Ons land: in woord en beeld

666459 0
13 February 1919
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1919, 13 February. Ons land: in woord en beeld. Seen on 17 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/028pc2tr0w/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

tVee mannen Van beteekenis AAN ONZE LEZERS Het U voorgelegde weekblad „Ons Land in Woord en Beeld," mag door aile leden van Uw gezin ter hand genomen worden ; gaarne zullen zij het inzien want elk zal er wat van zijn gading in vinden. Door keurig gekozen bijdragen willen wij emo-ties wekken van zuiveren aard die de bekoring brengen van het artistieke en door de illustraties de besproken vraagstukken onverwachts verhel-deren ; zoodat wij de gedachten brengen in het kader van het menschelijk begrijpen. In „Ons Land" grepen de verschrikkelijkste tooneelen plaats van den wereldoorlog en ook ten onzent zal de grootste menschelijke werkkracht tôt spoedig herstel noodig zijn ; daarom is het wenschelijk dat men zich rekenschap geve van de veelvuldige welvaartsbronnen en sluimerende krach-ten in en op onzen vaderlandschen bodem voor-h an den. , Het doel dat wij ons gesteld hebben is dat onze landgenooten immer zouden indachtig zijn wat aan ons land zijn grooten roem heeft verworven, het lijden en strijden, het heldhaftig weerstands-vermogen van zijne bevolking, tevens wijzend op de lessen die daaruit te halen zijn. De geschiedenis van „Ons Land", zijn uitzicht zoo afwisselend en schilderachtig, onze landschap-pen, steden en gebouwen, onze nijverheid en han-del, heel onze bedrijvigheid waarin de kunst zoo een voornaam deel heeft, kortom al wat ons waar-dig maken kan van de belangstelling van heel de weréld, zal door onze vaderlandsche medewer-ker-s met de meeste zorg en kundigheid behandeld worden. De gunstigst gekende leiders van de politieke-, letterkundige- en kunststroomingen hebben ons hunne medewerking toegezegd. Het woord indachtig dat een blad niet door den opstelraad maar door de lezers zelf wordt samengesteld brengen wij U op de hoogte van onze plannen. Eene aanhoudende verstandhouding moet tus-schen U en ons blijven bestaan, daarom noodigen wij U uit verbeteringen aan te wijzen en mede-deelingen aan ons, Uw blad, niet uit te stellen,. maar dadelijk over te maken, zoodat wij, in feiten, Uw woordvoerder zouden zijn. In elk nummer zal een bijzonder blad gewijd worden aan de huismoeder, betreffende de nieuw- ste modes, Kmaeropvoeaing, nuisnoudmg ot kamer-versiering.Wij zullen geen moeite ontzien om onze uitgaven zoo aantrekkelijk en smaakvol mogelijk te maken; want wij zijn overtuigd dat eene verzorgde illu-stratie het beste middel is om de belangstelling te wekken voor de bedrijvigheid van onzen tijd. In de aldus bezorgde heilzame en genotvolle aflei-ding zal het onze en Uwe taak zijn ook de hoogere geestesaangelegenheden tôt hun recht te laten komen. Een met talrijke lichtbeelden opgeluisterd archief, duidelijk en omzichtig samengesteld, met inachtneming van de huidige gedachtenstroomin-gen en behoeften der familiën, zal de grootste a.« 'i-trekkelijkheid van ,,Ons Land in Woord en Beeld" uitmaken. Ons modernisme zal echter de gezonde overle-veringen van onzen eigen aard niet uitsluiten. Wij koesteren de hoop dat ons edel streven door U zal gewaardeerd worden, zoodat na het vluchtig doorbladeren bij de verschijning, ,,Ons Land in Woord en Beeld" weer ter hand zal worden genomen om met genot en voordeel gelezen en herlezen te worden. De verzameling van onze weekbladen zal een sieraad van Uwe boekenkast uitmaken, îoomede de meest leerrijke en aangenaamste ver-poozing voor Uwe kinderen. Op de belangstelling van aile Vlamingen die hun land en volk lief hebben, voornamelijk op den stèun van de familiehoofden wordt vast gerekend. De Redactie. Een noodige mededeeling. Een van de voornaamste dingen die we leeren oioeten is: uit onze oogen kijken. Er zijn zoo wei nig menschen die de kunst begrijpen van zien. Ze droomen met open oogen over de schoone schepping heen. maar zien, opmerken, neen dat doen ze niet. Bij het bekijken van ons weekblad moet gij er telkens aan denken dat de afbeeldingen u niet gewoon iets willen laten zien, zooals een fotograaf u laat zien hoe schoon gij . . wel graag zoudt willen wezen — neen, vooral de teekeningen en spotprenten, willen den lezer iets zeggen. En dat doen ze meestal op een zeer smaakvolle wijze. . Dus, er niet over heengekeken, maar over het jeziene ook eens nagedacht, weze de leus! De fotograf ische opnamen van het oorlogstoo-îeel worden ons medegedeeld door het Engelsch Officiai photograph en Al fie ri picture service, als ook door den fotografischen dienst van het Belgische leger (S.P.A.B), zij dragen dus een officieelen stempel van echtheid en waarborgen het onbe-twistbare van de oorkondenverzameling die wij onze lezers aanbieden. Over Kongo bekwamen wij de noodige documenten van het Ministerie van Koloniën. SCHEIDEN . Zie, wij scheiden van malkander, Hier in dit aardsche dal En wie weet of de een de ander Weer op dees aard ontmoeten zal Want de dood die komt zoo ras Zonder vragen of zij komt te pas. Och des werelds ijdelheid Duurt maar voor een korten tijd. Ziet wij scheiden van elkander Hier in dit aardsche dal Met de h'oop dat de een de ander In den hemel weerzien zal... Eeuwig vrij van zorg en pijn Eeuwig bij het Lam te zijn. Naar een oud Volkslied. * * * Wij minnen U, o land van smart, Van menig bloedtooneel, Van leed en strijd, van twist en nijd, Van rustverstoorders Veel, Verdeeldheid, schond uw welvaart eens, Vijandigheid uw vreê, Tôt Gods Almachtig Hand omhoog Een eind bracht aan ons wee. C. E. Viljoen. Wilt gij uw huiskamer maken ook tôt een mid-delpunt van geestelijk leven neemt een abonnement op «ONS LAND IN WOORD EN BEELD « als de beste aanwinst daartoe, daarin vindt gij ook kunstplaten die zeer geschikt zijn voor de wandversiering. Het schoonste en goedkoopste ge'illustreerd weekblad kost slechts 12 fr. per jaar. ONS LAND

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons land: in woord en beeld belonging to the category Financieel-economische pers, published in Brussel from 1919 to 1973.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods