L'indicateur - De aanwijzer

756 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 27 May. L'indicateur - De aanwijzer. Seen on 09 February 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/0g3gx45k26/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

42st® jaargang. — Van 27 Mei lot 2 Jimi 1017. N° 21. Du 27 Mal au 2 Juin 1917. — 42ma année. DE AANWIJZER L'INDICATEUR Bureel : OUDE BEIJES, 39, Antwerpen Telefoon : 261. éléphone :26i Bureau : VIEILLE BOURSE, 39, Anvers. NIEUWE DIE1STEESELING DER TEAM-, BDURT- EN SPOOBWEGEN POST- El TELEGEÂMVERKEEE ZIE -4°" BL.ASZIJBE WUTTIGE WENKEN Laat » inschrij ven voor de nieuwe cursusscn van SNBLSCHRXFT cil van SPAANSCH welke kortelings zulleu beginncn. Voorw^arlen : Snelschri/'t, Boeh-houden an Talen. Fv. 4.50 per maand (2 lessen pr week). Diploma van Snelschrijver in enkele maanden Insehrijvingen van 3 tôt 8 (T. U.) Praktische School voor Snelschrift en Levende Talen, SCIIOUWMAHKT, 1». YRMG EN U\!5oT~™ OFFRE ET DEMANDE TJE ICOOP 7:; schoo\e houten DOO/IÎIV, (5» X X t », béate ^erief voor naaislcrs en modisten. Voor de voor • waarden zlcli wenden lot het bur.vaa den « A a. iwijzer-. MACHINE A ÉCRIRE On désire louer ou acheter machine à écrire d'occasion. S'adresser bureau du journal 333 LEÇONS DE MANDOLINE Monsieur distingué, désire donner leçons de Mandoline. Références Ier ordre. Prix modéré. Adresse bureau du journal. 334 GROOTE EN KLEINE KAPITÀLEN te bekomen aan zeer voordeeliçgen infrest op çjoede eerste hypothee-ken.—ScJiNjwen A. Z. bur. îïiiarf. 722 MM, LES CAPITALISTES OU NOTAIRES Je demande des CAPSTAUX pour placer sur de bonnes hypothèques ou autres bonnes garanties, ie me charge aussi de soigner des affaires d'intérêts. Honnêteté etdiscré-tion absolue. Ecr. E. D., boîte poste 51, Anvers-Centre. 724 in laten rang van hypotheekte bekomen aan g-ematigden intrest. Schr. met aile inlichtingen onder letters B. T.,bureel van dit blad. 512 On désire acheter d occasion PIANO-PHON0LA(dernier système) Offres: P. V. D. bur. journal. 723 BEB1CHT m DE EIGENA.4RS AVIS ÀliX PROPRIÉTAIRES Monsieur cherche administration de propriétés ou autre occupation indépendante, de confiance. — Garanties cent mille francs ou pins. — Ecrire II. 11., bureau «lu journal. 61? Men verlangt uit ter hand te koo-penrte huren of bail over te nemen, GERI£FLIJK WINKELHUIS met SiflA-GAZIJN, beschikbaar kortelings of na den oorSog, gelegen in de Von-delstraat, St-Jansplaats, St-Gum-marusstraat, Carnotstr. of Paar-denmarkt of in eene der meest bevolkte straten der stad. Brieven met opgave der iigging, koopprijs en oppervlakte te zenden 20, Sint-Antoniusstraat, 20. 738 Men verlangt uit ter hand te koo-pen een gerieflijk WiNKtXHUIS met achteruit of atelier* omstreken St-Jan plein, Gummarusstr., enz. Brieven met opgaaf, iigging en koopprijs te zenden: Bur. van het blad, letters Wl. E. 20. 74Î) On demande à iouer PETÎT£ CAW3-PANG--VILLA. — Offre explicative v. G., bureau du journal. 762 Muisliouden van 2 personen verlangt te huren sçhoon appartement van 4 of 5 plaatsen Ie verdiep, moderne inrichting en gesloten huis. Schrijven J. D. W. bureel van het blad. 725 On cherche de suite APPARTE-SVIENT GARNI, salon, chambre à coucher, cuisiine et salle de bain, au Sud. Ecr. 5. S., bur. journ. 762 TE HUREN OF TE KOOP A VENDRE OU A LOUER I3I1H1HIBWBBB—BMWHfWBWWWWW—Wmi AVIS IMPORTANT A vendre MAISON convenant pr Cinéma, Théâtre, Skating, Bazar, etc., bien située près de la Gare Centrale, façade 8 m., superficie 950 m., prix de guerre K»0,00<) fr., s'adresser rue du Souci, 24, (avenue de Commerce.) Capitaux à obtenir à partir de 4 0/0. MAISONS VILLAS à vendre ainsi gue plusieurs hectares de TERRAINS. CAMPAGNE à louer bien située à 15 m. de la ville. Je me recommande à Mess, les propriétaires pour la régie ds biens, meilleur» références. 75 BE8TLUR ïîer Burgerlijke Codslmizen ven Antwerpen TE HUREN : Oudemanstraat, |10 WINKELH OIS Korte rvieuwstraat, SO WIMKELKUIS St-IViklaasplaats KELDER onder de kapel St-Niklaas St-IViklaasplaat», Ct MAGAZIJN Pelgrimslrnat, 7 BURGERSHUI3 ÏSoute Mantelslraat, îfc WINKELHUIS ât.-lorispoortstraat, ^ Ili WONKiLeMUOS Mizonder gescliikt voor BEEIIOUWERIJ Sl-.lorihpoortstraa t, Zï 4» WINKELHUIS St.-.lforispoorl straat^ îfc 7 IISi WONKILMIMS Seliuttershofslraat, ^Sîî WI N KJEL HUIS Keizeretraat, S TWEE APPARTEMENTEN |steen 2<«o verdiep (ook afzonderlijk) Grooten steenweg, 147 Berchem TWEE APPARTEMENTEN lsle en 2de verdâep Voor de conditiën zich te bevra-gen op de bur>eelen van het Bastuur, lange Gasihuisstraat, 33, van 9 tôt 4 ure. t:08 TE EEUMEN: HANDELSLEi, 15 Groot huis met koetspoort, stallingen of magazijnen. BRANTSTRAAT, 59 Schoon renteniershuis met hof. HARINGRODESTRAAT, 44' Schoon renteniershuis met hof. HARINGRODESTRAAT, 62 Een huis. ZUIDERLEI, 81 et 87 Twée huizen. LOOSSTRAAT, 78 Schoon huis met hof. BIARTSTRAAT, 49 en 51 Burgershuizen met hof. ZURENBGRGSTRAAT, 51 Schoon renteniershuis met hof. Voor conditiën zich te bevragen bij Mmo Reusens, Leopoldlei, 48, Antwerpen. 1(.52 TJS HTJJFWEUX-: Begijnenstraat, 79 GROOT WINKELHUIS met ATELIER, dienstig voor allen handel. jtlolenstranl, 38 schoon renteniershuis ' MET GROOTEN HOF Voor conditiën zich te bevragen ter studio ( van den notaris Boury, Montebello-straat, 10, Antwerpen. 611 ( BUS Sïï 1I0ULÏN, 18 (Près chaussée de Malines) A louer : maison de rentier, 2 étages et balcon,pourvue de tout le confort moderne. S'adresser pour renseignements chez M. A.Deckers,42. Place de Meir. 457 A LOUER I Jolie maison de rentier, avec i grand jardin, 48, rue Stéphanie. Conditions t 9, rue des Peintres 67S ^ OQST-KWÀRTÏER : (ZUBI^BORG) WeEge'egen bouwgronden te koop op nlle breedtens en dieptens, alsook ren-teniershuizen, bouwing van eersten rang, met gemak van betaling, gereed gold of jaarlijksche afkortingen volgcns keus " der koopers. x Voor aile inlichtingen vervoege men zich op het bureel der Bouiomaaisc/iappij van t het Oostkwartier, Groote Hondstraat, 44. — t Gezegde maatschappij verhuurt ook hare huizen die eene goede verdeeling j hebben, beide waters, regenbak, born- ' en beirput elk afzonderlijk. aan de prijzen van 500 tôt 3.000 fr. 's jaars. 564 A vendre terrains à bâtir et belles £ maisons de rentier, constructions de première classe, avec facilité de paiement au comptant ou par annuités au gré des acquéreurs. i Pour les renseignements s'adresser au * bureau de la Société anonyme de Construc- -tion du Quartier Est d'Anvers, 44, rue du Grand Chien—La susdite société met a la disposition du pubiic pour la loea- 5 tion, ses maisons qui oiit une très bonne 1 distribution, les deux^aux et chacune > séparément : fos**» rne et puits, aux Pr*' 'fr. Uit ter hanbi te kooi s»choon burgershuis nie hoT, groot ongeveer 15u met , 1 verdie voorzien van elektriek en gas, gelegen t gen de St-Jansplaats. Prijs 25,000 l'r. B vragen Dahliastraat, 14. 736 LIT TKB HA\DTfc IÎOOI OF TE HUREN burgershïïis met hof «oudewynsstraat, 7 3 Te bevragen Handelslei, 75. 712 Biastceïstraat, ;>7 Welgelegen Winkelhuis T £5 I1URE1V met 2 verdiepen. Voor de conditiën korl Ilerenihalschestraat, 6. 714 TE IKOOI3 Groot handelshuis, met inrij, magazij hoî^ enz., Van Schoonbekestraat. Groot renteniershuis, met fruitho Van Schoonbekestraat. Groot burgershuis, met hof, St-Lai reysstraat. Groote meesterwoning(koopmanshuis met bureelen en magazijnen langst ander st.raat, garage en stallen, hof, enz. Leië oie ht tegen Je Bank. Groot gemak van betaling. Bevragen Van Schoonbekestraat, 108. Renten te bekomen. 680 'FS<; KOOP 5-3U3S me inrijpoort, winkel ei rnagazijn van 3 verdiepen, voSk rsjîsste buurt der stad, schrijvei L. O. B. 700 HUIZEN te koop gevraagîT Gchoone HUIZEN met hof uol WS^KELKUIZEN gelegen ïn het mïd ien der stad. Brieven met infi^h en prijso^yave aaîî E.»V. E, Waterfordstraat, 22, Berchem. WINKELHUIS TE HUREN nabij de Groote Markt, Braderijstraaf n° 6, tegen oonogsprijs Zich te bevragei M ârgrav e s r.r a a t. n» lfl, 632 Koningstraat- rue dn Ro 8. Te huren sclioon Bui*f{ers huita, met 3 verdiepen, gelegen neven dm BurgéMirinq. Voordeelige conditiën Te bevragen bij M. Lambrechts, ]\loor kensplein. 39. Borgerliout. 698 " beenhouwë^- ij. IJiï lei* hau t tekoop. huis inge riclit voor lteenhouvveri{ gestaai le Anr.werpen Schoytestraat, 33. (nabij d< Nationalestr ). Aile dagen te zien. 72r Grande Maison pouvant convenir pour commerçant, entrepreneur, fabricant,cinéma, etc., contenan t -*70 met., porte cochère. Jardin, remise, etc. à vendre do la inain à 1» main. A voir sur demande. Adresse : Bureau d'annonces, ru IIoublonnière,22, 726v A vendre ou à louer MAISON BOURGEOISE pouvant servir comme maison de commerce Rue Bréderode, I î*0 S'adresser rue de Bosschaert, 129. û. vendre do la main à la main avec faciSité de paiement OU A. LOUGR près place de Meir et Théâtre Flamand] BELLE MAISON DE REft1T2ER,àdeus itages, confort, avec maison de derrière et grande cour avec une façade à la rue de ,0 mètres et d'une superficie de 264 mètres :arr. Facilement convertible en maison dp commerce ou café. Pue de Jésus. 38. 2863 rueyan maerlant, 16" A louer belle maison de rentier, [eux étages, cuisines-cave, jardin, rez-de haussée 3 places, chambre à l'entresol,aux itages 6 places, 2 mansardes, grenier. Elec-ricité, gaz, eau de la ville. Prix modéré. Visible les 4 premiers jours de la semaine, le 10 à 12 et «le 2 à 4 heures- 586 KWARTIERS, MERS QUARTIERS, CHAMBRES Schoon kwarlier a huren van 4 plaatsen. Gas, water enw.c. oven. Moretusiei, 19. 639 01, PLACE DE MEIR, 101 A. LOUER 641 APPARTEMENT ET BUREAUX iaz, électr., w. cl., etc., à l'étage RUE ANSELSHÔ/47 A Louer BEAU QUARTIER bien arni ou r.-de-chauss. dans mai-an sér. Electrique, bain et W. 6. i l'étage. 709 ommeganokstraat, 21 iehoou gemeubeleerd lavai -ier te huren, bestaande uit 3 plaatsen. icht op den Dierentuin. Kan onmiddelijk ii huur genoDienworden.Afzonderl. ingang. 577 j Schoon kwartier te huren van 5 dooreenloopend plaatsen, met waterleiding, gas L kelder, zold^ring en^nansarde, o het 3e verdiep. Zuiderlei, 163. : A LOUER Beaïix appartemenU de cin . places attenantes, avec mansarde et cav» l Gaz et w. c. à l'étage. Belle situation : 161: | avenue d'à Sud. — Pour los condition ; s'adresser au n° 165. 7347 s PÂiilFicÂTIESTIlVAT. 39 (ZU1II Te huren zeer schoon apparte ment, bij eigenaar, laatsten stijl, 7 plaai i sen, op het. eerste verdiep, mansardekamei , terras en 2 kelders véranda, (lîlectriefc ; gaz en badkamer). Sc.hoopAn ingang. -e Telephoon 573 De Bornstraat, 49 Tvi ce kwartiers te huren va 35 en 45 fr., zeer schoon gemeubeld, wate 11 en gas, liefst voor heer alleen. 666 ~K louer l" beau rez-de-chaussée de 3 à 4 places pouvant servir à tout usage, et apparte '• ment de 3 places, tous deux bien garnis 0 bain et confort, aux environs du Musée 11 Prendre adresse bureau du journal. 621 "STÏÎ^ : MAISONS DE PENSION Family Hôtel MOERS Longue rue IVeuve, Cbambr- s confort., baina. — Pansiot 1 ,■ ompl., demi-pension de 1e7 ordre; trèi ■ benne cuisine bourg-eoise. Prix avan tageux f>aj edelinokstrâat^T- Ja goed burgershuis gemeube'eerdf kamers met. \ en^ioeu aan yoordepJigf [ ; prijs, voor 1 of 2 personen. Piano, electriclj licht. 699 ! BUREELEN,MAGAZIJNEN ; KELDERS, WERKHUIZEN BUREAUX, MAGASINS ; CfeVES ET ATELIERS BUREEL YAN 4 PLAATSEN eerste verdiep. W. c., gaz en e!ek' triek. K£lI»K>OI*I»9 7098 A LOUER B£AU MAGASIN J ATELIER JY V ÉTAGES I^ue des ^Valions, 65^ KELDER TE HUREN " StijfseEstraat, 2. — Bevragen Stijf-selrui, 21. 606 OVER TE "N'E'IVIE"{M ' HANDELSZAKEN COMMERCES A CÉDER OVER TE NEMEN TEGEN 1 AUGUSTUS 0:«iV'-estamïiiet, roeds jaren bestaande, best ge ègen t^gen de Beurs. — , Schrijven .M., bur. van dit blad. 764 'drukkerI? OVER TE NEMEN SCHOONE OCCASIE Voor de voorwaardenJschrijv. letters V. M., bur. van dit blad. ; ^ i lericfit aan de SSigarenfaMekanten j van Antwerpen en Borgerhout ! Uit oorzaak van dubbel hedrijf, over te nemen, aan elk aannemelijk aanbod, wel-gekala ndeerde sigaren-en t abaks-winliel, gelegen in eene der meest volkrijke straten van Antwerpen-Borger-hout. Deze zaak, door hare bijzondere lig gingen door de hoedanigheid der verkochte waren. is geschikt om eene bijzondere uit-breiding te kunnen nemen. Voor inlichtingen zich schriftelijk te wenden toc Mr Garnot,, sigarenfabriekant, Bureel voor Aankondiyingen. Hopland, 22. Over te nemen aan zuer voordeelige prijs, oud gekende ^ouiEwtnkel. gelegen in het midden der stad. — Adre . te bevragen bureel van dit blad. Stiirliën vu» Notarissen Allons COLS, Willem Tellsti aat, 3, te Antwerpen, en e Ferdinand DE BRUÏN, te Stâbroeek. 3 Openbare Verkooping van eene SGHOONE HOEVE j en beste - Polder- ez§ Weilandan ) te SANTVLXET " in den Santvlietschen Polder. , groot 1U hectaren, D8.aren, 80 eentiaren, verdeeld in ;.l koopen. Zittingen op DONDERDAGEN 31 MEI en 7 JU.N'11917, telkens om 3 ure (T.U.) | aamiddag, ter herberge bij den heer j Jacobus Van den Maagdenberg, te J I Santvliet, nabij de kerk. I Plans ter beschikking der liefhebbers . j ter studiën der verkoophoudende nota-j rissen. 75.13 î 1_ met groot MAGftZIJN » BREDERODESTR. 95. ANTWERPEN lie notarissen LECLEF en DE DE-KE\, te Antwerpen, zullen in twee zittingen, op D1NSDAGEN 5 en 12 JUN1 1917, telkens uni 5 ure (T.U.), ter Wol-zaal, Ivorte Klarenstraat, 12, te Antwer-■ pen, met win'st van premie, openbaar te koop stellen : Een schoon WINKELHUIS met twee verdiepen en groot werkhuis, te Ant-i werpen, Brederodestraat, 95, groot i 111.25 vierk. meters. Te zien de vier eersle dagen der week van 2 lot 5 tire, ni ils loegangskaart door de verkoophoudende notarissen ai te leveren. Voor verdere inlichtingen zich te wenden ter studiën der wrkoophoudende nolarissen 1 .ECLEF, Kolveniersstraat, n. 19, en DE DEKEN1, Zuiderlei, n. 17, te Antwerpen. 7547 Studié van Notarissen VAN DIEST Gn Xavier GHEYSENS, te Antwerpen. Uitsiag der voôrloopige toewijzing van een schoon en welgelegen Renteniershuis G^en Ho* Provintiesfraal 16, te Antwerpen Groot 119 meters vierkant. Sleclïts ingezet frs, 17,200 Onmiddellijke ingenotlreding. De eindelijke toewijzing zonder weder-houding blijft bepaald op WOENSDAG 30 ME'I 1917, Jeu r, ure (T.U.), ter Wol-zaal, Korle Ivlarcnslraal, J2, te Antwerpen.Voor verdere inlichtingen wende men zich ter sludie \an Meester Xavier GHEYSENS, notaris te Antwerpen, Markgraves'traat, 12. 7550 Studie vaii Mter DE KOCK, Goudbloeni-Stïaat, 3 (Handelslei), Antwerpen. Kafteaibergstr , 1 hoek der Prlnsenstraat t© BORGERHOUT De Notar;.s DE KOCK, te Antwerpen, /al, bij dadelijke uitwiimii'ig, aldaar ter Wolzaal, op DONDERDAGEN 21 en 2S JUA1 /.'y/7, telkens om 4 lovenuur, met winst vàn premie, openbaor ver-koopen : Welgelegen W INKELHLÎ1S, KaMen-bergstraat, |, op den hoek van de Prin-senstraat, hebbencle beneden vvinkel, kamer en afzonderlijken ingang; oj) het verdiep .vei-schçidene kamers: verders inansarden, zolder en kelders:. gnjot volgens titel 60, Il m. v. Bewoond door den eigenaar. Genot tegen ftètaling van den koop-prijs.Te zien de vier eersle dagen der week van 11 lot 1 en van o lot 5 ure (T.U.). Inlichlingen ter voormelde sUidic.75-î-8 Expositions de ™" TABLEAUX de premier ordre de 11 à 6 heures, dans la Galerie LAMORINIÈRE, Meir, 75 Salle WYNEN, Meir, 47 Salle BUYLE, Meir, 129, et Salon "CAMPO", rue Léopold,51 Direction GUILLAUME CAMPO GALERIE PRIVt E : 4, rue du Paroissien. Anveru Taxation pour assurances 7521 et partages en cas de décès ili iTmlTw HBBBiBa——8MPI I ' IJH II Jos. 10CIX t 16, Kolveniersstraat, 16 ANTWERPEN IISTKOOJP van Boeken, Oudheden SehiIderijen, enz. Openbare verkoopingen aile 2 maanden HUBS GE3TICHT IM 1836 VOORSCHOTTEN op de te verkoopen voorwerpen Goetïe eerste l>ediende ise-îoSeif »vVx??J.e,',en|,U8Bel,Rn ; Studie van den Notaris Paul DECKERS ' te Borgerhout. Uitsiag der voorloopige toewijzing van ! EEN HERBERGHUIS St. Ântoniusstraat, 30 | het sehoon Koffiehuis "De Valk» Groote Markt 34 en 32 | en EEN WINKELHUIS | Valkenburgstraa! 51, Antwerpen j KOOP EEN. — Een HERBERGHUIS j met twee verdiepen en al'zonderlijken ingang St-Antoniàsstraat, 30, hoek der i Bogaerdcsti aal, groot 38 v. m. Stecbts ingezet fr. £5000 KOOP TWEE. — Het schoon KOFFIEHUIS «DE VALK n, Groole Markt, n. 31 en 32, met afzonderlijken ingang, 3 verdiepen en groote kelders, groot 97 vierk. meters. Sleehts ing-ezet fr. 39,500 KOOP DRIJ. — Een goed WINKELHUIS met verdiep, Valkenburgstraat, n. 51, groot 20 vierk. meters. SlectJts ingezet fr. 4200 Te zien aile werkdagen op bekwame uren. De eindelijke toewijzing is bepaald op VRIJDAG I JVM toelcomendejen 4 lire (T.U.), ter vcrkoopzaal Korte Klarenstraat, 12, le Antwerpen. 7549 Door het anibl van Deurwaarder F r. SELS, te Boom verblijvende, zal or overgegà'àn worden op DONVERDAG 31 MEI, om // lorenuur, in de roepzaal « Moderne », bestuur Louis SIMONS, Graanmarkt, 9, le Antwerpen, tôt de OPENBARE en ZEKERE VERXOOPiNG van een kostbahen MOBILIER hebbende eene bijzondere wonïng ge-fiarniëtid in de Markgravelei, en begrij-pende voornanienllijk : Een prachtige vergulde SALON, stijl Lodewijk XVI, met roode zijde over-trokken, schouwspiegèl, vitrien, wind-sclïerm, tafeltje, rnarnieren kolom, ta-pijt,eleclns6he lusLer(paarlen), schouw-g'arnituur, gravuren, Saksische beelde-kens, enz. EEIZ'AAL compleet : Tafelporselein, kristal, zilverwerk en metaal, electri-sche luster, tapi j t, marmeren schonw-vazen, marmeren buste, sehilderijen, enz. BUREEL compleet, in mahonie met ' koper bekleed, stijl Lodewijk XVI. ROOKZAAL in Engelsche stijl. — VERANDAH in mahonie. — PRONK-KAMER Lodewijk XVI, in witt'e Iak. — Kijke Sl.AAPKAMER, stijl Lodewijk XV, in geboende notelaar en versehil-lende onvolledige meubelen, sieraad-plnnten, enz. Het ailes te zien Woensdag 30 Mei, van 11 tôt 1 -en van 3 lot G torëriuur. De verkooping gesehiedt comptant en met 10 % verhooging. 7546 Etude du notaire VAN DER SCHOOT, rue d'Aremberg, 14, Anvers. Deux belles MAISONS DE RENTIER vindie avec f .cijités de paiement,l'une située commencement chaussée de Malines, près Banque Nationale, Superficie 25ii mètres carrés. L'autre longue rue d'Argile, superficie 170 mètres carrés. Conviendraient pour avocat, docteur, etc. S'adresser er l'étude. CAPITAUX à obtenu sur hypothèques , s'adresser en l'étude du notaire Van der fcchnM nie d'Aremberg, 14, Anvers. (Ï101)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title L'indicateur - De aanwijzer belonging to the category Oorlogspers, published in - from 1914 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods