Het volksbelang: orgaan van het Liberaal Vlaams Verbond

440 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 25 July. Het volksbelang: orgaan van het Liberaal Vlaams Verbond. Seen on 07 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/1j9765br4t/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Acht en veerligsie ja&r Zaterdag 25 Juli 1914 !1 marner 30 fr. 5-00 **r*, oi«t de poat he*teld. w* HQùW'Himim franco 3 çg. 2£f>. fhnuKeintntsprij! i* *o?»rsip fe<Êi*»£J*sar. ■&- drakp-«*«t HET VOLKSBELANG TERSCHIJNENBE ELKEN ZATERDAG tr.m '« jR-jr», «et «s {pmrt fe«*i4Îâ. t^asm^Mirau» linu B $ga S£S. k *fea»aaî3®a'6spy^ te mfif b«!îJ«ifeiatr. SÉ*»!*» tfeufcsugsà Afzoïiderlijko uun,mera îijn te bekomeii bij AD. HOSTE, Galgenberg BUREEL VAN HET BLAD : AUe mededeelingen, brieven, handschriften, enz., vrachtyrij te sturen en bij AD. HERCKENRATH, Veldïtraat 47. te Gent, en bij aile ^ Aan de Redactie van het Volksbelang, gazetverkoopers, tegen 10 cent. Galgenberg, «SS, te GS-exs.t. Galgenberg, 23, Gent. Inhoud : Het Willem*;-fonds in den Provincieraad van Oosl- Vlaanderen — Vlaamsche Belangen. — Van ailes wat uit Noord-Nederland. — Vit de Hoofdstad. — Vlaamsche HoogeschooL. — De Brus-selsche Arbeidshoogeschool. — Professor Wilmotte over onze Taal. — Een Propagandatocht naar Moeskroen. — 0 « Hooger Leven » van Leuven !!! — Brie groote Vlaamsche Begrafenissen. — De Rubenscantate te Gent. — Willems-fonds. — Alge-meen Kunstverbond. — Peter Benoit's Lucifer te Antwerpen. — Bibliographie van den Vlaamschen Taalstrijd. —De Gentenaar Laurens Delvaux. — Kunst- en t.ettemieuws. Het Willems-londs io den Provincieraad van Oost-Vlaanderen. Men weet, dat (deels door de schuld der vervalschte evenredige vertegenwoordiging) de clericalen over eene verpletterende meerderheid beschikken in de provincieraden der Vlaamsche gewesten, benevens de twee Waalsche Namen en Luxemburg. Slechts in de provincieraden van Brabant (dank zij Brussel), Luik en Henegouwen is de meerderheid liberaal : in drie provincies op negen. Onder al de clericale provincieraden spant wellicht die van Oost-Vlaanderen de kroon. Het is dan ook de Belgische provincie, die het hoogste getal ongeletterden oplevert, hetgeen op de leden van den Oostvlaamschen provincieraad niet zonder invloed schijnt tezijn. Die eenige provincieraad besnoeit stelselma-tig de toelagen, die hij aan het libérale Gent, de hoofdstad der provincie, krachtens de wet uitbetalen moet en weigert elke toelage, hoe billijk en rechtvaardig ook, die niet van rechts-wege verplichtend is. Een provincieraad, die zijne eigene hoofdstad uithongert omdat zij liberaal is, ziedaar een echt Belgisch verschijnsel. Die heilige provincieraad van Oost-Vlaanderen toont zijnen haat tegen Gent op de meest bekrompene wijze en in aile omstandigheden, groote en kleine. Alzoo heeft hij sedert lange jaren de stadie-beurzen afgeschaft die de Provincieraad vroeger «an behoeftige studentcn der Oost-Vlaamsche Hoogeschool te Gent verleende, niaar hij heeft ze vervangen door studiebeurzen voor de stu-denten der bisschoppelijke Hoogeschool te Leuven, in de provincie Brabant gelegen M! Alzoo schenkt die provinoieraad jaarlijks 5,000 fr. toelage aan het David-fonds, tegen 1,000 fr. aan het Willems-fonds, omdat deze laatste instelling vrijzinnig is en zijn brandpunt heeft in het liberale Gent, terwijl het David»-fonds zijnen hoofdzetel heeft buiten de provincie Oost-Vlafuideren te Leuven, onder de vleu-gels der Aima Mater en den mijter der Bis-achoppen! ! ! Ziehier het zeer bezadigd en waardig protest, door het algemeen bestuur van het Willems-fonds aan dien voorbeeldigen Raad gezonden : Gent, 15 Juni 1914. Aan de Heeren Voorzitter en Leden van den Provincieraad van Oost-Vlaanderen. Hooggeachte Heeren ! Wij hebben de eer U de lijst te laten gewor-den van de boeken, door de volksbibliotheken van 't Willems-fonds in Oost-Vlaanderen aan-gekocht met de toelage van 1000 fr., ons door den Provincieraad op de begrooting van 1914 toegekend. Tevens zijn wij zoo vrij aan den Provinoie raad eene nieuwe toelage te vragen voor 1915 en drukken de hoop uit dat deze ondersteuning in vergelijking met die van het David-fonds minder schraal zal zijn. Wij weten wel dat, indien er alleen gelet wordt op het getal leden van beide instellingen, hettoekennen vaneen vijfmaalaanzienlijker toelage aan het Davids-fonds dan aan het Willems-fonds kan verdedigd worden. Het David-fonds telt immers in zijn geheel 12,606 leden, het Willems-fonds 2,227, d. i. nog niet 1/5. Maar in Oost-Vlaanderen heeft het Willems-fonds er 945 tegen het David-fonds 3,429, dus 88 m™ d.n l/4(?^= 857). Doch het schijnt ons dat in dezen het leden-tal niet de eenige, zelfs niet de voomaamste maatstaf mag zijn. Er dient, naar ons oordeel, vooral op de werkzaamheden gelet te worden. Wat nu de kostelooze volksbibliotheken betreft, waarvoor bepaaldelijk de toelage toegekend wordt, moet het Willems-fonds zich over de vergelijking niet schamen. Van de 113 afdeelingen van het David-fonds zijn er slechts 52 die te zamen 56 vaste biblio-theken onderhouden, met 53,181 boeken, 7,613 lezers en 80,446 uitleeningen. Van de 45 afdeelingen van het Willems-fonds onderhouden er 33 te zamen 60 bibliotheken Te Gent alleen heeft het Willems-fonds in zijn bibliotheken 15,032 boeken met 2,205 lezers en 48,361 uitleeningen ? dus de 2/7 van de boeken, de 2/7 van de lezers en meer dan de helft van de uitleeningen van geheel het David-fonds.In onze stad heeft het David-fonds 1 hoofd-bibliotheek en 9 hulpbibliotheken. Het verslag geeft slechts inlichtingen over de hoofdbiblio-theek, die 8,225 boeken heeft met 408 lezers en 10,480 uitleeningen, wat verre beneden het Willems-fonds staat. Op sommige plaatsen in onze provincie, als St-Nikolaas, Oudenaarde, Rupelmonde is het 1 Willems-fonds bij het David-fonds ten achte- ! ren ; maar op andere, als Ninove en Aalst, doet het niet onder en op andere nog heeft het bloeiende bibliotheken waar het David-fonds , niets heeft, als te Eekloo : 1711 boeken met ] 243 lezers en 3912 uitleeningen ; te Moerbeke; , 500 boeken met 200 lezers en 2444 uitleenin- 1 gen ; te Ledeberg : 786 boeken met 150 lezers , en 2259 uitleeningen. j Daarbij bezit het Willems-fonds 40 rondrei- , zende bibliotheken op den buiten, terwijl het , David-fonds er slechts 18 heeft. Ook schijnt het Willems-fonds meer van zijn leden te eischen dan het David-fonds, vermits de bijdragen der leden er fr. 14,450,31 s beloopen,tegen fr.39,781,50inhetDavid.fonds, ( dus meer dan 1/3^^'^^'^^— 13,262,5 fr.^, terwijl het ledental nog niet 1/5 is. De post c «verkoop van boeken en muziek » beloopt in 't y Willems-fonds 343,31 +360,41 +879,20= ( 1574,92 fr., tegen slechts 402,74 fr. in het * David-fonds, zoodat ook als geldelijke kracht het Willems-fonds de vergelijking niet te vreezen heeft. * Deze feiten bewijzen dat op het gebied der a volksbibliotheken, waarvoor juist de toelagen I verleend worden, het Willems-fonds de verge- l lijking schitterend kan doorstaan en dus op 1 een minder ongelijke bedeeling mag aanspraak I maken. l Onze inlichtingen zijn geput voor het David-fonds uit het Jaarbock voor 1914 en uit een nummer van het weekblad Hooger Leven ; voor het Willems-fonds uit de hierbijgevoegde ver-dagen over 1918. Met aile hoogachting, G. D. Minnaert, Voorzitter, J. Vercoullie, Secretaris-Schatmeester. Dit onwederlegbaar verzoekschrift kwam ien 15 Juli in den provincieraad van Oost-Vlaanderen ter sprake. Onze liberale vrienden der Gentsche bank, le heeren Paul Van Heuverswijn en Prof. Dam. De Bruyne, hebben het Willems-fonds iapper verdedigd, waarvoor wij hun zeer iankbaar blijven. Maar niets mooht baten. De heeren Verwil-*en en Herman De Baets, leden der Bestendige Deputatie, hadden den droevigen moed de bekende waarheid te bestrijden en zij werden natuurlijk door hunne clericale meerderheid van boerennotarissen en nobilions gevolgd. Nochtans werd eene toelage van 1000 fi. lan de socialisten toegestaan voor hunne boekerijen. Verleden jaar was zij hun gewei-gerd gevonden. Wij hebben daar volkomen vrede mede ; maar hieruit blijkt nogmaals, dat de haat der clericalen tegen het vrijzinnig Willems-fonds nog sterker is dan hun haat tegen Vooruit, want de bibliotheken van 't Willems-fonds zijn veel talrijker en veel beduidender dan die der socialisten, en nochtans stelt ze de clericale provincieraad van Oost-Vlaanderen op gelijken voet, door aan beide eene overigens veel te msgere toelage van 1000 fr. te verleenen.p — VLAAMSCHE BELANGEN. De Vlaamsche Hoogeschooldag, lie te Gent verboden werd, zal nu te Brussel op | 25 October a. s. gehouden worden. Aldus heeft le Vlaamsche Hoogeschool kommissie be-doten.Voorbeeld ter Navolglng. Een Hasseltsche burgerwacht kreeg een îfflcieelen oproepingsbrief, waarbij hem bevo-en werd op zekere bijeenkomst aanwezig te îijn. Hij bleef te huis en moest dan voor r!en uchtraad verschijnen. Hier deed hij gelden dat le bevelsbrief in 't Pransch was opgesteld, dat îij niet verplicht was die taal te verstaan en de ivet overigens minstens een tweetaligen brief foorschrijft. Hij werd met klank vrijgesproken. Sport en Valgarisatie. Zondag 12" Juli vierdea lalrijke turn- en iportkringen het vijftigjarig bestaan van de îentsche Koninklijke Athletische Vereeniginç. De deelnemers werden ten stadhuize ontvan-;en en aan het gemeentebestuur voorgesteld loor den heer J. Feyerick, voorzitter der feest-ierende maatschappij. Die heer, een volbloed ientenaar, sprak Fransch, waar het nochtans >ij uitstek volkskringen en volksjongens gold. Schepen de Weert antwoordde eerst in t Fransch, maar achtte zich, zoo zeide hij, ervolgens gelukkig hulde te kunnen brengen an de aanwezige kringen in hunne moedertaal. )e heer Cuperus, voor wie de «chepen een tartelijk woord over had, bedankte in 'tNeder-andsch, zoodat de heer Feyerick met zijn ) ^ransohen speech vrijweg alleen bleef. Zal die | es vruchten dragen ? Vnlgarisatie en Sport. Door den Gentschen correspondent van de Flaamsche Gazet wordt aan dit blad geschre-ven dat een der deelneinende kringen buiten den optocht en de verdere verrichtingen van den dag werd gebannen, omdat hij zijn wensch liet kennen om in het Nederlandsch behandeld en aangesproken te worden. Over dit vulgair heldenfeit zou de schuldige, een jong franskil-jonnetje, zich later openbaar beroemd hebben. Is dat waar P Zooja, dan is het tijd dat de Vlaamsche turnkringen tegen zulk buitensporig gedrag de noodige maatregelen zoaden nemen en op voorhand hun voorwaarden tôt deelneming aan zulke feesten stellen. Brnsgelsche Schoolklnderen. Een medewerker aan de Vlaamschc Gazet heeft schoolkinderen zien voorbijtrekken, die ergena, met het 00g op de prijsuitdeeling, een koor waren gaan repeteeren. En hij vertelt het volgende : » Er waren 700 of 800 kinderen aanwezig. » Op straatgekomen, gingen lij in rang, ver-gezeld van hunne onderwijzers en onderwijze-ressen, die wij uitsluitend Fransch hoorden praten. « Van de 800 voorbijtrekkende kinderen der scholen van de benedenstad, hoorden wij niet één enkel Fransch spreken // » Wij hebben aandachtig geluisterd, ze allen latende voorbijgaan, en allen zonder ééne uit-zonderinç spraken Vlaamch ! Als men nu bedenkt dat die kinderen over-geleverd worden aan verfransohte ofWsalsche onderwijzers en onderwijzeressen, die hun onderwijs in het Fransch geven, dan kan men beaeffen hoe te Brussel het ras der Beulemans ontstaat. De stad Brussel pleegt op haar kinderen, in haar eigen scholen, een zedelijken moord. Li 3 In den Provineleraad van Limfcurg werd een wensoh uitgedrukt, om van de beide Kamers in den eerstkomenden wetgevenden zittijd de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool te bekomen. Het Vaderlandseh Feest te Antwerpen. In het Feestpaleis te Antwerpen werd onder meer door de schoolkinderen der Scheldestad het kinderoratorio De Wereld in van De Geyter en Benoit uitgevoerd, en, als nieuw lied, Hulde aan België, van Raf. Verhulst en Constant Lenaerts. Burgemeester Jan De Vos hield eene toe-spraak tôt de jeugd, waarin hij o. a. de sport huldigde, maar er bijvoegde dat oefening verhoogt in waarde, wanneer zij daarbij de schoonheid dient door haar gracie, wanneer zij door haar bewuste kalmte veredelend inwerkt op den geest en zij het gemoed opent voor ver-bevener gevoelens. Het Fransch in de lagere Scholen. Een correspondent van De Vlaamsche Gazet herinnert er aan, dat de studie van wijlen Mai Rooses over het aanleeren der tweede taal in de lagere scholen van Vlaamsch België haast onvindbaar geworden is. De jongere geslachten kennen haar waarschijnlijk niet meer en tooh zou er ook voor hen veel in te leeren vallen. Wie haar, met toevoeging van de laatste stati-stieken, op ruime schaal zou verapreiden, deed daarmede een goede daad.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volksbelang: orgaan van het Liberaal Vlaams Verbond belonging to the category Liberale pers, published in Gent .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods