L'indicateur - De aanwijzer

159 0
22 September 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 22 September. L'indicateur - De aanwijzer. Seen on 15 September 2019, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/j96057dv3t/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

43st6 jaargang. Van 22 tôt 28 September 1918. N° 38 DE AANWIJZER waaa——i Tefefoon sSSf IBureel : OUDE T^TF^TJ"RS, Antwerpen Telefoon : 2S1 EieDstreielins te Tram, Bunrt- ea Spoorweieo, Fost- en Teiagramverkegr 52XIED 2de BLADZÎJDE ii il iiw ww—fimmiCTi Studiën van notarissenAlphonse COLS, Willem Tellstraat, 3, te Antwerpen, en Joseph DE WEERDT.teEeckeren. twii fiosiiï mmm en ailerbest gelegen BOUW GRONDEN TE EECKEREN-DORP nabij de fcerk Openbare verkooping op DONDER-DAG 26 SEPTEMBER *918, om 5 ure (T.U.) namiddag, ten lokale « In den Notenbooin», bij do kinderen Harre-wyn,te Eeckeren,nabij de kerk(vertrek van den stoomlram te Merxem IJskel-der om 4 1/2 ure (T.U.), van : 1. Eene schoone burgerswoning en vier perceelen bouwgrond (koopen 1 tôt 5), zeer voordeelig gelegen in de Hofstraat, saraen groot 823 m. v. Sischts îngezet fr. 12,650 an 305 vercSieren 2. Eene goede woning met schunr en stal en allervoordeeligst gelegen bouwgronden (koopen 6 tôt 18), in de Steenstraat, samen groot 4.447 m.v. SIechts ingezeâ tr. 41,750 en 750 verdiere» 3. Zes koopen goede bouw- of hof-gronden, Roosemaaiveldstraat, groot 2,528 m. v SSaohis îngezet fp. S,300 S170 en 320 veriiïarSEï Studiën van notarissenAlphonse COLS, Willem Tellstraat, 3, te Antwerpen, en Albert VAN REETH.te Hemixem. Twee beste en sterkgebouwde HOEVEN Bouwgronden Labeur- en Weilanden TE HEMIXEM SAH!£N GROOT 11 H. 76 A. 81 Ca. Openbare verkooping op ZATER-DAGEN 28 SEPTEMBER en 12 OK.TO-BER 1918, telkens om 3 ure (T.U.) zeer stipt, ter herberge "In 't Lokaal», Gemeenteplaats, te Hemixem, van twee beste en sterkgebouwde hoe-ven, met bouwgronden, labeur-en weilanden, te Hemixem, tegen de kem van liet dorp en nabij de statie Hemixem-Fabrieken, samen groot 11 h. 76 a. 81 c., verdeeld in 60 koopen. De verkooping geschiedt met verdie-ren aan vijf frank. 8180 Stfadi? van notaris Alphonse COLS, Willem Tellstraat, 3, te Antwerjien. 1PIIACIITÉ H0EV1 met landen, weiden, hoveniersgronden en hakhout TE WiLRYCK samen grooî 44 h. 12 a. 59 e. Openbare verkooping op MAANDA-GEN 30 SEPTEMBER en 14 OKTOBER 1918, telkens om 3 ure (T.U.) klokslag namiddag, ten lokale « Zaal Rubeus». bij M, Jos. Verbert, Krijgsbaan, te Wilryck, van 2 pracîitige hoeven, met beste landen, weiden, hoveniers-gronden en hakhout, te Wilryck, «Groenen Hoek», tegen de Moerenlei en de Oude straat, samen groot 44 h. 12 a. 59 c., verdeeld in 139 loten. 8177 Studie van notaris Alphonse COLS, Willem Tellstraat, 3, te Antwerpen. Schoone Meubelen Openbare verkooping op DONDER-DAG 3 OKTOBER 1918, om 3 ure (T. U,), in de zaal PELIKAAN, Statie-plaats, n° 41, van : Een schoon mobilier, bogrij pende onder andere : salon garnituur in zijde, volledig eetkamer-garnituur in eik, gordijnen, traploopers,tapijten, biblio-theekkas, keukengerief, vnren, cuisinière,kleerkas, huishoudelijklijnwaad, kleergoed in goeden staat, alsook bureau-ministre, coffre-îort (Mattliys j en Declerck), en piano Beehstein. Tentoonstelling : op Woensdag 2 Ok-tober 1918, van 12 tôt 3 ure (T.U.) en één uur voor de verkooping. 8175 lis! ter hand te koop Eenen EIGENDOM te Antwerpen. Arthur Goemaerelei, groot ongeveer 650 meters vierkant. Voor de voorwaarden te bevragen ter studie van Notaris GHEYSENS, Mark-gravestaat, 12, Antwerpen. (7984) Stullie van Meester FERNANDISTAS, notaris te Antwerpen, 62, Lozana-straat. * Openbare Verkooping VAN EEN SCHOON RENTENIIRSHL'IS Lamorièrestraat, 182, te Antwerpen en eene SCHOONE VILLA genaamd VILLA ANTOINETTE te Heide (Calmpthout) langs den ijzerenveg De notaris Fernand Istas, te Antwerpen, zal openbaar verkoopen, met winst van premie, op DINSDAGEN 1 en 15 OKTOBER 1918, telkens om4 ure (T. U.) namiddag, in de zaal Hoehstettersstraat, 15-15, te Antwerpen : KOOP 1. Een schoon rentenîers-liuis,te Antwerpen,Lamorinièrestraat, 182, met 2 verdiepen, groot 194 m. v. Onmiddelijke ingenottreding. KOOP 2. Schoone villa, met verdiep, genaamd «Villa Antoinette", te Heide (Calmpthout), langs den ijzeren-weg, sectie A, n° 253, groot 2307 m.v. Onmiddelijke ingenottreding. Beide koopen zijn te bezichtigen van II tôt 1 en van 3 tôt 5 ure (T.U.). Voor aile inlichtingen te bevragen ter studie van den verkoophoudenden notaris. 8166 Studie van notaris FERNAND ISTAS, Lozanastraat, 62. te Antwerpen. Openbare Verkooping [ran eeiae schoone ®n welgelegen "V I L I_j A. genaamd VILLA LAURE TE EDEGEM h<^k Dorpstraat en Doelveldstraat De notaris Fernand Istas, te Antwerpen, zal openbaar verkoopen, met winst van premie, op DINSDAGEN 1 en 15 OKTOBER 1918, telkens om Sure (T.U.)namiddag, terverkoopzaal Hoch-stetterstraat, 13-15. te Antwerpen : Eene schoone villa, genaamd « Villa Laure»,teEdegem,hoek der Dorpstraat en Doelveldstraat, groot 940 m. v. Ingenottreding op 15 Oktober 1918. Te zien aile werkdagen van 10 tôt 12^ en van 2 tôt 4 ure. Voor verdere inlichtingen zich te wenden ter studie van den verkoophoudenden notaris. 8165 3 PifflU BÛIMD Verhoevenlei, te BRASSCHAET De notaris Lombaerts, te Antwerpen, zal in 2zitt*ngen,op MAANDAGEN 23 en 30 SEPTEMBER 1918, telkens om 4 ure (T.U.), in het lokaal «Roode Leeuw», bij den heer Vau den Bril, t<s Brasschaet, met winst van verdieren, openbaar verkoopen : KOOP 1. Een perceel bouwgrond, gelegen te Brasschaet, tegen de Ver-Hoevenlei, groot 398.70 m. v. KOOP 2. Een perceel bouwgrond, _,elegen nevens koop 1, groot 399.80 m. v. KOOP 3. Een perceel bouwgrond, gelegen te Brasschaet, tegen de Ver-Verhoevenlei, groot 40").30 m. v. Ingenotreding bij de veilvoorwaar-den bepaald. Voor verdere inlichtingen zich te wenden ter studio van notaris LOMBAERTS, S.S.Pieter en Pauwelstraat, 2, te Antwerpen. 8159 Openbare verkooping van prachîig gelegen GRONDEN TE BOCKRYCK langsheen den grooten steenweg Hasselt-Genck Op DI.NSDAG 1 OKTOBER 1918. om 2 ure namiddag, zal. de notaris F. Portmans, te Hassel, in het "Café Oortmeyer •> openbaar1 verkoopen, eene oppervlakte van 34 hectaren 41 aren allerschoonst gelegen gronden, te Uockryck, langs den grooten steenweg, in de nabijheid der statie vau Bockryck en op een afstand van ongeveer 40 à 50 minuten van de eerste kempische kool-mijn iu voile ontgiuning. Voor de voorwaarden zich te weiden etr studio van genoeinden notaris F. Portmans, te tlasselt. 690 Studie van notaris DE KOCK. Vio-lierstraat, 1 >boek Handelsiei), te Antwerpen, Bij sterf9-eA7-eil Stadsw&ag, 14 ËN Lange Altaarstraat, 23 Do notaris De Kock, te Antwerpen, zal aldaar ter notariszaal, Hochstet-terstraat, 13-15, op DONDERDAGEN 26 SEPTEMBER en 10 OKTOBER 1918, telkens om 4 ure (T. U.), met winst van premie,openbaar verkoopen : KOOP 1. Burgershuis met 2 verdiepen, te Antwerpen, Stadswaag, 14, groot volgens kadaster 55 v. m. Per maaud verhuurd. KOOP 2. Burgershuis met verdiep, lange Altaarstraat, 23, te Antwerpen, groot volgens titel 73 m.v.Onbewoond. Ingenottreding tegen betaling van den koopprijs. Te zien de vier eerste dagen der week van 11 tôt 1 en van 3 tôt 5 ure (T.U. Voor het huis ri0 23, lange Altaarstraat, zich te melden voor den sleutel ter voormelde studie. 8171 Studiën van noiarissen GHEYSENS en DE CLEENE, te Antwerpen. Constance Teichmannplaats, 4 (nabij de Mechelsthe steenweg) UITSLA.G DER .VGQRLQQPSGE TOZWSJZhlS vaKr. een zeer schoon Rent en iers huis met grooten hof en 2 verdiepen, gelegen te Ani.werpen, Constatice Teichmannplaats, 4, groot 288 vierk. met. Slechts ingszei ir. 32,090 De eindelijke toewijzing bliji't bepaald op DONDERDAG 3 OKTOBER 19i8, om 4 ure (T.U. i, ter verkoopzaal voor notarissen, Hoehstettersstraat, 13-15, te Antwerpen. Te bezichtigen de 4 eerste dagen der week, van 11 tôt 1 en van 3 tôt 5 ure (T. U.). Inlichtingen te bekomen ter studiën van notarissen GHEYSENS, Markgra-vestraat, 12, en DE CLEENE, Begij-nenvest, 104, te Antwerpen. 8174 Studie van notaris GHEYSENS, Mark gravestraat, 12, te Antwerpo:j. MÉRKWAARDIGÎr VERKOOPING van MEUBELB'N in de zalen der maatschappij BELL TELEPHONE MANUFACTD-RING C°, Boudewijnsstraat, 18, te Antwerpen. Denotaris Gheysens,te Antwerpen, daart'oe gemachligd, zal op DINSDAG 24 SEPTEMBER 1918 en volgende dagen, in de zalen der maatschappij ^Bell Téléphoné Manufacturing C°->, j Boudewijnsstraat. 18, te Antwerpen, i openbaar verkoopen : Eene groote hoeveelheld meube-len in bewaring van voornoemdemaatschappij en begrij pende verscheidene salon-, eetkamer-, verandah- en slaap-kamer garnituren, keukengerief, ven-stergarniLuren, tapijten, linoléums, carpetten, spiegels, bedden en bedden-'goed, pianos, schouwgarnituren, zetels, horlogiën, tafels, stoelen, kristalwerk, glas- en gleiswerk en velerlei andere voorwerpen, Te bezichtigen op Zondag 22 September 1918, van 11 lot 3 uur (T. U.) en één uur voor de verkooping. OnkostenTO 0/0. 8179 Studie van Mtor Const. CEULEMANS, notaris te Antwerpen, Begijueil-vest. 99. KAPITALEN te bekomen op goede hypolheek teu kantoor van voornoem den notaris. 8155 ' ~te*'koop~ SCHOON HUIS, in goeden staat 2 verdiepen, kelders en oaderkel-ders, achtergebouw met bijzonde-ren ingang, 1 verdiep en kelder, voorzien van rayons, bureelmeu-belen, toog, enz , en kunnende di^-nen voor linnen, mercerieën, elle-goederen of iets dergelijks. Van Maerlantstraat, 35-37, magazijn. Oppervlakte huis met koer 134 m., magazin 100 m, Te zien uitsluitend Donderdags van 9 tôt 12 en van 14 tôt 16 u. ' Studie van notaris VAN DER SCHOOT Arenbergstraat. 14, te Anjwerpen mrsLm DEURNÊTsilsburg) en BORSBEECK 1. Hoeve met hoveniersgronden, labeur- en weilanden, te Deurne, nabij het kerkhof van Silsburg, tegen den Kerkhofweg en de Oude Baan en ter plaatse Boterlaer, samen 7 hect. Il a. 70 c., uitmakende loten 1 tôt 61. Ingezet 0c;S5û 2,430 vsa-ïiieresi 2. Allerbeste iabeur- en weilanden, te • Borsbeeck, tegen de Oude Baan, samen 3 h. 58 a. 31 c., uitmakende loten 62 lot 85. fr, 34,250 £13 1,320 ViPiîieE'eîi SSJI6®PS!iS voo." aS cSa j fr. SJ,48S Eindelijke toewijzing MAANDAG 30 , SEPTEMBER 191S, om U ure (T. U.>, Hoehstettersstraat, 13-15, door Mter i Van der Schoot, notaris te Antwer- J pen, Arenbergstraat, 14. 8176 J IR.osjpsssi.SLl ùdarmx Terninckstraat 1, hoek Kasteelpleinstraat, te Antwerpen IÂAKDAG 23 SËPTEf/iBER 1918 om 13 Toren uur Openbare Verkooping van SCHOOi! IIIIBILI Éiken slaapkamer met 2 spiegelkas-ten, eelkamei' in geparketeerd maho-niehout, eiken eetkamer met tafel, dressoir en bderen stoelen, 2 oude buffetten met tafel, schoone salonmeu-belen, stijl Louis XVI, yerandalnneu-belen in mahouieh(»ut, billard, naaima-cbien «Singer1», tapijten, spiegels, cuisinière, keukeumeubelen, schoone groote bibliotheekkast, braudkast met 2 deuren, sac-arabe, groote partij kleergoed, lijnwaad, dekens, enz. S:;hilderijen. Onder het bestuur yan J. B. Lam-brechts, deskundige, en door het ambt van deurwaarder G. Dirickx. Kompt^nfe betaEing nsâ5s 10 °/« verSIooging, Te zien : Zonstas 22 September,van 81 tôt 2 Torenuur. Voor de verkoop van meubelen, schilde-rijen, kunstyoorwerpen. pianos,ena.,we«dt U tôt de oudste roepzaal der slad. zaal » Kiar-nox Terninckstraat, 1, hoek Kasteelpleinstraat, bestuurd door gepaten-deerde deskundigen. Hnis van vertrouwen. Scliattingen. Voorachotten. Iedere Maandag openbare verkooping.Bestuur : J. B. LASfflMECOTS. Bijzondere schatter voor oude en moderne schildorijen. 8.78 OOST -KWARTIER (XKJlt EÎV B > WeEgeSegen bou^vgronrïen te koop op aile breedtens en dieptens, aisook ren» teniers^uizen, bouwing van eersten rang, mec gemak van betnling, gereed geld of jaarlijksche afkortingen volgens keus • der koopers. Voor aile inlichtingen vervoege men zich op het bureel der Bouwmaajschappij vav het Qostkwartier, Groote Hondstraat, 44.— Gezeg-de maatschappij verhuurt ook hare huizen die eene goede verdeeling hebben, beide waters, regenbak, born-en beirput elk afzonderlijk, aan de prijzen van 500 tôt 3,000 fr. 's jaars. Te koop: 15 ou w^ron de ira en Schoone Renieni^riihiuizeii, zeer goed gebouwd. Gemak van betaling of comptante betaling, ook met jaarlijksche at'beculing naar keuze der koope: s, Voor de voorwaarden zich wenden tôt het bureel van de bouiomaatschappij van het Oostkwartier, Groote Hondstraat, A4. Bovengemeîde maatschappij stelt ter beschikking van het publiek voor de verhuring, hare huizsn die eene goede leiding hebben, de twee waters afzonderlijk : put, regenbak, enz. Prijzen van 500 tôt tr 3000. Aan oorlogsprijs twliuren WINKELHUIS, gelijkvloers 2 groote vitrienen, 33 fr. 35, lange Vli°rstraat (tegen Nationalestr.). U il ter han i te koop Gerieflij k winkelhuis, 2 verdiepen, met achtergebou-'v, gelegen midden der stad (Schipperskwartier, tegen do Groote Markt), goeden intrést opbrcn-gendé. — Te bevr. Raron lihanislei, 5 (2 maal liellen). Uit oorzaak van vertrek Oit 1er hand te koop Prachtig hôtel met terrasse, gelegen te Brussel, Tervueren laans (aan de toekomende statie), thans verhuurd als Thee Room, voor de spotprijs van 105,000 fr. iienig aïs geldpiaat-sing. (Geeu tusschenlieden). Zich wenden Dr Vandcrschueren, dentiste, 39, Onuneganckstraat, Antwerpen. UST1TER HAND TE KB0P~ Schoon modem BURGERSHUIS met hof en twee verdiepen, water en koer 8 bov^en, aan voordeelige prije, gelegen 8 i i de 5<le wijk, Deurnestraat, 146, bij Stuivenberg gasthuis. TE KOOP in de nabijheid der stad, schoonen eigendom, nette burgerswoning met stal, oppervlakte ongeveer 8,300 v.m., aangelegd als model .fruithçf. Ingenottreding volgens overeenkomst. Schrijv. L.V. M. 27, bur. van het blad. BericSît aan de Eigenaars Kapitalen te bekomen van af 4 °/0 op eigendommen. — Ik gelast mij mot de verkoop van eigendommen. Yerze-kerde geheimhouding. — Inlichtingen gratis. Niets op voorhand te betalen. Goudbloemstraat, 24. Geene maat schappij. iliiHii KASTEEL zeer praehtig, over eenige jaren gebouwd, groot 6 en half hectaren, met hovenierswoning, serren, garage, enz. BUITENGOED groot 4 hectaren, hebbende hovenierswoning, engelsehen hof, vij-ver, legumenhof, boomgaard, in voile opbrengst. Verscheidene VILLAS van 2 tôt 20,000 met. LÂBEUR- EN HOVENIERSGRONDEN 150 heotaren, gelegen in ,verschil-lendo plaatsen rond Antwerpen. Voor prijzen en inlichtingen zich wenden Goudbloemstraat, 24 (nabij de Handelsiei), Antwerpen. WTKSTHfflL TOBACCO C NAA^LQOZE Cfi&ATSCHAFPiJ ANTWERPEN De algemeene gewone vergadering zal plaats hebben den ZATERDAG 28 SEPTEMBER 1918, ten 3 ure, in den Maatschappelijken zetel, 29, Prinses-straat, Antwerpen. DAGOHDE: 1. Verslag der Beheerders en Com- missarissen ; 2. Goedkeuring van den Bilan en van de rekening Winsten en Verliezen; 3. Ontlasting aan de Beheerders en Gommissarissen. De afgifte der titols, vereischt door artikel 24 der statuten, zal plaats grij-pen ten minste zes dagen voor de vergadering in den Maatschappelijkcn zetel. Li j clt g-i j ni, (iMi on irnrn «Wendt U tôt den ge-diplomeerde" specialen breukmeester A. DU-MONCSAU. — Door zijne nieuwsoortige gebreveteerde toestel-len zonder veeren, draagbaar dag en nael 11 en voor aile werken waarborgt bij dadeiij-ke verzachting lotvol-komen verdwijning van het geval. ( Ontvangt aile werkdagen en.den 3e Zondag der maand vau 9 tôt 12 uur, Koolen-( . straat, n° 21 (bij de / |i'ri Nieuwstr.). Brussel, M -K V. alsook van 9 tôt 3 uur ! te ANTWERPEN, j den tweeden Zondag dor maand, in het HOTEL DU MIDI, 34, Eier-markt, ?4. J Deftig jong huwelijk zon= der kinderen zoekt plaats î>is KUISBEWAARSTER, Onmiddelijke indiensttre= ding. Adres bur. v. h. b!ad. NA GEMAAKT FORTUIN Over te nemen de café-restaurant DHIE KONINGEN, te SteAnne (Vlaamsch Hoofd). PENSIOEN. — Heer zoekt volledig pensioen in deftig burgershuis. Schrij-vea F. B., bureel van het blad. Men vraagt te huren ONGEMEU-BELiD KWARTIER, 4 of 5 plaatsen, Zuid of ongeveer Bank. Schrijv. onder Jettera O. R. bureel van het blad. DRINGEND. — Heer alleen, Belg, zoekt APPARTEMENT of GEMàU-BELD KWARTIER. goed onderhoud., liefst in het centrum der stad. Prij i 50 tôt 80 fr., dienst inbegrepen. Schrijv. K. B. bureel van het blad. KWARTIER Huwelijk zonder kinderen ZOEKT KWARTIERvan 4 plaatsen of KLEIN HUISJK, op het Zuid. Schrijv. J. M. J. bur. blad. Juif r zoekt GEMEUBELD KWARTIER van 1,2 of 3 plaatsen in burgershuis, centrum'der stad. Schrijven met voorwaarden V. L., bur. blad. Ta huren SCHOON GEMEUBELDE KAMER, met of zonder pensioen. in gesloten huis in het midden der stad. Adres bureel van het blad. KAGHTEGAALSTRAAT, 19 Te huren, in burgershuis, schoon kwar-tier op het l810 verdiep, met water, 4 of 5 plaatsen. Een. huurder en matigen prijs. mrJIIEL BASUE\32NGSTRAAT, 4 Teliuren echoon ^emeiiB:>e£d ot oo^euieubeld kwartïe»- van 4 plaatsen, op het 2de verdiep Water en gemak boven Te bezichtigen alie dagçn van 2 tôt 4 ure. VELEDR0ŒSTRAAT, 7 CZurenborg| 2 SCHOONE APPARTEMENTEN te huren. Water, gas en electriciteit. ROBERT RSOLSSTRAAT, 4 Te hare a HUIS met 2 verdiepen en kelderkeuken, w. c. en gemak boven. Zich aldaar bevragen. BRO&UWERSVLIET, 32 Te huren schoon appartement van 4 dooreenloopende kamers, op het l»le, kel der, electr., gas, water en w c , voor liuis-houden zonder kinderen. LANGE MERENTHALSCHESTR., 74 SCHOON APPARTEMENT, 4 plaatsen, mansarde en kelder. Water closet, gas. Oorlogsprijs. LEftlMÉSTRAAT, 88 Te huren twee moderne appartemen-ten, oorlogsprijs. 1°) schoon verdiep, hebbende : salon, eetkamer, zi plaats, verandah, gevolgd van 3 slaapkamers, terrasse en hof, groote keuken met nogeene plaats aan de s'raat, badkamer, 3 keiders, 1 mansarde. Gas, electriciteit en engelsche w. c lsl* verdiep. Salon met logia, eetkamer, zitplaats met balkon, kleine voorkamer, keuken en 2 slaapkamers gevolgd van terrasse, 1 mansarde, 1 kelder, i badkamer. (Jas, electriciteit en engelsche w. c. Te huren MAGAZIJN, langsheen de vaart te Schooten nevens brug 14, groot 20 meters op 8, dienstig voor aile > andel. Voor voorwaarden zich te wenden il, Schuttersnofstraat, T/s. r— Te huren ofte koop gevraagd schoon BURGERSHUIS met hof. in de oinstre-ken der Kerkstraai. Schrijven V. B., bur. van het blad. Heer zoekt HUIS te koopen, waarde 50 à GO,000 fr , omlig-ïende groote statie, park, leiën tôt ian de Maria Theresialei. — Zich ♦venden Van Maerlantstraa^, 45, ia 6 ure s avonds. Te huur gevraagd, in het centrum, BURGERSriUIS, 1 verdiep, met koer sf hof je. Adr. bur. blad. TE KOOP GEVRAAGD GROOT HUIS, in goeden staat, met inrijpoort. minstens aOO v. met., op çoede lei, liefst Koepoortstraat, Kip-lorp oz nabijheid.— Schrijven 2218» bureel v? « het blad. Men vc rlangt te koopen EEN ofTWEE BURGERSHUIZEN neven een, met werkhuis of grooten achtergrond. 3 à 100 meters, in de stad tusschen Loza-aastraat en Vlaamschen S>c ouwburg. Schrijven met prijs A. B. bur. blad. Men Zoekt HUIS met werkhuis te huren of te koopen. Huis met grooten hof zou ook bevallen. Zich wenden Van Maerlantstraat, 45, tia 6 ure "s avonds. Te koop gezocht, omstreken Antwerpen. FABRIEK of welgelegen terrein, minstins e;n hectaar groot. Schrijven H. A., bureel van het blad.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title L'indicateur - De aanwijzer belonging to the category Oorlogspers, published in - from 1914 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods