Ons land: in woord en beeld

516736 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1921, 23 July. Ons land: in woord en beeld. Seen on 31 March 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/639k35n042/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

plement savoir ,ce que vous pensez de la question d'Orient. , *** En 's anderendaags, toen de schoone zon op-stond, schoot zij in een luiden schaterlach, want -Sir van de Weyer prijkte met schoone roode, blauwe en gele kleuren, in echte olieverf als 't u belieft, op het Leuvensch Statieplein; 't peter-staal zelf was geschilderd van onder tôt boven. Wie het meest verontwaardigd scheen, was de bende van Mus en Rik, die boudweg ver-klaarde dat het de afgeschafte pompiers zelf waren, die deze gruweldaad hadden gepleegd uit wraak wellicht over die afschaffing. Doch het afgeschafte korps moest onverwijld terug in dienst treden; de brandspuiten werden er bij gehaald, en Sylvain Van de Weyer werd lekker afgespoten, uren lang. Duizenden van men-schen woonden dit gekke schouwspel bij en kon-den er niet wijs uit worden, hoe men toch zoo dom kon zijn olieverf te willen doen verdwij-nen door enkel water! Maar een gemeentebe-stu r is geen schoonmaakster, en kent gewoon-lijk weinig van huiselijke chemie. Flor HEUVELMANS. De Krankzinnige Het stoomschip „Majestic" had twee dagen geleden de haven van Southampton ver.laten. De zee was kalm en de verveling der zeereis had tzich van de passagiers no*g niet meester gemaakt. Toch begon de eentonigheid van het uitzicht op lucht en water reeds haar invloed te doen gevoelen. .Maar die kalrnte en eentonigheid zouden heel spoedig door een vreesalijk avontuur verbroken worden. Op zekeren dag stormde plotseling een reusachtige gestalte met vlammende oogen, de haren woest dooreen en het gelaat zwart van koo.lstof het opperdek over. Gillend namen de vrouwen de vlucht en zelfs de mannen verhleekten voor die vreeselijke ver-schijning.Vlak achter den woedenden man kwam de scheepsdokteT, de heer French. Hij had terstond begrepen dat de man krankzinnig was, en hoop-te alleen nog dat de frissche zeelucht den onge-lukkige wel tôt kalmte zou ibrengen. En inder-daad, voor een oogenlblik scheen het ook zoo te gaan. Eenigszins tôt rust gekomen,.liet de krank-zinnige zich door den dokter naar diens Irat geleiden. 'De moedige arts noodigde den man uit rustig te gaan zitten, maar opeens keerde de woeste uitdrukking weer op het 'gelaat van den krankzinnige terug. Eer dokter .French wist wat er gebeurde, vloog de deur dicht, de sleutel werd omgedraaid en de geneesheer hevond zich in de macht van den woedenden gek. Er lag een groot mes op de taifel, dat de dokter zoo gauw niet gezien had. De krankzinnige greep het, en gelastte den dokter op ruwen toon, zich .tôt den dood voor te ibereiden. Er heerschte een doodstilte in de kajuit. On-gewapend, zonder eenige kans op ontsnapping, stond de dokter daar en keek den reusachtigen stoker aan. ■Zich op den man werpen, en trachten hem te ontwapenen, zou stellig een zekeren dood ibetee-.kenen. Om hulp roepen zou niet baten. Want de kapitein en eenige matrozen stonden voor de deur, maar dunfden de hut niet binnendringen, uit vrees dat de krankzinnige er dan teTstond een einde zou aan maken. De dokter ibegon .langzaam een sigarette te rol-len, terwijl de krankzinnige onder dreigende •kreten maar voortdurend met het mes zwaaide. — Maakt u gereed om te sterven, klonk het nogmaals. De mannen daar imiten voelden zich een koude Tilling door de leden gaan. Het inins-te hewijs van angst — en de krankzinnige zou ongetwijfeld toestooten. Maar de man, met wien de stoker te doen had, was geen lafaard, en zag zijn vijand kalm en schijnbaar onbevreesd in de oogen. Hij stak een lucifer aan en teTwijl de kreten van de krankzinnige al luider en drei-gender werden, .blies hij kalm de Mauwe rook-wolkjes de lucht in en scheen aan geen gevaar te denken. De Fransche Kruiier « Jeanne d'Arc » ic uit Cherbourg te Antwerpen aangekomen met z3 officieren, 400 manschappen en 80 adelborsten aan boord. Maar zijn oogen gingen voortdurend heen en weer van het mes naar het plafond. Daanboven was men bezig een stuk van het .plafond los te schroeven, en plotseling drong den dokter een scherpe peperluch't in den neus. Een wolk van die fijne specerij daalde op den krankzinnige neer. Woedend deed deze een uitval, maar door de peper verblind, stak hij in het wilde om zich heen en viel den dokter niet moelijk hem te ontwijken. 't Volgende oogenblik Ibezweek de deur door de krachtige pogingen van de mannen daar buiten, en spoedig was de gek nu over-mand en onschadelijk gemaakt. Toen rookte de dokter zijn sigarette verder op. Japansche Worstelaars —*- — Een wedstrijd van worstelaars in Japan mag een bezienswaardig schouwspel genoemd worden. Inplaats van door het langdurig „entrai-neeren" zôô vermagerd te zijn, dat er niets is overgebleven dan beenderen en spieren, zijn de Een monument voor George Waihington is de vorige week te Londen onthuld. Een Ameri-kaansch oud-gediende brengt zijn bloemenhulde Japansche worstelaars vet en vleezig, echte schommels en .dikzakken, en gedurenide een wior-stelkamp zijn zij gehegl naakt, met uitzondering van een soort van gordel, gewoon.lijk van blauwe zijde vervaardigd, waaraan eene menigte franjes of linten hangen. Het strijdperk bevindt zich op een klein heu-veltje, van omstreeks twintig voet in de middel-lijn en twee voet hoogte, en bestaat uit zand, zaagsel en zoden, ailes omzoomid met een strooien rand. Wanneer de worstelaars de kampplaats zijn binnengetreden, gaan zij op hun hurken zitten en wachten zoo de komst van den scheidsrech-ter af. Zoodra deze verschijnt — gekleed met al den zwier der Japansche mode — werpen de worste-' laars hunne .lichamen voorwaarts en rusten zij op hunne vingers en teenen, totdat het sein voor den aanvang van den strij.d gegeven wordt. Dan klampen zij zich aan elkander vast op dezelifde wijze als de gladiatoren deden bij de Grieksche en Romeinsche kampspelen, met machtneming van al de wettelijk voorgeschreven grepen, stan-den en houdingen. Intusschen is het niet be-paald noodzakelijk, om een der strijders te doen winnen, dat hij den anider op den grond ge-worpen heeft ; een der kampioenen behoeft slechts buiten den kring van het worstelperk geworpen te worden, vvaarop de scheidsrechter zijn waaier laat zakken en den naam des over-winnaars prodameert, die dan weer met ande-ren moet vechten, totdat hij of zelf overwonnen wordt, of als ,jde kampioen van den dag" uit den strijd te voorschijn treedt. Nadat het laatste gevecht heeft plaats gehad, verschijnen al de worstelaars weder in hetperk; doch thans is elk hunner getooid met een prach-tig zijden voorschoot, waarop goud- of zilverbor-duursel is aangehracht. De menigte toeschou-wers, die allen rondom het strijdperk zijn neer-gehunkt op matten af op de houwvallige tribunes, voor deze gelegenheid opgericht, geraken niet dikwijls in geestdrift ; maar na den afloop van den een of anderen schoonen kamp worden er hagelbuien van citroenen, appelen en hoeden in het strijdperk geworpen en daar gretig bij-eengezameld door den scheidsrechter, die de hoeden natuurlijk aan hunne respectieve eigenaars moet teruggeven, maar de citroenen en de man-darijntjes voor zichzelven behoudt en den vol-genden dag zeer goede zaakjes met den vruch-tenhandel maakt. Zulke wedstrijden van worstelaars, een echt Japansche sport, worden gewoonlijk in de open lucht gehouden en duren meestal acht uren. * < ONS LAND 37 3

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons land: in woord en beeld belonging to the category Financieel-economische pers, published in Brussel from 1919 to 1973.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods