Ik ben Roeland: mijn ziel erkent het oude Gent: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van Gent

924 0
15 June 1921
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1921, 15 June. Ik ben Roeland: mijn ziel erkent het oude Gent: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van Gent. Seen on 27 May 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/kk94747g5c/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Derde Jaargaijg 5° 2 0 Prijg per r^urqiï^er 0,20 fr. 15 guni 1921 IK BEN mniicL tzurxm i -WAANDBLAD DER V. O. S. - - - TAK : GENT - - - ROELAND fACT OUDC GCHT Abonnementsprijs per jaar 2,00 fr. Opstelraad : Rootgemlaan, 308, Gent De Begiftiging —0— De toelageii, welke, zooals men weet, 75 frank edragen voor elke maand op hefcHroat doorgebracht, n 50 frank voor elke maand ach.t,er het front, in ge-angenschap of interneeringskanipen doorgebracht, ullen ingeschreven worden op titels die ziillën zijn : ijzondere aauteekenboekjes van de Spaarkas. Persoonlijke stortingen zullen op deze spaaibank-oekjes niet raogen gedaan -worden. ïe rekenen van 1 Januari 1921 zal 5 t. h. intrest itgekeerd worden, voor het op het boekje aangetee-end bedrag. Jaarlijlcs zal de bezitter van het boekje een zesde an dit bedrag mogen opeischen Een eerste zesde îag nog dit jaar gevorderd worden. Indien de bezitter van een boekje sterft voor dat et zesde jaar verstreken is, zullen de nog ingeschre-en fondsen, vermeerderd met don intrest tôt op den ag van het overlijden, onverwijkl eu in huit geheel itbetaald worden aan de rechthebbenden. De op de boekjes ingeschreven gelden zijn onaan-istbaar (er lcan dus geen beslag op gelegd worden), ' pliaive ten voordeele van de vrouw of van de kinde-?n van den bezitter. Evenmiu zal den bezitter er al'stand van kunnen oen. Wel zal het boekje als paad mogen dienen voor teningeri. tôt een beloop v;>n 80, , h va© het inge îhreVen bedrag. Deze leeningen zullen slechts kunnen aschieden door bemiddeling vau de kredietinstrllm-3n, itangenomen door het Strijdersfonds. Een ofticiëele mededeeling van den Itaad van Beheer xn het Strijdersfonds luidt : « Het wetsontwerp gaf voldoening aan al de leden in den Raad van Beheer van het Fonds. Ifet verwezenlijkt al de wenschen van de vertegen-ooidigers der verschillende Oud-Strijdersbondèn. Met het doel iu de eerste plaats de behoeftige oud-,rijders te bevoordeeligen en om geen \erhooging van en discontovoet uit te lokkeu — dewelke zich onver-ûjdelijk zôu voordoen indien er dadelijk bij'tbegin m te groote fcoeloop plaats had aan de winketten der anken — werd er besloten aan de oud-strijders, die iet wezeniijk in nood zijn, te vragen dat ze voor het erste jaar zouden afzien van hun recht om 80 t. h. van e waarde van hun titel te leenen. De werkzaamheden van het bureel vorderen snel. Op et einde van deze maand zullen de helft der bundels ereed en eventueel berichten van ontvangst opge->nden zijn. De boekjes zullen begin October verschijnen. De bepalingen van het ontweip, waarbij — om te sletten dat de titels in de handen van woekeraars alleu — voorzien wordt dat de leeningen slechts îogen gedaan worden door Krcdietinrichtingen of anken, aangenomen door het Strijdersfonds, is niet m zoodanigen aard dat deze verrichting er door îmoeilijkt wordt. Men heeft de verzekering bekomen it al de groote banken van het larid hunne medewer-ing zouden verleenen. » -r*- i» "T~- —f — Het schandaal van Beverloo. r—«0» — Een afschuwelijk nieuws is ons ter oore gekomen. erschillende dooden en vele zieken (volgens zekere laden 8 dooden en in de zestig zieken) zijn de gevolgen îweest van een pleziertochtje ondernomen door eenen anschen generaal om zijne vasaaltroepen in oogen-;houwte nemen.Onze piotten moetenzeker nietweten aar zij het hebben van prêt. Familiën in rouw, een aan-,1 huisgezinnnen in't verdriet om eenvreemde luis de-îlijk te outvangen (volgens militair regiem). Dat is el datgene wat wij van onzedoorluchtigesabelsleepers )nden verwachten. Als eerste gevolg van het militair ;coord gesloten tusschen den Belgiek en la Belle rance, ishet resultaat van aard, de aanhangers van }t monster verbond aile voldoening te schenken. Als ons rot militarisme nu, in vredestijd gelegenheid vindt manschappen op te offeren « pour la seule gloire d'adorer pendant q.q. instants un général français (1) » wat zal het dan zijn in de toekomst welke wij met reden niet al te schitterend moeten inzien. Een zelfde vlaag van woede treft onze v. o. s'sen bij het vernemen van zoo'n ellendige feiten. Wie interpel-leert Minister Deveze over deze overdreven misdadige platbroekerij tegenover al wat fransch militarisme aangaal. En waar zaten die sm van 1914-1918 die nu de jongere klassen laten dood vallen enkel uit per-soonlijk belang en kilometer hooge verwaandheid, Dat men het niet vergete, wij zijn er niet mede 't accoord « oh! France vous voire et puis mourir(2) » er blijven anderen katten te geeselen. Met d<3 eerste a. vergadeieng Y. O. S. 'ssen ailen op post, er dient oene krachdadige motie naar de Kamer gestuurd te worden. Men heeft ons vroagër'wijs ge-maakt dat wij stredeu tegeii de barbaren wij zullen het gelooven wanneer men dezen welke in België denzelf-den naaria verdienen voor goed in eenzothuis zal opge-sloten hebben. GROF GESCHUT. (1) Voor de éenige eer, gedurende enkele oogenblik':en een Fransch generaal te aanbidden. (?) O! Frankrijk, U zien en dan slcrven. MITHÀIIjL.E Van Oorlogsmisdadigers Te Leipzig zijn de processen der oorlogsmisdadigers begonnen (onder toezicht der Verbondenen). Nuramer één was een Dnitgche sergeant, beschuldigd van Engelsche krijgsgevangenenmishandeld te hebben. Den man was door zijne oversten gezegd : « Zorger voor dat de gcvanyenen werken. Voor de middelen om ze er toe te dwmgen, trekt ge wel uwplan. » En onze man der leverworsten, die het heel wat prettiger vond in een gevangenkamp dan op het front, deed meér dan zijn best onder het tiitdeelen vanbuilen eu blauweoogen, zoodat de gevangenen aan den arbeid bleven. De man was erg gevoelig voor iets lekkers en moffel-de, als een echte « mof », de pakjes weg, den gevangenen toegezonden. En ik hoor de piotten jubelen, die denken dat de pakjesdieven van St. Adresse en Kales ook voor de pinne zullen komen, dat de ètokslagers van Fresnes en Auvours, die ons jongens dood ransel-den, oôk voor de vierschaar zullen verschijnen ; dat, nevens de Duitsche beulen van Aarschoot, Leuven en Dinant, de baron d'Empain, die Vlaamsche piotten als slaven in de bosschen van de Orne opdreef, zal zitten nevens den Franschen generaal X. die te Vingré zes jongens (waaronder een vader van vier kinderen) deed voor den kop schieten, die niets hadden misdreven, raaar die moesten vallen als dienstweigeraars, omdat een onbezonnen aan val, welke dien bloedhond een verhooging moest bezorgen, mislukte. Ge denlct, Oud-Strijders, die aan de vaart van schip-donck stond en uw Broers zag neermaaien, dat die Belgische generaal, die zoo gewetenloos was te ver-klaren, dat de schandt zijner legerafdeeling in Ylaamsch bloed was gesmoord ; ge denkt dat die schurken ook op 't bankje zullen komen ? Mis jongens Het is alleen een gerecht voor Duitsche oorlogsmisdadigers, en dan nog met de leuze : « Laat de groote dieven en doet dekleine opknoopen. » En, denkende aan al die oorlogsmisdadigers, was ik ingedut, toen ik plots iets wonderbaars beleefde. 'k Bevond mij midden duizende toeschouwers op een onafzienbaar plein, waar reusachtige tribunes waren opgericht, waar millioenen witte vaandels aan wapper-den als symbool van Eeuwige Vrede, wijl grootsche opschriften het feit van den dag afkondigden : « De veroordeeling der oorlogsmisdadigers. » Machtige sirenes weerklonken en de beschuldigden werden het plein opgeleid onder het stilzwijgend misprijzen van het door hen bedrogen volk. En daar weerklonk, van op de tribunes van 't Volkenbondgerecht, het volgende vonnis: « Gezien de grootste oorlogschuldigen die leiders zijn, die, bij middel hunner bladen, de volkeren, tôt eigen baat ophitsten ; Gezien dat het diezelfde leiders en eigenaars van bladen zijn, welke zitting hadden in de Parlementen der verschillende natie's, waar niet de wil des Volks, maar die der joodsche finantie regeerde ; Gezien, zoo de oorlogsbegrootingen niet werden ge-stemd, er geen oorlog hadde raogelijk geweest ; Worden veroordeeld : Ie Al deze, die oorlogsbegrootingen hebben gestemd en zoo de mogelijkheid van oorlogvoeren daarstelden ; 2e Al de pennehelden welke, door hun militaris-tisjche drijverijen, de verzoeningder Volkeren totheden onmogelijk hadden gemaakt en zoo den broedermoord in gang hielden. Beide kategoriën beschuldigden worden veroordeeld om gehaiigen te worden Doch, gezien de verschillende Volkeren bezield zijn met hoogere gevoelens van menschelijkheid en een misdaad met geen nieuwe misdaad willen bestraffen bepalen wij : 1) dat aile beschuldigden hunne persoonlijke bezit-tingen worden ontnomen ten bate hunner slachtoffers, 2) dat hoogergenoemde beschuldigden worden ver- bannen naar een afgelegen eiland der « Antillen », waar ze onder elkander kunnen oorlogvoeren, zooveel als 't hun lus t. Doiidciemî apphus begroeîte deze uitspraak, zoo geweldig dat een ribbestoot mijner wederhelft mij terugbrachl tôt de werkelijkheid der wereldsche toe-standen. IK, DE VOS. kunstmatig in 't leven wordt gehouden in verwarmde broeikassçn. 1k leef niet van de centen der rijken nocii van de brokkelingen hunner tafel. En om sterk en weelderig te bloeien zuig ik niet aan de borsten der doodarme stadsadm inistraties. Ik ben geen mismaaksel, geboren uit de nachtelijke koppeling van kapitalisme en politieke îjverzucht. En daarom ben ik door geen enkele band gebonden; daarom ben ik vrij in mijn uitingen en word ik niet als politiek machien gebruikt ten bate van eene partij.... Ik ben het forsche struische kind van Vlaanderens gezonde ras, geboren in de weëen van den oorlog en groot ge word en in de naoorlogsche ellende. Ik word gedragen op de schouders van duizenden jongelingen, ik, de VOS, ik de Vlaamsche oud-strijders-bond.Foen de Vlaamsche soldaten ginder aan den IJzer nog lagen, staken ze menigmaal de koppen bij een, zelis dan wanneer het door de militaire overheid ver-boden was en de veiligheid rondsnuffeide en hare spioenen uitzond... In den schoot der eenheden was wel verbroedering tusschen de soldaten van West-Vlaanderen en Limburg en de daai tusschen Iiggende streken, maar de wensch ^ a.n alleu was toch ook van eens met de mannen van dezelfde streek samen te komen. Daar het echter zoo moeilijk vie! werden bladjes gesticht als het zoo ver-dienstelijk « Ik ben Roeland » dat aan - het kleppen van de klokken der geboortestad herinnerde. Vergaderingen en bladjes waren de draden van het net dat stilaan door de zorgen van onze Vlaamsche voormannen werd uitgespannen. En na den oorlog was het weldra een reusachttg net dat over alie steden en dorpen van Vlaanderen uitgespreid was. Het net van den Vos over Vlaanderen geworpen ten bate c'er oud-strijdei s. Niet een wist zooals de Vos voor de belangen der oud-strijders te zorgen. Voor hunne geldelijke belangen. — Wie heeft onver-poosd zooals de Vos sedert den wapenstilstand den strijd gevoerd voor de betaling onzer Yzerjongeus? Wie heeft na de verschillende lapwetjes die laatste wet, de dotatie toekennende, er doorgehaald ? Wij schermen hier niet met woorden, wij boffen hier niet

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ik ben Roeland: mijn ziel erkent het oude Gent: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van Gent belonging to the category Frontbladen, published in Le Havre from 1917 to 1921.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods