L'indicateur - De aanwijzer

659 0
21 October 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 21 October. L'indicateur - De aanwijzer. Seen on 30 July 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/8s4jm2498x/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

42ste jaargang. — Van 21 toi 27 Oktober 1017. N° 42. DE AANWIJZER Telefoon : 261 Bureel : OUDE BEURS, 39, Antwerpen Telefoon : 261 IÏEUWE DIENSTREGELÏNG BEE TRAM-, BÏÏURT- El SPOORWEÛEI POST- EN TELEGRAMVERKEER ZIE BLADZIJDE3 vRUi; M mm GR00TE EN KLEINE KAPiTALEN te hekomen aan zeer voor£3eelig< intresî op goede eerste hypotîie ken.-SchNjwen A. Z. bur. b!ad. 7 Bekwame kïeermaakster, zei goeri op de hoogîe van aï hetgei wat haar vak betreft, biedt zi< aan voor aSBe werk. — 40, ViCTQ DRIESSENSSTRAAT (Zuid). 665 Te koop gevraagd Schoone beste EETKÂMEfl iîî' schouwgarnituup en salongarn tuur, schoosie karpet en koffe fort. Gnnoodig aan te meSden a het niel in goaden sîaat is. 58, Va IVesenbekestraai. S02 SNTIQÙITF.iTEH Te koop aewraagdl socrît flHTaaUITEÎT£K, alsook aCftJGSJ s EIKEH ïïlEL'BELS, beschadigti -niet, bstaaid lies» hoogsten prijs. ANSELMOSTRAAT, 6£ TE KOOF ■y:i SîCSIOO^'E 5BOUTJ5 i> o « x k jv„ «ï *•« x 40 X 1 beste K«rioC voor HuaiBloi en ni >iSislen. Voor <le vooi waardei xicii vvemi™ i< tiet l>u«-. v«n tien " Aîiiiwijïcr TE KOOF S e h o o 11 e l'IAMO, bes: merk, met gekriiiste snaren, zef wainiy gedienîi heisbende ; ee kleine salon crame émailié, fra; sche mode!, I canapé, 2 Ieu r-.sto< len, 2 ccnsolen, ! met spîegel, klei geemaiileerd tafeltje met marbe enz. Te zien 's morgens 85, Groel Steenweg, Eepchem, Te Koop gevraagd ooonsitf» 8R00T AFDAK Aanbiedingen 4s dosn per bru onder leîiers C V. 5 aan Bars voor aankonsJigingerc, HoplasiiS,^ antwarpen. M—Wl* BEIUCHT AAN DE EMUÏ TE HUREN GEVRftftGO, iegsn 0 tober, BOUWLASI t», groot tôt 5 ha-i liefsfc met aarcpa&em h «vesiierswotiing en schuur, oj geving derstad of met goede staïî werbinding. Schr.V.B. B., bur.bla 1ÏÏJÏS met groot terrein ie ko- »evraagd in de omgeving tS leistraaî. Sriewe» iïJet wermeWmg v. prijs, A. A. bureel gazeiU lïSSVerlanBt uit ter hand te k« peu een geriefiii* JIIWKtLHUiS ni achteruit of ateiier, omstrsik S2-Ja» plein, Gummarussir., en Brieven met opg-saï, iigging _ koopprijs te «nden - Bur. «an blad, letters M. E. 20. J± len verlangt uit ter hand te ko ■sen* te huren of baiï over te ne«™« SeRIEFlÎjK WÎWSELHU6S met fi! GAZON, fceschikfcaar kortelings ma den oorlog, gelegen «n £f Va deSstraat, St-ian»alaaïs, St-liu marussïpaai, Carsioislr. «" s^aî deninarkt of in eene der met bevolkie sîraten derstad. âriev met opgave der iïgging, fcooppr en opperwiakte te zendan 20, Antoniusstr-^at, 20^ ^ ~Hêer alleen zoekt KLEIPi GEMÏ 3ELD '^USS oî VERDStP, nabij Pc of WationaSe Sank. Schï-ijwen X. bureeS van het jîSad. Heer met Dame en 2kïnder verlangt een KLEIN EK GERBE- L HUIS te hureai. Schrijven A. H. L bureel van dît ^^d. Huisgezin van 2 personen v Bangtte iiuren,op hetZuid, ftlODH XWART1ER van 4 plaatsen, met z der en icelder, oî wel een GERS' LSJK HUlSic. SchrsjveBi H. G. A.} b van het blai3. Dame a'ïeen gezette ^ ouderd zoeki sohoon ongemeubeld KWi TS£R van 4 of 5 plaatsen, n vjaier, gaz, enz. boven bij sî mensohea sonderkinderesi.Een huurdler, schrijven Ja A» bureel i het biad- 2 Huisgezin van 2 personen gea ten ouderdom, verlangen midc de stad een KWARTIER te hu. van 3-4 plaatsen. Schrijven H bureel van het blad. Deîtiue jufvrouw vraagt te nu, net proper KAMERTJE aan go koope prîjs, in. 3lj w Schrijven A. dagbïadenkio Teniersplaats. Klein huisgezin verîangt *e hu modem kwartier wan 4 c dooreenloopende plaatsen3 i qas. water, elektr., keîder en : der. Matige prijs. Schrjjven J. L bureel van het blad. Te HUREN gevraagc mODEFCN KWART2ER van 4 i ïlooreetiîoopenale P,a2tae" water, gas, eleclr., keiiîer en der. Slatige prijs. — Schrijven 3137 Bur. van het blau. S Lu die van M ter Louis DE DEKEN, notaiis te A'ntwerpeu, Zuiderlei, nr 17. j Openbare Verkoopiag j van welgelegene ;; H U' I Z E sM Sint-Jansvliet, 14, R en Prekersstraat, 7 en 9 te Antwerpen De notaiis Louis DE DEKEN, te Ant-at werpen, zal aldaar, ter Wolzaal, Korte "lm Klarenstraat, 12, op W 0 EN SI) A GEN r- 2î en 31 October 1917, om i 7/2 ûre !s (Torenuur), met winst van prenne, openbaarlijk verkoopen : __ KOOP 1 : Eene welgelegene HER-BERG, « Lokaal De Zwaan », Sint-Jansvliet, 14, te Antwerpen, hebbende ge-lijkvloers : herbergplaats, daarachter ■n kamer met bovenkamer, keuken, bij-:s; zonderen ingang met kamerke daarne-1 vens, opene plaats met dubbel pomp ; vijf kaniers op elk der twee verdiepen, >■ zes mansarden, zolder en grooten kel- — der, het ailes groot 14-5 mètèrs 27 decim. vierkant. t KOOP 2 : Eene DUBBELE WONING, j v Predikheerenstrâat, 7 en 9,"te Antwer-S pen, hebbende : gemeenèn ingang, links van deze eene woning gemerkt nr 7, sa-j mengesteld uit : v.oorplaats met. vilrien, achterkamer, pomp en gemak, voor- en -- achterkamer op elk der twee verdiepen en twee mansarden ; en rechts eene wo-.e ning gemerkt nr 9, samengesteld zoonls p voorgaande, het ailes groot 66- meters, „ 19 decimeters vierkant. s- De ingenottreding is bij de veilvoor-î- waarden bepaald. n Te zien allé dagen op béïioorlijke ^ uren. (7794) — WINKELHUIS met G.RQ0T WFPKHUÏS Dorpsp!aa?s, 37, HOBOKES É1 De notàris Jos. VAN REETH, in ver-2, blijl te Antwerpen, daartoe in recht be-noemd, zal, met tusschenkomst van m M ter VAN CAUWENBERGHS, notaiis le Antwerpen, openbaar verkoopen, ge_-\ lijkvormig aa'tikel 90 der wet van 15 Augnsti 1854, met winst van premie, m r twee zittingen, op 7 en li NOVEMBER 7 1917, om l ure (torenuur) klokslarj na-noen, telkens te Antwerpen, ter ver-je koopzaal Hochstetterstraàt, 13, nabij de n- Beurs. s- Een goed en gerieflijk W1XKKL-d" HUIS, allervoordeeligst gelegen te Ho->P bolcen, Dorpsplaats, 37, nabij liel Ge-rneentehuis, hebbende winkelplaats en verscheidene kamers, groot werkhuis în met smeltkroes, koer, hot en verdere -— aanhoorigheden, groot 360 meters vier-kant.e„ Ingenottreding tegen betalmg. z. Te bezichtigen de drij ecrslc dagen en der week, van 2 toi 5 lire (torenuur). ieî Yoor aile inliehtingen zieh te bevra-L_ gen ter studie van voornoemde notaris-o- sen VAN REETH. Hochstetterstraat, 6, m, en VAN CAUWENBERGHS, Zijiâer-lei, 182, te Antwerpen. (7795) of n- Studie van notaris Alfons COLS, sst Willem Tellstraat, n' 3, te Antwerpen. e:i p. Hofstede met gronden |r. te SGHELLÈ Ç"1 Eindelijke toewijzing op MAANI0:G ' 21) OCTOBEIi 1017, om 2 uren (T.U.) — lilokslag namiddarj, ter herberge « De Halve Maan », bij den heer Jos. Mer- , 3 tens, Antwerpsche steenweg, te Schelle, :i van : Eene schoone HOFSTEDE, met 30S HOVENIERSGRONDEN, BOUW- en oî- HOEILANDEN, te Schelle, samen groot ;F- 5 H., 83 a., 79 ca., uitmakende koopcn 1 1r' tôt en met 21. Slachts ingezot 21.800 fr., 715 vedr Vier X'UOEIBEEMDEN, samen gr ,ot iet 1 H., 52 a., G5 ca., uitmakende koopen ■Un 22 lot en met 25. )%% Slechts ingezat 2 700 fr., 100 vsrd. n Plans ter beschikking bij den ver- ;et« koophoudenden notaris COLS en bjj !en Mr Slegers, landmeter te Contich. (7797) •era | ROBIJNS > heef't de S BESTE KOLEN sol- ■6' vroagsr Riemstraat, 10, IVTU 7772 S4 KLOOSTERSTRAÂT, 20 zol- _ (nabij den Oever). i œsmsmxmi nmmimn' i mm ifiiian olUUie vuii i tu tu i i.^ uiniie i/riurviiix^o, Arenbergstràat, nr 6, te Antwerpefii. Openbare Ve kooping van LANDenGROND onder MORT SEL dienstig voor landbouw, hoveniers- en lusttuirien en bouwgrond De notaris Emile DEGKERS, te Antwerpen verblijvende, zal openbaar verkoopen, met winst van verdieren, in twee zittingen, bepaald op WOENS-DAGEN U OCTOBER en 7 NOVEM-BEU 1917, telkens om 3 1/2 ure (T.U.) klolçslag, ten koffiehuize «< Het Rozen-hof », aan de statie van Ouden-God. Een blok LAND en GROND, gelegen onder Mortsel, op kcuten afstand van de standplaats terminus van den elek-trieken tram en van de statie van Ouden-God, tegen de krijgsbaan van Luythagen (Ouden-God) naar Bors-beeck, groot in oppervlakte 14,705 vier-kante meters, verdeeld behoudens sa-menvoeging in 22 koopen. Door hunnen aard en de gunstige lig-ging zijn deze goederen geschikt vooi' landbouwers, hoveniers, liefhebbers van lusttuinen en ook voor het oprich-ten van burgers- en werkmanshuizen. Voor plans en allé inliehtingen zicli te wenden, in den voormiddag, ter studie van notaris Emile DECKERS, Aren-bei gstraat, 6, te Antwerpen. (7793) Bij Sterfgeval en om uit Onverdeeld-heid te Scheiden. Qpsnbare Varkoopiitg van een WIMKELHUIS Prinsesstraat, 6, le Antwerpsn De notaris Jos. DE RIDDER, te Bor-gerhout verblijvende, Lal, met tusschenkomst van M ter de GROOFF, notaris, te Sehilde verblijvende, op W0EJ\S-DAGEN Vi en 31 OCTOBER 1917, telkens om 4 ure namiddag klokslag (torenuur), ter Wolzaal, Korte Klarenstraat, 12, te Antwerpen, met winst van premie, openbaar verkoopen : Een WINKELHUIS met twee verdiepen, zeer wel gelegen te Antwerpen, in de Prinoésstraat, gemerkt nr 6, opper-vlakkig groot 61 vierkante meters. Verhuurd vôôr den oorlog aan 100 fr. per maand. Thans opbrengende gedu-rende den oorlog 50 frank per maand. Te bezichtigen de vier eerste werk-dagen der week, van 11 tôt 1 uur en van 3 tôt 5 ure (torenuur). Voor verdere inliehtingen le bevragen ter studie van den notaris DE RIDDER. Veldstraat, 73, te Borgerhout. (7786) OOST KWARTIER Welgelegen bouwgronden te koop op :»llo brfedtens en dieptens, alsook ren-teniershuizen, bouwing van eer&ten rang, met gemak van betaling, gereed geld of jaarlijksehe afkortingen volgens keus der koopers. Voor aile inliehtingen vervoege m n zieh. op het bureel der Bouwmaaiscïiappij van \eL Oosthioarlier, Groote Hondstraat, 44. — Gézegde maatschappij verhuurt ook hare huizen die eene goede verdeeling hebben. beide waters, regenbak, born-en beirput elk afzonderlijk, aan de prijzen van 500 tôt 3,000 fr. 's jaars. 564 Te koop: Si ouw^roiulen en Schoone RenSeniershuizen, zeer goed gebouwd. Gfmak van betaling of comptante betaling, o.jk met jaarlijksehe afbetaling naar keuze der koopers, Voor de voorwaarden zieh wendeij^tot het bureel van de Ikatvomaatschappij van het Oostkioartier, Groote Hondstraat, 44. ' Bovengemelde maatschappij stelt ter beschikking van het publiek voor de verhuring, hare huizen die eene goede leiding hebben, de twee waters afzonderlijk : put, regenbak, enz. Prijzen van 500 tôt ir 3000. "Huis Â. LE JEUNE8 13, TURKSTRAÂT, 13 Met uwe stof zelf le leveren kan men een yoedkoop kostuum bekomen, voor het maken van af 3© fp., met leveren van voe- Idering en ailes inbegrepen. Let wei op het adres s 13, Tur-kstrsat, 13 ! BL B Studie van MeesLer VAN CUTSEM, notaris te Antwerpen, Capucieners-senstraat, nr 60. U ! T S L. A G der voorloopige toewijzing van : Schoone Renteniers-en Winkelhuizen JULIUS 0£ GEYTERSTRAAT, 2 en 4, te HUBGK£.N (Antwerpen-Kiel) KOOP J : Een orilangs nieuwge-bouwd RENTENIERSHUIS, met twee verdiepen en schoonen HOF, te Hobo-ken, Julius De Geyterstraat, 2 (schei-ding tusschen Antwerpen en HoBoken). groot ongeveer 190 m. v., hebbende gc-lijkvïôers : schoonen ingang, ruime dooreenloopende salon en eetzaal, kamer en verandah, keuken en pomphuis; verschillige plaatsen op de verdiepen, mansardekamers, zolder en ruime kel-ders, gas en waterleiding. Slechts ingezet fr. 9.000 KOOP 2 : Een onlangs nieuwge-bouwd WINKELHUIS, met twee verdiepen en grooten HOF, te Hoboken, Julius De Geyterstraat, 4, groot ongeveer 265 m. v., hebbende ruimen W'in-kel met breede vitiien, af/.onderli jken ingang, verschillige plaatsen beneden en op de verdiepen, mansardekamers, zolder en ruime kelders, gas en waterleiding.Slechts ingezet fr. 19.500 Saman siechis ingezet fr. 19.500 De eigendommen scheiden zooals op het plan, voorkomende op de plakkaart dezer verkooping, is aangeduid. Onmiddellijke ingenottreding. Samen-voeging voorbehouden. Om de huizen te bezichtigen, te bevragen in koop I, de drij eerste dagen der week, van 2lot 5 ure (T.Ut). op l)1.\sn.\G 23 OVTOmw iViv, om 1 3 ure s'UfAl namiddag (T.U.j, ter Wolzaal, Korte Klarenstraat, 12, te Antwerpen.Nadere inliehtingen te verkrijgen ter studie van den verkoophoudenden notaris. (7796) Wittestraat (Kiel) en Zurenborgstraat te ANTWERPEN De notaris Paul DECKERS, te Iî<»r-gerhout, zal op M A A N D A GÈN lî <'n 49 NOVEMBER 1917, ten i ure (T.U.1), ter verkoopzaal der notarisseh, Hochstetterstraat, 13, te Antwerpen, met winst van premie, openbaar verkoopen: KOOPEN 1, 2 en 3 : DRIJ WERK-MANSWONINGEN met hâlf verdiep en hot, te Antwerpen (Kiel), Wittestraat, n™ 42, 44 en 46 (nabij den Boomsche-steenweg), elk groot 150 v. m. KOOP 4 : Goed BURGERSI-IUIS met kamers en verandah en keuken met anderhalf verdiep, kelder en hofje en verdere aanhoorigheden, Zurenborg-straat, 45, te Antwerpen, nabij de Lange Leemstraat, groot 81 v. m. Te zien op drij eerste dagen der week, van 9 tôt 11 uren (T.U.), 's namiddags van 2 tôt 4 uren (T.U.), met toegangs-kaarten. (7799) ©BHOTE en KLEI&SE Buitenooederen te Koop Eijç^ntJom, S hectaren, bestaande uit SCHOONE VILLA met grooten fruifc-hof en schoone dreven, beplant met zware eikenbsomen, voorts ldeine boerderij met bo te labeurgrond en weiden en 1 hcctaar dennebosch, prijs 55,000 fr. Ki^endom, 28 hectaren, SCHOONE VILLA met. Iruithof goede labeurgrond, wei'len en 10 hectaren denneboschen, prijs 60,000 fr. Ëigendom, 125 hectaren, bestaande uit PRACHTIG K\STEEL, remisiën , serreh, parken, groote hoeve en ongeveei 50 hectaren dennebosschen, prijs 450,000 fr. Ëigendom. 146 hectaren GROOTE en SCHOONE BOERDERIJ met stallin g. n, schuren, grooten bo mgaard, 40 hectaren dr nnt bosschen, allerbcste vétweider omgeven door ongeveer 6000 canada or eikenbOomen, liggingprov. Limburgteger Holl. grens, tegen IJzerenweg, prijs fr 300,000. Versehillende groote en kleine BOER DERIJEN te koop. Kapitalen te bekomen. Schrijven A . D. S. bureel bhul. Scbesi giïseiblegfi kwartie sf kamer- te imren IJAAmTJEîiLEI, 16S Rospzaal MAH.N1X Terninckstraat, 1, hoek Kasteelpleinstraat, Antwerpen ^aaitdag 22 Okîober 2 917 om 1 1 en 4 Torenuur Openbare Verkooping van Goede MEUBELEN door het ambt van deurwaarder G. DIRICKX, bijgestaan van J. B. LAMBREGHTS, bestuurder en schatter van verkoopingen, in de zaal MARNIX. Versehillende goede slaapkamers, eetkamer, bedden met ressort en bed-dengoed, spiegelkassen, lavabos, spie-gels, kleerkassen, salongarnituur, ze-tels, secrétaire, tapijten, schoone trap-loopers, naaimachienen, cuisinière, keukenkassen, coulistafels, stoelen, buffet-étagère, piano « Erard », piano « Lubitz », partij kleergoed en lijnwaad, porcelein, enz., enz. SCHILDERIJEN en GRAVUREN. ELEKTRIEK.E PIANO « FRATI » in nieuwen staat. Komptanle betaling met 10 0/0 ver-ho o gin g. TE ZIEN: ZONDAG, van II toi 2 Torenuur. Voor den verkoop van meubelen, schilderijen, kunstvoorwerpen, enz., enz., wendt u tôt de zaal MARNIX, Huis van vertrouWen. Voorschotten. Schattingen. Bestuur : J. B. LAMBREGHTS. (7798) Harmoniestraat Op DONDERDAGEN S en 15 NOVEM-BER, Iclokslag 'e ure (T.U.), openbare veiling, bij stertgeval, door notarissen VAN DE ZANDEN en DECKERS, van werpefrr, x-i?eiaaî,Ti,;)v>JVïi--ia^TjT ■ i c 190 meters. Onmiddellijk genot. Te zien Maan-, Dijns- en Donderdagen, van 11 tôt 1 en van 3 tôt 5 uur (T.U.). (7800) JosTKÔciz 16, Kolvenisrsstraat, 16 ANTWERPEN -jzsa ÎNKOOP van Boeken, Oudheden Schilderijen. enz. Openbare verkoopingen aile 2 maaniien KUÎà GESTICHT IfJ 1336 | VOORSCHOTTEN op (ieteverkoopen voorwerpen ANTVER FIA GROOTHANDEL : in gekieurde en andere papleren voor Boekbinders, Doozenmakers, Cartor.nagefabrieken, Schrijnmakers en aanverwarite vakken Otto Veniusstraat, 5 (nabij de Leysstraat). ANTV;ERPEN ijEBB BIJZOKDERHEID In aile soorten Blinkend.Marmei'" en Mozaïkpapier, Chagrïjn-, Moiré- en Lefierpapler, enz., enz. Ontwerpen, prijsopgave en uitvoe-. j ring van GEWAPEND BÉTON voor 1 aile toepassingen : alsook voor fa-briekgsliouwen en waterdicht maker ,, van keiflers. DE MEE3, Ten Dorpelei, 18 Ouden God. 778 tH1 H MA' IWUifUM, j Studie van notaris VAN DER SCHOOT, Arembergstraat, 14, Antwerpen. Twee schoone Hexitenîershuîzexi TE KOOP met gemak van betaling, het eene gelegen begin Mechelsche-steenweg, nabij de Nationale Bank oppervlakte 250 vierkante meters. Het andere Lange Leemstraat, c pper-vlakte 470 vierkante meters. Geschikt voor advocaat, genee3he:r, enz. Zieh te wenden ter studie van den notaris. ICa.3Ditss.leii te bekomen op hypotheken ; zieh te wenden ter studie van nolaris VAN DER SCHOOT, Arembergstraat, n. 14, te Antwerpen. 7i01 Schoon kwartier te huren van 5 dooreenloopende plaatsen, met waterleiding, gas, kelder, zoldering en mansarde, op het 3e verdiep. Zuiderlei, 163. rpENTOONSTELLINGEN van I StHIlDEHUER van gekende rneesters van 11 tôt 6 uren, in de Galerij LAM0R1NIÈRE, Meir, 75 Zaal WYNEN, Meir, 47 Zaal BUYLE, Meir, 129, en Salon "0AMP0",LGopoldstraat, 51 Bestuur GUILLAUME CAMPO -VWA r JT» L: » Taxeeringen voor verzekeringen en werdseitngen bij sterfgeva^n 7770 OUDE m MODERNE „ SCHILDERIJEN ' van lBlc Icwaliteit .9. Peellaert) expert-schildep Her telling van Schilderijen 622 Hcrstellsn der Muséums DESKUNOIGE CNEIERZOEKSiISGEii SGHÎLDER8TRAAT, 9, te Antwerpen » ®s©3ïsse© II métropole i | ANVEHSOISE | 1 NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ S I VERZEKERINGEN S S W&M ^LLE^ HAHÛ | 1 Kapitaal:Fr. 1,600,000 | i —— ë Maatschappelijke Zetel en Bureelen : • 1 19, LEYSSTRAAT, 13 S | AWTWEnPEM m £igendom d«p Maatschappij & I - g S Ernstige Vertegenwoor- e | digers gevraagd. 7777 <3 © & se»e m «stMMMiB I BERICHT km SE OAilEN ! | lk heb de eer U ter kennis te i | frrengendat îkvanar 85 Augustus I | de LAA I STE MIEL VVE ' B STOFFE\ ter uwer beschikking he?30 Aangezien éc huôdige omsïarî» | i digheden xaS ik de prijzen ZOO 1 LA M; «vog^LIJK stellen. S Kgs'uu.iï kompleat van af 45 fr- tôt 85 fr. en meer. ftbnîeîs van af 30 fr. tôt 60 fr. en meer. A'sook rckken aan voordeelige prijzen. ïVfion tsîag ook de stof zeif le- Iveren. •vS» l'an Gorp DAEVIEN KLEESï iftKEK SI-Aixlrie^gl raal, <10 (Gesloten huis).

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title L'indicateur - De aanwijzer belonging to the category Oorlogspers, published in - from 1914 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods