Ons land

1167 0
29 September 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 29 September. Ons land. Seen on 28 October 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/rb6vx0763f/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ide JAARGANG Nummer 22 PRI.IS: 5 CENT1ËMEN 29 September 1917 ONS LAND STAATKUNDE - WETENSCHAP - KUNST - ■ TOONEEL - LETTERKUNDE ABONNEMENTSPRIJS Per jaar fr. 3.— Voor 6 maanden » 1.75 Voor 3 maanden » 1.— MEN SCHRIJFT IN TEN BUREELE VAN HET BLAD Opstelraad en Beheer : ROODESTRAAT, 44 - ANTWERPEN. AANKONDIGINGÉN NAAR OVEREENKOMST Ongeteekende stukken worden niet opgenomen Vlaanderen en België Wij hebben destijds de stelling verdedigd : daar Vlaanderen in België ligt, kan er geen gezond Bel-gisch belang zijn, waarin het Vlaamsch belang niet begrepen is. Deze stelling is zoo natuurlijk en zoo logisch dat geen onzer tegenstrevers het ooit aangedurfd heeft haar tegen te spreken. Het eenige antwoord dat we ooit hebben gekregen was dat « het nu de tijd niet was ! » Of het ooit de tijd zijn kan om het eigen, nationaal en ailes primeeren-de belang te offeren voor een vreemd belang ! Of het ooit de tijd zijn kan, aïs men het eigen nationaal belang ziet geofrerd aan een vreemd belang en nog wel door de schuld van de re-geeringsmenschen, om zich zelf het zwijgen op te leggen ! Of het ooit plicht kan worden ge-heeten te zv/ijgen en niet-handelend toe te zien als er een misdaad. be-gaan wordt waarvan men zelf het slac'htojfer ,s ' - i toaarVan hscl het volk en het land slachtoffers zijn! En dat zwijgen en niet handelen wordt ons door sommige lui gebo-den uit naam van vaderlandslief-de ! Men zou moeten lachen om zul-ken verregaanden onzin, indien de tijd niet zoo tragisch ware ! Want de tijden zijn tragisch en niets is zoo tragisch als het leven van den dag-aan-dag-strijdenden aktivist ! * . * * Onze stelling wordt door de Ha-versche regeeringsmenschen, om wille van hun misdaad tégen het vaderland begaan, niet aanvaard. Dat ook is logisch... van hunne zijde, maar onduldhaar voor ons ! De bazis van hun redeneenng i9 een misdaad tegenover het Vlaam-srhe volk en tegenover het Vlaam-sci ; land ! De bazis van onze redeneenng is de Rechtvaardigheid zelf ! Indien de Haversche regeering al niet veroordeeld was door onze lief-de tôt Volk en Land, dan zou zij veroordeeld worden door de Rechtvaardigheid ! Dat gebeurt dan ook in het bui-tenland door ze allen die voelen naast onze zijde te staan ! Havere is veroordeeld ! Havere heeft Vlaanderen mis-kend en gesmaad ! Wie zegt het tegendeel ? Havere heeft Vlamingen om hun liefde getroffen, gestraft, verban-nen ! Wie durft het tegendeel te zeg-gen ? Dàt kan zelf s de Waalsche kar-dinaal niet ! * * * Havere is veroordeeld ! Wanneer wordt het vcnnis vol-trokken ? Nu — de vrede is in aantocht en aile egoïsrnen spreken en eischen — weerklinkt het gerucht van een her-stel van België. In de pauselijke nota verluidt zoo iets ! Bladen van overal drukken die woorden... Wij, de Vlamingen, de geoffer-den, de geslachtofferden, vragen : — En Vlaanderen ? Vlaanderen ? VLAANDEREN!!?? * * # Moet Vlaanderen zijn deuren openzetten voor wie zijn beulen wa-ren ? En zijn vlaggen uithangen ?... Zijn schoone Leeuwenvlaggen ? {Wie laat ten slotie nog die misdaad gebeuren ? Wie? * * * België herstellen zooals het vroe-ger was, kan thans een Engeîsch-Fransch belang zijn. Wat het in de toekomst zijn zal, weet niemand. Maar elk België dt een vreemd belang is ; een vreemd belang, dat zich met den tijd zelf s wijzigen kan, is een onding voor ons ! En zoo lang België een Fransch-Engelsch belang ' is, wordt er de wereldvrede niet mee gediend. Dat is nogmaals een veroordee-ling ! Dat moet vooral de Belg weten... DE BELG... en de Duitsche so-ciaal-demokratie ! Een Duitsch België is precies even slecht ! Dat moeten c!e All-duitschers weten ! * * * VLAANDEREN ! Dien klank, dien na'am, die plaats op aarde moet eenieder ken-nen ! Ook de Paus van Rome ! Vlaanderen moet na dezen oor-log zijn eeuwenouden kluisters zien vallen ! Nà dezen oorlog ? — Neen ! Gedurende dezen oorlog ! Eene oplossing blijft ons ! De Vlaamsche opstandige daadl Heel de wereld, de Fransche, de Engelsche, de Duitsche, de Ameri-kaansche, de om 't even welke, moet weten dat Vlaanderen bestaat en dat we Vlaamsch, Vlaamsch, VLAAMSCH willen blijven ! * * * i Die België in zijn ouden vorm herstelt, begaat een misdaad tegenover een volk van 4 1/2 miljoen menschen, die voor vreemde belan-gen hebben gel eden in hun goed en in hun bloed ! Die België in zijn ouden vorm herstelt, bestendigt de onrechtvaar-digheid, is medeplichtig aan het onrecht, wordt gevloekt door ze al len die zijn gevallen op België's grond in dienst van een vreemd belang ! * * * Uit dezen oorlog moet Vlaanderen vrij uitkomen ! Dat willen RECHT en RECHTVAARDIGHEID ! George P. M. ROOSE. ©use jSrtJgggeittsigetiea en 41 12Ue?nsck; JÏÏsrkkôr mn sl €sz6R&ertiUâ<i Men schrijft oiis uit Gôttiragen : t Gôtting/em, 7 September 1917. Waarde Heer en Vlaamsche voanman, Het artikel over de verbaraming van jxriester Dr. P. Van der Meulon ,in « Het Vlaamsoho Nieuwa » van 5 dezer, heeft hier in Gôttimgem oene geweldige ontroering veroorza-akt. Ontroe-ring zeg ik, neen vercntwaairdigimg, woede, :a beter gezegd. Allen die ik ontmoeilte vmeapn mij : «Wat zegt g'ex van? hebt g'het g'eltr-.en? 't Is seliandalig ! Waar gaam we maartoe? Dat kan zoo met blij ven duren. » Een zei mij ,o.a. : « e moesten ginder ver-smachten i'n lium haverkiàt. de mooaidemaai's ! » Het gekende spreekwoord komt hier goed van pa.3 : De kruik ging zpo lang te water tôt z'.in Brokke-viel. Sraijt mu maar geirust die kapotte haversche kruik weg, we kummeii er nu niets meer mede dioom; of geeft ze cadearji aan Framk-rijk, die kan ze daar in een audiheid&imuaeum zetten ! Maar aille spot daarg«la.tem, ik vraag mij a.f waar ze eigenl'ijk naartoà willen met ons, Vlaam-sche katholieken ? Gij v/eet hoeveel welgemeeo-de Vlaamsche katholieken, hier in ons karap zijn, en gelijk ik daarover denk, zoo doeirii zij het ook. Wij zijn ongeirust: Wat zal er van onze oude Vlaamsche katholiciteit gevvorden indien dat zoo voontgaat? Is Vlamimig zijn dan onvereenigbaar met katholiek zijn? Ik heb er altijd andc,-» over gedacht aJs ik rond rrij in mijne familie zag. Gij keint er ook velen van, niet waar ? Da-t zijn toch allem Vlaamsche monschen en tevcns trouw© katholieken. Dit ailes sehijnt niet meer te zijn-; do bewijzeai mioet men niet ver zoeken. Als men een Vlaamsch blad leest (Vlaamsch-gezind' bestaat bij mij niet : een Vlaming kan immers niet anders zijn volgens zijn geweten dan Viàamachgez'nd?), ik zei dius : als men een Vlaamsch blad leest, doet men een doodzonde. Ais men aan Vlaamsche Bewegi.ng doet (een prieeter verkondïgt toch -ook nog het H. Eva.n-gelie al is het oorlog), dan roaakt men zich ook schuldig aan doodzonde. Dus een Vlaming die ndets daim Vlaamsch kemt (en zich dius door geene andere taa.1 kan behelpen) doet een d«x>dzcir.ide omdat iiij Vlaming is ! Een Vlaming k-i/n dus geen goed katholiek zijn, daar liij steeds gebukt gaat- ondeir den last van doodzonden : dit ailes volgens de nie'uwe leer. Aïs Z. H. Paus Benediktus XV do -\Tede on-der-de menschen tracht te herstellen dani gaat er in Havere een gehuil op van de Haverpaar-den (de kist was zeker ledig?). ilie Pape est vendu aux Boches. » Zoo spreekt eene ateeds kathoiïeke regeering ©ver Z. H. de Paus. Niet minder sohandoiyk treedt de Belgische katholieke peis in Frankrijk verschijnende tegen Zijne Heiligheid cp. Kardànaal Mercier ze.gt: « Ce paruvre Pape ! » en dat alies omdat de Paus een einide tracht te stellem aan het onumensche-lijk bloedvengieten. Zij, de i jusqu'au boutistem» vinden dat het niet genoeg is, 10 miljoen gesneuvelden. Dat zijn katholieken (maar voorzekere razende of be-zetene).Vvaar blijft het eerste gehodi van God : Be-mint God bovenal en uwen naasite gelijk u zel-ve?• Beaeffen die dani> toch niet het aneindigo kwaad dat ze tegen het gezag van de H. Kerk e<n van harem godsdiemst stichten ! En nu weer, om de maat te doen overloopen, dezeoi sohandelijken moordaam'slag op E. H. almoezenier Van der Meulein. Ik noem dat eem: moordaanslag, want al hebben ze hem niet. ge-fuziljeerd (een verrader schiet men. meer, maar ze durven niet uit schrik van eem opstand aan 't front), hem vecbanmemi Oip de galeien, dat kost binnen enkele maanden toch ook zijn leven. Elkeen weet genoeg wat de bagne beteekent in Franfcrijk. Deze flinke Vlaming, dezo edele priesteir, diie steeds zijm uitcrsten plicht deed ; die omize broed'ers bijstond em trooslte in hunne laatete oogenblikken, deze ware apostel van liefde, wordt befaandeld cia veirooixieeld gelijk de laa,gste der galeiboeven. Roept dat niet om wraa-k, Vi'aamsche katholieken? Wat moet er in het hart van onze broedera aan 't front om-gaan? Vreest man ginder dam niet dat het wel cens te veal kan wordeim em idiat men de gewe- ren en bajonmettem omdraaie... Ik hoop dat mem de moordenaars van oms volk dam> miet sparen zal. Vreezem die mammen mit Havere dan de hand Gods mdet? Vriend dootor, zeg aan de heeran van don Raad van Vlaan'deren dat we met die mannen in Havere niets meer willen te doen hebben ; breekt af met henj sta.mpt -ze buiten voor goed. Wij willen d'oor geen moordcinaars gea'egeerd wor-dem.E. H. aalmoezenier Van der Moulen, onze nieuw© maïtelaar, uw beeld ïèeft twsschen ons; gij wordt onze Roger Casement.Uw niartelaars-kroon za,l ons bezielen als wij met die manncr zullen afrekenem, want wij zijn. soldaten. ons nernen ze zoo gedwee niet, en: wij schrikken niet af nog eens de wapens op te nemen ; maar dezsn keer voor onze groote heilige Vlaamsche zaak em wee hem die ons onder die handen valt ! Komt het eens zoo ver. dan zulîem.we vechten tôt wt vrij of dood zin. Uw geti'cuwe. H. BISCHIliT iET KIUISJES DE WAPENS NEER! — Men deelt ons mede dat men begonnen is het meestenverl; van Bertlia von Suttner. « De Wapens Neer ! » in tooneelvorm om te werken. De opvoering zal weldra plaats grijpen. Men belooft ons binnenkort verder nieiiws NEUTRALITEIT OF AANSDUITING BIJ FRANKRIJK. — De « Opinion Wallonne » heeft sedert eenigen tijd onder zijn lezers een referenduni geopend over de vraag, of de Belgische neutraliteit na den oorlog gehandhaafd moet blijven. In ontkennenden zin luiden eensgezind de antwoorden die het blad over-drukt. Kenschetsend ook voor de andere in-zenders is wat Richard Dupierreux, « homme de lettres, membre de l'Assemblée wallonne», schrijft in het nummer van 1 September : i Ieder is het er over eens, meen ik, dat het noodlottig'e neutraliteitsbeginsel moet prijs gegeven worden, dat heeft ons te veel kwaad berokkend, zoo geestelijk als stoffelijk, dan dat ik niet een warm aanhanger zou zijn van onvoorwaardelijke en definitieve afschaffing. Het is zaak, België thans een rechtspersoon-lijkheid te verleenen, dank zij dewelke het zich uitleven kan in een buitenlandsche poli-tiek, die door zijn belangen en gevoelens be-paald wordt. Wat deze gevoelens zijn, is vooral tijdens den oorlog gebleken. België gaat met Frankrijk. Frankrijk heeft België gewa-penderhand beschermd (sic!) en het zijn huis gastvrij geopend». Waaruit blijkt, dat in de opvatting van de Walinganten België zijn neutraliteit moet opgeven, ten einde zich des te gemakkelijker in de arrnen te kunnen werpen van Frankrijk. Een vooruitzicht, dat de Vlamingen ailes behalve toelacht. VAN CAUWELAERT, « DE VERDOREN ZOON ». — Aan het Vlaamsch Korresponden-tie-Bureau schrijft uit Brussel, d.d. 19 dezer, de heer Deo Meert : Het zou mij wel een genoegen zijn als Ued. volgende overwegingen in de pers — zoowel in Vlaanderen als in Nederland — wildet ver-spreiden.In het i Vlaamsche Nieuws » van 18 September 1.1. lees ik in een verslag over de plechtige vergadering der Vlaamsche hoog-studenten te Antwerpen gehouden : « Het brengt Frans Van Cauwelaert nogmaals een stap nader bij de aktivisten. Hij komt toch, vroeg of laat, en zal er met open armen ont-vangen worden». Dit naar aanleiding van een vrij scherp stuk dat Van Cauwelaert in « Vrij België » tegen het drijven der Belgi-gische regeering schrijft, betreffende de ver-banning van Dr. Van. der Meulen naar het Cézembre-eiland. Het is thans zeker niet de tijd om haat en wrok te prediken. t' Allenkant hoopt men dat verzoening en verbroedering een eind mogen brengen aan de ongehoorde men-schenslachting. Ook in de Vlaamsche bewe-ging mag er geen plaats zijn voor gevoelens van wrok. Komt Van Cauwelaert tôt ons, wij zullen er ons in verheugen. Maar dat men toch ophoude met het voor te stellen alsof wij hier snakken naar den terugkeer van den « verloren zoon » alsof wij het zonder hem niet konden doen! Het stoere werk dat reeds geleverd is, de massa werk die ons nog voor den boeg ligt, de durf waarmee de aktivisten in den strijd staan, 't getuigt ailes van wilskracht en ka-raktersterkte. We kunnen het allen betreu-ren dat niet elk Vlaamschgezinde deze twee eigenschappen in hooge mate bezit. Toch zijn we reeds vele duize'nden, tiental-len van duizènden, en de tijd is niet ver mear dat wij ons leger met honderdduizenden zullen tellen. N. d. Red. — Men vergete niet dat aktivisten hem heeten : « de Judas met den zwarten baard ». ONZEIyFSTANDIGE POUTIEK. — In het blad « L'Opinion Wallonne » van 15 September 1.1. wordt op de kampagne gewezen, die sommige Belgische bladen, waaronder « ha Métropole», «D'Indépendance Belge» en « De XXe Siècle » voeren ten gunste van een onderwerping van België aan den Engelschen ekonomischen invloed. Wat de « Opinion Wallonne » doet waar-schuwen tegen deze beweging is haar bezorgd-heid om het Belgische-Fransche verbond, waarvoor door haar wordt geageerd. Het is merkwaardig, dat de voorstander# van een Franco-Belgische entente, zich steed» beroepen op de zoogezegde moreele en in-tellektueele belangen, die beide landen ver-bindenDoor een der korrespondenten van het ver-melde blad wordt de volgende politieke formule in overweging gegeven die aan duiàe-lijkheid niets te wenschen overlaat : « la Wallonie libre, alliée à la libre Flandre dans la libre Belgique alliée à la France » (Vrij Wallonie verbonden met een vrij Vlaanderen in een vrij België verbonden met Frankrijk.)Welke moreele en inteliektueele belangen van het vrije Vlaanderen door een verbond met Frankrijk moeten worden gevrijwaard, is ons niet recht duidelijk. (van onzen Holîandschen briefwisaelaar) HET BKÏTSCHE NAZICHT (The d-ear censor !) • H. Doeff klaagt in de jongste afieve-ring van het « Kolomaal Tijdschrift » over het; ergerlijte feit, dat het Britsche naz-cht, stukker* van den mecvt onschuL digen aard, uit de îVederlandsche post-zakken opvischt en verbeurd, verklaard. Een slachtoffer van deze onrechtinatige handeimgen der Rooineks is dejigfir Fil-I lema gewordeuj de bekende schrijver van « ivromo Bianda ». De heer l'iliema, die bezig is aan het derde deel van ge-noemd Werk, waarin hij onder meer wenscht te schrijven wat er op het ge-bied van verbetering der gezondheids-toestanaen m de zeiioesturen der bu-teft-bezittingen, die met iandschapskassen werken, wordt gedaan, had zich tôt dat doel in verbinding gesteld met het « En-cyclopaediich Bureau» waarvan hij sommige voor hem beiangrijke gegevens ontving. Een aangeteekend schrijven door hem over deze zaak aan genoemd «Bureau» gezonden, is, blijkens een bericht, hem va^wege het postbeheer verstrekt, door het Britsche nazicht aan-g'ehouden. De briefw-sseling van den heer Fillema met Indië omtrent de verbetering van gezondheidstoestanden wordt door de Rooineksche regeering om redenen, die, naar wij vermoeden, ook haar zelve niet bekend zijn, doch bij een dommen of baldadigén nazicht-beambte berusten. onmogelijk gemaakt. WaDineer het bestuur van het « Encyclo-paadisch Bureau » deze regels onder de oogen mochten kofnen, zal het weten waarou het niets meer van den heer Fillema verneemt. Zoo worden onze rech-ten geëerbiedigd ! Men zou het toch n'et mogen verwachten Van hen die « be-schermers van de kleine staten » zich noemen. Of voelen ze ons groot aan? 't Ware wel een harde brok in hun ge-breinte om « Groot-Nederland » te xnoe-ten den'ken !

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons land belonging to the category Oorlogspers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods