Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

1422 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 19 April. Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven. Seen on 02 December 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/tx3513w012/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

m 7io OPENBARE VERKOOPING « van goede LANDEN en GRONDEN gelegen te Caggevinne-Assent. De notaris HOLLANDERS, te Leuven,zal, met winst eener premie van 1 % op het beloop der provisoire toewijzing, openbaar-lijk aan de meestbiedenden verkoopen : 39 hectaren 14 aren 36 centiaren landen en gronden, gelegen te Caggevinne-Assent, terplaatsen Waterbosch. Martynkensbosch, Wekxbosch, Bergbosch en Ballarbosch, gekend op het kadaster wijk E, nrs 33, 41a. 42b, 44, 45, 46, 47, 53, 55, 56a en 103. Verdeeld in 68 loten. Die goederen zijn in gebruik bij Vander Bruggen, Verbeyen, Vanbault, Bergen, Van Thienen, Van Hees, Distelmans, Van-deveide, Vervoort, Smekens, Goedhuyzen, Behrings, Aerts, Lenaerts en Coenen. Vrij en onbelast. ZI TDAGEN : Provisoire toewijzing vrijdag 1 mei 1914; Eindelijke toewyzing vrijdag 15 mei 1914, iedermaal om twee uren juist nanoen, te Leuven ter verkoopzale der notarissen, aan de Vischmarkt. Voor plans en inlichtingen zich te bevra-gen ten kantore van den notaris Hollanders, 19, St-Michielstraat, te Leuven. 7ii OPENBARE VERKOOPING » van ben HUIS met lof il aanboorigbeden BUUWGROJSIDEN goede Landen, Weide en Wijenbosch gelegen onder Thildonck, Wilsele en Rotselaer. De notaris HOLLANDERS, te Leuven, zal, met winst eener premie van 1 % op bet beloop der provisoire toewijzing, openbaarlijk aan de meestbiedenden verkoopen de goederen hieronder bescbreven : Onder Wilsele. 1. Een perceel land. gelegen ter plaatse « Bovenhof », groot 78 aren 87 centiaren, gekadastreerd wijk A, nr 94, regenoten Deneuter, de Roriff, Dupont, Geeraerts en Deprins ; verdeeld in 3 koopen. In gebruik bij Frans Lemmens. Onder Rotselaer. 2. Een wijenbosch, gelegen ter plaatse « De Weduwe », groot 29 aren 92 cent., gekadastreerd wijk B. nr 601, regenoten Van Nerum, Van Brusselen, Smedts en de volgende goederen. Ongebruikt. 3. Een perceel land en weide, gelegen ter zelfde plaatse, groot 80 aren 44 cent., gekadastreerd wijk B, nr 603, regenoten den Hertog van Arenberg, Verbeek en voorgaande goed ; verdeeld in 3 koopen. In gebruik bij Oscar Vandegoor. Onder Thildonck. 4. Een huis met aanhoorigheden. hof en bouwgrond. gelegen ter plaatse « Paepen-driesch », groot 59 aren 14 centiaren, gekadastreerd wijk A, nrs 416, 417 en 418, regenoten de Terbanckstraat, Mariëns, Jules Goovaerts en Persoons ; verdeeld in 9 koopen. In gebruik bij Frans Sterckx. Vrçj en onbelast. ZITDAGEN : Voorloopige toewijzing maandag 4 mei ; Eindelijke toewijzing maandag 18 mei 1914, iedere maal oin twee uren juist namiddag, te Leuven, ter verkoopzale der notarissen, Vichmarkt. Voor plans en inlichtingen zich te bevragen ten kantore van den notaris HOLLANDERS, 19, St-Michielstraat, te Leuven. 713 OPENBARE VERKOOPING « van twee Huizen met Hof gestaan te Leuven Lakenweversstraat (Oude Varkensstraat), nTS 1 en 5. De notaris HOLLANDERS, te Leuven, zal, met winst eener premie van 1 % op het beloop der provisoire toewijzing, openbaar-lijk aan de meestbiedenden verkoopen de volgende goederen : Onder Leuven. 1. Een huis, gestaan Lakenweversstr., 1, begrijpende : 2 kelders, gelijkvloers, groote plaats, remisiën, hangar en hof; op de stagie, groote kamer en zolder, hebbeade eene grootte van 89 centiaren 40, gekadastreerd wijk B, nr 922b 2. Een huis, begrijpende gelijkvloers groot portaal, kabinet, zaal, gang. W. C., keuken, schapraai, hangar en hof, op de stagie 5 kamers, mansarde en zolder, heb-bende eene grootte van 140 centiaren 14, gekadastreerd wijk B, nrs 922b en 922c. In gebruik bij den eigenaar M. Van Lan-gendonck, Jan Hubert, W. Maes en het Verbond der pensioenkassen van Leuven. Vrij en onbelast. ZITDAGEN : Provisoire toewijzing vrijdag 8 mei 1914 ; Eindelijke toewijzing vrijdag 22 mei 1914, iedermaal om twee uren juis: nanoen, te Leuven, ter verkoopzale der notarissen, aan de Vischmarkt. Voor plans en inlichtingen zich te bevragen ten kantore van den notaris Hollanders, 19, St-Michielstraat, te Leuven. 756 OPENBARE VERKOOPING van Bouwgronden en Landen gelegen te Duysborg en Leefdael. De notaris HOLLANDERS, te Leuven, zal, met winst eener premie van 1 °/0 op het beloop der provisoire toewijzing en met de pleegvormen der wet van 12 juni 1816, openbaarlijk aan de meestbiedenden verkoopen de volgende goederen : Onder Duysborg. Een perceel bouwgrond, gelegen ter plaatse Triage de Tervueren, groot 1 hectare 87 aren 90 centiaren, gekadastreerd wijkD, nr 3b, regenoten den steenweg van Duysborg op Tervueren, de Domeinen van den Staat en J.-B. De Noyer; verdeeld in 10 loten. In gebruik bij Vanden Bempt. Onder Leefdael. Een perceel land, gelegen ter plaatse Kerkeveld, groot 38 aren 17 centiaren, gekadastreerd wijk A, nr 208, regenoten de kerk van Leefdael, J -B. Smedts, de kin-deren Hendrik Vanlint, Paul Vandervorst en den Graaf de Laubespin ; verdeeld in 2 loten. In gebruik bij Engelb. Claes. ZITDAGEN : Voorloopige toewijzing vrijdag 15 mei ; Eindelijke toewijzing vrijdag 29 mei 1914. iedermaal om twee uren juist nanoen, te Leuven, ter verkoopzale der notarissen, Vischmarkt. Voor plans en inlichtingen zich te bevragen ten kantore van den notaris Hollanders, 19, St-Michielstraat, te Leuven. 706 OPENBARE VERKOOPING « van een goed en welgelegeD HUIS met Hot en Land onder Kerkom. De notaris PEETERS, te Leuven, Graan-markt, 9, zal openbaarlijk verkoopen, met premie van 1 °/0 op het beloop der vooraf-gaande toewijzing : Onder Kerkom. Eerste koop. — Een buis met aanhoorigheden en hof, gestaan en gelegen op den Kaelenberg, groot 3 aren, sectie C, nr 10d. Tweede koop. — Een perceel land, ter-zelfder plaatse, groot 40 aren 30 centiaren, sectie C, n° 1ia. Als regenoten den notaris Peeters, Mev. Wera, Fets, Huts, Smets en den steenweg van Lubbeek naar Kerkom. Seffens in gebruik. ZITDAGEN : Eerste zitdag woensdag 22 april ; Tweedezitdag woensdag 29 april, telkens om twee uren zeer stipt, ter herberge van Jacobus Robberechts. in het dorp, te Lubbeek. Voor inlichtingen zich te bevragen ten kantore van den notaris Peeters. 752 VENTE PUBLIQUE w de Terres, Prés et Terrains à bâtir sous les communes de NEERHEYLISSEM ET LAER. Le notaire PEETERS, de résidence à Louvain, marché-aux-Grains, n° 9, vendra publiquement, à l'intervention de son confrère, Maître Van Zeebroeck, notaire, de résidence à Schaerbeek, rue de Brabant, n° 232, avec bénéfice d'une prime de 1 °/0 sur l'adjudication provisoire, les biens désignés ci-après : Sous Nee/ hei/lissem. 1. Une terre au lieu dit « Au Vert Fossé», section A, n° 301n, contenant 58 ares 60 centiares. Divisée en trois lots. 2. Une terre au lieu dit « Au y,onga », section A, n° 831d, contenant 39 ares 21 cent. 3. Une prairie au lieu dit « Aux grands prés », section A, nos 766e, 760f et 760g, contenant 45 ares 92 centiares. Divisée en huit lots. 4. Une terre au lieu dit « Au mal Mettu Bracade », section B, n° 389d, contenant 42 ares 33 cent. Divisée en deux lots. 5. Une terre au lieu dit « Au mal Mettu Bracade », section B n° 390d, contenant 57 ares 20 cent. Divisée en deux lots. 6. Une prairie au lieu dit « Village », section C, nos 374 et 375, contenant 1 hect. 37 ares 54 cent. Divisée en cinq lots. 7. Une terre au lieu dit « Aux Carennes », section D, n° 96, contenant 25 ares 30 cent. 8. Une terre au lieu dit « Au Chaudun », section D, n° 57d, contenant 2 hect. 33 ares 57 cent. Divisée en neuf lots. Sous Laer. 9. Une terre au lieu dit « Au Ketelke »,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven belonging to the category Advertentiebladen, published in Leuven from 1839 to 1974.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods