-, Rienz) goluktô het eener afdeoling door een« n koeno omvattendo beweging op de muil-', >- dierweofe jes der Alpen achter de vijandelijke n stellingen Op den ilauchkofol to geraken.\ e Door eonen glansrijken aanval veroverdei^ i- wij drie vijandelijke blokhuizen, namcu p. 31 gevangenen, waaronder cen officier, en; ;t maakten oorlogsmatcriaal buit. i- Aan het Ison-îofront artilleriewerking. c. Op den Karst word in den nacht vôôr, n 1 April eeno n'euwo aanvalspoging de^ :e vijands tegen Onze Onlangs Oostèlijk ver* -o ovordo stolling afgeslagen. T Gistomamiddag breidden Onze troepen' door een beslist offensief hunne stellingen! uit, waarbij zij eene verdere verschansing • stoniiendorhand namen. Bij Aqui< ja schotei^ Onze afvpe-31'batterijen eenen vijandelijke»' tweedokker neder. De beide vliegeroffieiereni jt, werden gevangen. OP D£ BALKANS. n (Duitsche Melding.) n BERLIJN, 3 April. (Wolff.) Uit het k groote hoofdkwartier: n Niets nieuws. Is (Ooslenrijksche Melding.) c~ WEENEN, 3 April. (Wolff.) Ambtelijk» medodooling : < Onveranderd. Dardanelleo,KaukasusenRIein-AziêJ "r , (Turkschc Melding.) 21 KONSTANTINOPEL, 3 April. (W. T. B.) Ambtelijk bericht van het hoofdkwartier: Aan het Irakfront geen verandering. Aan het Kaukasusfront mislukten di t. ) vijandelijke aanvalspogingen, die bedoeldeq Onzen vOOruitgang in don scctor der Tscho-et ruk te weei'houden. Onze duikbooten ver-, -,n zonkon in de wateren Noordoostelijk Batum n. een Russisch transportschip van ongeveoi jc 12.000 ton met soldaten en oorlogsmateriaai; er en den 31 Maart cen ander scliip van 1500 c- ton on een zeilschip. Duikbooten beschoten ' wcrkzaam do verstcrkte kust Noordelijk g Poti. t t i ch Aan het Yemenfront verraste eeno onze® afdeelingen in den nacht voor 13 Februarî is mot succès de stellingen van Allemad, u, Noordoostelijk van Sehoich Osmar, wellco le- de Engelschen sinds ocn'gen tijd vcrsterkten. et Na talrijke vérliezen geledcn te hebben^ ot werd do vijand gedwOngen zich onder dej es beschutting der verredragende k a nonne ri terug te trekken. In denzolfden nacht viel n> door infanterie vorstcrkte vijandelijke ca-, in valerie in eeno ldnderlaag m de streefc El Hedsch, Noordelijk van Scheich Osmar^ Or Na verliezen gelcden te hebben, werd do d. vijand verdreven. :n Os groote wepken. Oï Een weinig vôôr het uitbreken van deif ;io oorlog had de Staat groote verbeteringenj >'s aan den dienst der ijzerenwegen ontwortieni n- Een vierdubbel spoor moest gelegd wo. deri ?n van aan de Guilleminstatie teLuik, aIw; aï geen goederen meer mochten gelost worden^ 3.) tôt Ohenée. Dit werk bracht groote grond- onteigeningen mede. en Dit werk werd ondernomen ; een nieuwa 3ii bru g moest te Ohenée Over de Ourtlio ge-iet legd worden, voor de liuidige te ven-angerl ott, die OnvOldOende verklaard werd. De bru g i i j was bogOnnen en gansch het stelsel in houft wasvoltooid. Dcwerken werden onderbroki n it- en door de laatste overM roomingen werd eed la- deel van het hOntwerk dezer voorloopigèf it- brug weggespOeld. De gemoente Chenée ijk doet werken uitvoeren om de brug te Onder-,. ■ io steunen. , , , ! an Dit ailes zal toelaten de werken m den iO- staat te laten waarin zij zich bevonden in de maand Augustus 1914,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: christen werkmansblad belonging to the category Katholieke pers, published in - from 1891 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods