L'indicateur - De aanwijzer

256 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 08 July. L'indicateur - De aanwijzer. Seen on 11 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/3775t3gt3p/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

42sfe jaargang. — Van 8 loi 14 Juli 1017. N° 27. L'u 8 au 14 JiiiHet 1917. — 42œa année. DE AANWIJZER Bureel : OUDË BEURS, 39, Antwerpen Teiefoon : 361. L'INDICATEUR Téléphone :26i Bureau : VIEILLE BOURSE, 39, Anvers». nieuwe dienstregelïng der tram-, buurt- en spoorwegen post- en telegramverkeer ZIEl -4==- BLADZIJDE IFS® TOEKOMST j #• A. jS aan hen, die ze weten te vormen. i. Waclit niet het laatste oogenblik af, want dan komt gij altijd te laat, en , anderen, meer vooruitziende dan gij, zullen de plaats inneraen die gij zoo , 5* vurlg begeert. « $ W Maakt van de oorlogsprijzen gebruilc om de IJ FRANSCHE EN ENQELSCHE ! S» talen aan te leeren, (onderwezen door fransche en engelsche leeraars), « Sals00k: u u ir. • W Boekhouden, snel- en machienschrift. , ■ Vorming van fransche of vlaamsche snelschrijvers in 6 maanden. t I J WETTIQE DIPLOMAS I #■ Afzonderlijke lessen en gezamentlljke leergangen voor Heeren of Damen I •• lusschen 8 uur 's morgens en 8 uur 'savonds. I 0. Zich te wenden tôt het Bestuur van ■ S l'Ecole Commerciale Moderne, SeT^schoo^ : ( 34. Leopoldstraat 41, HVEIEjUR-, 41 ' R #• LEIIVEN. (hoek de lange Clarenstraat). IVBM m aanbod TE KOOP TS SCHOOME HOCJTEN UOOZI IV. 6« X 40 X 1 ». H be.te fterier voor nanisler» Ken m<»<ii»ten. Voor «ie voor Bwaarden zicb wép«l«n tut g hetbui-.van<lea«Aanwijzcr-, j GROOTE, SCHOONE EN ZEER STERKE IKEERBORSTELS B te bekomen «oor winkelieps en I voortverkoopers, aan zeer «oor-I deelige prijzen. I OllDE BEURS, 39, Anîwerpen, El tu.schen 10 en I uur (Torenuur). ! WINKELINR1CHTING [ Nlen verlangt per occasie te koo-f pentooBiSchappen,enz.,in goetlen ■ Staat. — Zich melden 12', Congres- P- «tr.at. 675 | GROQTE EN KLEINE KAPITALEN te bekomen aan zeer voordeeiigen I «trest op goede eerste hypotSiee-M ken.—Schrijven A. Z. bur. blad. 722 | BEKICIIF UN IIE S1MA4IIS IDame alleen gezette ouderdom zoeki schoon ongemeubeld KWAR-TlLR van 4 of 5 plaatsen, met waxer, gaz, enz. boven bi] stiJIe mtnsohen zonderkinderen.Eenige /| huunter, schrijven J. A. bureeB van het ttlad. 787 I HUIS met groot terrein te koop gevraagd in de omgeving der : Meistraai. I Brieven met vermelding van g| prijs, A. A. bureel gazet. 7rtS Men verlangt uit ter hand te koo-I pen een gerietlijk WiNK£LHUIS met ■ achteruit of atelier, omstreken i Sî-Jan plein, Gummarusstr., enz. S Brieven met opgaaff, iigging en ■ koopprijs te zemiien : Bur. van het g blad, letters iHi. E. 20. 749 Uit ter hand t© koop ge-vraaet in de Provintie s BJtt-GERSHJlS met omheinden hof, grootte I 2 tôt I hectaar, bij trein, ; tram of Buurtspoorweg. Aanbie-dingen bureel van het blad A. B 20. 7KU Wlen verlangt uit ter hand te koo-pen, te huren of bail over te nemen, GERIEFLIJK WINKELHUIS met MA- I GAZIJN, beschikbaar kortelings of na den oorlog, gelegen in de Von- 1 delstraat, St-Jansplaats, St-Gum-i marusstraat, Carnotstr. of Paar-denmarkt of in eene der meest bevoikie atraten der stad. Srieven met opgaveder Iigging, koopprijs en oppervlakte te zenden 20, Sîrsi-Antoniusstraat, 20. 738 Men verlangt Jte huren KLEIN BUITENGOED. - VILLA. Schrijven ■ met inlichtingen V. G., bureel van | het blad. 762 RHuishouden van 2 personen verlangt te huren sçhoon appartement van 4 of 5 plaatsen Ie verdiep, II moderne inrichting en gesloten U huis. Schrijven J. D. W. bureel van g het blad. • 7^5 Huisgezin van 2 personen ver-1 langttehuren,op hetZuidyMODHRN KWaRTIER van 4 plaatsen, met zol- Ider en kelder, of wel een GERIEFLIJK HUISJ£. Schrijven H.G. A., bur. van het blad. 177 X© huren* gevraagd voor ge-i pensionneerd belgisch officier, ongemeub. - kwartier in gesloten huis, 3 sch pl l#verd, ■ bas en W. C dienst en 1e ontbijt. Zich te wenden met pnjs, 13, Lange 1 Herenthalschestraat, Antwerpen. Dame alleen,gezetten ouderdom, zoektschoon ongemeubeld KWARTIER van 4 of 5 piaatoen, met wa> ter, gas, enz. boven, bij sti.le men-schen zonder kinderen. Eenigen nuurder. Schrijven A. J. A., bureel § an het blad. Heer van gezetten ouderdom zoekt KWAIlTIERoin de omgeving van het Ge-reeht wlioF, eenigen huurder, in deftig gesloten huis, (« of Ci ongenieubelde plaat n.) Schrijven 47, bureel van het blad. "W TE HUREH OF TE KOOP GROOT Ei* SCHOON RENTENIERSHUIS gelegen op het Zuid uit ter hand te koop aan voordeelige voorwaarden Adres : bureel van dit bla-i. 333 UIT TER HAND TE KOOP Renteniers- en Burgershuîzsn wel gelegen : De Keyser-, Quinten Hiatsys- en Handeisleien, Carnot-, Robert Mois-,Boudewijns-j'Joden-, Emiel Banning-, Terlist- en Van Leriasstraten, a'amede werschil-lende VILLAS, goed gelegen nabij de atad. — GKONDEN van af I fr. de meier. — KAi*lTALEW te bekomen ie begsnnen «an 4 '/»■ Ernstig huis. Niets op «oorhand te bataien. Inlichtingen 24, GOUD-BLOEMS TRAAT (Handeslei). 751 rr'JBZ HUtlSlV: Begijnenstraat, >9 GROOT WINKELHUIS met ATELIER, dienstig voor allen handel. Molenetraat, 38 SCHOON RENTENIERSHUIS MET GROGTEN HOF Voor conditiën zich te bevragon ter studie van den notaris Itoury, Montetiello-straat, 10, Antwerpen. 611 VAN MAERLANTSTRAAT, 16 Te huren Schoon Renteniershuisj met 2 verdiepen, kelderkeukens. hof, ge-lijkvloers 3 plaatsen kamer op het tus-schenverdiep, op de verdiepen 6 plaatsen. 2 zoiderkamers en zolder. Electriciteit, gaz en stadswater. Matige piijs. Te zien de 4 eerste dagen der week van 10 tôt 12 en van 2 tôt 4 uren. 586 Koningstraat - rue du Roi IN° 8. Te huren sclioon IfiK-gers-hui«, met 3 veidiepen, egen nevens den Burgerkrini. Voordeelige conditiën. Te bevrayen bij M. Lambrichts, Moor-kensplein, 39, Borgerhout. 698 BEENHOUWEI- IJ. Ult ter IioikI te koop. huis inge-riclit voor Heenhouweri { gestum te Antwerpen Schoytestraat, 33. (nabij de Nationalestr ). Aile dagen te zien. 726 OÛST-KWARTIER (ZUREIVBORG) WelgeSegen bouwgronden te koop op aile breedtens en dieptens, alsook ren-teniershuizen, bouwing van eer>^en rang, mer gemak van betnling, gereed geld of jaariijkschë afkortingen volgens keus der koopers. Voor aile inlichtingen vervoege men zich op het bureel der B^uwmnajschappij van het Oostkwartier, Groote Hondstruat, 44.— Gezegde maatschappij verhuurt ook hare hnizen die eene goede verdeeling hebben, beide waters, regenbak, born-en beirput elk afzonderlijk, aan de prijzen van 500 tôt 3,000 fr. 's jaars. 564 Te koop: Boiuv^ronden en Sehoooe Henteni<'»huizeii, zeer goed gebouwd. Gemak van betaling of comptantebetaling, ook met jaariijkschë afhetaling naar keuze der koopers, Voor de voorwaarden zich wenden tôt het bureel van de Houiomaatschappij van het Oostkxoartier, Groote Eondslraat, 44. Bovengemelde maatschappij stelt ter beschikking van het publiek voor de verhuring, hare huizen die eene goede leiding hebben, de twee waters alzon-derlijk : put, regenbak, enz. Prijaen van 600 tôt lr. 8000. BESTLTR der : Burgerliike OodshuizenvanHniweppen TE HUREN : Oiidemaiisti*aat9 11 O WINKELHUIS Koi-te IVieuwstraat, ÎO WINKËLH UIS St.INiklaainplaats kelder onder de kapel St-Niklaas Kl-\iklnn«pl:inls, 3 MAG-AZXJJJ I*elgrimstraat, ï BU RGERSHUIS Boute ftftantelstraat, 3 WINKELHUIS St.-Jorispoortstraat, 3 3 UN WINKELHUIS Mjzoïider gescliikt voor BEENHOUWERIJ 8t-Jori8poortëtraal, 355 WINKELHUIS St.-JorispoorI«trant, 37 UN WïNKILHiytS Schuttei-ehorslraat, 43 WINKELHUIS Keizerstraat, TWEE APPARTEM ENTEN |*teen 2de verdiep (ook afzonderlijk) Grooten steenweg, Berchem TWEE APPARTEMENTEN l,t0 en 2d* verdiep Voor de conditiën zich te bevra-gen op deburee.en vanhet Bestuur, lange Gasthuisstr aat, 33, van 9 toi 4 ure. ^08 TE3 HLUJREISr : HANDELSLEI, 15 Groot huis met koetspoort, stallingen of magazijnen. BRANTSTRAAT, 59 Schoon renteniershuis met hof. HARINGROBESTRAAT, 44< Schoon renteniershuis met hof. HARINGROBESTRAAT, 62 Een huis. ZUIBERLEI, 81 et 87 Twee huizen. LOOSSTRAAT, 78 Schoon huis met hof. BIAftTSTRAAT, 49 en 51 Burgershuizen met hof. ZURENB0RG3TRAAT, 51 Schoon renteniershuis met hof. Voor conditiën zich te bevragen bij Mme Reusens, Leopoldlei, 48, Antwerpen. J.P2 Uit ter hand te koop Schoon burgershuis met hof, groot ongeveer 15u met , 1 verdiep, voorzien v;in « lektriek en g»s, gelpgen te-gen de Sr-Jansplaats. Prijs 25,000 fr. Bevragen Dahliastraat, 14. 736 ISQIBBSTRAÀT, 78 (nabij de Mechelschesteenweg) Te huren : I\enteniei*shuia, twee verdiepen.en balcon, voorzien van al het moderne. Voor aile inlichtingen zich wenden bij ' M. A. DE0KERS, Meir.. 42. 457 WÏÏËEHDÎS TE HUREN nabij de Groote Markt, Braderijstraaty n° 6, tegen oorxogsprijs Zich te bevragen Margravestraat, n° 16. ^'61 STEPHANiBSTRAAT, 48 Te huren : Schoon renteniershuis mer grooten ho t. Voor do voorwaarden zich wenden Schilderstraat., 9 • 689 Kasteelstraat, 55T Welgelegen Winkelhuis TE HURK^f met 2 verdiepen. Voor de conditiën korte Herenihalschestraat, 6. 718 Oude Kerkstraaf, 5B Xe huren of* te koop. schoon Renteniershuis met 2' verdiepen, balcon en loggia, grooten hof, uit-zicht op schoon privaten hof. UIT TER IIAilDTi KOOP OF Tli 1BUREW BURGERSHDIS MET HOF KoudewynuBtraat, T3 Te bevragen Handelslei, 75. 715 HUIZEN te koop gevraagd Schoone HUIZEN met hof ook WI..1XELHUIZEH gelegen in het mid-den der stacf. Brieven met iniieh-t njen en priisopgawe aan E. W. E., Wateriordatraat, 22, Berchem. 716 ; KWARTIERS, KA1VIERS Schoon kwartier te huren van 4 plaatsen. Gas, water en w.c. i boven. Moretuslei, 19. 639 ~i0l, MEIR, IOI TE HUREN APPARTEMENT EN BUREELEN Gaz, electr., W. Cl., enz., op het verdiep. 641 OMMEGANCKSTRÂÏT^r Schoon gemeubeleerd kwartier te huren, bestaande uit 3 plaatsen. Zicht op den Dierentuin. Kan onmiddelijk in huur genomen worden.Afzonderl. ingang. 577 14, HAAïïîJESLEI, 14 Gemeubeîeerde beqeden-huiii te huren in net huis met hof, bestaande uit e» tkamer, salon met piano, i verandaii, keuken, en Maapkamer op ver-j diep. Te zien van 4 tôt 7 uren|(B. u.) 778 i Schoon kwartier j te huren van 5 dooreenloopende plaatsen, met waterleiding, gas, kelder, zoldering en mansarde, op het 3e verdiep. Zuiderlei, 163. PACIFICAT1ESTIUAT, 59 (ZUID) Te huren zeer schoon appartement, bij eigenaar, laatsten stijl, 7 plaatsen, op her eerste verdiep, mansardekamer, terras en 2 k^lders véranda. (Electriek, gaz en badkamer). Schoonen ingang. — Telephoon 573 Ds Bomstraat, 49 Twee kwartier» te huren van 35 en 45 fr., zeer schoon gemeubeld, water en gas, l'efst voor heer alieen. 666 XE IIUREV ! Schoon banedenverdiep van 3 of 4 plaat-en, kunnende voor ailes gebruikt wor len, alsmede vertrek van 3 plaatsen, beiden goed gemeubeld, bad en al het noo-dige, in de nabiiheid van het M-iseum. Adres te bevragen bureel van het blad. 621 ÂNSELMOSTRAAT, 47 Te huren Schoon kwartier, goed gemeubeld o ? gelijkvloers, in deftig huis. Elektriek, bad en W. C. op het verdiep. 709 TE HUHEN Schoon gemenheleerd ap-partentent van 5 dooreenloopende plaatsen en schoone mansardekamer 105, Leemstraat, Gitschotel. Borgerhout. — Zich aldaar te bevragen of wel Transvaal-straat. 55, te Berchem. B KOSTHUIZEN r amilie Hôtel iViOEKS Lange Nleuwatraat. 1S9 Gerieflijkekamers bad. — Geheelen half pensioen van eerste order ; zeer goede burger^keuken. — Voordeelige voorwaarden. 646 EDELiNCKSTRAAT, 5 In goed burgershuis gemeube'eerde kamers met i en-ioen aan vooideelige prijs, voor 1 of 2 personen. Piano, electriek licht. 699 BUREELEN,MAGAZIJNEN KELDERS, WERKKU1ZEN BUREEL VAN 4 PLAATSEN eerste verdiep. W. c., gaz en elektriek. KIPDOHP, 4«. 7098 XE IIIISEA mi mm of mm MET 2 VERDIEPEN 15, WALENSTRAAT, 15 058 om TE kmn HANDELSZAKEN *'drukkerijv over te nemen SCHOONE OCCASIE Voor de voorwaarden schrijv. letters V. M., bur. van dit blad. ^ r OVER TE NEMEN TEGEN 1 AUGUSTUS Cal'é-est«minet, roeds jaren bestaande, best ge egen t"gen de Beurs. — Schrijven .M., bur. van dit blad. 764 Over te nemen aan zeer voordeelige prijs, oud gekende goud winkel, gelegen in het midder der stad. — Adres te bevragen bureel var dit blad. 686 BÉTON ARMÉ Ontwerpen, prljsopgave en ultvoe-rlng van GEWAPEND BÉTON vooi aile toepasslngen : alsook voor fa-briekgebouwen en waterdlcht raaker van kelflers. DE MEES, Ten Dorpelel, 18 Ouden God. 778 Sint Huberfusstraat 3 en 5 De notaris Emile VAN DER AVOORT St-Jacobsmarkt, 52, zal, op D1NSDAG 10 JULI, om stipt 6 torenuur, ter Wol zaal, definitief verkoopen, KOOP I. — Schoon en gerieflijl BURGERSHUIS met verdiep, Sint Hubertusstraat, 3, nabij den Grooter Steenweg, te Berchem. Onbewoond. slechts ingezet fr. 7,60C KOOP II. —• DITO ernevens, n. 5 Bewoond sedert 1911. aan (r. 516 pei jaar boven kadastrale en personeeh lasten, en gebracht in den oorlog oj fr. 35 peï maand. slechts ingezet lr. 7,00C Samen slechts ingezet fr 14,60C De noiaris Fernand ISTAS, Lozana straat, 62, te Antwerpen, zal openbaai verkoopen, met wyist van premie, oj WOENSDAGEN 18 en 25 JULI, lelkcns om 3 uren (T.U.) namiddag, ter Wol zaal, Korte Klarenstraat, 12, te Ant werpen, in twee koopen : Twee schoon RENTENIERSHUIZEN JULIUS DE GEYTERSTRAAT 6 en 8 te HOBOKEN (Antwerpen-Kiel) groot elk circa 125 m.v., hebbende voor-en achterkamer, verandah, keuken, pomphuis, hof ; op elk der twee ver diepen en boven de keuken verschei-dene kamers. Onmiddellijke ingenottreding. Te bezichtigen aile werkdagen op be-hoorlijke uren. Voor aile inlichtingen te bevragen tei studi© van den verkoophoudenden notaris. 7602 Bouw-of.Hoveniersgronden onder WILRYCK tegen de grensscheiding van Hoboken De notaris Emile DECKERS, te Antwerpen verblijvende, zal openbaar verkoopen, met winst van verdieren, ter heiberg «De Zwaantjes», St-BernardUs-steenweg, onder Hoboken, op WOENSDAGEN 11 en 25 JULI 1917, lelkens om 3 ure (T.U.) namiddag : Zeven koopen BOUW- en HOVE-NIERSGRONDEN, allerbest gelegen tegen de Vallaerstraat, onder Wilryck, grensscheiding van Hoboken. Voor plans en aile verdere inlichtingen zich te bevragen ter studie van notaris Emile DECKERS, Arenberg-straat, 6, te Antwefpen. 7629 BIJ DADEL1JKÈ U1TW1NN1NG Uitslag GASTHOF-HERBERG Elauwmoezelstraat 2 De notaris G. BOURY, te Antwerpen, zal aldaar, ter Wolzaal, Korte Klarenstraat, 12, zonder wederhouding, definitief verkoopen op MAANDAG 16 JULI 1917, om 5 ure (torenuur) namiddag : Het welgelegen GASTHOF en HER-BERG van ouds gekend « De Roseno-bel n, thans « Taverne des Courtiers », Blauwmoezelstraat, 2, te Antwerpen, groot 183 v. m. Slechts ingezet fr. 17,000 Huurwaarde fr. 2,800. Ingenottreding bepaald bij d© veil-voorwaarden.Voor verdere inlichtingen zich wenden ter studie van den verkoophoudenden notaris, Montebellostraàt, 10, alsook St-Jor svest, 55, te Antwerpen. De koopers worden verzocht hur trouwboekje of een uittreksel hunnei geboorleakte mede te brengen. 762i | Zalen Jos. kockx KOLVENIERSTRAAT, 16, ANTWERPEN Huis g.sticht in 1836 Openbare Verkoopingen VAN , SllDEMJEI, BÛEKEN.HEUBELE!, KUISTïDORWERPEN, m. m. Onder het Bestuur van den hr Jos.KOCICX, Boekhandela^r-Deskundige, en noor he. , ambt van den h* F. MAES, Deurwaarder ter plaatse, zullen verkocht worden op on derstaande dagen : MAANDAG voormiddag 9 JULI: Schilderl jeu, (wa*i van afzonderlijke cataloog, onaer toezicht van den hr Willem ALBRACHT, Deskundige, t. s.). MAANDAG ramiddag en volgende dagen : Verschille« ie lioekverza-melfngen, waaronder zeer belangrijke I MAANDAG 16 JULI: Schilde-rijen, lurent en, liun^tvoor-werpen, Antieke Meubelen, enz. enz. Ziendagen : Zaterdag 7 Juli van 10 tôt 5 uren (T. U.) enkel voor bijzonderei). Zondag : voor iedereen van 11 tôt 2 ureri (T.U.) t«ET WEL : De Cataloog voor Maanuag 9 Juli is van nu af verkrijgbaar in de verkoopzaal. Die van de Boei-en en ▼an Maandag 16 Juli is verkrijgbaar van at Maandag 2 Juli. Studie van notaris DE KOGK, Goud-. bloemstraat, 3 (Handelslei), Antwerpen. Op DONDERDAG 12 JULI 1917, om ( 6 ure (T.U.), eindelijke toewijzing ter Wolzaal, Korte Klarenstraat, 12, van Een nieuw gebouwd HtlS met twee verdiepen en hof, geschikt voor BUITENVERBLIJF, te Eeckeren-Donck, Pastorijstraat, 50, op een mi-nuut van den elekrieken tram. Onbewoond.Slechts iDgezet fr. 7,600 Inlichtingen ter studie. 7632 BIJ STEBFGEVAL EN OM UIT 0NVERDEELDHE1D TE SCHEIDEN Openbare Verkoopn van schoone HU.SMEUBEUK en Mobiliaire Voorwerpen De notaris Paul DECKERS, verbl j-vende te Borgerhout, zal op D1NSDAG 17 JULI 1917, ten 11 ure (T.U.), ter verkoopzaal MARNIX, bij den heer Lam-brechts, Terninckstraat, 1 (hoek Kas-teelpleinstraat), te Antwerpen, in het openbaar verkoopen de volgende mobi-laire voorwerpen : Keukenmeubelen, kookstoof, glas-werk, porcelein, vazen, beeldjes. — Volledige inrichting van slaapkamers, bestaande uit : dubbele en enkele bed-den, spiegel- en andere kassen, lavabos, spiegels en tafels. — Volledige inrichting van eetkamer en salon; buffet, kassen, tafels, stoelen, fauteuils, canapés, pieterstalen, tapijten, gordijnen, stores, vuren en open vuren. Pendules met vazen, régulateurs, printen ; naaimachien merk SINGER. Schoone gramophone met 58 muziek-schijven.Schoone piano merk MORS, piano-étagère en pikkel. Gazlusters en hanglampen. Bad met fornuis. Komfoorketel, wringmachien, wfftchkuipen en verdere voorwerpen. Te zien in voormelde zaal den dag der verkooping, een uur voor het begin. Comptante betaling met 10 0/0 verhoo-ging wegens onkosten. 7622 TENTOONSTELLIKGEN van SCHILDERKO van gekende meesters van 11 tôt 6 uren, in de Galerij LAMORINIÈRE, Meir, 75 Zaal WYNEN, Meir, 47 Zaal BUYLE, Meir, 129, en Salon "CAMPO", Leopoldstraat, 51 Bestuur GUILLAUME CAMPO PRIVATE GALERIJ : 4, Parochiaanstraat, Antwerpen. Taxeeringen voor verrekeringen en verdeelingen bij tt- fge»a»on :

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title L'indicateur - De aanwijzer belonging to the category Oorlogspers, published in - from 1914 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods