Het volk van Vlaanderen: orgaan van het verbond der tijdelijke uitwijkelingen van Oost-Vlaanderen

352 0
26 July 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 26 July. Het volk van Vlaanderen: orgaan van het verbond der tijdelijke uitwijkelingen van Oost-Vlaanderen. Seen on 03 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/kd1qf8m86q/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Veeitieitae |aar — Nommer 30. EDITION HEBDOMADAIRE ZODilaa. 26 JUll 1914. HET VOLK Toor ailes wat het blad betreft zich te wenden lot CI. L. DUPREZ, WeliincksUaat, 24, Gen VAN ULÀARDEREN Orgaais m bel Yerboad der Tijdeipe lilwijkcliBgeo van Oost-YIa^aderei Inschrijvlngsprijs per Jaar t Voor lielgie : fr. s,oo. \oori>'rankr!jki fr. a,50. Voor andere landenîfr. 4,oo. Aankonciigingen volgens overeenkomsfc fini-lige Adpossess voor de TIJDELIJKB CITWIJKELINGENL Eerw. Heer SEYS SENS1. <181. rufi de Gharonna Wli ftflf- | paris. &USTT |- Mijnheer DUPREZ, 24, Wellinckstraat, Telefoon 1089 GENT Evangciie volgens den H. Lucas. XVI : 1—8. Tn dieu tijde zeide Jezus tôt zijne lecr-îiiigen deze gelijkenis : Er was zeker rijk mensch, die een rentmeester had, en deze vverd bij hem beschuldigd. dat hij deszelfs goederen had verkwist. En hij riep hem, en zeide tôt liem : Wat hoor ik daar van u? 1 )oe rekening van uw rentmeesterschap ; want gij zult niet meer rentmeester kun-nen zijn. De rentmeester nu zeide bij zich zelven : Wat zal ik doen, daar m>jn heer mij het rentmeesterschap afneemt? Spit-ten kan ik niet, te bedelen schaam ik mij. Ik weet wat ik doen za) omdat ze mij in tiunne huizen ontvangen, als ik van het rentmeesterschap ben afgezet. Hij riep dan elkeen der schuldenaars van zijnen heer tôt zich, en zeide tôt den eersten : Hoe veel zijt gij mijn heer schuldig? Deze zeide nu : [ fonderd vat olie. En hij zeide tôt. hem : Neem uw handschrift, en zet u spoedig ne-der en schrijf vijttig. Daarop zeide hij tôt een anderen : En gij, hoeveel zijt gij schuldig? Deze zeide : Honderd mud tarwe, En hij zeide tôt hem : Neem uw schuldbrief en schrijft tachtig. En de heer prees den onrechtvaardigen rentmeester, omdat hij omzichtig gehandeld had. Want de kin-dercn dezer wereld zijn, in hun gcslacht omzichtiger dan de kindèren des lichts. En ik, tôt u zeg ik : Maakt u vrienden uit tien mammon der ongerenhtigheid, opdat, wanneer gij zult bezwekcn zijn, zij u ontvangen in de eeuwige woningen. Essï §f®@£feiî rascL Thans is het eerste deel der Campagne Voor onze beetenbrakers in 't Fransche achter den rug, velen onder hen zijn reeds in vlaanderen terug. want allen hebben 't geluk niet den oogst in 't Fransche te mogen pikken. Allen die de beeten gedaan hebben zijn thans in het bezit van het zuurgewonnen loon, velen zullen het reeds aan moeder de vrouw of aan hunne ouders behandigd hebben, anderen drageii misschièn nog dat geld in een goed toegesnoerd beurzeken aan den hais, altijd er om bezorgd dat zij liet toch niet zouden verliezen. 't Is nu de oogeriblik om opnieuw aan onze vrienden den raad te geven goed hun geld te besteden en do zweetdroppels en het ruggezeer te gedenken die het hun heeft gekost, en meer nog indachtig te zijn voor wien dat geld bestemd is. Voor wie zwoegt en slaaft gij in Frank-riik Vrienden? Voor vrouw en kinderen, ■ voor moeder en vader. Welnu dan, schenk aan vrouw en kinderen, aan uwe ouders de voile opbrengst van uw zwoegen en zweeten, aan hun behoort lict alleen. Het mag niet dat gij, zooals sommigen het doen, eerst aan den drankduivel denkt. Die drink- en braspartijen die soms den terugkeer der Franschmans kenmerken zijn veel verminderd, maar toch nog niet gansch uitgeroeid. Nog steeds zijn er, die bij hunne terugkeer aagen lang de herbergen afloopen en daar hun geld als 't ware met eene verach-tlng in de schuif van den herbergier gooien terwijl de vrouw 't huis angstig en bekom-merd «ich afvraagt hoe zij de schulden, ge-maakt tijdens vaders afwezigheid zal kun-nen afleggen, en waar zij voor den aan- staanden winter het noodige zal vinden om haar gezin te onderhouden. Huisvaders die aldus lichtzinnig hun loon verteeren, maken van vrouw en kinderen echte martelaars. II ûsvaders, be-grijpt uw plient, eerst voor uw gezin te zorgen, vooralleer den drankduivel te die-nen.En gij jongelingen, gij hebt tegenover vader en moeder dezelfde plichten als een huisvader voor ziin gezin. Het behoort u niet, zelf naar gelieven over uw loon te bescliikken. Vader en moeder hebben zich voor u afgebeuld, thans hebben zij reclit op uwen steun ; eerst aan hen te denken is dus meer uw plicht. Wanneer gij aldus handelt zullen uwe ouders u zelf wel iets gunnen om u een deftig verzet te bezorgen, om u eens uw hart te laten ophalen, zooals men zegt. En gij die daar nog in Frankrijk werk-zaam zijt en in 't bezit zijt van de opbrengst der beeten-Campagne, draagt gin-der zorg voor uw geld ; de gevaren die u omringen zijn talrijk. Aile middelen zijn u gegeveù om op de voordeeligste wijze uw geld in veiligheid te brengen tôt bij uwen terugkeer of het aan vrouw of moeder te doen geworden. Neemt die middelen te baat, 't is de beste verzekering dat de opbrengst van uw werken ter zijner ware bestemming komen zal. Briefwisselingeîi. Bonvilliers, 14 Juli 1914. Mijhneer Duprez, Verleden dinsdag ter gelegenheid van het feest der Republiek waren hier eenige franschen aan het spelen met den dikken bol. Wij ook liefhebbers van het spel vroegen of zij eens tegen ons wilden spelen voor eenen liter wijn. Ons voorstel werd aangenomen en wij gaven de franschen daar eene goede klop-ping, zij hadden maar 1 spel tegen 10. Zij beriepen ons opnieuw en zij kregen van 't zelïde laken eene broek. De omstanders riepen Vive les Belges, en wij dronken den wijn uit. U dankende voor de opname grocten wij U oprecht. André Poppe, en gezellen, van Berlaere en Hautem. Avesnes, den 16 Juli 1914. Mijnheer Duprez, Over twee jaren gebeurde er hier op eene naburige gemeente een erg ongeluk. Een jongeling die bezig was met in eenen mer-gelput te werken werd er door eene instor-ting onder bebraven. Nu van deze maand den 15 dezer is hier bij ons te Avesnes, bij onzen boer ook eenen jongen in den mergelput begraven door eene instorting ; bij was op den slag dood. Het is het eerste jaar dat wij hier niet in den mergelput werken, anders ware het iemand van ons geweest die verongelukt was. Wij raden al deze aan die in mergelput-ten werken van goed op te passen, 't is een gevaarlijk werk. Aanvaard, Mijnheer onze opreclite groe-tenissen ; wij allen leden der gilde van Everbeke. Polidore en Jef Van Breusegem en Ern. Lester. S* Bon, 16 Juli 1914. Eerw. Heer Seijssens, Op het feest der Republiek onlmoetten wij hier 's morgens in den bosch een wild varken met viggens. Wij hebben het aan-gevallen, het beest doodgeslagen en op onzen rug naar ons hof gedragen, waar onzen boer het ons heeft al'gckocht, maar er ons toch lekker lict aan meêsmullen. Wij hopen ons briefken in de gazet te lezen en groeten U hartelijk. Oscar De Temmerman, Munck-zwalm ; Remi Pyckens en Aug. D'hondt, Roosebeke ; Henri De Cubber en Oscar Van Micliel-beke. Moorsel, 20 Juli 1914. Mijnheer de advokaat Lejèvre. Kamiel Van de Velde gelast mij U van herte te bedanken voor de moeite welke gij gedaan hebt om zijn geld te bekoinen. Deze zaak heef t veel tijd en veel werk gevraagd, maar toch hebt gij ze tôt een goed einde gebracht. Ook J. De Coninck heeft mij al lang ge-zegd dat ik Mijnheer den Advokaat moest bedanken om ziine fr. 20,40 te be-komen, welke hij anders niet kon ver-krijgen.Zulke daden zijn beter dan (le woorden van sommige vijanden, die het volk maar opmaken en die zeggen dat de katholieken niets doen voor de werklieden. U nogmaals dankend groeten wij U vriendelijk. A. SOENS. J.-B. Martens, van S' Maria-Lierde, bedankt het Syndikaat der Tijdelijke Uitwijkelingen voor de 30 frank voor hem bekomen op het tribunaal te Malesherbes. Er was spraak van eene zaak van verleden jaar die zôô, dank aan de tusschenkomst van den Franschmansbond, in 't voordeel van den werkman afloopt. STILLEMANS door de barmhartigheid Gods en de gecade van den H. Apostelijken Stoel, EISSCHOP VAN 65ERIT Huispreiaat van Z. H. den Paus en Assistent aan den Pauselijken Troon, vereerd met het Heilig Pallium. Aan de geestelijkheid en geloovigen van ons Bisdom, zaligheid en zegen in Onzen Heer Jezus-Krisius. Zeer Beminde Broeders, In overeenkomst met Zijne Eminentie den Kardinaal-Aartsbisschop van Meche-len en Hunne Hoogwaardigheden de Bis-schoppen van België, komén Wij u ver-zoeken u in den gecst aan te sluiten bij het XXVe Internationaal Kongres der Eucha-ristische Werken, dat te Lourdes zal plaats j hebben van 22 tôt 26 Juli aanstaande. ' Al de katholieke volkeren zijn uitge-noodigd zich te vereenigen met de bischop-pen, de priesters en de geloovigen die het geluk zullen hebben het Maatschappelijk Koningschap van Jesus-Kristus te mogen begroeten en toejuichen, in de stad welke de verschiiningen der Onbevlekte Maagd wereldberoemd hebben gemaakt. In die zegepralende betooging moet België eene eereplaats innemen. Onze Heilige Vader Paus Pius X heeft gewaardigd eenen vollen aflaat te verlee-nen toepasselijk aan de zielen des Vage-vuurs, aan aile geloovigen, geheel de wereld door welke den 26 Juli, in vereeniging met het Congres, de heilige Communie zullen ontvangen. Om aan den oproep van den Heiligen Vader te beantwoorden en bij instemming met het verlangen van Zijne Hoogweer-digheid Monseigneur den Bisschop van Namen, Voorzitter van het Bestendig Ko-miteit der Eucharistische Kongressen, zouden wij willen dat de zondag 26 Juli, in aile parochiën van België een H. Sa-cramentsdag zij. Om die wensch te verwezenlijken wenden wij ons op eene bijzondere wijze tôt den iever der geestelijkheid en tôt de godsvrucht onzer geliefde Konfrerieën van het H. Sacrament en onzer Bonden van het H. Hert. 1° Met het inziclit den vollen aflaat, toegestaan door Zijne Heiligheid den Paus, . te verdienen, zullen deze Konfrerieën overal eene algeinecne Communie inrich-( f ten en groepsgewijze tôt de H. Tafel na-i : deren, in vereeniging met de kongressisten i1 van Lourdes. 1 2° De EE. HH. Pastoors zullen dien ■ ' zondag eene processie van het Heilig y Sacrament houden, ten minste binnen de | lterk, en, vôôr den zegen met het Aller-; heiligste, de vernieuwing doen der toe-! ,wijding aan Onzen Heer Jezus-Kristus in • «et H. Sacrament. 'I Vereenigen wij ons allen, het hart vol AUBES. voor da VLAAMSGIIE HUISGEZINNEîJ In Frankrijk woonachtig: Monsieur le DIRECTEUR de l'ŒUVRE DES FLAMANDS 181, ruo de Charonna PARIS. vreugde, over de heilige plechtigheden van Lourdes. In onze kerken en in onze parochiën weergalme het eerebetuig onzer harten : Sacris solemniis functa sint gau-dia, et ex proecordiis sonent proeconia. En zal deze herderlijke brief van op den predikstoel afgelezen worden in aile kerken, openbare kapellen, bidplaatsen der kolleges en pensionaten van Ons bisdom, den zondag 19 Juli. Gegeven te Gent, onder Onze handteo-kening, Onzen zegel en de tegenteekening van Onzen Sekretaris, den ll..Juli 1914. ANTONIUS, Bisschop van Gent. Op bevel van Zijne Hoogwaardigheid den Bisschop, A. De Meester, kan. sekretaris. Plaats t des zegels. Weî op île w:.elng in zake ra Mm. ALBERT, Koning der Be]gen, Aan allen, tegcnwcordigen en toeko-menden, Heil. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen als volgt : Eerste artikel. — Tijdens den duur van. den normalen werkelijketi diensfctennijn en van de terngroepiugon. voorzien bij de ar-tikelen 85 en 87 der wet op de milioie, kan aan de familie van den milicien eene i^olde-lijke vergoeding toegekend worden, geëven-redigd aan het getal dagen aanwozigheid onder de wapenen. Heeft de milicien het leven verloren bij de vervulling van een bevolen dienst. dan. wordt de vergoeding voorl bot aald voor gaii-ch den tijd dat aijn dienst moest duren. De vergoeding wordt aan de familien der niet verschoonde weerspannigen, nalatigen en achterblijvers, alsmede der vrijwillig ver-minkten slechts betaald voor den tijd over-eenstemmende met den normalen werkclij-ken diensttermiin der miliciens van het wa-pen waartoe zij behooren. Art.2. — Het vergunnen van de vergoeding is ondergeschikt aan de voorwaarde dat de milicien tôt het onderhoud der zijnen bij-draagt, hetzij door zijn loon, hetzij door zijn arbeid in eene aan de familie toebehoorendo landbouw-, handels- of nijverheidsonderne-osing.De vergoeding wordt slechts verleend aan de familiën welke het vragen en bewijze» dat zij die noodig hebben om in hare lasten to voorzien. Worden echter beschouwd als zich bevin-dende in de vereischte voorwaarden om do vergoeding van ambtswege te ontvangen, be-halve tegenovergestelde bevinding door do bevoegde overheid : a) De jamiliën, welke geheel of gedeeltplijk zijn vrijgesteld van de personeele bcla^ting uit hoofde van de geringe huurwaarde van hare woning of uit hoofde van lmar beror]); b) Zij welke dezelfde vrijsteiling zouden genieten, indien hun verhuurder het gebouw waarvan zij een gedeelte betrekken, niet be-woonde;c) Zij, wier grondbelasling en personeele belasting ten bate van den Staat te zamen een bij koninklijk besluit te bepalen maximum niet ovevtreffen en dat tussclien 15tôt 50 frank zal bediagen naai gelang van de bevolking der gemeente. De vragen tôt vergoeding worden, ten ware zij gebillijkt zijn door uitz.onderlijko omstandigheden, van rechtswege verworpen, wanneer de ouders van den milicien, de over-levende of de milicien zelf ten bate v»n den Staat als grond- en personeele bolas'ingen bij koninklijk besluit te bepalen minimuum betaalt, dat naar gelang van de bevolking der gemeenten verschilt tusschen 50 en 100 frank. Art. 3. — De wijze van schatt ing der middelen en lasten der familiën wordt geregeld bij koninklijk besluit. Art. 4. — De vergoeding wordt verleend ten bate : Van de echtgenoote, indien de milicien gc« huwd is ; Van den persoon die de kinderen verzorg^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk van Vlaanderen: orgaan van het verbond der tijdelijke uitwijkelingen van Oost-Vlaanderen belonging to the category Oorlogspers, published in - from 1901 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods