Nieuwe Vlaamsche illustratie

1691 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 22 March. Nieuwe Vlaamsche illustratie. Seen on 09 August 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/qb9v11ws9k/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

No. 26. ZONDAG 22 MA \RT 191';. 19e JAARGANG. ' IgBIS—_ '-V, ■ ' iy ■ vy.tn .w.» iima—,, V: ' .■ ik & Uitgave Uitgevers-Maatschappij ,,Neerlaiidia", vlh. o.a. FIRMA F. B. VAN DITMAR, Utrecht. Verkrijgbaar bij de Uitgevers van C k HEf HANDELSBLAD VAN ANTWERPEN iPjpijs !Frcs. 3-00 per jaar in Antwerpea, fr. p. post Frcs. 4.20. Behifing, le beroemde ontdekker van het diphtherie-se-nim en de toepassing van de bloedserumthe-apie, winner van den yobelprijs, vierde de-'.er dagen zijn 60en verjaardag. Een leaer tôt ueet. Men weet, dat koning mstanti.jn van Grieken-nd met gro-ot sucoes oor-g heeft gevoerd in den oedigen Balkankrijg. Eerst gezamenlijk met de irbonden Balkanmogend-iden tegen den Turk, later i verbond met Serviê te-® Bulgarije. In den aan-itig van deze oorlogen as de huidige koning nog •oonprins en voerde als iodanig reeds het leger aan. In de dagen, toen de kritiekste sla-gen werden ge-leverd met den vijand, werd in Athene de ge-malin van den koning een dochtertje ge-boren, de klei-ne prinses Ca-therina. Over-gelukkig- als de vorstelijke va-der was, toen hem op het slagveld deze tijding gewerd, kwam h ij tôt het aardig en oorspronkelijk denkbeeld om het geheele leger der Grie-ken tôt peet aan te wiizen van de jongge-borene. Aan ,,peten" ont-breekt het dus deze kleine Grieksche prinses aller- minst. * * * Handel zoo, dat gij eene belooning ver- dient, doch zonder haar te verlangen. * * * nbi neuwinesi van aen Generalen staf te 's-Gravenhage. Een grocp van de officieren van den Generalen staf. In het midden zittend de chef van den generalen staf luitenant-generaal C. J. Snijders, bij deze gelegenheid begiftigd met de orde van Oranje Nassau met de Zwaarden (Groot officier). Op de voorste rij no. 2 van links af zittend is de luitenant-kolonel van den Generalen staf M. C. v. d. Hoog, directeur der Hoogere Krijgsschool. Het eeuwfeest van de Nederlandsche Bank. Maart is het 100 jaar geleden dat te Amsterdam de Nederlandsche Bank werd op- richt. De nauwe betrekkingen, welke dit lichaam met den Staat onderhoudt zii is ent van 's Bijks schatkist en treedt ook als kassièr der Regeering op — drukken haar een ïcïeel stempel op en maken haar tôt het centrum van den Nederlandschen geldhandel De foto geeft weer het gebouw van de Oude Turfmarkt, hetgeen in 1869 qezet is. De koningin van Griekenland. Koningin Sophie van Griekenland, zuster van den Duit-schen keizer, met haar jongste kindje, prinsesje Catharina, dat haar geboren werd, toen de koning met het geheele Grieksche leger in het veld stond in den lcrijg tegen de Tur-ken. Het Grieksche leger werd door den gelukkigen vorst-vader tôt peet van deze vorstelijke kleine aangegeven.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Location

Periods