Omhoog!: maandblad voor de sociale ontwikkeling der vrouwen

122 0
15 May 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 15 May. Omhoog!: maandblad voor de sociale ontwikkeling der vrouwen. Seen on 01 October 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/125q815b32/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

2e Jaar. Nr 7 15 Mei 1918. OMHOOG! Qrgaan van den " Vroirvvenbond Constance Teichmann" Rcdactie: Swiss Cottage, De Panne. (Verschijnt maandelijlcs) Àbonnementsprijs : 2,00 fr. 's jaars. Aan de Vrouwen Eerzame dames en juffrouwen die dit deugdelijk en deugdoend tijdschrift leest, mag ik, een verloren krijgsman uit deze bloedige dagen, u een paar ernstige woorden toesturen? Op voorhand bid ik om versçhooning voor mis-schien te ruw gezegde waarheden ; en 'k weet zeker dat ge me verontscbuldigen zult om Vlaanderen en 't Vlaam-sche Volk. Wij, soldaten, we zijn geen normale menschen meer. ¥e 1 even sedert maanden en jaren een leven waar de be-schaving niets meer mee te maken heeft. We huizen in ko-of i.n holen ; we eten uit de vuist; we slapen waar we neervallen ; we hebben nooit geen beschaafde gesprekken meer ; we vegeteeren soms uren achtereen zonder denken ; we werden ruw en bot en onbeschaafd. De soldatenziel is een onoplosbaar raadsel waar de laagste ikzucht samengaat met eene grenzenlooze naastenliefde ; doch wat we allen in mindere of meerdere mate verloren, is : eerbied voor het leven en het levensgeluk. En zoo denken we weinig aan 'tverwoesten van een levensheil, en we stellen soms daden waar we vrosger zelfs niet diervèn aan denken. We zijn niet te verontschuldigen ; te beklagen wel, en zeker hebben we recht op ontfermende hulp. Krijgen v/e die hulp imraer? Het oorlogsleven brengt zoo gemakkelijk een misprij-zen van de vrouw mede; een verlagen van de vrouw, die niet meet aanzien v/ordt als de evenwaardige van den man, doch cnkel als een speelbal voor zijne lage driften. En, helaas! moet het niet bekend dat de vrouw daar dikwijls aanleiding toe geeft? 1k spreek hier niet van die eerverloren wezeiis diealtijden overal woekeren rond een leger. Doch gij, eerbare vrouwen, zijt ge in opschik en tooi niet te veel slavinnen eener wulpsche mode ? Laat ge, uit geidzucht, geen dingen gebeuren diege niet mocht ge-doogen ? Schept uw ijddheid hiet te veaj behagen in 't rond u zien fladderen van eén heelen zwerm onbezonnen jonkheden ? Wij, mannen, wij moeten u, vrouwen, eeren en eerbie-digen. Doch hoe wiltge dit van onze verwildering eischen, wanneer gij, die toch nog een menschenleven moogt lei— den, u zelven niet eerbiedigt en niet doet eerbiedigen ! Ontfermt u over onze zwakheid ; buigt u meewarig neder over onze kankerende ziele ; maar als ware, liefhebbende moeders of teeder-wijze zusters. Doorgeurt ons muffe leven met uwe aangenaamste geuren — want de vrouw is de bloem van de schepping — doch vooral, om Gods wil en uit liefde voor onze toekomst, weest geen giftbloemen wier wasem doodelijk werkt voor u en voor ons. A.V.V. Nçi=i De Hygiëne der tweeds en derde Kinish'eid. Vervolg. 2e Voeding Klaarblijkelijk is gepaste voeding het bijzonderste middel ter rechtstreeksche bevordering eener gezonde physiolo-gîsche ontwikkeling, zooals we die in ons voorgaand hoofdstuk bepaalden en leerden herkennen. Alvorens daar-over uit te weiden. a) eenige woorden over het gebit. We hebben gezegd dat, in normale gevallen, binst den speentijd de laatste melktandjes doorbreken om na de 3oste levensmaand. ten getaîle van 20, volkomen voorhan-den te zijn. Voor onder- als voor bovenkaak worden ze verdeeld in 4 voor- of snijlanden, 2 00g- of hoel{- of bonds-landen en 4 baleine bol{- of maaltanden 00k vahchz fciezen ge-naamd. Aihoewel onmerkbaar bestaat reeds op dit oogen-blik de .jrondslag van het tweede tandsteîsel in de diepte van het kaaksbeen, niet onder en boven maar naast dz wor-tels van het melkgebit. Deze laatste zijn bestemd om na enkele jaren te verdwij-nen. De eene na de andere gaan zij allengskens aan 'tver-weeken, naarmate het afzetten van kalkzouten crin vermin-dert door geleideiijk toegroeien en ontaarden hunner haar-vaatjes en zenuvvtjes. Ondertusschen zetten zich uit en verbeeiien steeds onzichtbaar de blijvende tanden ; weldra duwen zij door hun aanhoudend groéien de dunne beeni-ge wandjes weg, die hun kastjes van die der overeenstem-mende bijna vergane wortels scheiden. Zoo gaat het voort tôt de melktandjes eindelijk niets meer dan hun kroon be-zitten, enkel nog door het tandvleesch tegengehouden. en eronder in de plaats der opgeslorpte wortels de tanden

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Omhoog!: maandblad voor de sociale ontwikkeling der vrouwen belonging to the category Katholieke pers, published in Antwerpen from 1912 to 1921.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods