L'écho de Belgique

1643 0
30 October 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 30 October. L'écho de Belgique. Seen on 08 August 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/w08w95433m/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

L'Echo de Belgique DE STEM UIT BELGÏE \oor God enVaderland. D ieu et Pat^H Rédaction (Opstel) : 55 Russeli Square, W.C. Administration & Secrétariat : 69 Lombard Street, tiM V T / Trr*\Tr\r*r^r\T /* r •• 1 \ r-r im a -r* • H ■ iveaaciion vvpsiei; : dd i\ussen square, ïï.i, Administration <x secrétariat : oy Lomoard otreet, um No. 6 VENDREDI (Vrijdag) OCTOBRE 30, 1914. Pricel Vanwege Zijne Hoogwaar-digheid Mgr. De Wachter. Waarschuwing aan de Belgen. In een vreemd onbekend maar in een zoo herbergzaam land, op " verschillenjjle plaatsen van gansch het land verspreid, denken wij het nuttig, ja dringend noodig u allen landgenooten eene vaderlijke ver-wittiging toe te sturen omtrent het bijwonen der kerkelijke diensten. Doet uw best, spaart geen moeite om de goddelijke oefeningen in Katho-lieke kerken bij te wonen. Vraagt raad aan Belgische priesters om u die kerken of kapellen aan te wijzen. Gij kunt u zoo gemakkelijk be-driegen te goeder trouw, daarom kunt ge niet voorzichtig genoeg zijn in de keus der kerken en voor u zelven en voor uwe kinderçn. Wij denken het overbodig hier verder op aan te dringen. f TN order to make the paper better known X and to have it distributed by kind pur-chasers amongst those for whom it is ' t intended, the Editor of L'Echo de Belgique will be most grateful for the services and co-operation of ladies willing to sell the paper in the streets and elsewhere. News-agents and others could help greatly in this good work by obtaining orders and L receiving the publication on the usual I trade ternis. Address : Belgian News Fund, 69 Lombard Street, E.C. Inlichtingsbureel Eerw. heer Prims en Eerw. P. Jacobs S. J. van Antwerpen houden zich ter beschikking hunner landgenooten voor zooveel zij hun kunnen van dienst zijn, aile weekdagen van ioj ure tôt ii| ure, op het bureel 55 Russeli Square, W.C. I Bureau de RenseignementsMonsieur l'abbé Prims et le R. P. Jacobs S. J. d'Anvers se tiennent à la disposition de leur com^Hfe^ tous les iours de la semainej^^^^BflAlBl Wie nog niet ingeschreven is of verkeerd ingeschreven, wat veelvuldig het geval is, of van adres veranderde, wordt verzocht inschrijvingsbriefjes (een per hoofd) te vragen op het adres : " The Registrar-General, Somerset House, London, W.C." H«t is niet noodig den brief van aanvraag te frankeeren. Men gelieve dan de bekomen brief j es in te vullen en terug te zenden op hetzelfde adres.^ Pour les Catholiques Belges " L'International Catholic Club " de Londres nous prie d'insérer la communication suivante : Le Cercle Catholique International qui est le centre de réunion des Catholiques à Londres, a décidé, par l'intermédiaire de son Conseil, d'ad* o OCTOBRE 30, 1914. t herleven en betuigen wij haar eer- notre ; biedig den welkomgroet van den permis eerstaangekomene. Vlra c Het blad verschijnt als bijblad retrou van The Standard (Fleet Street). Het redactiebureel is open aile dagen van 2 tôt 4 ure, 104, Shoe Lane, ^an Fleet Street. keling< In de rubriek : "Le livre d'adresses ken wj des exiles " kan men naam en adres over c doen verschijnen aan çd. per linie. j)j^ v Engei Vlaamsche Boeken °p De s Van verschillende zijden worden Square ons Vlaamsche gebedenboeken, cate- chismen, en leesboeken gevraagd ; De a t Catholic Truth Society 69 Southwark Bridge Rd., S.E., heeft een Vlaamsch By Fa kerkboekje en een kleinen catechismus M y onder druk. .Zoohaast die klaar zijn can ex zullen wij het aankondigen. your si )tre journal si on nous en d«BH émission. Cette reproductio^H ra comme le reste du jourrH trouver les disparus. Stuur Nieuws ■ Aan aile de groepen van uiH lingen geheel Engeland door vcH ;n wij dringend ons nieuws te s S 'er den gang der zaken bij H it voor de rubriek NieuwsH sigeland in ons blad. Men fl 1 adres E. H. Prims, redactieH e Stem uit Belgie, 55 Rfl uare, W.C., Londen. " Les Braves Belges® 7 Father Bernard VaughanH My dear Friends,—No lanfl n express to you our sympatH ur suffering and distress. En H f De beste wijze om uwe dankbaar-r heid te toonen voor Engelands gui ontvangst, is hier als ware Katho- -Do lieken te leven, juist gelijk ge doen gege\ zoudt in Belgie. Boven aile andere Lond dingen schatten mijne landgenooten Jacol hoog mannen en vrouwen van ver- ons^ heven karakter. Ze weten dat g katholieken zijt, en. in hunne harten Dr ' y, nd u zë U inispnizen indien ge U kunr voorkts anders wildet doen doorgaan. alha; De niet-katholieken dezer streek zullen tren gesticht zijn bij het aanschouwen van den uwe godsdienstoefenmgen en uw ge- Voo. looî en 't zou hun smartelijk treffen er zoo ze U beschaamd zagen om den weg broe naar eene katholieke kerk, tôt het huis gew van een katholieken pnester of tôt den een katholiek klooster te vragen. Ja Sommige mijner protestansche vrien- p den die gastvrijheid verleenen aan ml uwe landgenooten laten hun elken 7ondae met hun auto naar de kerk onz rijden, zes en tien mijlen ver, om de die H. Mis te hooren. Verleden Zondag had îk het voor- recht mis te lezen voor uwe gewonde Lie soldaten die nu in 't London Hospitaal ger Whitechapel, Londen Hospital. gi —Donderdag laatst was het ons var gegeven de Belgisclie soldaten m Qnt Londen Hospital te bezoeken. Me] Jacobs van Antwerpen vergezelde ^ °nDank aan de welwillendheid van ste Dr. Wright wien we met genoeg kunnen dank .eggen, vonden «e Ik alhaast onze landgenooten. Um- er tJent 300 gekwetste soldaten wer- w den er in dit gasthuis verzorgd. uil Vooral vele Vlamingen troffen wi] er aan Ook een Congoleesche Se broeder werd er verzorgd die capita va geweest was en aan den dienst van so den ijzerenweg m Katanga. Juf. P Tacobs wist met hem lieftallig te ■ spreken over gemeenzame kenmssen N in Elisabethville. . Aan aile de soldaten deeiden we n onze Stem uit Belgie uit. En of g< die welkom was. . u Op onzen weg door de menigv g " wards " mochten we de prinses : Clémentine ontmoeten die met haai l gemaal Prins Napoléon de gekwetsten voor de Belgische gasten van dit gesticht de eerwaarde heer Inglebeen van Brugge, die zich geene moeite ontziet. Southampton.—Geachte heer Op-steller, Hoe blij was ik daar-zoo even kennis te krijgen van nw blad Ik veroorloof mi] maar aanstonds kele er een plaatsje in te verzoeken om zes wat inlichtingen nopens medebroeders per UltIk kwam vrijdag 16 dezer te bes Southampton toe als almoezemer 4 o< van een 1,200 gekwetste Belgische afg soldaten, allen gevlucht uit de hob- ■ pitàfen van Brugge, Oostende de Be Panne Veurne, den I3den Oktober. Na een lange reis een waren wa kruisweg voor vele gekwetsten niettegenstaande al de goede zor- i e gen van de geneesheeren en ziek- endieners, hadden we Duinkerken wi bereikt. Hier werden de vu wetsten van de anderen gescheiden gi-en naar Calais gestuurd_ De anderen scheepten in naar Engeland. Te 1 VI *i5mg danl-* groet u Aime Le^^B| almoezenieT^^JI Franciscan Conveîi^B 11, Bugle Street, ^ Southampton. Alexandra Palace.—Tôt voor € kele dagen kwamen er geregeld e zes tôt zeven honderd uitwijkelina per dag in het Palace aan. Jfl kwam men een oogenblik tôt I bestendige bevolking van oveij 4,000 man Sinds dien is de strB afgeleid naar andere toevluchtsm» Thans zijn er nog omstreeks M Belgen in het Palace ondergebrac» j De katholiek geestelijke die« waargenomen door E. P. S T E. H. Verstreken, E. ■ Mee'r, en Z. E. H. MoeremansM In eene bij zondere rubriek ve* wij de sterfgevallen die er te bfl violen deze laatste dagen. ' V gische huwelijke zijn aangekoM Deze laatste dagen waren 11■ Vlaamsche visschers die mM

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title L'écho de Belgique belonging to the category Oorlogspers, published in Londres .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods