Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

819 0
25 November 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 25 November. Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven. Seen on 19 January 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/jw86h4dq03/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Per trimester . . 2.50 fr. Per jaar . . . 7.50 fr. Ilet nummer . . 0.2.-> fr. 1.75 fr. per jaar meer voor het verzenden per post. Men aboniieert zich te Leuvenbij VAN LINTIIOUT Diestselie straat, 32. Par trimestre . . 2.50 fr. Par an ... . 7.50 fr. Le numéro. . 0.25 fr. i.75 fr. par an en plus pour l'envoi par la poste. On s'abonne à Louvain, chez VAN LINTIIOUT, rue de Diest, 32. BERICHT. De personen die een abonnement nemen voor het jaar 1918, aan het JOURNAL DES PETITES AFFICHES, ontvangen van nu af tôt 31 December 1917, het blad kosteloos. A VIS . Les personnes qui prendront un abonnement au JOURNAL DES PETITES AFFICHES pour l'année 1918, recevront le journal gratuitement dès maintenant jusqu'au 31 décembre 1917. BESMETTELIJKE KINDERZIEKTEN Besmettelijke kinderzieklen zijn o. a. de mazelen, de roode koorts, de kroep, de kinkhoest, de wind-pokken. Men noemt ze besmettelijk, omdat zij voort-komen uit besmetting. Die ziekten immers komen van andere zieke kinderen, en worden dan ook weer geinakkelijk voortverspreid. Zoo ziet men dikwijls een groot aantal kinderen te gelijk aangetast. niet alleen al de kinderen van hetzelfde huisgezin, maar zeifs al deze \an de gemeente of van verscbeidene gemeenten. Daar deze ziekten zich zoo snel overzetten, inoet men ze tracliten door bijzondere maatregelen te be-strijden, des te meer daar ze gevaarlijk zijn en onder. de kinderen talrijke slachtoflers maken, of hunne gezondheid voor langen tijd of voor hun gansch leven krenken. Dat dcrgelijke ziekten veei zorg vragen, hoeft niet gezegd, en 't spreekt dan ook van zelf dat de geneesheer moet geraàdpleegd worden. Sommige personen meenen dat de kinderen aan die ziekten niet ontsnappen kunnen, dat mazelen of kinkhoest b. v., even onvermijdeiijk zijn als de dood zelve ; en ze vreezen niet de gezonde kinderen met het zieke samen te brengen, opzettelijk opdat zij dan allen le gelijk de ziekte zouden krijgen. Zoo is men er dan ineens van af. Dat is eene uiterst dwaze handelwijze. Indien deze maatregel in sommige bijzondere gevallen toegepast wordt, bij mazelen b. v., dan kan en mag dat slechts gescbieden op voorschrift van den geneesheer ; deze weet waarom hij dat doet. In 't aigemeen moet juist het tegenovergestelde getîaan worden ; men zal dus het zieke kind van zijn broertjes en zustertjes afzonderen. Eerst en vooral moet het kind uit de scliool thuis gehouden worden en terzelfdertijd moeten al de ^ andere schooigaande kinderen van hetzelfde huisgezin thuis blijven. Met vait immers meermaals voor dat j dezen ook reeds door de ztektekiemen aangetast zijn, | alhoewel bij lien de /ieUe eigenlijk nou niet uj|^e-40foken is. In elk geval moet het zieke kind tliuis van de andere kinderen afgezonderd worden, en, voor zooveel het doenbaar is, het beste middel nog daartoe is deze die gezond zijn naar een ander huis te sturen, 1 gjU'amilie of geburen, waar geene kinderen zijn. wiet zieke kind wordt dus alleen in een afzonderlijke kamer behandeld ; wordt er een tweede kind ziek van Idezelfde ziekte, dan mag het natuurlijk op dezelfde kamer verblijven. Besmettelijke ziekten geven altijd koorts, en daarom moet het kind te bed liggen. Uit de ziekenkamer zult ge sefiens en op voorhand ailes verwijderen wat er niet volstrekt noodig is, zooals overbodigè s'oelen, potten, kieedingsstukken, Iinnen ■ en behangsels. H De kamer moet Iuchlig, klaar en rustig zijn en niet H te koud of niet te warm. Vooral moet ze rein en I zindelijk onderhouden worden. Daarom mag ze niet I droog uitgevaagd of nog minder afgestoft worden ; het I stof van vloer, stoelen, schouw, vensters, moet dus I met vocbtige doeken of dweilen afgenomen worden. I Wilt ge dat ailes op zijn beste doen, dan bevochligt I ge de dweilen en dot ken met zuiver water waarin een H oftlsmettingsmiddel gemengd is. Desnoods, zal de I geneesheer u dit ontsinettingsmiddel versehaffen ; het I komt er vooral op aan zijnen raad stipt te volgen. Hoe zult ge nu in 't bijzonder de verschillende I soorten van besmettelijke kinderzieklen te keer I gaan? Ziehier eerst wat roodvonk of roode koorts betreft. I »ij roode koorts moet het kind frisch liggen. Ilet H /ou dan gansch verkeerd zijn op de ziekenkamer hard I teitoken, of de kinderen garfsfch gekleed in 't bed te I steken. Dagelijks moeten mond en neus versciieidene I boorwater gerelfllgd, en éénmaal geheel I het lichaam met lauw water gewasschen of afgedopt H worden. Wanneer gij het kind verschoont, zult ge zorg Idragen het zuiver Iinnen voorafgaandelijk wat te ver-warmen, om den kleine niet bloot te stellen aan ver-koudheid, die in 't voile van een zware ziekte bijzonder gevaarlijk is, en heel erge verwikkelingen kan Li'uiii /akc u. I Maar denkl loch niet, uit vrees van verkoudheid, ■,i -o uw ziAe kinderen niet moogt verschoonen. ■ ri integemieel. Verschoont ze zooveel heteenigs/ins Hvigeli;k i>, ilat doet hun niets dan goed, op voor-Hraarde natuurlijk dat gij de noodige voorzorgen Heemt en het nieuw ondergoed verwarmt. Er is ook Been reden oui de ziekenkamer niet te verluchten. Werlucbteii moogt e^ moet ge, zelfs elken dag ; alleen- Iijk jfioet ge «ira tocht vermijdsn, vooral deze die Bcht op het kind zou vallen, Laat het kind, dat van de roode koorts aan 't ge-nezen is, niet vroeger opstaan dan de geneesheer voorgeschreven heeft ; in het tijdstip der herstelling is de roode koorts nog bijzonder gevaarlijk, omdat juist dan erge verwikkelingen kunnen voorkomen op de nieren. Iiij mazelen, moet het kind warmer gehouden worden dan bij roode koorts, en eveneens bijtijds gewasschen en versehoond, mits de noodige voorzorgen tegen kouvaften. Het is geheel en gansch mis te meenen dat de mazelen een onbeduidende ziekte is, omdat schier al de kinderen er door aangetast worden. Ja, in haar eigen leveren de mazelen vvel niet veel gevaar op, maar bij gebrek aan verkieefde zorgen, kunnen ze allergevaarlijkÉe verwikkelingen op lucht-pijp en longen na zieh slepen. De kinkhoest is ook een zeer besmettelijke ziekte, zoowel als roode koorts, mazelen en andere. Dat zou men waarlijk niet zeggen, als men ziet hoe weinige zorgen de ouders doorgaans tegen deze ziekte nemen. Bij kinkhoest moogt ge de kleinen volstrekt niet meer naar school laten gaan. Krijgt het kind eene hoestbui, iaat het dan niet op den grond of vloer spuwen of braken ; beter is het de slijmen op te vangen in een spuwbakje of zakdoek ; na een gewel-dige hoestbui is het raadzaam het kind wat te doen eten. Ook moet ge zijn mondje dikwijls met boorwater uitspoelen. Ilet kind moet goed gevoed worden, bijzonderlijk met spijzen die gemakkelijk verleren, zooais : melkpappen, brood, eieren, enz. Als de kleine nog niet al te ziek is. zult ge best het in de vrije lucht laten spelèir, op voorwaarde van sterken wind, regen, te groote koude te vermijden ; want kouvatten kan in deze omslantligheden erge gevolgen hebben. Gevoelt het kind zich ziek, veriuoeid, koorts-achtig, dan moet het te bed blijven zooals hij mazelen en roodvonk, maar altijd in een goed verluchte kamer. Nu nog een woord over de kroepziekle, schrikbeeld der ouders. Kroep begint gewoonlijk met eene verkoudheid, met keelpijn en lichte koorts. Klaagt een kind van keelpijn, dan moet ge altijd, zonder uitzon-dering, de keel onderzoeken. Zijn er vetgrijze velletjes in de keel te bespeuren, en heeft het kind een drogen, hollen hoest; wordt tevens de stem dof en de ademhaling lastig, dan moet het aanstonds, zonder uilstel, afgezonderd worden en de geneesheer onmiddellijk verwitligd. Doch hier behoort ge eerst en vooral te weten dat kroep tegenwoordig niet gevaarlijk meer is, op voorwaarde dat de dokter er tijdig bij is. Daar hangt ailes van af. De dokter spuit dan een seiuin in,'en ne kfOÏpziektt bcgint scffnn< u.* genezen. In al deze gevallen van besmettelijke ziekten moeten de and^e kinderen van den huize uit de school blijven. Een groote voorzorg waarop bovendien inoet gelet worden, bestaat in ailes wat van de ziekte komt nauwkeurig te ontsmetten. Dat zijn voornamelijk : de afgang, de fliiimen, slijmen en veilen ; de pellen eu schilfers der huid. De geneesheer zal u in elk geval de noodige onderrichtingen geven ; liet zij u genoeg te weten dat het voor iedereen een gewelensplicht is, de gêneeskundige voorschriften zoo stipt mogelijk uit te voeren. 't Is een puni van het hoogste belang. Kerkelijk nieuws Den Z. E. Kardinaal heeft de volgende benoemingen gedaan. De E. II. Denteneer. onderpastoor in Tubize, is pastoor te Piétrebais benoemd. De E. II. Abbeloos, onderpastoor in S: Franciscus te Cureghem, is pastoor te llolsbeek benoemd. DeE. II. Cleeren, onderpastoor in S1 Michiel teLeu-ven, is in dezelfde hoedan'gheid benoemd te Dworp (Tourneppe). De E. II. Beckers, Ieeraar in S1 Norbertuscollege te Antwerpen, is onderpastoor in S1 Michiel te Leuven benoemd. De E. II. Aerden, onderpastoor te Kotselaer, is onderpastoor in Herenthout benoemd. De E. II. Schieinsky van Ilalle-Boyenhoven, onderpastoor te Pervez,is onderpastoor te Tubize benoemd. De E. IL Kaeymaekers, bestuurder van het college te Gheel, is pastoor te Vosselaer benoemd. WEKELIJKSCH NIEUWS LEUVEN. Zondagdienst der apothekers. Heden zondag, 25 November, zijn de volgende apothekers open : MM. Bero, Naamschestraat, 101 en Muset, Brusselsche straat, 178. Kring van Godsdienstleer. Toekomende donderdag, 29 November, 10e en laatste les (slotvoordracht), door den begaafden kansel* redenaar E. P. PAUWELS, O. P., van Antwerpen, sekretaris van het zoo bloeiend werk der Gcloofsver-dediging aldaar. — Onderwerp : « Te wapen tegen de moderne zedeloosheid ». N. B. — Tôt deze voordracht worden ook de damen en familieleden der inschrijvers uitgenoodigd, doch geen kinderen beneden de 16 jaar. Begin stipt om 8 uur. De klein-burgerij. Herhaaldelijk reeds wezen wij op den bijzonder beklagenswaardigen toestand, waarin de kleine bur-gerij door den oorlog is gebracht. Komt er niet spoedig een einde aan den huidigen stand van zaken, dan is onze kleine burgerij onvermijdeiijk tôt verdwijnen gedoemd, ^n dan komen wij tôt dees feit, dat er nog slechts heel rijken en heel armen zullen wezen. En iets dergelijks ware eene ramp. In eene goed geregelde samenleving moet er eene klas menschen zijn, die als sc&akel dient tusschen de andere standen, die beiden in evenwicht houdt, en die klas juist is de kleine burgerij. Overigens, is die burgerij niet uit den werkmans-stand gesproten ? Door goed overleg, wijs beleid en spaarzaamheid, is zij er in gelukt een trapje hooger te klimmen en handel in eigen naam te drijven. Uit haar dan weer spruiten de groote kooplieden, de aanzien-lijke handelaars voort. Welnu, die hoogst belangwekkende burgersklas wordt heel en al verwaarloosd. Het zijn immers brave lieden, kalm, gelaten, fatsoenlijk, alleenlijk goed om lasten te betalen, zelfs nog liefdadigheid te doen en... armoê te lijden. Van die soort menschen is geen gevaar te duchten. Of dit ailes in de toekomst nog zoo zal wezen, zal uitsluitelijk en alleen van de burgerij afhangen, en vooral indien ze niet vergeet dat in de VEREENIGING de macht ligt. De toestand der Christene onderwijzers. De Christene Onderwijzerskring van Leuven komt een omzendbrief rond te sturen aan de Gemeente-overheden van ons arrondissement, even als aan de Katholieke Schoolkomiteiten, waarin de huidige toestand der katholieke onderwijzers en onderwijzeressen als zeer hachelijk afgeteekend wordt tegenover die van t officieel onderwijs. De omzendbrief behelst een lijst van gemeenten en openbare besturen, met den toegekenden duurte-toeslag aan hun personeel verleend. Voor het katholiék onderwijs is er tôt nu toe niets gedaan geweest. Zoo vernemen wij dat er onderwijzeressen in de stad zijn die 25 of 50 fr. in de maand betaald worden en weinig of niets van de toelagen van den Staat, hun door de schoolwet van 1914 toe-gekend, ontvangen. Dit is zeer betreurenswaardig, zoo voor ons katholiék onderwijspersoneel als voor het onderwijs zelf, dat hierdoor onvermijdeiijk moet lijden. Zoo er niets voor deze opvoeders onzer katholieke jeugd gedaan wordt, wat zal ons katholiék onderwijs geworden en wat zal er van overblijven laat de oorlog nog één jaar duren ? ? Io • t'jil -"hit httl S-4"T*»Ilrrnrm*t-»it uit de mouwen steekt na drie jaar en bijna vier maanden oorlog. Dat men reeds beginne met de achterstallige toelagen te betalen, waarvan het onderwijzend personeel goed gebruik zal kunnen maken en niet talmen om een duurtetoeslag te verleenen die bij allen zeer wel-kom zal zijn en hoogst noodig is. Eene vraag ? Zeer tevreden is eenieder geweest eindelijk rijst en spek te hebben ontvangen. 't !s wel niet te veel in verhouding van de lange maanden die wij hebben moeten wachten, maar 't is toch içts en gulzig mogen wij ook niet zijn. Maar waar blijven de boonen en de erwten ? Machtig veel zijn er sinds geruimen tijd aan-gekomen te Antwerpen, en *t zou nu eindelijk tijd worden, dat er ook van uitgedeeld worde. We be-grijpen goed dat men zuinig moet wezen, maar in het geheel niets geven, dat kan er ook niet goed doorl *t Is nu het seizoen voor erwten en boonen. Met alweer wat goeden wil van 't Komiteit zal dat ook wel gebeur~n, denken we. Over den Reinigheidsdienst. Wegens het afhalen der vuilnis bij de bevolking, door den Openbaren Reinigheidsdienst, laat dezen dienst, in sommige wijken en bijzonder in de volks-wijken, tegenwoordig veel te wenschen. Wij weten wel dat, door het opeischen der paarden, het niet gemakkelijk van stapel loopt. Nochtans bijzonderlijk nu vergt de openbai^ê gezondheid, dat deze dienst nog regelmatiger uitgevoerd worde dan in normalen tijd. Overigens, door zijne onregelmatigheid, zijn verschil-lige huishoudens verplicht hun vuil 8 dagen in be-waring te houden of, bij gebrek aan plaats, er den openbaren weg mede te bevuilen, in strijd met de openbare gezondheid. Zou men in dezen dienst geene beterschap kunnen brengen ? B. v., door eenige groote karren te vervangen door kleine stootwagens, gelijk het overigens in andere steden nog gedaan wordt. 't Is juist daarop dat wij de aandacht willen vestigen van Wien het aangaat. Gezonde kost of tten. Eene vrucht die om te eten gezonder is dan wit-loof, is de bitterpee, en vooral om met aard-appelen te eten. Nadat ze gekookt is, maakt men eene saus met een klompje boter (als men er heeft), of met een klompje vet, een ajuintje en azijn, om den bitteren 6maak wat te doen verdwijnen. Mén giet deze saus er over of in de tèlloor doen met de gekookte pattaten. 't Is ook een goed medecijn voor de nieren. Schouwburg « Louvain-Palace ». Heden zondag, 25 November, dagvertooning om 4 ure., avondvertooning om 8 1/2 ure; en morgen, maandag 26 November, avondvertooning om 8 1/2 u. CINEMA : Vervloekte schoonheid, groot wereldsch drama in 5 deelen, met de medewerking van de ver- maarde Maria Carmi, Italiaansche kunstenares. — Baptist en de nieuwe mode, tooneelspel in 2 deelen. — In *t gebergte, prachtige natuurzichten. — Liefde en tango, komiek. TUSSCHENSPELEN : De kapitein Breydson en zijn kajuitjongen. — De kleine Camille, de koning der xylophonisten. Donderdag 29 November, cinéma met volledig nieuw programma. Beloonde getrouwheid, dramatisch tooneelspel in 3 deelen. — Cow-boy-haat, Amerikaansch drama in 2 deelen. — Medelijden eens moeders, drama. — Twee onafscheidbaren, tooneelspel, enz. Prijzen der plaatsen: Logie, 1,60 fr. ; Zetels, 1,10 fr.; Parket, 0,85 fr.; Pourtour en Parterre, 0,70 fr. ; Amphitheater, 0,55 fr. en Gaanderij, 0,45 fr. Het huurbureel is open, des zondags van af 11 ure *s voornoens. * * * Toekomende woensdag 28 en vrijdag 30 November, Kunstavond, ingsricht door de maatschappij « De Leuvensche Eendracht ». Opvoering van : « 'n Offer », tooneelspel in 1 bedrijf, van G. H. Edgard, en het beruchte blijspel in 3 bedrijven : « DE VEERTIENDE AAN TAFEL », van Edm. Roeland. * * * De schouwburg « Louvain-Palace » is, dank aan zijne bijzondere inrichting en aan zijne uitgelezene programma s, het « aardsch paradijs » geworden van grooten en kleinen. Sinds ongeveer twee jaren werd « Louvain-Palace » de geliefde plaats van samenkomst der achtbare familiën, welke in vertrouwen en in gezelschap hunner kinderen, er zich naartoe begeven. Ook verwerven de namiddag- en avondvertooningen meer en meer de gunst van hen, welke eenige aange-name stonden slijten willen. Daa^ hartstochtelijke films streng uit de programma s verbannen zijn, worden hier meer dan elders belangwekkende stukken voorgesteld, zooals : groote reizen, welke het hart en den geest ontwikkelen, ofwel gevaarlijke jachten die niet alleenlijk leerrijk zijn, maar ook den moed aanwakkeren, terwijl de wetenschappeftjke zichten, door dewelke « Louvain-Palace » het leuvensch publiek tôt zich trekt, den toeschouwer vertrouwd maken met eene menigte, zoowel nuttige als aangename kundig-heden. Hedendaags is de cinéma het boek des levens : onophoudelijk, onvermoeid, komen op het doek aller-lei tafereelen of tooneelen, welke het gevoel bij de toeschouwers louteren, ofwel hunne kundigheden ontzaglijk vermeederen. AIzoo opgevat, dient de cinéma als school, waar grooten en kleinen een lichamelijk en zedelijk ondexwijs genieten kunnen, onder vorm van heerlijke zichten. Een woordje nu over de tegenwoordigheid der kinderen in cinema's : Ofwel fs de cinéma slecht en dan dient hij verbodan voor iedereen; ofwel is hij goed en dan is hij ook geschikt voor kinderen. Het is volstrekt niet noodig dat er rolprenten vervaardigd worden, welke niet door kinderen mogen gezien worden. Trouwens ailes kan slecht zijn : de dag-bladen, het tooneel, de roman, de herberg, de fabriek, de modewinkel, enz... Alleen tegen de cinémas worden maatregelen genomen. Waarom die uit-zondering ? Laat de cinémas goed zijn en het vraag-i stuk is opgelost. * * Zaterdag aanstaande, lcn December, om 9 ure 's avonds, 2e reeks der oorlogsfilms : « Gevecht voor de inneming van Tarnopol ». — Opleiding en werking der honden voor het Rood Kruis. ,Tr — SPORT • VOETBAL. Vandaag Zondag 25 November 1917, groote Voetbal wedstrijd tusschen de Unionspelers (lstc elftal) en de Stade Leuven (l,lc elftal). De kampioenen van Belgie in onze Dylestad ! De vennaarde Unionspelers komen ons vergasten met heerlijk spel. Op! Leuvenaars, laat ons allen naar Heverlee gaan om onze stadsgenooten aan te moedigen in den hardsten kamp die zij tôt nu toe gespeeld hebben. Dus, allen naar Ileverlee ! * * * Verleden Zondag heeft de tweede der Stade Leuven de Union S'-Gilloise (II) overwonnen met 4 tegen 2. Hulde aan de Leuvenaars. die zou dapper de Leuvensche kieuren in de hoofdstad verdedigden. BurgerlijkeStand van i7tot 22 November 1917. GEBOORTEN : 6. Jongens, 5. Meisjes, I. Dood-geboren : I. HUWELIJKSAANKONDIGINGEN. 1. Victor Philippe Frans Vanden Dungen, werkluig-kundige, geboren te Sir.t Gilis, wonende te Leuven, Windmolen8tr., 5, en Jeanne Catherine Julia Otto, z.b., geboren te Bierbeek, wonende te Leuven, zelfde straat. • 2. Louis Elie Renaerte, handelaar, geborente Leuven, er wonende, Diestsche vest, 76, enStatherine Louise Scholtus, handelbestuurster, geboren te Leuven, er wonende, Groote markt, I. ' abonnementsprijzen. \io An r\* 1 oc \t 1 trvt',7 ar\e ✓ prix d'abonnements. IN 4/ Dimanche Zj INovembre IVI/ yy annee

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven belonging to the category Advertentiebladen, published in Leuven from 1839 to 1974.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods