Licht en vrede voor alle weldenkende mensen

347 0
01 May 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 01 May. Licht en vrede voor alle weldenkende mensen. Seen on 21 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/2b8v980c36/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

VOOR ALLE WELDCNKENDE LIEDEN. 6ûe Jaargaxig. ^«mil l»m——WK—H—■a—WWWI—lliHWI——WBCTM»! I M !■—J—RW—HWWHWB—«HBWan———WWOW—n—>■ wrimviiyiv>.' f4IT,nn PAOlt TiSTC î?TnTTT RlîTTftftl?. OnlftCft • 140.001* MEIMAANP. Een neilig feestgetijde is aangebro-ken 't Is Mei, 't is de maand aan Maria toegewijd ! Da gansche kristenheid werpt een blik van kinderiijke iiefde, van innige dankbaarheid en grenzeloos vertrouwen naar de moeder Gods en ons aller moe-der.Daar dreuntde were.!.ddûor een macit-tige feestcantate de H. Maagd ter eer. In kerk en huis wordt haar beeld ver-sierd met lichi en bloemen,en aile mon-den loven,prijzen. danken en aanroepen Haar. * * * De eeredienst der H. Maagd Maria lieiligt elkendag in het bidden van den Angélus ?s morgens, 's noens en 's avt nds; in het inzetten en het siuitën van den dag, door het opzeggen van de drie weesgegrœtjes ter eer der Qnbeviekte Ontvangenis en door het lezen van vijf tientjes van den rozekrans. De eeredienst van Maria lieiligt ellie week, daar de Zaterdag haar is to gewijd, gelijk de Zondag ûê dag des Heeren is. - Was de Zaterdag, waarop Chrïstus ia het graf verdoken lag, een dag van lij-den voor de Moeder van Smerten, nu is hij voor Hacj- een dag van vreugde ge-worden : daar nu hare dienaren in Iiefde en eere Haar huldigen. i De eeredienst van Maria lieiligt elke i maand, door een of meer feestdagen, | die te Harer eer gevierd worden. * a . * * De Meimaand is een gedurige feestviering. 1 En *veik gedeelte dés^j'aars zouden wij s beter aan den eeredienst kun^en wijden 1 aan haar, die zich zelve de koningin der bloemen noemt ? De H. Kerk, in hare getijden, iegt deze - Vvoorden op Maria's lippen : « Ik ben de schoonsfe bloem der velden, de - leli • der dalen : als een weelderige wijnstok heb ik gebloeid en zachte ti geuren verspreid, mijne bloezems zijn in vrnehten veranderd tôt sier-selen heerlijkiieid. » . De gewijde boeken verkondigen ha-g ren ï f en vergeiijken haar aan de schoonste bioemen der aarde, om h ire bekoorSijke sehoonheid uit te drukken e Zij doen Ha r voor onze oogen oprij- 0 zen aïs een gesloten lusthof, een uitgele:en j ? bloemperk, waar geen onzuivere blikken zich Iop verlustigen mogen. Alîeen de Koning der koningen zou in dien hoî binnen- 1 e dringen. Hij zag met een oneindig wei-i behagen op eene enkele bloem : Maria. o l "'i koos haar uit en vervnlde haar met de j I lioogste genaden. Zij is de reine bloem uit jj J esse's stam gesproten. » ï- s Haar groeten wij nog met de Schrif- f- ? tuur : a^s de ceder van Libanon, de Cipres j van Sion, de Palm van Gades, de Rozenstruik ï :e van Jéricho, de kostbare Myrrhe, wier fijne ] geuren liet huis des Heeren balsemen. Zij wordt geprezen : als een eeuwig-durende tente, als een vruchtbare hof} waar aanhoudend wondere kruiden van rozen en 1- leliën bheien. ij J * * n De eeredienst van Maria heiligt het jaar, n dat ons de voornaaasste gebeurtenissen van haar leven, van hare geboorte af lot :e hare hemelvaart, doet vieren. n De eeredienst van Maria heiligt ons leven. e Bij het H. Doopsel, werden wij onder e hare besenerming gesteld en haar ;e toegewijd, door het opieggen van het H. s scapulrer en door den kerkgang der ■- moeder ; deze toewijding werd plechfig vernieuwd bij de Eerecommunie en den j- epdracht in de congregalie. Gansch ,ons ie I leven is zij onte mi ;de!ares, die ons ■e :ot God heenleidt, door den Oppersten MiddeSaar, haren goddelijken Zoon j_ Jezus-Christus. *n Bij ons sterfbed b'dt de priester, dat de ± H. Maagd ons van de tegenwoordige ,g droeiheid bevrijde en ons de eeuwige îj. vreugden bekome. Zoo bidden wij hon-derd maal daags : Heilige Maria, Moeder , Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in y 7 7 je ! de uur onzer dood. Amen. I | Wit als sneeuw, zoo wilde ik weven 't Brooze stuk van heel mijn le /en : es j O Maria, in dit werk, ^ ! Staat mii bii en maak mii sterk. Nnmmer 5. Mai

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Licht en vrede voor alle weldenkende mensen belonging to the category Katholieke pers, published in Brugge from 1909 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods