Nieuwe Vlaamsche illustratie

1548 0
15 February 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 15 February. Nieuwe Vlaamsche illustratie. Seen on 09 August 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/gt5fb4xs43/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

No. 21. ZONDAG 15 FEBRUARI 1914. 19e JAARGANO Druk & Uitgave Uitgevers-Maatschappij ,,Neerlandia", v/h. o.a. FIRMA F. B. VAN DITMAR, Utrecht. —Il V j _ _ _ , -, _ T_ . /.j, | ^ Til-EUWE ^ ^^tie Verkrijgbaar bij de Uitgevers van s k het HANDELSBLAD VAN ANTWEfiPEN 3P*ijs Frcs. 3.60 per jaar in Antwerpen, fr. p. post Frcs. 4.20. i waardigs meegedeeld. Maar de prins von Wied bleef voorloopig nog in Duitsch-land. Intusschen poogde men van uit Konstantino-pel een aanslag op den nog niet bezetten Albaanschen Troon te wagen, die dank zij den ijver der Nederland-sche officieren, die daar te lande de gendarmerie aan het regelen zijn, echter op niets uitliep. En nu heet het eindelijk, dat Essad Pacha, de man met den meesten invloed in Albanië eerlang naar Duitschiand zal afrei-zen om den prins von Wied met zijn gezin af te halen om hen als vorsten binnen te leiden in de Albaansche hoofdstad Durazzo. Deson-danks zijn verscheidene Weensche bladen het er nog niet over eens of de nieuwe vorst zal worden ingehaald met gejuich en eerebogen of met krijgsgeschreeuw en ka- rabijnschoten. * * * De beroemde beeldhouwer Donatello, (die in 1466 stierf) had de gewoonte zijn geld in een mand aan den muur zijner kamer te hangen, waaruit zijne werklieden zelf hun loon namen. * * * Menigeen houdt zich voor een miskend genie, en al-leen hij miskent zichzei-ven. De rijksseruminrichting te Rotterdam. Dezer dagen had het 10-jarig bestaan plaats van de RijksSeruminrichtinq te Rotterdam, waar sedert de oprichting circa 500.000 dieren werden ingeënt ter voorhoming of ter gene-zing van verschillende ziekten. Men ziet hier den directeur Prof. Dr. J. Poels en Dr. Lau-rens, den onderdirecteur in hun laboratorium aan den arheid. IDuitsche vorstenfâmilie op den Balkan. Koningin Elisabeth van Rwmenië (Carmen Sylva) geboren ■prin-ses von Wied, met de echtgenoote van den Prins ion Wied, toe-komstig vorst van Albanie en dier dochtertje Prinses Marie Eleonore von Wied. I Vorst van Albanië. j.Och, de landkaart van A- W. F. C. van Woerden, t Mpensionneerd schout-bij-nacht, officier in de orde van Oranje Nassau en ve-le andere orden, overleed , aezer dagen te den Haag. Foto Firma Vinkenbos en Dewald. Zuid-Oost Europa gaat een beetje ge-wijzigd worden" zeide vrij cynisch de Engelsche Minister van Buitenlandsche Zaken, Edward Grey, toen men hem gedurende den gruwelijken Balkanoor-log om zijne meening daarover vroeg. Welnu, ze is gewijzigd, die landkaart. En ©en der grootste wijzigingen is 't nog in de windselen liggend vorstendom Albanië. Dat daar ter plaatse een on-afhankelijk vorstendom zou moeten ge-vestigd worden als stootblok tusschen de landhongerverlangens van Grieken-land, Servie en Monténégro, daarover was het Europeesch Concert het al vrij gauw eens. Langer duurde het eer men de juiste grenslijnen had aangegeven, maar nog langer zal het duren eer de nieuwe vorst er zijn intrek gaat nemen. Niet dat er geen candidaten waren voor dit nieuwe troontje, integendeel, ze werden al direct bij dozijnen ge-noemd. Een voor een verdwenen ze echter van het terein der publieke aan-dacht, tôt alleen overbleef de prins von Wied, officier bij het Berlijnsch garde-regiment. Over diens planrien, over diens lceuze van hoofdstad, over diens voorwaarden betrekkelijk een door de mogendheden te waarborgen leening, hebben reeds de bladen allerlei wetens- Haagsche fancy-fair. Ten bate van het lenra-asyl Bethesda in Suriname werd in de kunstzaal Lucie d'Au-dretsch te den Haag een fancy-fair gehouden. Bovenstaand eene folo van een groep van de comitéleden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Location

Periods