L'indicateur - De aanwijzer

337 0
10 November 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 10 November. L'indicateur - De aanwijzer. Seen on 14 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/qv3bz62b69/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

4S*te jaargang. 'Ttrni-'MMaatM—aarr—^nwifj-i— mmm1 m n mmsmmmmmmmtmmÊmmm Vaut 10 tôt 16 Novtmber 1918. N# 45. DE AANWIJZER Telefoon :26i Bureel : OTJDE BBURS, 3 0, Antw«rp«n Telefoen : XS1 Studie Tan notaris Alphonse COLS, Willem Tellstraat, 3, te Antwerpen. Uitslag SCDOONI W0\Hliffl TE CONTICH 1 • Schoon huis, te Contich, Mecliel-sche steenweg, 01, met inrijpoortl aelitergebomvcn en îioi, kunnenrte die-nen voor allen liandel, groot 115 m. v. Slechts ingezet fr. 2,600 en 75 »er«iieren 2" DriJ schoone woonhuizen, te Contich, Duivenstraat, 11, 13 en 15, «amen groot 280 m. v. SieohtG ingezet fr. 6,100 en I2S verdieren 3° Zeer schoone werkmanswo-ning, te Contich, Keizershoek steenweg, 10, groot 126 m.v. Slechts ingezet fr. 2,450 en 25 verdieren De eindelijke toewijzing zal plaats hebben op ZATERDAG 9 NOVEMBER 1918, ten 5 ure (T.t'. i klokslag namid-dag, in het lokaal Bootts, Varkens markt, 2, te Contich. 8231 Studiën van notaris DE KOCIy, Vio lienstraat. 1 houk Handelsiel), te Antwerpen. en JANSSENS, te Ber-chem.Lange Zandstraat,23 en 25 TE WYNEGHEM De lotarissen De Koek en Janssens zullen te Wyneghem, ter herberg •< In de Ploeg», bij Mme wed. Jaak A'on de Velde, met winst van premie, op WOENSDAGEN 13 en 20 NOVEMBEK 1918. om 4 uur JT.U.), openboar ver-koopen : Twee moderne nieuw gebouwde BURGERSHUIZEN met hoJE, te Wyneghem, lange Zand-straat,23 en 25,voorheen Beukendreef, Tiahij den hait van den stoomtram, wol geschikt als buiteaverblijf. KOOP 1. Huis met hof, lange Zand-straat, 23, hebbende gang, salon, eet-en spreekkamer, verandah, keuken, ]»o»phui«, gemak en kelders ; op het verdiep voor- en achterplaats, boven-kamer en badkamer; verders regen-, pomp- en beirput, groot 414 v. m. KOOP 2. Huis met hof, lange Zand-straat, 25, hebbende gang, salon, eet-en spreekkamer, keuken, pomphuis, gemak en kelder; op het verdiep 4 ka-mers ; verders zolder, regen- en beirput, groot 444 m. v. Onmiddellijk genot. samenvoeging voorbehouden. Te zien aile dagen tusschen 10 en 12 en 3 en 5 uur (T. U.). De sleutels hevinden zich bij Carolns Verhist, aannemer, te Wyneghem, Merxemsehe baan, 77. 8221 Studie van notaris DE CLEENE, Begij-nenvest, 104(hoek Leopoldplaats), te Antwerpen. UITSLAG KOOP 1. Renteniershuis, te Antwerpen, lange Leemstraat, 1S5. met wel beplanten liof, groot 170 met. v. Beschikbaar. kSIechts ingezet fr. 18,000 KOOP 1. Winkelhuis, te Antwerpen, Muntstraat,l I, façade 7 m. 35 cm. Verhuurd voor den oorlog 1,500 fr. Sleohta ingezet fr. 10,800 KOOP 3. Winkelhuis, te Antwerpen, korte Schipperkapelstraat, 5. Verhuurd voor den oorlog 1,320 fr. Slechts ingezet fr. 7,000 KOOP 4. Burgershuis, te Borger-hout, lange Leentstraat, 52, groot 52 v. m. Beschikbaar. Slechts ingezet fr. 9,100 Eindelijke toewijzing op MAANDAG 18 NOVEMBBR 1918, om 4 uur (T. U.), ter verkoopzaal, Hochstettersstraat, 13-15, te Antwerpen. 8235 Studie van notaris DE CLKENE, te Antwerpen, Begiinenvest, 104, hoefe der Leopoldplaats. BIJ STERFGEVAL UITSLAG KOOP 1. Schoon rent»niershuis, t* Antw-erpen, Rudolfstraat, 48, groot 13* v. m. Kortelings beschikbaar. Mechta ingezet fr. 17,000 I00P 2. Fraai burgershuis, te Berchem, Terlinckstraat, 28, met hof, groot 130 v. m. Beschikbaar. Slechts ingezet fr. 10,700 Eindelijke toewijzing op WOENS-DAG 20 NOVEMBIR 1918, om 5 uur (T.U.), ter verkoopaanl Hochstiiti'-rs-straat. 18-15, t« Antwerpen. 8234 SftudSën van de nttaristtn Charles MEEUS, ta Borg«rheut,Turahout-ache baan, 0tf en LECLEF, te Antwerpen, Kolvenieraatraat, 19. HOYLMERS- EN BOUWGRONDEiV TE HOBOKEN Openbare verkooping op DINSDA-GEN 12 en 19 NOVEMBER 1918, om 4 uur stipt (T. U ), ter herberg » In den Beer^', bij Alphonse Smolders, te Hoboken.van : Eene lioveniersstede met gronden, te Hoboken, ter plaatse Potvelden, nabij de Krugerstraat, groot 3 hect. 37 aren 58 cent.Verdeeld in 14 koopen. Eene lioveniersstede met grond en bouwgronden, te Hoboken, in de Krugerstraat, te samen groot 36 hect. 61 aren. Verdeeld in 9 koopen. Verdieren aan fr. 6' — Accumulatie voorbehouden. Plans en inlichtingen ter studiën van de notarissen. 8229 Studie van notaris VAN DE VBLDEN, te Antwerpen. Happaertstraat, a8, nabij de Klein Markt. UITSLAG der voorloopige toewijzing van : KOOP 1. Eene fraaie huizing, in het midden der stad, nabij de Haaéels-beurs, Suëermanslraat, 25, te Antwerpen, groot 28 vierk. met. Slechts ingezet fr. S,S03 Genot tegen betaiimg des koopprijzes. KOOPEN 2 eu 3. Twee nerens el-kander staande schoone en gerieflijkB burgershuizen, te Antwerpen, Van Noordstraat, 26 en 24, nabij het Park, respectievelijk groot 165 m. en 95 m. Slechts ingezet koop 2 fr. 14,500 en koop 3 fr. 11,100 lluur en jwnot bepaald bij de veil-voorwaarden. Accumulatie voorbehouden.Te zien : koopl dagelijks op bekwame uren ; koop 2 Dinsdag, Woeisdaj en Rondordag, en koop 3 Maendag, i>on-derdag Vrijdaj, van 3 tôt 5 uur (T.U.). De sleutel Tan het huis Sudermanstraat berust ter studie van den rerkoophou-denden notarié. D§ cindelijk» toewijzing blijft be-paaid op DINS1AG 12 NOVEMBER 19U, om 4 uur (T.U.) klokslaf namid-dag, ter v noUritzàal, te Antwerpen, Hocl»tettersstra«t, 13-15 Studie van M>« |Xavier CHKYSENS notaris te Antwerpen. Markgra-ve-straat 12. UITlUg DER VOORLOOPIGE TOEWIJZIIiG «an 19 hect. 50 aren 28 cent. ALLERBESTE POLI)ËRCIiOi\DEN onder LILLO ter streke de Goudhoek, Kerkerhoek en Oud Lillo. , Verdeeld in 53 koopen en samen ! slechts ingezet mits den palmslag van 1 183,500 fr. en 5,485 verdieren aan 5 fr. De eindelijke toewijzing blijft be-paald op DONDERDAG21 NOVEMBER 1918, om 3 uur zeer stipt (T.U.), ten lokale « De Blauwe Hoef», bij den heer Louis Huybrechts. Voor het stellen van verdieren, be-komen van inlichtingen en plans vende men zich ter studie van notaris 6HEY- SENS voorno«md. 8236 | Studie van M *' Const. CEULEMANS, notaris te Antwerpen, Beeijnen-vest. 99. ! KAPITALEN te bekomen op goede hvpothe#k ten kantooi' van voorimem-den notaris. 8225 Uit ter hand te koop Ecnen EIGENDOM te Antwerpen, Arthur Goemaerelei, groot ongeveer G50 meters vierkant. j Voor de voonvae.rden te bevragen ter i studie van Notarû GHEYSENS, Mark-graveat-aat, 12, Antwerpen. (7984) Uit ter hand te koop Gerieflij k winkelhuis, 2 verdiepen, met'achtergeboim', gelegen midden der stad (Schipperskwartier, tegen de j Groote Markt), goeden intrést opbren-gende. — Te bsvr. Raron Dhanislei, 5 (2 maal bellen!. uItterhândteroqf Schoon modéra BURGERSHUIS met hof en twee Terdiepen. water en koer boven, aan Toordwelige prije, ia de 5*« wijk. Deu^nestraat, 146, bij | StmhreaJxwtf gMtkvia. HOBVE ES ALLÎIliiBsTE BOîHÏlAIIIIX tegen de Leemstraat van Rumpst naar Contich, te REETH groot 3 hect. 28 aren 40 ««Ht. De notaris Leclef, te Antwerpen verblijvende, zal m twee zitdagen, op MAANDAGEN li en 25 NOVEMBER 1918, telkens om 4 uur (T. U.), ter herberge »De Kroon», bij Louis Clans, te Reeth over de kerk, met winst van : verdieren, openbaar verkoopen : Eene hoeve met allerbeste bon w-' landen, eenen blok uitmakende, gelegen te Reeth, tegen do Leemstraat van - Rumpst naar Contich, groot 3 h. 28 a. 40 c., vurdeeld in 35 koopen. In g»bruik- en gwiottreding bij de voorwaarden bepaald. Voor verdere inlichtingen en afdruk-sels der plans zich te wenden ter studie van den verkoophoudenden notaris LECLEF, Kolveniersstraat, 19, te Antwerpen. 8232 Openbare Verkooping VAK ALLERBESTE WEILANDEN nabij den steenweg van Antwerpen naar Boom, te WILRYCK groot I hoot. 21 aron 16 cont. De notaris Leclef, te Antwerpen verblijvende, zal in twee zitdagen, op WOE vSDAGEN 13 en 27 NOVEMBER 1918, telkens om 4 uur (T. U.), ter herberge « In het Brouwershuis», bij den heer Prudent Allyn, Heidestraat, te Wilryck, met winst van verdieren, openbaar verkoopen : Vijf per»eelen weiland, gelegen te Wilryck (ter plaatse Groeneiihoek», nabij den steenweg van Antwerpen naar Boom, verdeeld in vijf koopen. In gebruik- en genottroding bij de voorwaarden bepaald. , Voor verdere i*lichtingen enafdruk-sels der plans zich te wenden ter studie van den verkoophoudenden notaris LECLEF, Kolreniersstraat, 19, te Antwerpen. S233 Uit oorzaak van vertrek Uit ter hand te koop Prachtig hôtel met terrasse, gelegen ta Brucsel, Tervueren laan (aan de toekomende statie), thans verhuurd als Tliee Room, voor de spotprijs van 155,000 fr. iienig als geldplaat-sing. (Geen tusschenlieden). Zich wenden Dr Vanderschueren, dentiste', 39, Ommeganckstraat, Antwerpen. TE KOOP" Modem winkelhuis met iirijpoot't en magazijn, 200 v. met. groot, op 't Zuid (c«nter). Adi'. bur. van het blad. SCHOON M)rX\' RBMEMERSîii tS te koop, gelegen aan het Zuid, elektri-citeit op elk verdiep. Prijs 2»,000 fr. Adres bureel van het blad. Aan oorlogsprijs te huren WINKELHUIS, gelijkvloers 2 groote vitrienen, 33 fr. 35, lange Vlj«"rstraat (tegen Nationalesti-.). Uit ter hand te koop in de nabijheid der stad, sehoonen eigendom, nette burgerswoning' met stalling, opp- ongev S,300 v. m., aangelegd in 1907 alsmodel fruitliof, in voile opbrengst. Ingenottreding vol-gens overeenKomst. Schrijv.L.V.M.27, bur. van het blad. 60ST~KWÀRfiËR (ZjUREKBORG) V»l|slfi|en bouwgronden te koop op aile breedtens en diepteni, alsook re;a-teni«nhuiz«n, bouwing via eerst«i rang, met gemak van betaling, gereed gold ot jaariijksche afkortingen volgens keas der koopers. Voor aile inlichtingen vervoege men zieh op het bureel der Bouiomaçiîschappij vav W Oostkioartier, Groot* Hondstraat, 44.— QeMgde maatKchappij verhuurt ook hare huizen die eene goede verdeeiing hebben, beide waters, regenbak, born-en beirput elk afzonderlijk, aan de prijzen van 500 tôt 3,000 fr. 's jaars. Te koop : Bomv^ron den en 8clioone Klenteuiermliuizeni, zeer goed gebouwd. Gemak vaifi betaling of comptante betaling, ook met jaarlijksche s afbetaling naar keuze der koopers, j Voor de voorwaarden zich wenden tôt ! het bureel van de lioviomaatschappy van Ih*t Oosiknaiiitr, Groot* Hondstraut, 44. Bovee^eineldemaatsckappij etelt ter beschikkiAff van ket publiek voor de verkuriac, l^are kuiaMi die eeae (««U leidimg kebben, de twee water* afaem-derLijk : put, reg«abak, eaz. Schoon Burgershuis te huren, Molenlei, 12, te Men «m. Oorlogsprijs. TE KOOP SCHOON HUIS, in jjoeden staat 2 verdiepen. kelders en oaderkel-ders, aehtergebouw met bijzonde-ren ingang, 1 verdiep en kelder, voorzien van rayons, bureelmeu-belen, toog, enz., en kunnende dia^ nen voor linnen, mereerieën, elle-goederen of iets dergelijks. Van Maerlantstraat, 35-37, magazi.ic. Oppervlakte huis met koer 134 m., magazin 100 m. Te zien uitsluitend Donderdags van 0 tôt 12 en van 14 tôt 16 u. lilT TIR m Tl KOOP KASTEEL zeer praehtig, over eenige jaren gebouwd, groot 6 en half heetaren, met hovenierswoning, serren, garage, enz. BUITENGOED groot 4 heetaren, hebbende hove-nierswoning, engeliehen hof, vij-▼er, legumenhof, boomgaard, in voile opbrengst. Verscheidene VILLAS ▼an 1 tôt 20,000 met. LABEUR-EN HOVENIERSGRORDEH 150 heotaren, gelegen in verschil-lende plaatsen rond Antwerpen. Voor prijzen «n inlichtingen zich wenden Goudbloem»traat, 24 (nabij de HandeUlei), Antwerpen. Bericht aan ie Eigenaars Kapitalen te bekomen van af 4 "/, op eigendommen. — Ik gelast mij met de verkoop van eigendommen. Verze-kerde geheimhouding. — Inlichtingen gratis. Niets op voorhand te betalen. Goudbloemstr»a.t, 24. Geen» maat-schappij. s g-ij aan bhh, raiL m' MU Wendt U tôt den ge-(liplomeerdeI!specialen' breukmeester A. DU- f MONCEAU. — Door zijne nieuwsoortige gebreveteerde toestel-len zonder voeren, draagbaar dag tn nacht en voor aile werken waarborgt bij dadelij-ke verzachting tôt vol-komen verdwijning van het geval. Ontvangt aile werk-dagen en den 3= Zon-dag der maand van 9 tôt 12 uur, Koolen-atraat, n° 21 (bij de Nieuwstr.), Brussel, alsook van 9 tôt 3 uur t» ANTWERPJEN, den tweeden Zondag der maand, in het HOTEL I)U MIDI, 34, ÏSier-markt, 34. j ; Gameentebestuur van Antw*rp?n Stedelijk V«rhurings.bureel 1IEIR, <Si) Aan de Eigenaars Huurders en Verhuurdcrs Het Collège va* Burgeiaeester eu Sche-' nenen maakt bekend, dat eea efficicei kaintoor ifl> ingericht ter epneminf van gcmeuiieleerde en eng-neu-i beleerde huizen of kamers, welhe de eigenaars geneigd zïjn aan oer-logsprijfi te verhMren. Het is wel ver . »raan, dat hier sprake is Tan zeer goedkeop. huisvesting, van hoo^stonsfr. 40 jier maaud voor een huis en fr 25 roor ee* kwartier. Dit bureel moet h«t zoeken vergemj'kke-lijken naar ecn wening voor persoaen, die do©r den oorlogstoestand gedweagen zijn hunne vroegere uûgav<;n van huur te ver-minderen en aan wie de verhuurder geene vermindering toe«taat. Mem kan zichlatea i^schrijven aile werk-«lagen, behalve 's Maandags mergeus, van 10 tôt 1 en varv 3 tôt 5 «re (T. U.), in het lekaal van het Stedelijk Inlichtingsliireel, kîeir, 60, waar iedore^m de gewenschte inlichtingen kan bekosaa n. Antwerpen, d^n 25 Juni 1916. Nameas het Collège van Burgeseecter en Sehepen-en : De BurgeMee iaa De Vea» V - De Se«ret«ri(i, •H» Deftife jong huwelijk zonder kinderen zoekt plaats g}s HUISBEWAARSTER, Onmiddelijke indiensttre-ding. Adres bur. v. h. blad. NA QEMAAKT FORTU1N Over te nemen de café-restaurant DRIE KONINGBN, te SteAnne (Vlaamsch Hoofd). PENSIOEN. — K«er zoekt volledig pennioen in deftlg burgershuis. Schrij-ven F. B., bureel van het blacî. Men vraaigt te huren ONGEMEU-BELD KWaRTIER, 4 of 5 plaatsen, Zuid of ongeveer'Bank. Schrijv. onder letters O. R. bureel van hot blad. Rieio haiekeulen i^oekt LVAft* Tlf R, 4 water en |«e be- iren, of kteedeefesiiis, onitrrk Park (Center). Schrijwen E. R. D., Nu"«ef van het blad. DRINGEND. — Heer alleen, Belg, zoekt APPARTEMENT of GEM1U BELD KWARTIER. goed onderhoud., lifcfst in het centrum der stad. Prije 50 tôt 80 fr., dienst inbegrepen. Schrijv. K. B. bureel ran het blad. Defk. Autarerasche ftaitie aaekt APPARTï{HEHTvan 5 plaatsen, met mater es geenak kovenf §elcge@ middea eler etee. Schrijven nr 4C, bureel «an haï KWARTIER Huwelijk zonder kinderen ZOBKT KWARTIIRvm 4 plaataen of KLEIN HUISJ*,op het Zuid. Schrijv. J. M. J. bur. blad. Me» zaakt eea APPARTCMCaT van 5 plaataen, ap het 1"* verdiep, liefat in het mkliltn 1er tlaë gelegen. Schrijven T.B., bar. v. h. blad. Juf»r zoekt GEMEUBELD KWARTIER ven 1,2 of 3 pleiate»n in burgershuis, csntrum'der sfced. Schrijven met voorvraarden V. L., bur. blad. SlBSCL MBIlINCSTftAAT, « Te huren icboon eeeieubeld ot onfanievbeld kmarlier van 4 plaatsen, op het t4* verdiep Water en gemak boven. Te beaichtigen elle dagen van 2 lot i ure. BMEftT MSLSSTRAAT, 4 Te karea HUIB met 2 verdiepen en kelderkeuleen, w. c. en gemak bovem. atich aldaar bevragen. v Bft!HS*ERSVt.lET, S2 Te huren echoon appartement van 4 dooreenloepende kamers, op het l,u, kel der, electr., ga«, water eu w. e , v«or huis-houden zonder kinderen. LAflGE HEKENTHALSCHESTR., 74 SCHOON APPARTEMENT, 4 plaatsen, mansarde en kelder. Water cleset, gas. Oorlogsprijs. PRftM ALBEftTLCU, 49/1, HERXEH SCHOON KWARTIERte ^ursn. Gas. water en w. c. Voordeeligc voorwaarden. Dit kwartier kan o )k verhuurd worden als b#waarp:aats vrrueubel«a. LCMHÉSTRAAT, !• Te huren twee moderne appartemen-ten, oorlogsprijs. 1*) schoon verdiep, hebbende : salon, eetkamer, zi plaats. verandah, gerolgd van 3 «laapkainorc. terrasse en hof, groote keuken met nogéëne plaats aan de straat, badkamer, t kelders, 1 mansarde. Gas, electriciteit en engelsehe w. c 1*« verdiep. Salon met log.a, eeikacner, zitplaats met balkon, kleinè voerkamer, keukea en 2 slaapkamcrs gevolgd van ter-ra«se, 1 mansarde, i kelder, 1 badkamer. Gas, electriciteit en engelsehe w. c. Te huren MAGAZIJN, langsheen de vaa.rt te Schooten: jievens brug: 14, groot 10 meters op 8, dienstig- voor aile handel. Voor voorwaarden sich te wenden 11, Schuttershoftsiraat, T/s. Te huren of te koop gevraagd schooa BURGERSHUIS met hof. in de omstre-ken der Kerkstraat. Schz'ijven V. B., bur. van het blad. Heer zoekt HUÏS te koopen, waarde 50 à 60,000 fr., omlig-gende groote statie, park, leiën tôt aan de Maria Theresialei. — Zicli wenden Van Maerlantstraat, 45, na 6 ure 's avonds. Te huur gevraagd, in het centruns, BURGERSHUIS, 1 verdiep, met koer of hofje. Adr. bur. blad. TE KOOP GEVRAA6D GROOT HUIS, in goeden staat, nast inrijpoort. minsteus SOO v. met., op goede lai, lie^st Koepoortsfcraat. j£jp-dorp of nabijaeid. — Sahrjjvea 221 S, bureel va n ket blad. Me n verlamgt te koopem EEN efTWM BURGERSHUIZEN neven een, met werkhuis of grooten achtergrond. S A 400 meters, in de stad tussohen Loaa-nastraat en Vlaamschen Se «omwburg Schrijven met prijs A. B. bur. blad. Te koop gezocht, onsatre .en Amtwer-pea.FAJBRIEK of welgelegeu terreis, naiastens eon hectaar groot. Sebrijve« H. A., bar sel vas ket blad. Mem Zoekt huis met werkhma ti buren of te koopen. Huis met grooten hof «ou ook bevallen. Zich wemden Van MaerLamt»tr*fct, 4Sé3 s» C «r» 'c S.T•mêtt LANCE LEEMSTRAAT Te kureu of te koop MODERN R1N* THNISRSHUIS met hof, gelegsn tusschen de St-Josephstraat en Leopoids-lei, één verdiep. 3wateri, gaz.beneden 5 pl., entresol en 3 pl. verdiep, mansarde en aolder. — Te bevragen Baron Dhanislei, 5, van 1 tôt 3 T. U. BURGERSHUIS met kof, 2 verdiepen (gedeeltelijk verhuurd), goed gelegen midden der Btad. — Adres bureel van het blad SCHOOR EIUI3 te huren, in die Van £eethovei?sts'eat, t, bij den boulev. Leepeftf, fcftbfe, gslijkv. breecien iefaeg, 2 kamere« mafiaziln met verdiep, daarachter keleierkeuken, prewïeie-5 kael- en «rijakehCer, op ieder wepttis^ fi kateers, £ tnan-aarden en £eider.Aaeoor!ogiprija 40 fr. permaaturf.ïô bevr. 8oBvyna« et;*aat S7, foij ifi' C. J. Brueaeiieira ALBERT E*ARYST&iAAT, 12 Te huren KLEIN BURflESHUIS onet hefje, aan veordeeCige voer-■aarden. Voor den s!euteil Albert von Barystrant, Î9. VICTOR D»EES6ENSSTRAAT, 30 HUI6 te huren. Te bevr. Julien OiHenaatraat, 24. AANKOOP EN VERKOOP VAN HUIZEN, GRONDEN, enz. - Aanne-naer gelast aich met allerlei bouwwirk. veranderiugen aan hulzen. enz., ena. Bouwmeester ter beschikk:ng. Gaat ter plaats op aanvreag. — Van Maer-lantïtraat, 45. I0STKWART1ER (Zurenborg) Kleine Beerstraat Nrs 10 en 53. Te huren Schoone groote bargershvizen met 2 verdiepen en hof, keaktn gelijkvloers. Huur 1 000 fr. s jaars. aa «len oorlog. Voor de conoixien zieh be vragen Groote Hondstraat, 44. Lange Ruusbroeckstraat N* 55. Te huren of te koop groot Huis net t verdiepen en sehoonen hof, voorge-vel 6 meters lengte. Goede en praktisehe verdeeling der plafttien. Huur 1,800 fr. 's jaars na den oorlog. Yoor de eonditiëa 'Sreote Hondetr., 44. Lange Aitaarstraat H* 17. Te huren fraaie burgarswe-aiesg, keuken gelijkvloers, raime en ge-rieflijke piaatsen Huur 1,100 fr. na dea eorleg Zich wenden Greete Headsir., 44. Dolfîjastraat N* 11. Te huren schooae knrgerswe-uiag,in seer goede voorwaarden gebouwd, xaet anderhalf verdiep en hofje. Huur 810 fr* aa den oorlog. —Zich te wenden 44, Greot Hendstraat. N* 39.Te huren Schoon renteniershuis met een verdiep en kleinen hof, véranda, kadkamer, keuken gelijkvloers. Huur lJ|U fa\ na den oorlog. Zicb te bevragen Greote Hondstraat, 44, N* 57. Te huren ZSSR SCHOON HUI® îaet l verdiepen en groot Werkhuis, dieas-»ig voor bureelen, aan den prijs van frs 160Ô s jaars na den ooriog. Voor de voerwaar-ëen Gz-oote Honrf^traat, 44. N" 84 en 88 Te huren schoone, wel onderhouden buraerewaningen, met anderhalf verdiep en hofje. Tijdens den eorlog fr. 40 per maand, na den oorleg fr. 800 's jaars. Êich wenden 44,Gr.Kon«Utr Groote Hondstraat N* 36. — Te hurem prachtige s»e-derne meesterswoningen, souterrains ea hev^n. Zich wenden 44 Groote Hondstraat. N» 45. Te huren SCHOON HUIS met 2 verdiepea, kelders en hof. Huur 1,100 fr. 's jaars na deu oorlog. Zich vrende* zelfde straat, 44, Transvaaîstraat N* 13 Te huren Huïe-Vfllat* xaet zeer sehoonen hof, modem geboaw, voor-ziea tan de centrale verwarming electriek, farketvloeren, enz., kelderkeuken met bij-teaderen diensti ngang.Huur 3,tûOfr. s jaars ta dea oorlog. Voor de condition zieh wea-Un Groote Hondstraat, 44. Cogelslei N«s 5 ea 7 Te huren zeer fraaie mederae viliasi seuss8ol, parketten elektrieke ver-lichtisg, enz. Huur fr. 1,300 tijdeas den eor-log. Nadien fr. 1,100. NM 33 en 30. Te huren zeer schooae •a breede Meeeterwoaingen met groete keven. Huur 2500 frs s'jaars naden eorlog. Zich te bevragen Groote Hoadstraat.,14 •chorpioeastraat C en 12. Te huren GROOTE RHiST-TENIERSHCJIZBN, tegen 1400 frs 's jaars, aa den oorlog. Zich wenden Greote Hoad-•traat, 44. N" 31 ei 36. Te huren, aan fr. 38 per maand tijdeas dea oorlog en fr. 02.50 na den oorlog, zeer welingerickte huïxen met i plaatsen beneden, 3 boven. kelders en zol-dsr. Zich wendea 44, Groote Hondstraat. ©roo!s Beerstraat .X* 25. Te karen sckosm reateaiers-hais, modem ingericht, gelijkvloera en hef. Huur ; thaaa fr. 900, na den oorleg fr. 1,100. Zich wenden 44, Gr. Hendstraat. VERMAKELIJKHEDEN Kinema Ceeil, Kunstki, 14. — Ail» i*g*u dooi'loop.nd# rertooning»n r»n 4 12 tôt 11 1/t T. U. — Orkwt ndcr U»iiTit Tau U. D* Bltar. D» B»l*i«ehe Kinema, D« lw, 80. — AU. dagen doorloopsid» r»rtooiiiBg«n y*n 4 tôt 11 T. U. Groot «rtart m4«C ï«.«^ T» J

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title L'indicateur - De aanwijzer belonging to the category Oorlogspers, published in - from 1914 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods