L'écho de Belgique

1234 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 18 June. L'écho de Belgique. Seen on 14 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/zk55d8s16r/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Registered at the General Po3t Office as a Newspaper Tetophoon: Central 12 86. 16 Blatlz. wm —IM— ■ III IIII MM I I IIIIW msa De Stem uit Belgie L'Echo be Belgique Bureel : 55, Russell Square, W.C. Abonnement: is. çd, voor drie raaanden. Subscription : is, gd, for three months. No. 39. VRIJDAG, JUNÏ 18, 1915. Price ld NOUVELLE LETTRE PASTORALE. TEXTE COMPLET Please Read This. There are in England at the present moment about 150,000 REFUGEES, men, women and children, including about 25,000 Belgian Soldiers mostly vvounded or convalescent, and in order to mitigate in some small degree the terrible sorrows and trials which these brave Belgians are undergcing, we are urgently in need of funds for the foilowing obiects :— 1.—To provide them with a weekly news-paper printed in Flemish and French, "L'ECHO DE BELGIQUE," which not only gives them news of their couniry and loved ones for which they are pining, but helps them, throjgh printing their addresses, to find lost relations and friends, and also nffords them a direct channel of communication with each other during their exile. 2.—To send them (free of cost) garments, prayer books, catechisms, New Testaments and reading books in Flemish. 3.—To facilitate for those who are at present housed at a distance of several miles from a Catholic Church the means of com-municating with a Flemish-speaking priest and of receiving the consolations of their religion in this the hour of their sorrow and désolation. We therefore appeal most earnestly to your generosity and charity to help us. By providing us with the necessary funds for carrving out this great and important work you wil! draw God's blessing upon your-selves and your country, and also on those brave soldiers of ail nations who are fighting so well to dcfend us. Pleàse send Subscriptions and Dotations io the Hon. Sec. BELGIAN NEWS FUND, 55, Russell Square, London, W.C. Cheques and Postai Orders to be crossed " Belgian News Fund." Geen Politiek. Terwijl cen land ora zijn bestaan vecht op het slagveld, mogen zijne zonen met doen aan interne politiek. Wat het bestuur des fends betrett, daarover zijn uiteenloopende meenin-gen en deze vormen de politieke par-tijen met hunne wederzijdsche macht en invloed. Eens'het noodsein des oorlogs geklept moet aile werking, aile gisting in den lande zelf stil vallen. 't Is dan geen tijd meer te spreken van een nieuwen-.kiesvorm, een nieuwe schoolwet, een nieuw belastingstelsel. Meer dan dat. 't Is dan geen tijd afbreuk te doen aan politieke perso-naliteiten en mannen neer te halen, op een of ander verdachtmaking, die een sterkte waren in de tegenpartij. Meer dan dat. 't Is dan niet de tijd eenige partij te willen kortwieken in haren invloed. Wie z;ich aan iets van dat 'aille* schuldig maakt verdient den kogel voor landsverraad. Zoo denken wij er over en naar die stelselvaste meemng is ons blad opge-vat.* * * En toch jeuken ons soms de vinge-ren om een politiek woord neer te pennen, namelijk wanneer we zien dat anderen dien Godsvrede breken, al roepend : " Ge doet aan politiek als ge ons antwoordt"; roepend: "We vra-gen uw oordeel, maar spreekt ge ons tegen, dan zijt ge politiekers," afbre-kend verdienstelijke mannen waarop niets valt te zeggen. En we vroegen ons af of we dan ter Photo by Histed, Baker Street Onze beminde Pater Rutten die op 3 Januari het stoutc sermoon preekïe in de kathedraal fe Antwerpen (Brief KardinaaJ). Reeds een eerste reis ondernam hij naar het front, in December namelijk. Laatst liep hij bij nacht door de prikkeldraadversperringen op reis naar Canada met bijzondere vaderlandsche zending. De Duitsche overheid weigerde een pasport omdat Pater Rutten niet wou beloven, niet tegen den Duitsch te spreken in Amerika. Liever dan zijn woord te breken zelfs tegenover een meineedig volk, trok hij op levensgevaar de grens over. Het " looze visschertje " van de STEM Het Pater Rutten hier te LONDEN niet voorbij eer hij met lapzak en knapzak •' getrokken " was. Prachtafdrukken zijn op ons bureel te bekomen. wille van onze princiepen moesten " dupe " van de " historié " zijn. We schreven naar de Belgische legatie, vragende aan die schenders van den internen vrede te willen stilte opleggen, ten einde zelf te kunnen zwijgen. Ons werd verzekerd uit de beste bron dat ons schrijven gehoor vond. Daarom danken wij de legatie ook al had haar optreden ni,et he<t ge-wenschte gevolg. Nu echter dat pôlitiek-maken voort-duurt, en men ons van allerlei kanten vraagt te antwoorden, meenen we het noodig ons te verantwoorden. * * * Ondanks ailes, wij willen van geene interne oolitiek weten. 't Is niet aan de bladen wat daar te regelen valt, te willen regelen. Het crediet is gegeven en daarmee uit : de rekening worde gegeven wanneer de vijand uit het land is. Is er ondertus-schen iets te veranderen, partijbladen die er zich mee moeien verwekken daarbij niets dan kwaads, doen niets anders dan politieke lusten opkittelen en de eendracht verzwakken. In tijd van zulken ernst als deze is zoo iets, objectief gesproken, heel dicht bij landverraad. Wij hebben ons landeke te lief dan dat wij ons daaraan willen bezondi-gen, ook al hadden we de groote ver-ontschuldiging : de anderen doen het volop. Wii smeeken "de anderen" om 's lands wille, te willen eindigen met ; wat politiek raakt, met al wat " parti dig" klinkt. Daar kan niet kiesch ge noeg over geschreven worden. E daarom hopen en wenschen wij oo er niet meer te moeten op weerkeerei Wij willen dat na den oorlog nieman eenigen politieken twist in de verz; meling van " De Stem " kunne vindei Mochte men dat zeggen van aile d Belgische bladen thans verschijnende En dat men nu toch van geen ref( rendum spreke ! Wij ontvangen bric ven genoeg! Wij hebben slechts éé woord te schrijven in " De Stem " 01 twee dagen later honderden brieve te kunnen neerleggen op de legati protesteerend tegen de politiek va " anderen." Maar dat zullen wij nie Onze leuze blijft : " Om 's lands will geen politiek." Zijne Heiligheid de Paus. Na Engeland, Holland. Holland komt een tijdelijk gezan schap in te stellen bij het Vatikaai Na een prachtige redevoering van de eersten minister stemde het de Twef de Kamer met 82 stemmen tegen n Waar is er een ander zedelijk geza ter wereld dat zulke erkenning a' dwingt ? Toch zijn er ook hier in Engelan die nog den Paus aanvallen: waaroi sprak Hij niet bij de schending ck Belgische onzijdigheid, bij het vei môorden van priesters, bij het vei branden van Leuven, bij het verniele van Reims ? ' Hij zweeg, de Paus. De eenen veroordeelen hem daai om, anderen trekken daar het bewij uit van zwakheid, anderen nog, d domsten, vinden er het eene en he andere in tezelfdertijd, hetgeen na tuurlijk tegen het hoofd springt. In der waarheid, het is de schuldig zelf die beschuldigt het eeuwige vei schijnsel in tijden van verval. Christus heeft daar voor der volke ren heil de onwrikbare steenrots vai Petrus gesteld ter heiliging der we reld, als zaligend zedelijk gezag. Vai daar uit, en van daar uit alleen, wan Voor Kleederen? voor Heeren en Jongelingen naar aile keus en voor den — OORLOG,— opgemaakt of op bestelling wende men zich tôt de groote : : en vermaarde magazijnen : ; THE DON,. 27/30, Holborn Viaduct, E.C. ri

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title L'écho de Belgique belonging to the category Oorlogspers, published in Londres .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods