Het volksgeluk: geïllustreerd maandblad tegen alcoolism

368 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 01 May. Het volksgeluk: geïllustreerd maandblad tegen alcoolism. Seen on 04 August 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/k35m90388r/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

HET Stichter : Priester Vaslei VOLKSGELUK Door onmatigheid zijn reeds veion gestorven maar wie matig is, verlengt zijn leven. WI [SHBJX Qeillustreerd Maandblad TEGEN ALCOOLISM De alcool maakt tegenwoordig meer verwoe» tingen dan pest, hongersnood en oorlog. Gladstone, in 't Lagerhuis, 5 Meert 1880 26e JAAR, 5 upsiener : auvoKaai aio. van ae is.ercKnove BESTUUR : KerkstriiHt, 5, Brecht Telefoon : Brecht Nr 4 MEI 1914 §mmz Dit blad verschijnt iedere maand. De inschrijvingec loopen van ien Januari tôt 3i December, en worden maar ontvangen voor een voile jaar. Te welken tijde des jaars er 00k ingeschreven worde, zendt het Bestuur al de nummers die sedert ien januari verschenen zijn. Aan dien regel wordt geene uitzondering gemaakt dan voor aanvragen die in November of December toe komen. Deprijs.vooraf betaalbaar, is vooreenjaar, vrachtvrij : Voor België : 1 frank; voor Nederland : 1 gulden ; voor Frankrijk : 2 frank. Wie verscheidene exemplaren gelijk neemt. kan prijs vermindering genieten. Het Bestuur neemt voor betalingen van 't Volksgeluk postmandaten en postbons aan, alsook Hollandsche postzegels van 5 of 10 centen. In België wordt de inschrijvingsprijs door postreke-ning geïnd, in geval het bedrag niet gevoegd is bij de aanvraag. Voor abonnementen, betalingen, enz., schrijve men tan den Bestuurier ; ailes wat den opstel betreft, zende men aan den Hoo/d-Ofsteller. * * * In dezelfde voorwaarden als hierboven aangeduid, verschijnt er eene Fransche uitgave van dit blad, met titel Le Bien Social Adres : Renkinstraat, 84, Brussel. INHOUD: Van hier en ginder , . . -33 Tegenstrijdigheid . . . . .35 Arme Meisjes ! (gravuur) . . 36 Eene antialcoolische tentoonstelling te Brussel ...... 37 De drama's van den Alcool . . 38 Als die wakkere pompiers ... . -38 V an hie® zn ginde® Algemeene vergadering van den Vaderlandschen Bond. — De algemeene Raad van den Vaderlandschen Bond tegen Alcoolism, vergaderde zondag 3 April, om 3 ure, onder voorzitterschap van den heer Senator H. Brunard, in het lokaal der antialcoolische Tentoonstelling, Bergstraat. Aan deze tentoonstelling nemen deel : de Vaderlandsche Bond tegen Alcoolism, het Blauwe Ivruis, de Vereeniging der Belgische Vrouwen tegen Alcoo-- lism, de socialisvische Goede Tempeliers, " de Blauwe Ster en het Verbond der Belgische Vrouwen tegen Alcoolism. M. Brunard, voorzitter, bestatigt dat het jaar goed was voor het Werk. Talrijke en ieve-rige propagandisten zijn er in al de rangen der samenleving; voordrachten, tentoonstellingen toonen aan iedereen de belangrijkheid van den geesel. Hij zegt dat hij voor den Bond de bur-gerlijke rechtspérsoonlijkheid hoopt te beko-men ; daarna maakt hij den lof der antialcoolische dranken. I VOOR SE MOEDERS. Een 5-jarig kind door alcool I I gedood te Nijvel. — Op Vrijdag I I 1 Mei, rond 3 u:-' namiddags, nam H I het kindje der echtgenooten Bibolé, een I I knaapje van 5 jaar, in de Noordstatie- I I laan woonachtig, een zuiveringsmiddel. I I Na het vocht ingezwolgen te hebben, I I kloeg de kleine bij moeder over zijn I H slechten smaak. De moeder deed hem I H een weinig genever drinken. Daarna I I zette zij de geneverflesch op een schap I I en ging uit om eene boodschap te I I doen. Alleen gelaten, klom het kind I I op een stoel, nam den halven liter I H genever en dronk hem grootendeels I I uit. Toen de moeder terugkwam, gaf I I het kind geen teeken van leven meer. I I Het lag dood op den vloer ; de flesch I H er naast. M. Docter de Vaucleroy gaf daarna verslag over de werkzaamheid van den Bond tijdens het afgeloopen jaar : stichting van een antial-coolisch gesticht, enz. Hij wees op de ongelukswet van 12 December 1912 die het vergunningsrecht afschafte; hij drukte de hoop uit dat de beperking van het aantal herbergen ernstig zou onderzocht worden. Toejuichingen begroetten de woorden der Heeren Brunard en de Vaucleroy, evenals het overhandigen van diplomas en kenteekens aan de ieverigste leden van den Bond : Mevrouw Badoux, de Heeren Dedie, Coomans, Bologne, Picron, Servais, De Valck, Masson, Huberti, Hautecœur, Duflou, Clement en Gerrebos. De geldmiddelen van den Bond verminderen — men hoopt dat een edelmoedig weldoener het tekort, dat meer dan 3,600 fr. bedraagt, moge invullen. M. Van de Kerckhove, bijgevoegde algemeene schrijver, gaf daarna eene zeer belangrijke wandelvoordracht in de Tentoonstelling. Antialcoolische Tentoonstelling-. — Met genoegen teekenen wij den overgrooten bijval aan van de antialcoolische Tentoonstelling, ingericht Bergstraat 51, door het Blauwe Kruis, met medewerking van den Vaderlandschen Bond, de socialistische Goede Tempeliers, de Blauwe Ster, Vrouwen vereeniging, Vrouwen-verbond, enz. Dagelijks wordt zij door scholen en duizenden bezoekers doorwandeld. Reeds is er sprake van, zulke Tentoonstellingen in de groote belgische steden in te richten. Sluiting der Tentoonstelling, zondag 15 Mei. Hk In Frankrijk. — In de Nijverheidsge-stichten.« De Minister van Arbeid heeft een dekreet uitgeveerdigd strekkende om de werklieden tegen het alcoolism te beschermen. In het voor-gaande verslag doet hij opmerken dat. voor wat de arbeiders betreft die werkzaam zijn in nijverheids- en handelsgestichten wier bescher-ming bijzonder van zijn département afhangt, het 'bruik van genever zeer noodlottige gevo. 1 heeft : hij maakt de werklieden gevoedger aan de prikkelende en bijtende stoffen die zij bewerken, aan de dampen en gassen die in de werkhuizen rondvliegen; hij ontneemt aan hunne bewegingen de noodige juist- en zekerheid om ongevallen te vermijden. De aanwezigheid in de werkhuizen van min of meer bedronken lieden, kan 00k groot gevaar opleveren niet alleen voor hen zelven maar 00k voor de andere werklieden. » Aldus moest men in 1914 geraken om « officieel » deze droeve waarheden, zoo lang reeds door menig rechtzinnig antialcoolist ge-predikt, te erkennen. Interna? **1e Matig-heidsbond. — De vergadering van den internationalen Bond

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volksgeluk: geïllustreerd maandblad tegen alcoolism belonging to the category Katholieke pers, published in Brussel from 1889 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods