Nieuwe Vlaamsche illustratie

1271 0
04 January 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 04 January. Nieuwe Vlaamsche illustratie. Seen on 09 August 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/kd1qf8kb2s/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

I 15. ZONDAG 4 JANUARI 191 1Qo TAAnrjAMCi Verkrijgbaar bij de Uitgevers van HET HANDELSBLAD VAN ANTWERPEN Prijs Frcs. 3.60 per jaar in Antwerpen, fr. p. post Frcs. 4.20 iDruk & Uitgave Uitgevers-Maatschappij „Neerlandia", v/h. o.a. F IRMA F. B. VAN DITMAR, Utrecht. IZoodra de groote vervolgroman : „DE GEHEIMZINNIGE VILLA" ten einde is, zal in dit blad worden op-genomen de in h ooge mate spannen-de roman van Dr. M. BREE LIEFDE EN ROEM. Dit in het groote machtige zielele-ven diep ingrijpende verhaal met zijn zeldzaam mooie karakterteekening vol kleur en leven en zijn hier en daar echt leuke en dol prettige sitaaties zal ongetwijfeld geen oogenblik de spanning bij onze lezers doen ver-slappen.H et is het meest aangrijpend belamj-wekkend verhaal dat in de laatste jareii verscheen. DE UITGEVERS. N1EUWJAAR. Wederom heeft een jaar zijn kring-loop volbracht, in rustig tempo, maar ook zonder een oogenblik oponthoud. Andermaal zijn wij genaderd aan de grens, die het eene jaar van het an-dere scheidt. Met treffende overeenstemming van g gedachten plegen kunstenaars, schilders en dich-. . ters hpt heengaande jaar uit te penseelen als een > ' afgeleefden grijsaard. die heen moet gaan om ver-p_ vangen te worden door een jongeling, vo] kracht en moed op de toekomst. Inderdaad, dit is ons eigen levensbeeld dat wij bij ieder nieuw jaar of bij onze oudejaarsoverpein-zingen aan onzen blik zien voorbijtrekken. le- Want waarlijk, ons leven is niet ongeiijk aan jn een bergtocht. tig Allen willen we omhoog, allen opwaarts den berg ar des levens op. Vol moed aanvankelijk en met es krachtigen tred schrijden wij voort, ons levensdoel de voor oogen en bereid tôt aile goede pogingen on 3i'- dat te bereiken. Zie, daar struikelt een der onzen over een hem uj- in den we? komende hindernis, maar wij — hoe-îte wel er eenige haast is in ons voortbewegen — toe-ven een oogenblik, reiken den gevallene de hand en beuren hem op. Dan gaat het weder in gestadigen gang voort. ÏM Andermaal valt er een, misschien wel door eigen schuld, maar nu is het om niet meer op te staan. ) Wii staan stil, blikken vol deernis op het eerste V• ;lachtoffer in den levensstrijd neer, pinken een traun weg, en eindigen met onze verdere levenstaak te ig- volb'rengen, met verder te stijgen den hoogen ar berg op. id. Altijd voorwaarts, altijd omhoog !, dé Zie,' daar rijst de bergtop, daar ligt ons levens- ,n- hoogtepunt, beschenen door de voile middagzon. Het doel, dat wi.i ons te bereiken stelden, lijkt nu nabij, maar o, wat moeielijkheden morten wij rauL- r» r. cr Llicucii mut ten wij vaak nog "te boven Japansche Nieuwjaarsv komen en Ook de Javanners plegen de fa hoevelen merkt. te laten voorbijgaan. Zij leg onzer val- lies huisbezoeken af en bieden de len er nog geschenken aan. Zooals steeds in alvorens met allerlei beleefdheidsi wij dien —— hoogsten levensberg ten einde hebben beklommen. Ja hoe dikwerf geschiedt het niet, dat wij dien top slechts bereiken kunnen daartoe in staat gesteld, door een vriendenhand, die ons werd gereikt, toen ook wij gestruikeld waren. Eindelijk dan zijn wij, naar we wezen moes-ten. Wij. hebben - ons hoogtepunt bereikt, wij zijn genaderd tôt op 'slevenstop en nu vol-daan over den afgelegden weg, maken wij ons op te gaan genieten van de ons naar ons oordeel toekomende rust. En vol tevredenheid nederzittend zien wij om-laag op den achter ons liggenden, afgelegden weg. Doch ziet, wat nadert daar? Daar onder aan de levensberghelling nadert in hetzelfde gestadige tempo, als waarmede wij ™ omhoog stegen, een schare menschen, allen nog Ijeugdig, allen met hetzelfde doel voor oogen als hetgeen wij reeds bereikt hebben. Ook van hen zien wij er struikelen en opstaan en vallen om niet verder te gaan, maar de overgroote menig-te nadert ons al meer en meer en eindelijk bereiken ook zij den top, waarop wij ons gelegerd hebben in onze rust. Aanvankelijk is er daar boven nog plaats voor ons en de nieuw aangekomenen, maar steeds naderen van beneden nieuwe drommen, en eindelijk wordt ons, hoezeer wij dit tijdstip pogen te verschuiven, duidelijk gemaakt, dat de heurt aan ons is om de levensberghelling aan gene zij de te gaan afdalen. Wii pogen ons nog te ver-zetten, maar ten slotte schikken wij ons in ons lot en a anvaarden wij het tweede deel van onze levensreis, den terug-tocht vanaf de hooge hoog-^ ten. waar wii ons doel hadden bereikt. Wij neigen ter kimme. En nemen slechts de wetenscha p mede, dat zii, die boven onze plaats innamen , weldra op — hun beurt verdrongen zullen worden door jon- Japansche Nieuwjaarsviering. Ook de Javanners plegen de faarwisselingen niet onopge-merkt. te laten voorbijgaan. Zij leggen dan bij bevriende fami-lies huisbezoeken af en bieden den vrienden daarbij a,ardige geschenken aan. Zooals steeds in Japan gaat het daarbij toe mot /illorlo-i hnlppfrih pirtznl/ir h t/nlpainap.n gere kraehten. Zôô is 's werelds loop. Is — om eens aan het beeld van den bergtocht vast te houden— nu het afdalen van den berg een onaangenainer werk dan het stijgen? Om die vraag op te los-sen denke men zich een jong paar, dat, gelukkig in elkaars bijzijn den le-(Zie vervolg pagina 4). Mr. A. M. Humalda van Eijsinga, loi dusver burgemeester van Wormerveer, nu be-noemd tôt burgemeester van Beventer. Foto G. A. Mriele.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Location

Periods