Nooit nie Schui

160 0
01 September 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 01 September. Nooit nie Schui. Seen on 02 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/8p5v698t77/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

3TAI LST'3ORQLOG2Q,U3 ' AU SPOïlL^r""très açcïwant du i;ord. DAIS L^S TRANCHAS ïpluis., orage .yent Ou-IT. ixàôn blijft onzichtbaar ,dc kerk--regels blijven in de duisternis ge» -dompsld 0 . . Dépression de 15 atmosphère atmospb.^--ri que entre jgveralaer et Roxlaers 60ôo. ER3V2SIQES ° Al s ft ni et regent zulien de ]£erk« -regels begaanbaar bl.i jven.r m de verschilli ge herbergen dër atreek rorden ernsti ge maatregelen geno-«•-men tegen de drooghe, 1AARQM ¥33 V2RSCHIJ1Ï3N Z-iet rondeau usbeate lezerffsn ge vindt een blad tôt verdediging der belangen van de '"3-aiksrbakkeran 9een orgaan om de :întresten eener "xleer— -makers-of' gchoenrnakeragilde K in de h and te re rken, -sr bestaat ook een "Bulletin den Anciens Militaires"f «en -'Revue militaire" der Oud-Qnder -C^fie.ierent.Alle ambs-chtenj-alle vereeni * -gingen bezitten een dag~,,reek- of maandblad raardoor ni et alleen de be--langen dier groepen behartigd ror~ ~denemaar ook het publiek kenni a maakt met hun st-reven0 Gezien de burger racht en moeten '?rer~ ~ken:staanszitten?gaenfBlapeH^,of „ 0.„ loopen (we zijn nie achu'i) Jkunnen asn dit rerk en v o or al aan zi jn duur verbste*cj!ng gebracht rorden; Qeîiien rij d aarv o or een dagloon heb-•~ben; , Gezien ri j in geval van ziekte Ponge~ -val of plantrekkeri j kosteloos dok~ -ter en medecijnen bekomen; Besluiten r3 j en hebben b£■ sIoten,de Garde clique "die gezien al die *Ge~ -zi ens n ?raarl:ï .jk een bercep -uitmaaktj in haar belangen te a te une n bijmid--de 1 van het ti jdsohri ft "îîOOiT TTù SCHUIW. Het blad zal zijn krachten wijden om benevena onze belangen voor te staan?ook de broederaohap onder de leden ûe veraterken0. ¥e cUi-rven hopen3dat ena pogen zal lukken en bekroond zal rorden door een machtig getal lezera0. e~r «w^> •_ a» o» *»• «m* M» OIT IC 23313 CLOlIKDNiqtJE! AIÎTW3BFSÎT. -VR ÎJDAG o I0U45 * ? s av onda , Gedurende den ganachen dag hebben de Duitachera al de aluizen der vi~ -vieren en beken met mastic dieht gemaakt teneinde hunne troepen voor Afttrerpen voor eene overatrooming te vrj jraren- Reeda vroeg 3n den margen greep sr een veraehrikkeli jk bombardement plaata met saucissons de ïrancfort» De tree Duitache legerkorpaen in on--ze oingeving achieten met leverror--ateno-Ondanka dien hevigen aanval houden de forten van faelhem en wa-~ver ste Katrien het goed ui t, rHee 1 raarschijnlijk zullen ze zoo goed stsnd houden als die van £uik, gen oagehoord feit. leram om aan het o-orî^reracheid?na bataillons Duitsche scldaten hebben Jeder een petrool*^ «kssi?esn bundel atrooiêean dooajs atekakens en een blaaabalk op zich om de huizen d;ie reeratand bieden in t1w& te zettener De bevoorraading van hun léger gaat

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Nooit nie Schui belonging to the category Oorlogspers, published in - .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods