Nieuwe Vlaamsche illustratie

1675 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 07 June. Nieuwe Vlaamsche illustratie. Seen on 10 December 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/959c53g46x/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

No. 37. ZONDAG 7 JUM 191'.' 19e JAARGANG. Verkrijgbaar bij de Uitgevers van het HANDELSBLAD VAN ANTWERPEN Prijs Frcs. 3.60 per jaar in Antwerpen, fr. p. post Frcs. 4.20. Druk & Uitgave Uitgevers-Maatschappij ,,Neerlandia" v/h. o.a. FIRMA F. B. VAN DITMAR, Utrecht. Essad Pasja, de verbannen minister van het jonge vorstendom Albanie. Europa's stormhoek. In het Zuid-Oostelijk gedeelte van Europa is het uooit Gevangenneming van Essad Pasja. Ons beeld toont de overbrenging van Essad Pasja ntiar het Oostenrijksche oorlogsschip. recht piuis geweest. Er won en . daar te veel heterogene volksbe-standdeelen dicht naast elkaar en vooràl botsen de Turksche, immers Mohammedaansche en Christelijke stammen daar vaak tegen elkaar in. Na den oorlog met 'i urkije, ge-voerd door de overige Balkaristâ-ten is het over het algemeen nu vrij kaim geworden. Ja, wamwer juist is, wat verluidt, dan zoeken Bulgarije en Turkije oogenblikke-li.jk zelfs elkanders toénadering. Wat tusschen tvvee haakjes gezegd, natuurlijk alleen ten doel heeft cm vandaag of morgen sterker te staan tegen Servie en Griekenland, wie vooral Bulgarije maar niet kan \ ergeven, dat ze ten slotte n et de vetste brokken van het -verover-de Tùrksche gebied zjjn gaan schuiven. Heerscht er dus tusschen d» oorspronkelijke vijanden op het oogenblik, voor het oog althans, rust, anders ziet het er uit in het Ri.jkje dat zijn ontstaan dankt aan den even genoemden Balkank ijg. We bedoelen in Albanie. Wanneer we dan ook nu nog mogen spreken over ,',Europa's stormhoek" dan zij daarmee l>edoeld, dat de storm alleen nog maar den kop opsteekt in het kleine gebied, waar de Duit-sche Prins von Wied als ,,Ml3ret" den scepter voert. Of liever gezegd ,,poogt te voeren". Want dat hij in die bezigheid buitengewoon goed slaagt zal niemand, die de gebeur-tenissen der laatste weken volgt, durven volhouden. Wel is er na in zi.in gebied in zooverre schoon schip gemaakt, dat de gevaarlijk-ste tegenstander van zijn troon en de grootste intrigant Essad Pasja, de minister van Binnenlandsche Zaken en Oorlog uit het land is Een prinselijke verloving. Prias Oskar van Pruisen, een der jongere zonen van den Keizer van Duitschland, heeft zich dezer dagen verloofd met Gravin lna Maria van Bassewitz, de dochter van den Staatsminister van liet groothertogdom Mecklenburg, Graaf von Bassewïlz. De Keizer heeft zijn toestemming gegeven tôt dit morganatisch huwelijk. gezet, maar de opstandelingenbeweging, die deze of zijn volgelingen vermoedelijk in het leven hebben geroepen, staat nog zeer dreigend. Zoo zelfs, dat de vorst en zijne gemalin en kinderen zich gedurende eenigen tijd aan boord van een Italiaansch oorlogsschip hebben begeven en nu nog hun paleis door Oostenrijksche en Italiaansch© troe-pen laten bewaken. Inmiddels wordt er druk onderhan-deld door eene internationale commissie met de opstande-lingen, die de brutale eisch hebben gesteld, dat Albanié weder aan Turkij-e moet worden teruggeven. Men ver-moedt o.a. om deze reden, dat de opstandelingen zijn op-gestookt door de Jong-Turksche beweging en dat van uit Konstantinopel aan het gekonkel in het Albaneesche bin-nenland voedsel wordt gegeven. In de Turksche hoofdstad antkent men dit echter met nadruk. Hoe het zij, de prins ^on Wied had het, gelooven wij, te Berlijn als officier der çardedragonders heel wat genoegelijker dan te Durazzo te midden van zijne Malissoren en loerende Comitadjis. * * * De liefde, die zich zelf vergeet, om voor anderen te sterven, doet zelfs in de ruwste harten, en in deze mis-schien nog wel het meest, ■ snaren trillen, die de oogen i?ochtig maken. * * * Het stille huiselijke geluk is daarom het edelste, dewijl vij het steeds weder kunnen genieten; geruchtmakend ge-lôt is slechts een vreemde gast, die ons met beleefdheid >verlaadt, maar geen blijvende huisvriend is. * «• *

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Location

Periods