Het volksbelang: orgaan van het Liberaal Vlaams Verbond

1371826 0
12 September 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 12 September. Het volksbelang: orgaan van het Liberaal Vlaams Verbond. Seen on 23 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/c24qj7997v/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Acht ea veertigste jaar Zaterdag<|JI2 Oogst 1914 Inmnier 37 fr. 5-00 *» met de |»û»t beitefc VG8R NOORD-XEKfiliSS franco S gf. 35. 9* sjMnaemcntsprij* i» rcroja beteallKtar. 36-«»dte SE 2S TE* VOLKSBELANG TEKSGHIJNESBE BLKBN ZATEKDAO fr. §-00 k '» jiar», ïtrt de j»ti mm sîsrï «K*uai Is g-, es» fit »b»aa«î»»<fae.«j>rS^ « ▼s«rej fcttsatewt. SÔ-Î^» §'«•« 3Sh»»«fos> «I* Afzonderlijke naiomers xijn te bekomen bij AD. HOSTE, Galgenberg en bij AD. HERCKENRATH, Veldstraat 47, te Gent, en bij aile cazetverkoopers, tegen 10 cent. IBUREEL VAN HET BLAD : Gralgexuberg, 25, te Gent. Aile mededeelingen, brieven, handsehriften, enz., vrachtvrij te sturei Aan de Bcdactie van het Volksbelang, Galgenberg, 23, Gent. Inhoud : Onze Burgemeester.— Walgelijk Misbruif, van God en Bijbel. — Professor Karl Lamprech, over den Oorlog. — Kroniek van den Oorlog. — Officieele Leugens. — Nieuiosoortige Advertentiën, — Taalbelangen in Engeland. — Van ailes wa> uit Noord Nederland. — Snippernieuws. — De Reis van den Heer L. Franck in Zuid Afrika. — De Heer Franck op zijn Terugt cht. — Duitsch-land en de Vlaamsche Beweging. — De Toestana der verwoesle Kunstschallen te l.euven. — Engel sche Theologen over den Oorlog. — Hulp aan Belgische Vluchtelingen. — Over de Verkiezing van den nieutcen Paus. - De Belgische Slagvelden. — Wat België onder de handen der Duitschers geworden is. Onze Burgemeester. Verleden Maandag en Dinsdag beleefde onze stad eenige angstige uren. De Duitschers stonden voor Gent en hun intrede werd verwacht. De vrees voor allerlei baldadigheden dreef reeds eenigen op de vlucht; zij die besloten waren in de stad te blijven, voorzagen een brandschatting, de nood-zakelijkheid om den vreemde met huis en goed ten dienste te staan, en ook de mogelijkheid dat de onbezonnenheid van een of ander heethoofd aanleiding zou kunnen geven aan verwoestingen zooals Leuven en Mechelen er gekend hebben. De burgemeester had overigens Maandag avond van den generaal der Duitsche troepen een brief ontvangen, waarbij de stad met beschieting werd bedreigd in geval door de burgerwacht of door de bevolking weerstand werd geboden. Uit al dien angst, uit de vernedering van een vreemde bezetting, uit aile gevaren daarmee ver-bonden is onze stad gered door den moed en het beleid van één man : burgemeester Braun. Door generaal von Boehn daartoe uitge-noodigd, begaf hij zich naar Oordeghem om te onderhandelen. Hij begon met de verklaring dat hij na vele aarzelingen, op die uitnoodiging was ingegaan, gedreven door zijn plicht tegenover de stad, die aile andere bedenkingen het zwijgen had opglegd. Verder zeide hij : « Zooals gij ziet, kom ik niet in het hemd en met den strop om den hais van de Gentenaars uit Keizer Karel's tijd. Het is als Belgisch burger, onwrikbaar ge-hecht aan zijn vaderland, aan zijn Vorst, dat ik voor u verschijn en tôt u spreek. » Deze waardige taal en kranige houding moeten op den generaal in-druk hebben gemaakt. Want de heer Braun ver-kreeg dat de Duitschers Gent niet zouden binnen-rukken, mits de zachte voorwaarden die onze lezers kennen. Nauwelijks was hij in de stad terug of hij ver-nam dat zijne moeilijke taak nog niet ten einde was. De rust, waarin eenieder zich reeds verheug-de, werd opnieuw bedreigd door het klein gevecht tusschen twee Duitsche soldaten en een Belgisch officier in St-Pietersnieuwstraat. Terstond vertrok de burgemeester terug naar den Duitschen bevelhebber; hij was ditmaal ver-gezeld door den Amerikaanschen consul, wiens tusschenkomst niet genoeg kan geprezen worden. Bij zijn terugkeer kon de heer Braun melden dat hij ook ditmaal er in geslaagd was onze stad tegen aile gevaar te vrijwaren. Het was een ware ver-* lichting voor geheel Gent. Onze lezers weten dat wij het met den heer Braun lang niet altijd eens zijn geweest. Zelfs zijn er ons soms ten zijnen opzichte tamelijk harde woorden uit de pen gevloeid. Wij willen nu niet in herinnering brengen te welker gelegenheid. Want op dit oogenblik zien wij in hem nie- mand anders als den man die zijne stad tegen ver nedering, en wie weet tegen welke andere rampe: nog, heeft beschermd, en die dat heeft weten t doen met kalmen moed, schrander beleid en on geschonden waardigheid. Hij heeft zich, gelijk de heer Max te Brussel gedragen als iemand die waard is burgemeester ti zijn van een stad als de onze. Zijne medeburger zullen den onsc.hatbaren dienst nooit vergeten, die! hij hun bewezen heeft, en de geestdriftige ovatii hem door den gemeenteraad gebracht toen hij ziji tweede, moeilijke zending had volbracht, heef in de geheele stad weerklank gevonden. Aan de vensters van vele huizen kan men lezer wat ons volk op dit oogenblik voor den heer Braur voelt. En wij sluiten ons hartelijk en zonder eenige achterdocht aan bij dat opschrift : Leve onze Burgemeester ! Doch men vergete het niet : Leve ook al de andere leden van het Schepencollege, die hem zoo wakker en krachtig bij staan sedert weken. —v | f J ^ ^ WALGELIJK MISBRUIK VAN GOD EN BIJBEL- Het is niet genoeg, dat de keizers var Duitschland en van Oostenrijk gedurig herhaler dat zij den ooilog onder Goda bescherming voeren en dat zij, tegen Christus gebod, der naam des Heeren schandelijk misbruiken, il hunne proclamaties, telegrammen en andere officieele stukken ; nu ziet men de geestelijker van aile godsdiensten ook in hunne sermoener den God van broederliefde en vrede aanroeper om het bloedig, wraakroepend oorlogsbsdrij: te zegenen en te leiden. Eenen eersten prija verdient in dat terug-stootend godsdienstig sport, de geestelijke, waarover het volgend bericht luidt : Naar het heet heeft een rabbijn op 8 Augustus te Dortmund gepreekt over den Bijbelschei: tekst Deut. 2 : 26-34, een tekst die eenige punten van gelijkenis biedt met de geschiede-nis van Duitschland en België in dezen oorlog. In vs. 24 zegt de Heere tôt Mozes ; « Maakl u op, reist heen en gaat over de beek Arnon ; ziet, ik heb Sihon, dan koning van Hesbon der Amoriet en zijn , land in uwe hand gegeven: begint te erven, en mengt u met hen in den strijd. » Bu dan vervolgt de tekst bij vs. 26 : n Toen zond ik boden uit de woestijn Kedé-mot tôt Sihon, den koning van Hesbon, me! woorden van viede, zeggende : Laat mij dooi uw land doortrekken ; ik zal alleenlijk langs den weg voorttrekken ; ik zal noch ter rechter noch ter linkerhand uitwijken. Verkoop mij spijze voor geld, dat ik ete, en geef mij watei voor geld, dat ik drinke, alleenlijk laat mij oj mijne voeten doortrekken... totdat ik over de Jordaan kome in het land, dat de Heere onze God ons geven zal. » Maar Sihon, de koning van Hesbon, wilde ons door hetzelve niet laten doortrekken : wanj de Heere uw God Terhardde zijnen geest, er verstokte zijn hart, opdat Hij hem in uwe hanc gave, gelijk het is ta dezen dage. En de Heere zeide tôt mij : Zie, 1k heb begonnen Sihon en zijn land voor uw aangezicht te geven ; begic dan te erven, om zijn land erfelijk te bezitten. « En Sihon toog uit ons te gemoet, hij en al zijn volk, ten strijde, naar Jahaz. En de Heere onze God gaf hem voor one aangezicht ; en wij sloegen hem en zijne zonen en al sijn volk. Ee wij namen te dier tijd al zijne steden in, en wii verbanden aile steden, mannen en vrouwen en . KinaerKens « (vemannen — met aen Dan staan, 1 d.i. de steden verwoesten, demenschendoodenl; a » wij lieten niemand overblijven «. Al wie den ganschen Bijbel gelezen heeft, weet dat men uit het Oude Testament (vooral ait de verhalende gedeelten, die de bloedige ' geschiedenis van het Joodsche volk vertellen), ' allerlei afschuwelijke sohetsen in den trant der bovenstaande halen kan. Maar dat een priester van eenen godsdienst ' der twintigste eeuvv zulke sohaudelijke blad- 1 zijden uit tijden van onbegrensde barbarij gaat oprakelen, om zijue Duitsche toehoorders in voile kerk te stichten en tôt vaderlacdschen i trots aan te zetten, dat gaat over zijn hout. i Wanneer zullen de priesters van aile richticg begrijpen, dat God er veel bij te verliezen en niets bij te winnea heeft met de gruwelen van den oorlog solidair gemaakt te worden? fi T" ——»— f-r-* PR0FESS0R KARL LAMPRECHT OVER DEN OORLOG- Al de groote Duitsche historieschrijvers der negentiende eeuw zijn één voor één in 't graf verdwenen : Niebuhr, Ranke, Droysen, Sybel, Treitschke, Mommsen. Hunne leerlingen en epigonon zijn er verre , van af dezelfde hoogte te bereiken. , Onder hen is de luidruchtigste Professor , Karl Lamprecht van Leipzig, wiens Deutsche i Geschichte veel ophef gemaakt heeft en veel i critiek heeft uitgelokt, vooral in Duitschland. i De rumoerige professor heeft zich in ontelbare : vlugschriften tegen zijn aanranders verdedigd en die jarenlange polemiek, nog meer wellieht ■ dan zijne historische werken, heeft zijnen naam vrijd en zijd bekend gemaakt. Dezer dagen voelde Prof. Lamprecht er nog-maals behoefte aan om van zich te doen spreken. Yan hem kan men zeggen wat wij in i Duitschland dikwijls van den keizer zelven hoorden zeggen : » Kônnte er nur schveigen !» (Indien hij maar zwijgen kon !) Maar Prof. Lamprecht kan niet zwijgen, en in het Berlïner Taçeblatt van 23 Augustus (tweede bijblad) heeft hij een plechtig manifest laten verschijnen onder den titel : Der Krieç j der Vôlker. (De oorlog der volkeren). ! Zooals het eenen Duitschen hoogleeraar be- ■ , taamt, begint hij zijn vertoog met allerlei . verwarde wijsgeerige beschouwingen, dieboven het begrip van den gewonen mensch staan, i daar zij « duister en onverstaanbaar op vele plaatsen » zijn, gelijk de Bijbel volgens den ouden Mechelschen catechismus uit onze ■ kinderjaren. i Maar na die onmisbare nevelachtige inlei-i ding komt de kat op de koord. i Voor Prof. Lamprecht is de tegenwoordige volkerenoorlog niets anders dan een strijd van het beschaafd Germaneadom tegen het rotte ; Latijnsche ras en het barbaarsche Slawendom. i i Volgens hem staat dan ook geheel Europa (buiten Frank rijk, Engeland en België) aan de zijde van Duitschland. Volgens hem vergeten ! op dit oogenblik Holiand, Denemarken, Zwe-dei), Noorwegen en Zwitserland al de kleine grieven, die zij tegen het Duitsohe Rijk hebben en steunen zij Duitschland met hunne i warmste sympathieën. Een klein kind weet hoe onwaar die bevesti-ging van den Leipzigschen professor is, vooral wat Denemarken en Nederland betreft. Daarenboven beweert Prof. Lamprecht nog, dat zelrs de beschaaide clawen van tfohemen, Polen en de Balkan zich voor Duitschland en tegen Rusland verklaren. De waarheid is geheel anders. De Czechen, de Polakken van Gallicië en de veidere Oostenrijksche Slawen strijden met den grootsten tegenzin tegen de Russische legers en hunne regimenten slaan zelfs aan 't muiten. | Buiten de gedwongene soldaten staan die Slawen allen tegen het Duitsche Keiïerrijk met j hunne sympathie voor Diiitschlandsvijanden, in de vaste hoop op een verrijzenis van Groot-; Polen, door Rusland beloofd. Maar het kolossaalste in het manifest van Prof. Lamprecht is het gedeelte, dat hij aan België wijdt. Hier laten wij hem het woord, om het prachtige der redevoering in zijnen vollen glana te laten schitteren en genieten aan onze lezers : « Hoe merkwaardig — schrijft hij — is ook in dit opzicht het verschil van houding tusschen Luxemburg en België bij onzen doortocht in die beide landen. In Luxemburg vonden wij eenen Gertnaanschen ondergrond en een rustig verloop. In het Waalsch gedeelte van België, dat wij eerst betreden moesten, stootten wij op de slechtste gemeenheden van eenen oorlog van gepeupel. " De gedwongene onderwerping van het kleine onzijdige Luxemburg, dat geen leger heeft, neemt Prof. Lamprecht voor eene erkenning der hoogere Germaansche beschaving, terwijl de heldhaftige tegenstand der Belgen in 't ver-dedigen hunner geschondea onzijdigheid in zijne oogen eene verachtelijke daad wordt, in-gegeven door de achterlijkheid der minder beschaafde Walen als behoorende tôt het Latijnsche ras. Behooren de Vlamingen, die bijna de twee derden van het Belgisch leger uitmaken, die te Luik nog meer bloed dan de Walen vergoten hebben en die te Afirso'iot, te Mechelen en te Leuven nog gruvvelijker geteisterd werden dan de Walen van 't Luikerland, behooren de Vlamingen ook tôt do achterlijke, onbeschaafde Romaansche bevolkingen ? Het besluit van deze ongehoorde historische beschouwingen van Prof. Lamprecht is overigens al het voorgaande waardig. Het luidt als volgt : » Vatten wij deze toestanden in en buiten Europa samen, dan verschijnt de tegenwoordige oorlog als een laatste strijd van het Germanendom, verbonden met het beschaafde deel van het Slavendom, tegen de vooruitdrin-gende barbaargchheid van 'i Oosten, zoodat eene onafgebroken keten de tegenwcordige toestanden verbindt met de vroegere oorlogen tegen de Hunnen, de Hongaren en de Turken.» De arme Walen en Vlamingen, die sedert het begin van Augustus in hunne verwoeste en verbrande steden eu dorpsn gefusilleerd en onder de voeten getrapt worden op allerlei onmenschelijke wijze, hebben ook, en beter dan Prof. Lamprecht in zijnen ivoren toren te Leipzig, den naam der Hunnen en der Turken op de lippen. Missohien weet Professor Lamprecht niet, dat een deel van het » onbeschaafd * Europa aan zijnen Duitschen keizer den naam Attila II heeft gegeven ?

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volksbelang: orgaan van het Liberaal Vlaams Verbond belonging to the category Liberale pers, published in Gent .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection