Ons land

292 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 29 June. Ons land. Seen on 23 February 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/5t3fx74v5f/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Vierde Jaargasg, PRIJSa « MXTIfSMK* 29 Juni 19 KMOBB-SSEr&MB abonnemek tsprus t Pcr jaar s- Voor G maanden i -75 Voor 3 maanden I ON S L AND ALùÊMEEN WEEK1LAD VOOI? MET YLAAMSCHE VOLK ^ ir <ges3Komg .»«■. , „ m n i ■ Men fciiiijfi !o ten isnreelc van ' «► -- Opstelraai en Be lacer • R09BESTRAAT, 44, ANTWî STAATKUNDE - WETENSCHAP - KUNST - TOONEEL - LETTERKUNDB Dr. Frans iran Cauwelaert ea de Vlaamsche Hoo m het Belgisch Leger. De groote font der Vlamingen. Vlaamsche en Waalsche regimenten Met Vlaamsch- elgisch Verbond en de Legerkweatie. EEN LEZENSWAARDIGE BROCHUUR We komen daar zoo even in het bezit van een zeer lezenswaardige brochure. Eeri uitgaaf is ze van het « Vlaamsch-Belgisch Verbond », dat, naar luid van de iaatste mededeelingen ruim 6.000 leden telt en, in Holland, onder het voorzitterschap van Dr. Frans van Cauwelaert, voor den duur van den oorlog, gevestigd is. Het behandelt de « Indeeling van de Belgische weer-macht » en staat op het standpunt van de regionale indeeling, de stichting van yîaamsche en Waalsche leger-eenhe-den voorstaand, legerdivisies inbegre-pen. Dit standpunt wordt met kracht van argumenten verdedigd en wekt de razeinij op van eenige eng-Belgische perslakeien, wrochtend aan het « Belgisch Dagbiad». lui wier ongelooflijke uitkramingen maar in domheid ge-evenaard worden door voislagen ge-brek aan politiek inzicht en algeheeie onkunde voor wat het essentieei men-scheiij ke aangaat en waar eike regee-rin rekenscnap moet mede houden. op gevaai na van, bij mïskenmnjj er van, te midden der volkswoeoc weg-gezweept te worden. Het « Viaamsch-Beigisch Verbond » vraagt een onmid-dellijke hergroepeering van het leger. In de piaats van daaruit af te leiden hoe vreeseiijk do marteiing-historie van den Vlaamochen soidaac — onzen goeden broed'jr ! — onder t gevloekte Belgisch regiem is geweest en hoe hachelijk daardoor de pozitie van de regeering kan worden, en zal worden, vindt zoo een schaamteiooze perslakei nieis anders dan het idiote: « De vijand ir, er door gediend ! » En meii treft dan nog individuen aan gereed om zuike dwaasheden toe te juichen ! Laat er ons bijvoegen dat de kerels tôt zuikc din-gen bekwaam, nooit de hand uitsta-ken om een geweer op te nemen. En die maken de moraal ! Bah i Vlaande-ren moet zulk gespuis eenvoudig-weg uitspuwen ! En die durven zich Vlamingen te noemenl zij, de trawanten, de dienaars, de zich vrijwillig tôt slaaf vernederden, die slechts vuige werk-tuigen zijn in de handen van ze, die de vervreemding Vlaanderen s mees-teresse wiilen : die bij den aanvang van dezen Vlamingen-docdenden oorjog te vroegtijdig viktorie kraaiend, in de Beurs van Antwerpen en in de Brussel-sche bladen juichten om den dood van Vlaanderen. * " * De brochure is hier niet in den han-del. M en kan het waarlijk betreuren. Haar lektuur zou voor vele goede maar e bange Vlamingen wonderlijk leer-I rijk zijn 1 En voor zoo.veel dat de gave der gezonde redeneerkunst den aan-dachtigen lezer geschonken is, komt hij vast tôt konkluziën, die van hem, rnorgen, onzen partijgenoot maken. En wij zijn wel eenigszins van mee-l ning dat niet zoo zeer de indeeling van de Belgische weermacht en haar huidi-| ?e hergroepeering de razernij van de vieze perslakeien van het « Belgisch Dagbiad )) ^aande maken, als wel de argumentatie door de legerkommissie van het « Vlaamsch-Belgisch Verbond » gebruikt om haar standpunt te verdedigen. Deze argumentatie vormt, zegt Dr. Frans van Cauwelaert, een I «studie van mannen, die zelf tôt het Belgisch le^er behooren en de voorge-i stelde hervormingen zijn volkomen in eén klank met de beginselen waarop i fret Verbond steunt ». Maar deze studie is niet al1 een een geweldige aanklacht tégen de Belgische regeering, die haar plicht niet deed; zij is daarenboven een vinger-len-^en od de verrottinp, die Vlaande-"en s dood beteekent : het verfran- scnende België. Dat onzalige België van Rogier, vervloektgr gedachterçis, dat verfran- schende België, dat België, — cette ueigj' le ! — want een Vlaamsch België was er nooit, — oofc nu nog niet! — is de vijand. Dat de perslakeien van het (( Belgisch Dagbiad », de oneer der pers, juichen kunnen bij de onge-hoorde slachtoffering van Vlamingen tengevolge van de verschrikkelijke Belgische politiek, voortgezet door een baron- landheer- vreemdeling- minister, die rusten kan als ons bloed voort ter slachtoffering — ook door zijn schuld en zijn grootheidswaanzin — wordt ge-leid, slaat met verbazing, moet den vreemdehng sprakelocs doen toezien, omdat die niet begrijpen kan hoe iemand juichen kan en dagelijks schreeuwen van « zoo is 't goed ! » en van « fa toch voort ! », bij de uitmoor-diner van het eigen ras ; — maar, Vlamingen, wat antwoordt gij daar op ? * * •» De lezing van de brochure van het V.-B. V. vccrt ons terug naar den tijd van vocr den oorlog, toen in het Belgisch parlement de leger- en de onder-"vVijswet in bespreking waren. De fei-ten', die zich thans voordoen bewijzen dat de énergumènes flamingants seiijk hadden en al de nobele en niet-nobele, de achtbare en niet-achtbare heeren, die zich in België bezig hielden, onder veel nutteloos qepraat, met wetten maken, grootelijks ongelijk. De feiten bewijzen met hun strenge en onom-stootbare logika, dat ai die wettenma-kers voislagen onbekw? - m waren voor di^ hooge taak. Wij willen daarbij niet vérgeten hoe Vlaamsche volksverte-genwoordigers de indeeling van de rekruten eischten naar hun taal, tevens de onrichting van Viaamsche en Waalsche regimenten. Wij kunnen niet ver-geten hoe toen de kabinetskwestie werd gesteld en hoe de Vlaamsche ge-kozenen éérst partijman, daarna Vla-ming waren en het belang van Vlaanderen, van den Via?" ^ van het ras, schandelijk, enghartiglijk, kiemjie-ia-lijk opofferden aan de eSendige machtspozitie van... een partij, op hae.r beurt beïnvloed door de militaire kaste en... door den vreemdeling. In de geheime vergadering scherm-de de Broqueville, de minister die rust nemen kan in t zwoeie Z.uiden van zijn vaderiand, Frankrijk, na slecht en misdadig regeeren, met het spook van den Duitschen inval ! Onmogelijk! Ja v^el. Want vergeet met dat België, niet-tegenstaande de wiize woorden van zijn gevoimachtigde ministers, wetend waar de Engelsch-I1 ransche politiek het op aanlegde, reeds partij gekozen had. De neutraliteit v/as geschonaen. Er kon maar één inval meer piaats hebben. Al het andere zou huipbe-toon en verzekering geheeten hebben. De fout die wij begaan zagen door de Vlaamsche en zelfs door de Vlaamsch-voelende volksvertegen,-woordigers bij de stemming van de leger- en de schoolwet, — fout, die er in bestaat telkens Vlaanderen oife-ren onder de toejuichingen van een verdwaasde menigte, y°or iets dat Vlaanderen niet is, of zelfs v laanderen vijandif is, — zien wij thans weer. Het verleden heeft aan Dr. van Cauwelaeit, die nochtans goede Vlaming is, geleerd dat de Vlamin^ slechts Viaminor zijn kan en dat al het andere tegenover Vlaanderen misdadig is. De Vlaming, die meent te moeten Belg zijn, verraadt op dit oogenblik zoowel zijn vaderiand, als hij.hij weze dan ook volksvertegen-woordiger, die Vlaanderen verjudaste, voor de machtspozitie eener parti] or om een ministerke ;te redden. die heette verantwoordelijk te zijn en, na slecht regeeren rusten gaat, zonder ter verantwoording te worden opgeroepen en om zijn slecht en misdadig regeeren gestraft met heel de strengheid van de wetî *. * * Dr. van Cauwelaert en veie Vlamingen met hem wecen dat Vlaanderen's vijand de vervreemding, de ver-franschincr is; dat niets zoozeer die vervreemding vertegenwoordigt als België. Maar dat durven ze met te zeg-gen, niet te belijden. hen vreemdsoor-ti?e vrees belet ze getuigems der ge-vonden waarheid te geven. De vreeze van aisdan verplicht te worden1 door de strenge eischen der logika om te leven naar de gevonden waarheid. En dat vooral gaat nog niet. Zij weten dat uit dezen strijd Vlaanderen vri; opstaat of dood ten onder gaat. 't Is hun gedachte van eJcen dag. Zij weten dat de \/iaamsche daad al'ien bij machte is Vlaanderen te redden. Zij weten dat die daad de da^.d van thans moet zijn. Z.ij kunnen, evenals wij, niet begrijpen hoe iemand met Nederlandsche woorden tôt zijn schande en oneer schr'jven kan, dat hem het lot van het v^r en half millioen menschen, eigen volk, volmaakt onverschillig is als hij denkt aan het lijden der wereld... en toch spannen ze zich in... voor België. Zij roepen: België iBelgië ! als 't Vlaan deren s naam moeat zijn, die heel de wereid door moet khnken voor het V laamsche volk het recht van vrij volk tyoeischend en schande werpend op België, den verdrukker en uitmoorder van de Vlamingen. Wat politiekers zonder aoorzicht, wat onbekwame lui die tôt zelfs uit het verleden niet "hebben kunnen leeren! l oen leger- en schoolwet in het parlement ter sprake waren was het ook Vlaanderen ! V laanderen ! dat had moeten weer-klinken. 't Was niet zoo! ioen was het : de partij ! de partij I en Vlaanderen werd het slachtoffer. Vlaanderen is altijd het slachtoffer als Vlamingen iets anders dan Vlamingen zijn. Vlaanderen is altijd het slachtoffer van politiekers zonder voldoende door-zicht en zonder de nooaige levens-kracht om pal te staan tegenover aile verlokkingen, die het er op aanleggen het Viaamsch-zijn als kwaliteit van tweeden rang achteruit te duwen of op te bergen, En als men thans « België » roept of « de partij » or « de menschelijke el-lende in dienst van een partij », — wapen is wapen i — dan wordt Vlaanderen weerom het slachtoffer ! Dat mogen de Vlamingen niet ver-geten ! De lezing van deze brochure herin-nert tevens aan wat wij lezen in de aktivistische pers. Ook die zeer tref-fende overeenkomst zal wel mede de woede ontstoken hebben van aile anti-Vlaamschgezinden, te beginnen met de besnedenen van het « Belgisch Dagbiad». Deze overeenkomst kan nochtans maar alleen onnadenkende lui treffen, want aangezien de vijand van Vlaanderen één is, kan de argumentatie van deze en van gene zijde, zelfs van gene zijde der frontlijn « in se » niet verschillen. Vast te stellen is alleen dat Dr. Frans van Cauwelaert teekent 5 Januari 1918, wat wij twee en drie jaar voor hem hebben geteekend. En hier staan we te midden van een echt merkwaardig ver-schijnsel : hei voortgetrokken wonder van al wat Vlaamsch-voelende Vlaming is door de partij, die in het bezette p-ebied het best georganizeerd is, omdat zij een flink omschreven programma bezit, dat door elk programma-punt, door elken zin, door elken regel, door elk woord slechts en altijd het Vlaamsch belang voorstaat : de Jong-Vlaamsche parti]. Wat nog scheidt is schier alleen net tiidstio waarop de dingen, die gezegd zijn, gezegd werden. En iedereen weet dat een tijdverschil van enkele maanden niet telt in het leven der volkeren. Bovenstaande vaststelling bewijst de deugdelijkheid van het Jong-Vlaamsch programma, het politiek doorzicht van de stichters en van de leiders dezer voor ailes Vlaamsche partij en i» een ailer-schoonste belofte voor d« toekomst vain Vlaanderen. Want het verschijnsel zal heden of < morgen niri eindigen. j Met de, dagen zal het toenemen. j Eennaal «telt eenieder den eisch die < de ^nœdslag is van heel het Jong- i Vhonendom : VLAANDEREN HEELEMAAL ZELFSTANDIG. Een kwestie van tijd, anders niet! J Omdat het de eenige redding van : Vlaanderen is en daarom de eenig ' logische oplossing van het Vlaamsch» • vraacstuk. 1 . * * * .. 1 Fer bevestiging van wat wij «chrij- : ven, mogen deze korte BLOEMLEZING weze, overgenomen uit de bedoelde brochure, groot 68 blz., afgeteekend op 1 December î 91 7, verdeeld in « Een woord ter inleiding » ; 11 hoofdstuk-ken : het verfranschende mengelstel-sel ; wisselwerking tusschen leger en volk; omgang tusschen meerderen en minderen; ondermijning van den na-tionalen geest ; het moreel van den troep; de grieven in oorlogstijd; aan-schrijvingen van minister de Ceu-ninck; de oplossing van de taalkwes-tie ; voorbeelden uit het buitenland ; de legerhervorming : en een aanhang-sel, handelend over het overgangstijd-perk (hergroepeering der strijdkrach-ten) en gedrukt bij « Luctor et Emer- go )) te Den Haag. * * » EEN WOORD TER INLEIDING Deze verhandeling over de indeeling van onze weermacht is een verslag, uitgebracht door de Legerkommissie van het Vlaamsch-Belgisch Verbond, dat in Nederland voor den duur van den oorlog onder de Vlaamsche uitge-wekenen werd opgericht. Het is èen studie van mpnnen die zelf tôt het Belgisch leger behooren en de voorge-stelde hervormingen zijn volkomen in één klank met de beginselen waarop het Verbond steunt. De gedachten en gevoigtrekkimgen dezer studie zijn zelfstandig werk van de Legerkommissie van het Vlaamsch-Belgisch Verbond, maar wij vertrou-wen, dat zij de communia opinio weergeven van nagenoeg aile zelfbe-wuste Vlamingen en dat zij ook, bui-ten den kring van onze verbondsleden, ernstige belangstelling en overweging zullen vinden. Wil men werkelijke rust en eendracht in België, dan rpoet in het bijzonder het leger zoo zijn inge-richt, dat de Vlaming en de Waal hun land kunnen dienen zonder iets van hun recht op gelijken eerbied voor hun taal te moeten inboeten. 5n Januari 1918. De Voorzitter van het Vlaamsch-Belgisch Verbond, (get.) F. van Cauwelaert. HET BELGISCH LEGER Kenmerk.ende vaststellingen « Het Belgische leger is tôt stand ge-bracht en verder ingericht geworden, in de eerste jaren na 1830, onder ster-ken Franschen invloed, o.m. door rechtstreeksch opnemen van 'n aantal geboren Franschen in de hoogere en iagere officiersrangen. Onder dien invloed heeft men er steeds naar ge~ streefd, van de Belgische weerwacht een soort van verfranscht eenheidsle-ger te maken, althans werd alleen het Fransch als officiëele legertaal geduld» * * * « Uit een oogpunt van billiikheid reeds is dat onevenwichtig stelsel t© veroordeelen, daargelaten dat het bij voortgezette verongelijking der Vlamingen ten slotte op een nationale ramp moet uitloopen. » * * * « Aan den eenen kant krijgt men al-dus de groep der meer ontwikkelden, de Waalsche; aan den anderen kant, de groep der achterlijken, de Vlaamsche. » * * # DE NATIONALE GEEST EN HET LEGER « De nationale geest der Vlamingen wordt in het Belgisch leger onder-mijnd. Orçtelbaar zijn d« Vkxningen, lie met vurigen vaderlandschen n dienst traden, om den krijgsd: : net verbitterd gemoed of als or ichillige vaderlandsloozen te v en. » m * # « In het Belgische leger, met r ransche aanvoering, wordt die d ruw doorgesneden, althans is aile >p ingericht om de Vlamingen 3 lun eigen ik te berooven, hun Vlae iche nationaliteit en rasbewustzij rit te kommandeeren. Vlaamsche t :ierheid is uit den booze. De Vlan, :noet zich schikken en plooien na; îischen van een kunstmatige Frai doenerij. Het wordt met een siec aanzien voor zijn Vlaamsch-zijn ; komen, want zulks past nu eei. niet in het kader van het eenvo verfranschte mengelstelsel. Trou eenheid van denken en willen is hoofdvereischte voor een goed gc ciplineerde legerenheid. Men c dus den Vlamingen een tegenna lijke denkwijze op, om hem toch : naast zijn Waalschen makker in zelf de troepenverband zonder al te rend uiterlijk verschil bruikbaar te nen maken. Van een normaal bloeien en onbelemmerd uitleven i? ner Vlaamsch-nationale ziel is de minste sprake. De Vlaamsch-nale geest, natuurlijke grondslag < zijn Belgische vaderlandsliefde, ^ in den Vlaming zooveel mogelij smoord.Wat in de piaats daarvan > gekweekt wordt is een kunstmatif, voel, dat steunt noch op de Vi sche noch op de Waalsché werk heid. » HET BELGEN MAKEN « Vlamingn en Walen blijven maar liefst wat zij zijn, waarom ze met aile geweld tôt één Belgische willen samensmeltan ? Welke b gen worden daardoor toch gedi In ieder geval de Vlaamsche niet ! wat de Belgische belangen ber deze kunnen alleen maar gediend den door aanpassing aan de werk leid. » VERSCHRIKKELIJKE VASTSTEU « De Belgische weermacht te t^ele strafopleggers, echter zeer lige (Vlaamsche) opvoeders. » Men denke hier even terug op zoo kenteekenende plakkaten van Vlaamsch Propagandabureel van werpen, waar deze verschrikkt legertoestanden openlijk gew. werden en die zoozeer de woede « Belgen » opwekten, dat zij zich •chaamden de oneindige droeve ongemeen voor België schan klacht van de eigen landskinderen bevuilen. Men vgrgete a.u.b. den t-volver van Lossaux niet ! En men ke dat de toestanden wel wraa pend moeten zijn, erg genoeg om 't Vlaamsche volk, door zooveel verdienden smaad tôt mannelijk-standing opgerezen, België, heel gië te zien wegkeren, wegslaan, 3choppen, opdat het V. B. Ver; aandringe dat er verandering, ja groepeering kome, niettegenstg, het leger te velde etaat. Vlamingen, begrijpt dan toch ernst van het uur ! Begrijpt dan wat woorden zeggen willen! Belgen noodigen U uit, schijm delijk of driest, gunsten belovenr doende hongeren, om te juichen ! slechte regeering van ministers rusten kunnen nà slecht regeeren hand te klappen bij het offer va bloed ! , Wat alleen kan uw antwoord Vlaanderen! Vlaanderen! tôt écuwigheid l * * # Meent niet, lezer, dat wij oveiï ven. Begrijpt dan toch het volger leest en herleest het ;vat letter en g: « Een krijgstucht, die alleen ' ^ hoofdzakelijk berust op vrees • *traf, moet f*len. Wèl kan er, b

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons land belonging to the category Oorlogspers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods